ORDIN nr. 3406/C din 11 octombrie 2012 pentru aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare
În scopul asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei personalului din sistemul administraţiei penitenciare,
având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

ANEXA nr. 1: SISTEMUL DE EVIDENŢĂ A DATELOR PENTRU PERSONALUL DIN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Sistemul de evidenţă a datelor de personal cuprinde totalitatea procedurilor, metodelor şi regulilor privind înregistrarea, păstrarea, prelucrarea şi circulaţia documentelor de evidenţă şi constituie suportul necesar pentru fundamentarea deciziilor din domeniul managementului resurselor umane în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.
(2)Sistemul de evidenţă a datelor de personal cuprinde evidenţa nominală şi evidenţa statistică a funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare.
(3)Evidenţa datelor de personal se realizează prin structurile de resurse umane existente la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate.
(4)Personalul din cadrul structurilor de resurse umane din sistemul administraţiei penitenciare răspunde de securizarea documentelor şi informaţiilor de personal pe care le gestionează, împotriva accesului neautorizat şi a incidentelor de pierdere sau distrugere a acestora, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 2
(1)Evidenţa nominală se asigură prin documentele ce se întocmesc şi se actualizează permanent şi prin aplicaţia informatică a resurselor umane, în vederea cunoaşterii situaţiei socio-profesionale, a datelor personale privind starea şi evoluţia carierei profesionale a personalului, precum şi a celor cu privire la acordarea drepturilor de personal.
(2)Evidenţa statistică cuprinde documentele ce se obţin prin prelucrarea datelor şi informaţiilor din evidenţa nominală şi se referă la realizarea scriptică/informatizată a unor situaţii de personal.
Art. 3
Organizarea evidenţei personalului din sistemul administraţiei penitenciare, potrivit prevederilor prezentului ordin se realizează sub coordonarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a directorilor unităţilor subordonate.
Art. 4
Şeful structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi şefii structurilor de resurse umane din unităţile subordonate răspund de actualizarea permanentă a datelor pentru personalul din competenţă.
CAPITOLUL II: Evidenţa nominală
Art. 5
Evidenţa nominală se realizează prin:
a)dosarul profesional;
b)fişa de evidenţă;
c)aplicaţia informatică a resurselor umane.
Art. 6
(1)Dosarul profesional, model conform Anexei nr. 1 la Sistemul de evidenţă, constituie principalul document de evidenţă nominală a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, care cuprinde date confidenţiale cu caracter personal şi profesional, precum şi evoluţia în cariera profesională de la începerea raporturilor de serviciu, până la încetarea acestora. În dosarul profesional pot exista şi documente clasificate potrivit legii.
(2)Dosarul profesional se întocmeşte în exemplar unic, în termen de 20 zile lucrătoare de la încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare.
(3)Persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale sunt obligate să certifice înscrierile efectuate, în termenele prevăzute de lege, prin semnătură şi prin menţionarea în clar a numelui şi funcţiei deţinute, conform prevederilor prezentului ordin.
(4)Pe coperta interioară a dosarului profesional va fi inserată o fotografie color cu dimensiunea 9x12 cm în uniformă de oraş, respectiv o fotografie în ţinută civilă pentru personalul civil.
(5)Dosarul profesional cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
I.SECŢIUNEA 1:
a)fişa matricolă, model conform Anexei nr. 2 la Sistemul de evidenţă, care cuprinde date referitoare la:
1.gradele militare şi profesionale;
2.starea civilă (datele personale ale părinţilor, soţului/soţiei titularului, părinţilor soţului/soţiei titularului, copiilor, fraţilor şi surorilor titularului şi soţului/soţiei acestuia);
3.studii;
4.limbi străine;
5.descrierea fizică;
6.condamnări;
7.ocupaţii anterioare încadrării în sistemul penitenciar;
8.alte date;
9.funcţii îndeplinite în cadrul sistemului penitenciar;
10.delegări, detaşări;
11.decoraţii conferite;
12.nivelul de acces la informaţii clasificate;
13.gradaţii;
14.schimbări intervenite după întocmirea fişei matricole;
15.starea de sănătate;
16.recompense;
17.sancţiuni disciplinare;
18.alte însemnări în timpul serviciului în sistemul penitenciar;
19.confruntarea datelor din fişă cu titularul.
Fişa matricolă se completează de lucrătorul de resurse umane, pe baza documentelor originale. Orice înregistrare se face numai în baza documentelor care se regăsesc în dosarul profesional, în copii certificate.
La completarea fişei matricole, lucrătorul de resurse umane confruntă datele înscrise cu titularul. Datele se confruntă cu titularul cel puţin o dată la 5 ani.
b)fişa privind starea civilă a titularului, model conform Anexei nr. 3 la Sistemul de evidenţă, cuprinde date despre titular, rudele până la gradul II inclusiv, părinţii şi fraţii soţului/soţiei şi se completează de titular înainte de completarea fişei matricole. Prezentarea documentelor pentru actualizarea fişei privind starea civilă este obligaţia titularului dosarului profesional.
II.SECŢIUNEA 2
Jurământul de credinţă, model conform Anexei nr. 4 la Sistemul de evidenţă - pentru funcţionarii publici cu statut special, încadraţi în baza Legii nr. 293/2004
III.SECŢIUNEA 3
Fişa/fişele postului
IV.SECŢIUNEA 4
Fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale
V.SECŢIUNEA 5
Documente privind situaţia socio-profesională a personalului
a)referat de resurse umane întocmit cu ocazia încadrării, referate întocmite în carieră;
b)copii care atestă participarea la cursurile de stagiu, pregătire, perfecţionare, specializare şi absolvirea acestora;
VI.SECŢIUNEA 6
Fişa cu locurile de muncă ce dau dreptul la încadrarea activităţii desfăşurate în condiţii speciale, deosebite sau alte condiţii, model conform Anexei nr. 5 la Sistemul de evidenţă.
VII.SECŢIUNEA 7
Acte administrative şi comunicări
a)acte administrative - ordine/decizii - care atestă încadrarea şi numirea în funcţie, modificări salariale, modificări ale raporturilor de serviciu sau măsuri disciplinare aplicate (xerocopie), dovada comunicării acestora;
b)contractul individual de muncă şi actele adiţionale la acesta - pentru personalul civil.
VIII.SECŢIUNEA 8
Alte documente:
a)avizele psihologice la evaluările periodice;
b)verificări speciale, cel puţin o dată la 5 ani, în evidenţele operative ale poliţiei, numai pentru titular;
c)alte documente: adeverinţe medicale, certificate decizie medicală.
IX.SECŢIUNEA 9 - Dosare
Dosarul de încadrare;
Alte tipuri de dosare constituite în timpul carierei (ex. dosarele întocmite de către comisiile de expertiză medico - militară, dosarele întocmite de către comisia de disciplină, dosarele de cercetare administrativă, etc.);
Dosarul de încadrare cuprinde:
- referatul de personal;
- nota de cunoaştere a situaţiei socio-profesionale;
- tabelul nominal cuprinzând rudele de până la gradul II inclusiv, conform modelului din Anexa nr. 6a la Sistemul de evidenţă;
- tabelul nominal cuprinzând rudele şi rudele prin alianţă până la gradul IV, care lucrează în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, conform modelului din Anexa nr. 6b la Sistemul de evidenţă;
- verificarea în evidenţele operative ale poliţiei, numai pentru titular;
- avizul psihologic;
- procesul-verbal cu rezultatele finale obţinute la concursul de încadrare, respectiv admitere;
- fişa medicală de încadrare/adeverinţa medicală, după caz.
- dosarul de concurs, care cuprinde cel puţin:
- cererea de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de naştere;
- copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;
