HOTĂRÂRE nr. 372 din 27 mai 2015 privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea unui imobil-teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.
Art. 2
Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului-teren prevăzut la art. 1 către Muftiatul Cultului Musulman din România, în vederea edificării unui complex de clădiri de interes public.
Art. 3
(1)Predarea-preluarea imobilului-teren transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Protocolul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi obligaţiile ce revin Muftiatului Cultului Musulman din România în legătură cu folosinţa imobilului-teren transmis.
Art. 4
Dreptul de folosinţă gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România asupra imobilului-teren prevăzut la art. 1 încetează dacă Secretariatul de Stat pentru Culte constată că, în termen de 36 de Juni de la încheierea protocolului prevăzut la art. 3 alin. (1), nu a fost finalizat complexul de clădiri de interes public prevăzut la art. 2.
Art. 5
Secretariatul General al Guvernului şi Secretariatul de Stat pentru Culte vor asigura includerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

p. Secretarul de stat pentru culte,

Irinel Florinei Frunză

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale terenului care se transmite din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul

Persoana juridică în folosinţa căreia se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bd. Expoziţiei nr. 22-30, sectorul 1, Bucureşti

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Secretariatul de Stat pentru Culte

CIF 26429279

Muftiatul Cultului Musulman din România

CIF 2985358

Teren cu nr. CF 262698, nr. cadastral 262698, în suprafaţă de 11.295 mp

Valoare de inventar: 17.212.608,63 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 375 din data de 29 mai 2015