REZOLUŢIE nr. 137 din 30 septembrie 2011 - Amendament la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a permite băncii să opereze în ţările din Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est
Consiliul guvernatorilor,
respectând schimbările istorice care au loc în Africa de Nord şi Orientul Mijlociu,
având în vedere Rezoluţia nr. 134, Posibila extindere geografică a regiunii de operaţiuni a băncii, adoptată la data de 21 mai 2011, prin care Consiliul guvernatorilor a solicitat Consiliului de administraţie să facă recomandări Consiliului guvernatorilor cu privire la, inter alia, un amendament la articolul 1 din Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Acordul) care să prevadă extinderea regională corespunzătoare a domeniului geografic din mandatul BERD şi un mecanism adecvat privind acordarea statutului de beneficiar ţărilor membre în cadrul regiunii astfel extinse, în acelaşi timp asigurându-se ca această extindere să nu necesite contribuţii de capital suplimentare sau să compromită domeniul de aplicare convenit şi impactul cu privire la operaţiunile băncii în ţările beneficiare existente,
având în vedere, de asemenea, confirmarea din Raportul Consiliului de administraţie adresat Consiliului guvernatorilor cu privire la extinderea geografică a regiunii de operaţiuni a băncii în Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est şi recomandările cuprinse în acest raport, printre altele aceea privind aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a unui amendament la articolul 1 din Acord prin care să se permită băncii să opereze în ţările din Mediterana Sudică şi de Est, hotărăşte prin prezenta următoarele:
1.Articolul 1 din Acord va fi modificat după cum urmează:
"-Art. 1: Scopul
Contribuind la reconstrucţie şi progres economic, scopul băncii este de a accelera tranziţia spre economiile orientate către piaţa liberă şi de a promova iniţiativa particulară şi antreprenorială în ţările Europei Centrale şi de Est, angajate în aplicarea principiilor democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţă. În conformitate cu aceleaşi condiţii, scopul băncii poate fi, de asemenea, dus la îndeplinire în Mongolia şi ţările membre din Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est, aşa cum se stabileşte de bancă prin votul afirmativ a nu mai puţin de două treimi din numărul guvernatorilor, reprezentând nu mai puţin de trei pătrimi din puterea totală de vot a membrilor. În mod corespunzător, orice referire în acest acord şi în anexele acestuia la «ţările Europei Centrale şi de Est», «ţările din Europa Centrală şi de Est», «ţara beneficiară (sau ţări beneficiare)» sau «ţară membră beneficiară (sau ţări membre beneficiare)» va constitui în acelaşi timp şi o referire la Mongolia şi la oricare dintre ţările aflate în Mediterana Sudică şi de Est."
Membrii băncii vor fi întrebaţi dacă acceptă acest amendament prin: (a) semnarea şi transmiterea către bancă a unui instrument prin care se declară faptul că membrul respectiv a acceptat amendamentul menţionat în conformitate cu legislaţia proprie; şi (b) furnizarea, în forma şi conţinutul acceptate de bancă, a confirmării privind acceptarea amendamentului, semnarea şi depunerea instrumentului de acceptare în conformitate cu legislaţia membrului respectiv.
Amendamentul menţionat va intra în vigoare în termen de 7 zile de la data confirmării oficiale transmisă de către bancă membrilor săi privind îndeplinirea condiţiilor de acceptare a amendamentului respectiv, aşa cum se prevede la articolul 56 din Acordul de înfiinţare a băncii.
Adoptată la data de 30 septembrie 2011.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 8 noiembrie 2013