- curriculum vitae - model european;
- copia livretului militar, acolo unde este cazul;
- copia diplomei de studii sau adeverinţă în original, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi foile matricole, şi după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani - pentru candidaţii din sursă externă;
- declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate - pentru candidaţii din sursă internă;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului - pentru candidaţii din sursă internă;
- declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;
- alte documente care atestă îndeplinirea cerinţelor specifice postului scos la concurs, după caz.
(6)Îndosarierea documentelor se face pe secţiuni, cronologic, astfel încât cel mai nou document este deasupra.
Art. 7
(1)Fişa de evidenţă, model conform Anexei nr. 7 la Sistemul de evidenţă, este documentul de evidenţă nominală care cuprinde date şi informaţii cu privire la starea civilă a titularului, nivelul pregătirii profesionale, activitatea ca funcţionar public cu statut special, care oferă posibilitatea evaluării corecte în vederea acordării drepturilor şi cuprinde:
- fotografia titularului;
- categoria profesională din care face parte şi unitatea unde este încadrat;
- numărul dosarului din registrul de evidenţă şi codul informatic personal;
- codul numeric personal;
- numele şi prenumele titularului;
- prenumele părinţilor;
- după caz, numele avut anterior;
- data şi locul naşterii;
- sexul;
- naţionalitatea;
- religia;
- starea civilă;
- număr copii;
- vechimea în muncă până la încadrarea în sistem;
- stagiul militar;
- profesia la încadrare;
- provenienţa la încadrare;
- data încadrării în sistem;
- gradul profesional la încadrare, respectiv gradul militar pentru personalul încadrat înaintea datei de 28 septembrie 2004;
- data reîncadrării în sistem;
- durata întreruperilor;
- profesia actuală;
- trecerea în altă categorie;
- grade profesionale (militare) (personal civil) în sistemul penitenciar şi felul acordării;
- data avansării în gradul profesional;
- nr. act/data emiterii;
- motivul neavansării în gradul profesional;
- situaţia familială: date şi informaţii privind soţul/soţia titularului şi copiii acestuia;
- funcţiile îndeplinite şi mutaţii intervenite în timpul serviciului, inclusiv ca elev sau student în instituţii care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;
- calificative anuale;
- studii absolvite;
- testarea psihologică;
- distincţii conferite;
- recompense şi sancţiuni;
- nr. şi data actului administrativ de încetare a raporturilor de serviciu;
- domiciliul sau reşedinţa titularului;
- nr. de telefon personal sau de serviciu, după caz.
(2)Fişa de evidenţă se completează de unitatea în care este încadrat titularul, în două exemplare. Un exemplar se păstrează la structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, iar unul la structura de resurse umane de la unitatea unde este încadrat titularul, ambele exemplare fiind actualizate ori de câte ori este cazul.
Art. 8
Fişa de evidenţă şi fişa matricolă constituie actele oficiale prin care se dovedeşte vechimea în sistemul administraţiei penitenciare şi traseul carierei profesionale.
Art. 9
Organizarea informaţiilor de natură personală şi profesională cuprinse în documentele de resurse umane se realizează şi în format electronic prin aplicaţia informatică de resurse umane.
Art. 10
Forme specifice de înregistrare a documentelor de resurse umane:
a)registrul fişelor de evidenţă, potrivit modelului din Anexa nr. 8 la Sistemul de evidenţă;
b)registrul de evidenţă a dosarelor profesionale, model conform Anexei nr. 9 la Sistemul de evidenţă;
c)registrul deciziilor de resurse umane, model conform Anexei nr. 10 la Sistemul de evidenţă. În document se înregistrează toate deciziile întocmite de structura de resurse umane privind încadrarea, numirea, mutarea, încetarea raporturilor de serviciu, avansarea în grad, acordarea de drepturi salariale, delegări, detaşări, împuterniciri, concedii creştere şi îngrijire copil, indemnizaţii pentru creşterea copilului, alocări la plata chiriei, sancţiuni disciplinare, suspendări din funcţie, puneri la dispoziţie/repunere în drepturi, menţinere în activitate şi alte situaţii care justifică decizia de resurse umane. Deciziile sunt avizate de structurile abilitate din unitate, după caz, şi semnate de conducătorul instituţiei. Toate deciziile sunt înscrise, pe scurt, în decizia zilnică pe unitate a conducătorului instituţiei.
d)registrul de evidenţă a gradaţiilor, model conform Anexei nr. 11 la Sistemul de evidenţă
e)registrul de evidenţă a sancţiunilor disciplinare, model conform Anexei nr. 12 la Sistemul de evidenţă
f)registrul privind istoricul de ocupare a funcţiilor, model conform Anexei nr. 13 la Sistemul de evidenţă
g)registrul de evidenţă a promoţiilor, care se întocmeşte pe promoţii şi unităţi de învăţământ, model conform Anexei nr. 14 la Sistemul de evidenţă.
CAPITOLUL III: Evidenţa statistică
Art. 11
(1)Situaţiile statistice rezultate ca urmare a prelucrării automate a datelor din evidenţa nominală, sunt:
a)situaţia statistică privind efectivele de personal din sistemul administraţiei penitenciare (anual) - care se referă la cunoaşterea structurii efectivelor de personal conform următoarelor criterii: personal de comandă (conducere) şi personal de execuţie, pe corpuri profesionale, sectoare de activitate, segmente de vârstă, studii, cursuri de stagiu, pregătire, perfecţionare şi specializare, model conform Anexei nr. 15 la Sistemul de evidenţă
b)fluctuaţia personalului (anual) - care se referă la cunoaşterea posturilor prevăzute, ocupate şi vacante, pe categorii de personal la 01 ianuarie a anului precedent, încadrări în anul precedent (pe categorii de personal, sex, provenienţă, naţionalitate, religie, studii, vârstă, stare civilă, profilul de activitate unde s-a încadrat), pierderi în anul precedent (pe categorii de personal, sex, motivele ieşirii din sistem, vârstă, studii, vechime în sistem), posturile prevăzute, ocupate şi vacante, pe categorii de personal la 31 decembrie a anului precedent, model conform Anexei nr. 16 la Sistemul de evidenţă
c)situaţia privind realizarea dinamicii de personal (trimestrial) - posturi la sfârşitul perioadei (prevăzute, ocupate, vacante), personal existent la sfârşitul perioadei (pe corpuri profesionale), încadrări pe corpuri profesionale în perioada de referinţă (provenienţă, vârstă, studii, profilul de activitate unde s-a încadrat), pierderi pe corpuri profesionale în perioada de referinţă (motivul ieşirii din sistem, profilul de activitate, studii) şi transformări, model conform Anexei nr. 17 la Sistemul de evidenţă
d)situaţia centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate şi vacante, pe corpuri profesionale şi unităţi (lunar), model conform Anexei nr. 18 la Sistemul de evidenţă.
(2)Structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor întocmeşte, în format electronic, machetele situaţiilor menţionate mai sus, cu toate elementele, precum şi instrucţiuni cu modul de completare pentru unităţile penitenciare.
(3)La data implementării în sistemul administraţiei penitenciare a aplicaţiei informatizate de gestiune personal, prevederile alin. (2) vor fi abrogate.
(4)Pentru fundamentarea deciziilor, la iniţiativa conducerii, pot fi generate şi alte tipuri de situaţii.
CAPITOLUL IV: Accesul la dosarul profesional
Art. 12
(1)Personalul din sistemul administraţiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fără nicio îngrădire, în spaţiile structurilor de resurse umane, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar, cu respectarea prevederilor referitoare la circuitul documentelor clasificate.
(2)Personalul din sistemul administraţiei penitenciare poate solicita în scris structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, respectiv structurilor de resurse umane din unităţile subordonate eliberarea unor adeverinţe care să certifice informaţii în legătură cu situaţia profesională.
