ORDIN nr. 2446 din 4 august 2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
Având în vedere dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, cuprinse în anexă:
1.Chitanţă cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;
2.Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
3.Proces-verbal privind comunicarea somaţiei;
4.Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;
5.Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;
6.Proces-verbal privind calculul dobânzilor datorate contribuabilului;
7.Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
8.Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;
9.Proces-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
10.Proces-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile;
11.Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii;
12.Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
13.Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii;
14.Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;
15.Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;
16.Titlu executoriu;
17.Proces-verbal privind calculul de dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau de alte sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu;
18.Somaţie;
19.Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
20.Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
21.Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
22.Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;
23.Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
24.Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;
25.Proces-verbal de predare-primire;
26.Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;
27.Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
28.Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;
29.Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
30.Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;
31.Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar;
32.Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
33.Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
34.Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
35.Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită;
36.Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită ca urmare a încetării executării silite:
37.Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
38.Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor ce se cuvin debitorului;
39.Adresă de sistare temporară sau parţială a executării silite prin poprire;
40.Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;
41.Borderou de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale;
42.Certificat de atestare fiscală.
Art. 2
- Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Formularele se emit prin intermediul aplicaţiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi ale unităţilor subordonate acestora, ale Direcţiei generale de administrarea marilor contribuabili, conform modelelor cuprinse în anexă, cu excepţia celor cu regim special, care se emit prin unităţi specializate.
Art. 4
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 616 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 616 bis din data de 21 august 2014