LEGE nr. 35 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 mai 2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul 2, literele m), m1), r) şi r1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"m) criza financiară este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în una dintre următoarele situaţii:
m1) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc 15% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial;
…………………………………………………………………………………………………
r) insolvenţa este starea patrimoniului unităţii administrativ - teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvenţa este prezumată în una dintre următoarele situaţii:
r1) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;"
2.La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) La calculul obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (1) lit. m) şi r) nu se includ obligaţiile de plată ale unităţii administrativ - teritoriale provenite din obligaţiile altor autorităţi ale administraţiei publice centrale faţă de respectiva unitate administrativ - teritorială, rezultate din contracte de finanţare încheiate între acestea, potrivit legii.
(3) Nu se considera datorie, potrivit semnificaţiei prevăzute la alin. (1) lit. n), obligaţiile de plată ale unităţii administrativ - teritoriale provenite din obligaţiile altor autorităţi ale administraţiei publice centrale faţă de respectiva unitate administrativ - teritorială, rezultate din contracte de finanţare încheiate între acestea, potrivit legii."
3.La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dispoziţiile din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi dosar, cu excepţia situaţiei rejudecării, după casarea hotărârii în recurs."
4.La articolul 123 punctul 1, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) al articolului 74 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 74
(1) Criza financiară este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în una dintre următoarele situaţii:
a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc 15% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial;"
5.La articolul 123 punctul 2, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) al articolului 75 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 75
(1) Insolvenţa este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvenţa este prezumată în una dintre următoarele situaţii:
a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;"
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
-****-

P. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 219 din data de 24 martie 2016