(3)Au acces la dosarele profesionale, în spaţiile structurilor de resurse umane, şi pot solicita în scris şi motivat, în condiţiile legii, eliberarea/transmiterea unor copii de pe documentele din dosare, precum şi anumite date conţinute de acestea:
a)directorul unităţii şi şeful structurii de resurse umane;
b)şeful sectorului de activitate unde este încadrat titularul sau, după caz, persoana cu atribuţii privind evaluarea activităţii profesionale şi conduitei acestuia;
c)personalul unor autorităţi sau instituţii publice, cu atribuţii de control, pe baza împuternicirii dată de persoana care aprobă misiunea;
d)personalul împuternicit al autorităţilor, instituţiilor publice sau a altor unităţi din sistemul administraţiei penitenciare în vederea cunoaşterii situaţiei profesionale a persoanei din sistemul administraţiei penitenciare care a solicitat transferul sau mutarea la aceste instituţii;
e)preşedintele comisiei de disciplină în a cărei competenţă se află titularul, pentru soluţionarea unor sesizări ce privesc persoana titularului;
f)consilierii juridici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, în situaţia în care instituţia este parte într-un proces cu titularul, iar datele personale solicitate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei;
g)instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală;
h)lucrătorul structurii de resurse umane care are atribuţii privind evidenţa personalului şi are în gestiune dosarul profesional.
(4)În cazurile prevăzute la alin. (3) literele b - g, accesul la dosarul profesional, precum şi eliberarea unor copii de pe documentele conţinute în acesta se aprobă de către şeful structurii de resurse umane, urmare a unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate.
(5)În cazurile prevăzute la alin. (3) literele c - g, accesul la dosarul profesional sau furnizarea de date, precum şi eliberarea unor copii de pe documentele conţinute de acesta se notifică titularului, de către lucrătorul de resurse umane care are atribuţii privind evidenţa personalului.
(6)Persoanele care au acces la datele cuprinse în dosarul profesional au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal în condiţiile legii.
CAPITOLUL V: Întocmirea, actualizarea şi gestionarea documentelor şi formelor specifice de înregistrare a documentelor de resurse umane
Art. 13
Lucrătorii de resurse umane care au atribuţii privind evidenţa personalului gestionează dosarele profesionale şi fişele de evidenţă, care le sunt repartizate prin fişa postului de către şeful structurii resurse umane.
Art. 14
Datele cuprinse în dosarul profesional pot fi rectificate sau completate ori de câte ori intervine o schimbare în situaţia socio - profesională.
Art. 15
(1)Rectificarea sau completarea datelor din dosarul profesional se face pe baza documentelor originale.
(2)Actele originale prezentate de titular se restituie. Copiile de pe acestea, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, se clasează în dosarul profesional.
Art. 16
În vederea păstrării documentelor de evidenţă în bune condiţii, directorii de unităţi sunt obligaţi să asigure amenajarea unor spaţii corespunzătoare. Spaţiile respective trebuie să îndeplinească condiţiile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii datelor şi să respecte prevederile legale referitoare la informaţiile clasificate.
Art. 17
(1)La structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se păstrează:
a)dosarele personalului încadrat în structura centrală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi;
b)dosarele directorilor, directorilor adjuncţi şi şefilor structurilor de resurse umane din unităţile subordonate numiţi/împuterniciţi în funcţii;
c)fişele de evidenţă ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în activitate.
(2)La structurile de resurse umane din unităţile subordonate se păstrează:
a)dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special, precum şi ale personalului civil încadrat pe bază de contract individual de muncă din unitate, alţii decât cei prevăzuţi la art. 17 alin. 1 lit. b;
b)fişele de evidenţă ale personalului din unitate.
(3)După încetarea raporturilor de serviciu, fişa de evidenţă, exemplarul aflat în gestiunea unităţii, se păstrează la structura de resurse umane pe o perioadă de 70 de ani, iar exemplarul aflat în gestiunea structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se transmite Arhivei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 18
(1)Pentru personalul detaşat între unităţile sistemului administraţiei penitenciare, dosarele profesionale însoţite de o fotocopie a fişei de evidenţă se păstrează la unitatea unde titularii sunt detaşaţi, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1).
(2)Pentru personalul detaşat în instituţii din afara sistemului administraţiei penitenciare, dosarele profesionale se păstrează la unitatea unde titularii sunt încadraţi, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1).
(3)Dosarele profesionale ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare ale cărui raporturi de serviciu au încetat, se trimit la Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit termenelor stipulate în nomenclatorul arhivistic, iar la cererea instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se eliberează fotocopii ale acestora.
(4)La mutarea/detaşarea între unităţile sistemului administraţiei penitenciare, documentele de evidenţă nominal se transmit structurilor de resurse umane cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2).
Art. 19
În cazul desfiinţării unităţii, documentele de evidenţă ale personalului preluat de alte unităţi, se transmit acestora, iar cele ale personalului ale cărui raporturi de serviciu au încetat, se transmit arhivei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 20
(1)Personalul din sistemul administraţiei penitenciare are obligaţia să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora. Datele referitoare la rudele până la gradul II inclusiv şi datele privitoare la rudele şi rudele prin alianţă până la gradul IV care lucrează în sistemul administraţiei penitenciare se actualizează periodic/ori de câte ori este cazul, prin grija titularului.
(2)Datele şi informaţiile privind personalul din sistemul administraţiei penitenciare care se transmit la structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor conţin, în mod obligatoriu, codul informatic, în scopul introducerii operative în aplicaţia informatică de resurse umane.
Art. 21
Pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare căruia i-au încetat raporturile de serviciu, se eliberează, la cerere, adeverinţe care să ateste activitatea profesională desfăşurată, vechimea în serviciu, în specialitate şi în funcţie, grupele/condiţiile în care se încadrează locurile de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 22
Structurile de resurse umane din sistemul administraţiei penitenciare gestionează organigrama şi statul de organizare.
Art. 23
Toate tipizatele de evidenţă nominală, generală, menţionate în anexe, sunt tipărite de Baza de Aprovizionare şi Gospodărire Bucureşti şi vor fi transmise la solicitarea unităţilor, cu avizul Direcţiei Management Resurse Umane.
Art. 24
Documentele de evidenţă aflate în uz se utilizează până la completare, iar cele noi se întocmesc conform prevederilor prezentului ordin.
Art. 25
Evidenţa nominală şi statistică pentru personalul civil, se realizează potrivit legislaţiei specifice, dacă este expres prevăzut, iar în caz contrar, se aplică prevederile prezentului ordin.
Art. 26
Administraţia Naţională a Penitenciarelor va emite instrucţiuni cu privire la completarea tipizatelor prevăzute de prezentul ordin.
ANEXA nr. 11:
(- Anexa nr. 1 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
DOSAR PROFESIONAL
GRADUL PROFESIONAL
 
NUMELE TITULARULUI
 
PRENUMELE TATĂLUI
 
PRENUMELE TITULARULUI
 
ANEXA nr. 12:
(- Anexa nr. 2 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
Cod informatic ................
FIŞA MATRICOLĂ
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cod numeric personal)
......................... (numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului)
......................... (schimbări de nume)
1.GRADE MILITARE ŞI PROFESIONALE

Grade militare şi profesionale

(sau personal civil)

Data acordării

(avansării)

Numărul şi data decretului/ordinului/deciziei

Observaţii*

    
    
    
    
    
*Se menţionează felul avansării.
2.STAREA CIVILĂ

a) Născut(ă) la ........... în ........... de naţionalitate (etnie) ........... de religie ........... cu domiciliul în ...........

Tatăl: ........... născut la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

Mama: ........... născut la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

b) Căsătorit(ă) la ........... cu ........... născut(ă) la ........... în ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... absolvent(ă) a ........... condamnări ...........

Tatăl soţiei (soţului): ........... născut la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

Mama soţiei (soţului): ........... născut la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

c) Copii

Prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

Prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

Prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

Prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

d) Fraţii şi surorile titularului

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... Naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

e) Fraţii şi surorile soţiei (soţului)

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

- numele şi prenumele ........... născut(ă) la ........... în ........... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ........... de profesie ........... ocupaţia ........... locul de muncă ........... domiciliul ........... condamnări ...........

3.STUDII

a) Civile: profesionale, liceale, postliceale, superioare, postuniversitare, masterat, doctorat (se va menţiona denumirea instituţiei de învăţământ absolvite, durata şi forma studiilor şi anul absolvirii)

b) Militare: se va menţiona denumirea instituţiei militare de învăţământ (şcolii, facultăţii, cursului colegiului), arma, specialitatea militară, durata studiilor şi anul absolvirii

c) Cursuri de pregătire urmate în sistemul administraţiei penitenciare* (instituţia de învăţământ şi perioada

d) Titluri academice sau ştiinţifice; grade didactice şi profesionale

*Se completează pe parcursul carierei profesionale a titularului.
4.LIMBI STRĂINE

Limbi străine şi nivelul de cunoaştere (elementar, satisfăcător, bun, foarte bun, excelent)

5.DESCRIEREA FIZICĂ

Descrierea fizică: înălţimea .......... culoarea ochilor .......... culoarea părului .......... dacă poartă mustaţă/barbă .......... semne particulare ..........

6.Dacă a fost CONDAMNAT: numărul sentinţei, data, instanţa care a pronunţat-o, pedeapsa aplicată şi infracţiunea săvârşită. Dacă s-a pronunţat o hotărâre de amnistie, graţiere sau de anulare a pedepsei (numărul şi data hotărârii).
Dacă a fost reabilitat.
7.OCUPAŢII ANTERIOARE ÎNCADRĂRII ÎN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
(după terminarea gimnaziului, şcolii profesionale, liceului sau instituţiei de învăţământ superior)

Intervalul

Funcţii îndeplinite

Denumirea agentului economic sau a instituţiei şi localitatea

Nr. şi data documentului care atestă vechimea în muncă

de la

până la

     
     
     
     
     
8.ALTE DATE

(atestări ca specialist de clasă, permis auto şi categoria)

Data completării .................

....................

(gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura titularului fişei)

....................

(gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura lucrătorului de resurse umane)

Depus jurământul la .................. (ziua, luna, anul, ordinul/decizia de zi pe unitate, nr.)

9.FUNCŢII îndeplinite în sistemul penitenciar

Funcţia

Data numirii în funcţie

Cod funcţie

Grad prev.

Coef. de ierarh.

Clasa de salarizare

Salariul funcţiei de bază

Unitatea

Poziţia în stat

Nr. şi data ord./deciz. de numire emitentul

Numele şi prenumele lucrătorului de resurse umane

Semnătura lucrătorului de resurse umane

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
10.DELEGĂRI, DETAŞĂRI

Perioada

Unitatea la care se delegă/detaşează

Nr. şi data ordinului/decretului de detaşare/delegare şi emitentul

de la

până la

    
    
    
    
    
11.DECORAŢII CONFERITE

Denumirea distincţiei conferite

Numărul şi data decretului

Denumire distincţie conferite

Numărul şi data decretului/ordinului

    
    
    
    
    
12.NIVELUL DE ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE

Numărul autorizaţiei de acces

Perioada de valabilitate

Nivelul acordat

Observaţii

    
    
    
    
    
13.GRADAŢII

Data acordării

(ziua, luna, anul)

Numărul gradaţiei acordate

Numărul, data ordinului/deciziei şi unitatea care l-a emis

Observaţii

    
    
    
    
    
14.SCHIMBĂRI intervenite după întocmirea fişei matricole, care nu au spaţii rezervate în cuprinsul acesteia sau pentru care s-au completat spaţiile

Data comunicării de către titular

Schimbări intervenite

Data producerii schimbării

Gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura titularului fişei matricole

    
    
    
    
    
15.STAREA DE SĂNĂTATE

a) Grupa sanguină

b) Internări în spital, concedii medicale (pentru cadrele medicale femei şi concedii de maternitate), scutiri medicale

Perioada internării, concediului sau scutirii medicale

Menţiuni privind: internarea, locul şi diagnosticul; concediul sau scutirea medicală acordată; diagnosticul, concediul de maternitate, numărul şi data ordinului

Perioada internării, concediului sau scutirii medicale

Menţiuni privind: internarea, locul şi diagnosticul; concediul sau scutirea medicală acordată; diagnosticul, concediul de maternitate, numărul şi data ordinului

    

c) Clasări medicale şi încetarea acestora (felul clasării, diagnosticul, organul care a hotărât clasarea sau ridicarea acesteia; denumirea şi data documentului)

16.RECOMPENSE

Nr. şi data ord./dec.

Felul recompensei

De către cine a fost recompensat

Nr. şi data ord./dec.

Felul recompensei

De către cine a fost recompensat

      
17.SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Descrierea abaterii

Nr. act/data emiterii

Sancţiunea disciplinară aplicată

De către cine a fost sancţionat*

Radierea sancţiunii disciplinare

Observaţii

      
*Se va menţiona şi modalitatea de aplicare a sancţiunii disciplinare (direct sau la propunerea Comisiei de disciplină).
18.ALTE ÎNSEMNĂRI în timpul serviciului în sistemul penitenciar
 
19.CONFRUNTAREA DATELOR DIN FIŞĂ CU TITULARUL

Data

Semnăturile

- titularului

- lucrătorului de resurse umane

Data

Semnăturile

- titularului

- lucrătorului de resurse umane

Data

Semnăturile

- titularului

- lucrătorului de resurse umane

      
   
      
   
      
   
      
   
      
   
ANEXA nr. 13:
(- Anexa nr. 3 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
FIŞĂ aparţinând ...............................
1.Starea civilă .........
a)Născut(ă) la ......... în ......... de naţionalitate (etnie) ......... de religie ......... cu domiciliul în .........
Tatăl: ......... născut la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
Mama: ......... născut la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
b)Căsătorit(ă) la ......... cu ......... născut(ă) la ......... în ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... absolvent(ă) a ......... condamnări .........
Tatăl soţiei (soţului): ......... născut la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
Mama soţiei (soţului): ......... născut la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
c)Copii
Prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
Prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
Prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
Prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
d)Fraţii şi surorile titularului
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
e)Fraţii şi surorile soţiei (soţului)
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
- numele şi prenumele ......... născut(ă) la ......... în ......... naţionalitatea (etnia) ......... de religie ......... de profesie ......... ocupaţia ......... locul de muncă ......... domiciliul ......... condamnări .........
La condamnări se înscriu: numărul sentinţei, data, instanţa care a pronunţat-o, pedeapsa aplicată şi infracţiunea săvârşită. Dacă s-a pronunţat o hotărâre de amnistie, graţiere sau anulare a pedepsei (numărul şi data hotărârii). Dacă a fost reabilitat.
ANEXA nr. 14:
(- Anexa nr. 4 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
ANEXA nr. 15:
(- Anexa nr. 5 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
1.FIŞA CU LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CARE A LUCRAT .............. (numele, iniţiala tatălui şi prenumele) ŞI CARE ÎI DAU DREPTUL LA ÎNCADRAREA ÎN CONDIŢII DE MUNCĂ ŞI ACTIVITĂŢI CU CONDIŢII DEOSEBITE, SPECIALE ŞI ALTE CONDIŢII

Nr. crt.

Denumirea unităţii şi funcţiei/activităţii care dă dreptul la încadrarea în condiţii de muncă

Nr. şi data documentului în baza căruia s-a făcut încadrarea

Condiţii de muncă

Perioadele calendaristice lucrate

Timpul care nu s-a luat în calcul

(ani, luni, zile)

Nume, prenumele şi semnătura lucrătorului cu activitatea de resurse umane

Baza legală

De la

Până la

Timpul efectiv care se ia în calcul

Ani, luni, zile

        
    
        
    
        
    
        
    
  

     
     
2.FIŞĂ
De evidenţă a perioadelor care nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţii de muncă
Numele, iniţiala tatălui şi prenumele .........................

Nr. crt.

Situaţii

Perioada

Timp

Nr. documentului şi data

Numele şi prenumele lucrătorului de resurse umane

Semnătura

Ani

Luni

Zile

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ANEXA nr. 16a:
(- Anexa nr. 6a la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Penitenciarul ....................
TABEL NOMINAL* cuprinzând rudele până la gradul II (părinţii, fraţii, surorile, copiii) inclusiv soţul/soţia - părinţi şi fraţii/surorile acestuia/acesteia
angajatului/candidatului ...................
CNP .............
la data de .............

Nr. crt.

Nume şi prenume

Numele avut anterior

Gradul de rudenie

Prenumele părinţilor

Tata

Mama

Data naşterii

Locul naşterii

Ocupaţia şi locul de muncă

Domiciliul

         
         
         
         
         
*Angajatul va menţiona, în final, următoarele: "Acestea îmi sunt rudele până la gradul II (părinţii, fraţii, surorile, copiii) inclusiv soţul/soţia - părinţi şi fraţii/surorile acestuia/acesteia pentru care semnez, asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor". Angajatul semnează şi barează spaţiile necompletate.
ANEXA nr. 16b:
(- Anexa nr. 6b la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Penitenciarul .................
TABEL NOMINAL* cuprinzând rudele şi rudele prin alianţă până la gradul IV, inclusiv soţul/soţia care lucrează în cadrul sistemului administraţiei penitenciare ale
angajatului/candidatului ................
CNP .........
la data de ..............

Nr. crt.

Nume şi prenume

Numele avut anterior

Gradul de rudenie

Prenumele părinţilor

Tata

Mama

Data naşterii

Locul naşterii

Ocupaţia şi locul de muncă

Domiciliul

         
         
         
         
         
*Angajatul va menţiona, în final, următoarele: "Acestea îmi sunt rudele până la gradul IV, inclusiv soţul/soţia care lucrează în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, pentru care semnez, asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor." Angajatul semnează şi barează spaţiile necompletate.
ANEXA nr. 17:
(- Anexa nr. 7 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)

027

Funcţii îndeplinite şi mutaţii intervenite în timpul serviciului (inclusiv ca elev şi militar în termen)

Data aplicării

Număr act/data emiterii

Funcţia îndeplinită sau mutaţia intervenită

Cod funcţie

Grad prev. al funcţiei

Unitatea

Poziţia din stat

SALARIZARE

Nivel acces inform. clasif.

Profilul muncii

Cond. de muncă

Gradaţia

Numele şi prenumele lucrătorului de resurse umane

Semnătura lucrătorului de resurse umane

Coef. de ierarh.

Cuantum

Clasa de salarizare

Sporuri

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Secret de serviciu
(după completare)
- ANEXĂ LA FIŞA DE EVIDENŢĂ privind pe ........................ C.I.P. ..............

027

Funcţii îndeplinite şi mutaţii intervenite în timpul serviciului (inclusiv ca elev şi militar în termen)

Data aplicării

Număr act/data emiterii

Funcţia îndeplinită sau mutaţia intervenită

Cod funcţie

Grad prev. al funcţiei

Unitatea

Poziţia din stat

SALARIZARE

Nivel acces inform. clasif.

Profilul muncii

Cond. de muncă

Gradaţia

Numele şi prenumele lucrătorului de resurse umane

Semnătura lucrătorului de resurse umane

Coef. de ierarh.

Cuantum

Clasa de salarizare

Sporuri

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
ANEXA nr. 18:
(- Anexa nr. 8 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru fişe de evidenţă)

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului

Gradul profesional

Funcţia/domeniul de activitate

Unitatea de unde provine

(dacă este cazul)

Nr. de intrare şi data adresei cu care a fost transmisă

Unitatea unde a fost transmisă

Nr. şi data adresei cu care a fost transmisă

Obs.

(motivul transmiterii)

         
         
         
         
         
         
ANEXA nr. 19:
(- Anexa nr. 9 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru dosare profesionale)

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului

Gradul profesional

Funcţia/domeniul de activitate

Unitatea de unde provine

(dacă este cazul)

Nr. de intrare şi data adresei cu care a fost transmis

Nr. dosar

Unitatea unde a fost transmis

Nr. şi data adresei cu care a fost transmis

Obs.

(motivul transmiterii)

          
          
          
          
          
          

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului

Gradul profesional

Funcţia

Unitatea de unde provine

(dacă este cazul)

Nr. de intrare şi data adresei cu care a fost trimis

Nr. dosar

Unitatea unde a fost expediat

Nr. şi data adresei cu care a fost expediat

Obs.

(motivul expedierii)

          
          
          
          
          
          
ANEXA nr. 110:
(- Anexa nr. 10 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru evidenţă decizii mişcare personal)

Nr. deciziei1

Data aplicării deciziei2

SUMARUL DECIZIEI3

Cuprinsul deciziei

Data înregistrării4

Unitatea

Încadrare

Încetarea raporturilor de serviciu

Mutare

Numire în funcţie

Avansare în grad

Aplicare sancţiuni disciplinare

Acordare drepturi salariale

Detaşare

Delegare

Concediu creştere copil

Compensare chirie

Împuternicire

Alte situaţii

                  
                  
                  
                  
                  
1Se înscrie începând cu nr. 1, la începutul fiecărui an calendaristic.
2Se înscrie data de la care decizia produce efecte
3Se va trece în dreptul situaţiei pentru care este emisă decizia numărul de angajaţi la care face referire.
4Se va trece data când se semnează decizia de către conducătorul unităţii.
ANEXA nr. 111:
(- Anexa nr. 11 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru gradaţii)
LUNA ......................

Nr. crt.

Numele şi prenumele angajatului

Gradaţia acordată la încadrare

GRADAŢIILE CARE SE ACORDĂ

Data

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

Gradaţia

                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
Notă: Registrul se va întocmi cu 21 coloane reprezentând anul ........./gradaţia.
Registrul va conţine 12 tabele, reprezentând lunile anului, fiecărei luni fiindu-i alocate 10 file.
ANEXA nr. 112:
(- Anexa nr. 12 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru sancţiuni disciplinare)

Nr. crt.

Gradul, numele, şi prenumele titularului

Funcţia

Data săvârşirii abaterii

Data aplicării

Sancţiunea aplicată

Abaterea disciplinară

Cine a aplicat sancţiunea

Data radierii de drept

Data şi instituţia emitentă a deciziei de anulare a sancţiunii

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ANEXA nr. 113:
(- Anexa nr. 13 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru de evidenţă a funcţiilor)
SECRET DE SERVICIU (DUPĂ COMPLETARE)

Poziţia din statul de organizare

 

Denumirea funcţiei

 

Gradul profesional prevăzut al funcţiei

 

Coeficient de ierarhizare

 

Numărul clasei de salarizare

 

Înfiinţare: data/data şi nr. act (dacă este ulterior intrării în vigoare a statului)

 

Nr. crt.

Grad profesional, nume şi prenume

Numire: data/nr. şi data act

Funcţie efectivă, grad profesional, coeficient de ierarhizare, clasă de salarizare

Încetare numire: data/nr. şi data act

Numele, prenumele şi semnătura lucrătorului de resurse umane

Observaţii

       
       
       
       
       
       
       
       
SECRET DE SERVICIU (DUPĂ COMPLETARE)
ANEXA nr. 114:
(- Anexa nr. 14 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
(registru de evidenţă a promoţiilor)

Nr. crt.

Nume, iniţială tată, prenume

Unitatea care l-a recrutat

Unitatea unde a fost repartizat

Durata studiilor

(perioada)

Numărul şi data deciziei de repartizare

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     
ANEXA nr. 115:
(- Anexa nr. 15 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
UNITATEA .................
Nr. .......... din ...............
SITUAŢIE STATISTICĂ privind efectivele de personal din SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE la 31.12......
APROB,
DIRECTOR UNITATE

Aparat penitenciare

Nr. crt.

Funcţii la 31.12.

Procent de încadrare

La dispoziţie sau suspendaţi

Total personal existent

Prevăzute

Ocupate

Vacante

Bărbaţi

Femei

Total

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Personal comandă (conducere)

Comanda unităţii

Ofiţeri

1

        

Personal civil

2

        

Personal comandă (conducere)

Ofiţeri

3

        

Personal civil

4

        

OFIŢERI

Operativ

Pază, escortare şi supraveghere

5

        

Evidenţă

6

        

Intervenţie psihosocială

Educaţie

7

        

Asistenţi sociali

8

        

Psihologi

9

        

Sociologi

10

        

Economico-administrativ

Logistică

11

        

Auto

12

        

Producţie interioară

13

        

GAZ.

14

        

Organizarea muncii

15

        

Financiar

16

        

Medical

Asistenţă medicală

17

        

Corp didactic

18

        

Alte profile de muncă

19

        

Total ofiţeri

20

        

AGENŢI

Operativ

Pază, escortare şi supraveghere

21

        

Evidenţă

22

        

Intervenţie psihosocială

23

        

Economico-administrativ

Logistică

24

        

Transmisiuni

25

        

Electronişti

26

        

Armament

27

        

Auto

28

        

Producţie interioară

29

        

GAZ.

30

        

Organizarea muncii

31

        

Financiar

32

        

Medical

Asistenţă medicală

33

        

Alte profile de muncă

34

        

Total agenţi

35

        

PERSONAL CIVIL

Operativ

Magistraţi directori

36

        

Evidenţă operativă

37

        

Intervenţie psihosocială

Educaţie

38

        

Asistenţi sociali

39

        

Psihologi

40

        

Sociologi

41

        

Preoţi

42

        

Economico-administrativ

Logistică

43

        

Auto

44

        

Producţie interioară

45

        

G.A.Z.

46

        

Organizarea muncii

47

        

Financiar

48

        

Medical

Asistenţă medicală

49

        

Corp didactic

50

        

Alte profile de muncă (3)

51

        

Total personal civil

52

        

TOTAL GENERAL

53

        

Nr. crt.

VÂRSTA

Studii civile

Sub 30 ani

30-40 ani

40-50 ani

50-55 ani

Peste 55 ar

Peste 60 ar

Suma anilor împliniţi

Studii superioare

Postuniversitare

Universitare de lungă durată

Doctor

Urmează doctoratul

Postuniv. cu durata de 1-3 ani

Urmează postuniversitare cu durata de 1-3 ani

Studii superioare de lungă durată cu examen

Studii superioare de lungă durată fără examen

Urmează studii superioare de lungă durată

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

              

2

              

3

              

4

              

5

              

6

              

7

              

8

              

9

              

10

              

11

              

12

              

13

              

14

              

15

              

16

              

17

              

18

              

19

              

20

              

21

              

22

              

23

              

24

              

25

              

26

              

27

              

28

              

29

              

30

              

31

              

32

              

33

              

34

              

35

              

36

              

37

              

38

              

39

              

40

              

41

              

42

              

43

              

44

              

45

              

46

              

47

              

48

              

49

              

50

              

51

              

52

              

53

              

Nr. crt.

Studii civile

Studii militare

Personal care a urmat cursuri de pregătire/ perfecţionare în anul ...

Stare civilă

Studii superioare

Studii postliceale

Învăţământ secundar

Academia de Poliţie Al. I. Cuza

Academia Naţională de Informaţii

Academia de înalte Studii Militare

Facultatea de medicină militară

Facultatea Militară Tehnică şi de Serv.

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Şcoli militare

Curs de pregătire anterior Legii nr. 293/2004

Fără studii militare

Căsătoriţi

Necăsătoriţi

Divorţaţi

Văduvi

de scurtă durată

Învăţământ liceal

 

Învăţământ gimnazial

Cu examen

Fără examen

Urmează

Cu bacalaureat

Fără bacalaureat

Urmează liceul

Treapta I de liceu

0

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1

                       

2

                       

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       

13

                       

14

                       

15

                       

16

                       

17

                       

18

                       

19

                       

20

                       

21

                       

22

                       

23

                       

24

                       

25

                       

26

                       

27

                       

28

                       

29

                       

30

                       

31

                       

32

                       

33

                       

34

                       

35

                       

36

                       

37

                       

38

                       

39

                       

40

                       

41

                       

42

                       

43

                       

44

                       

45

                       

46

                       

47

                       

48

                       

49

                       

50

                       

51

                       

52

                       

53

                       
ANEXA nr. 116:
(- Anexa nr. 16 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
UNITATEA ...............
Nr. ....... din ...........
APROB,
DIRECTOR UNITATE
SITUAŢIE privind fluctuaţia personalului în perioada ..............
(1)_

Categoria de personal

Posturi la 01.01.

Personal existent la 01.01.

ÎNCADRĂRI

Treceri dintr-un corp în altul

Prevăzute

Ocupate

Vacante

Procent de încadrare %

Încadrat în funcţii de

Neîncadrat

Total personal existent

Ofiţeri

Agenţi

Salariaţi civili

Ofiţeri

Agenţi

Personal civil

TOTAL

La dispoziţie

Suspendat din funcţie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ofiţeri

               

Agenţi

               

Personal civil

               

TOTAL

               

Categoria de personal

PIERDERI

Transferări

Posturi radiate

Posturi înfiinţate

Posturi la 31.12.

Personal existent la

Transferaţi din unităţi ANP

Transferaţi în unităţi ANP

Prevăzute

Ocupate

Vacante

Procentul de încadrare %

Încadrat în funcţii de

Neîncadrat

Total personal existent

Ofiţeri

Agenţi

Salariaţi civili

TOTAL

La dispoziţie

Suspendat din funcţie

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ofiţeri

                

Agenţi

                

Personal civil

                

TOTAL

                
(2)_
I.ÎNCADRĂRI

Categoria de personal

Total încadrări

Sex

Provenienţa

Naţionalitatea

Religia

Bărbaţi

Femei

Din producţie

Academii M.A.I. şi S.R.I.

Şcoală A.N.P.

Transferaţi de la M.A.I., M.Ap.N., S.R.I.

Alte provenienţe

Română

Maghiară

Alte naţionalităţi 1)

Ortodoxă

Catolică

Alte religii sau culte recunoscute de statul român 2)

 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Ofiţeri

              

Agenţi

              

TOTAL

              

Categoria de personal

Studii civile

Studii militare

Vârsta

Starea civilă

Profil de muncă

Superioare

Liceale

Gimnaziale

Academii militare

Fără studii militare

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

Peste 40 ani

Căsătoriţi

Necăsătoriţi

Văduvi

Divorţaţi

Operativ

Economico-administrativ

Medical

Intervenţie psihosocială

Corp didactic

Alte profile

Licenţiaţi

Studii superioare de scurtă durată

Absolvenţi de facultate fără diplomă

Urmează facultatea

Cu bacalaureat

Urmează liceul

Treapta I

Academii militare

Academia de Poliţie Al. I. Cuza

Academia Naţională de Informaţii

Şcoli militare

 

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Ofiţeri

                            

Agenţi

                            

Personal civil

                            

TOTAL

                            
II.PIERDERI

Categoria de personal

TOTAL PIERDERI

Sex

La îndeplinirea vârstei şi a vechimii cu drept de pensie

Limita de vârstă

Demisie

Motive ori nevoi al MJ

Medical, clasaţi inapt cu drept de pensie

Eliberat din funcţie (trecere în alta categorie)

Destituire din funcţie

Transferaţi la alte ministere

Încetat contractul de muncă

Suspendat contractul de muncă

Bărbaţi

Femei

Cu drept de pensie

Fără drept de pensie

Cu drept de pensie

Fără drept de pensie

Gr. I de invaliditate

Gr. II de invaliditate

Gr. III de invaliditate

Clasat apt limitat

De drept

Ca urmare a acordului părţilor

Ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi

 

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Ofiţeri

                    

Agenţi

                    

Personal civil

                    

TOTAL

                    

Categoria de personal

Decedaţi

Vârsta

Studii civile

Studii militare

Vechimea în MJ (MI)

Sub 30 ani

30-45 ani

45-55 ani

55-60 ani

Peste 60 ani

Superioare

Liceale

Gimnaziale

Academia militară

Şcoli militare

Fără studii militare

Sub 1 an

1-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

Peste 15 ani

 

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Ofiţeri

                 

Agenţi

                 

Personal civil

                 

TOTAL

                 
ANEXA nr. 117:
(- Anexa nr. 17 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
UNITATEA ...............
Nr. ....... din ....................
APROB,
DIRECTOR UNITATE
SITUAŢIE privind realizarea dinamicii de personal în perioada .............

DETALII

FUNCŢII

TOTAL

TOTAL GENERAL (B + F)

OFIŢERI

AGENŢI

PERSONAL CIVIL

B

F

B

F

B

F

B

F

1. FUNCŢII

PREVĂZUTE

     

OCUPATE

         

VACANTE

     

PROCENT ÎNCADRARE

     

2. PERSONAL ÎNCADRAT ÎN FUNCŢIE

OFIŢERI

         

AGENŢI

         

PERSONAL CIVIL

         

TOTAL

         

3. PERSONAL LA DISPOZIŢIE

         

4. PERSONAL SUSPENDAT

         

TOTAL PERSONAL

 
ANEXA nr. 118:
(- Anexa nr. 18 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare)
UNITATEA
Nr. ....... din ...........
APROB,
DIRECTOR UNITATE
Situaţie lunară pe domenii de activitate la data de ..............

DOMENIUL DE ACTIVITATE*

1. FUNCŢII

2. PERSONAL

3. PERSONAL ÎMPUTERNICIT

FUNCŢII PREVĂZUTE

FUNCŢII ÎNCADRATE

FUNCŢII VACANTE

PERSONAL EXISTENT

DIN CARE SUSP. DIN FCT.

DIN CARE PUS LA DISP.

OF.

AG.

P.C.

TOTAL

OF.

AG.

P.C.

TOTAL

OF.

AG.

P.C.

TOTAL

OF.

AG.

P.C.

TOTAL

OF.

AG.

P.C.

TOTAL

OF.

AG.

P.C.

TOTAL

CONDUCERE

DIRECTOR

                         

DIRECTOR ADJUNCT

                         

JURIDIC

                         

SECRETARIAT, ARHIVĂ, REGISTRATURĂ, MASS-MEDIA

                         

INFORMAŢII CLASIFICATE

                         

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

                         

INFORMATICĂ

                         

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN MEDIUL PENITENCIAR

                         

RESURSE UMANE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

                         

MOBILIZARE

                         

MEDICAL

                         

SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR

                         

EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ

                         

ECONOMICO ADMINISTRATIV log. + prod şi venit pr. + fin.

                         

UNITATE ŞCOLARĂ (numai C.R.)

                         

ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE

                         

TOTAL

                         
*personalul din secţiile exterioare precum şi cel din centrele de pregătire va fi cuprins la domeniul de activitate corespunzător.
**directorii de unităţi numiţi cu mandat pe 4 ani vor fi cuprinşi de unitatea în care îşi au mandatul. Funcţia deţinută anterior va fi raportată vacantă, cu menţiunea în subsolul paginii (rubrica observaţii) că aceasta este rezervată.
***preoţii asimilaţi ofiţerilor vor fi menţionaţi pe coloanele "ofiţer".
****unitatea şcolară va cuprinde inclusiv directorul acesteia.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 62 bis din data de 29 ianuarie 2013