HOTĂRÂRE nr. 729 din 9 septembrie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
______
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea", prevăzută la art. 1, sunt în cuantum total de 39.540 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 03 "Transport rutier", titlul 56 "Proiecte din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03 "Programe din Fondul de coeziune (FC)".
Art. 4
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 5
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6
Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1:
______
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia Autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea", "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş", situate pe raza localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului

Categoria de folosinţă

Tarlaua

Parcela

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Mureş

Cristeşti

S.C. MASTERTIN SERVICE - S.R.L.

Intravilan arabil

3

146/23/1

263/1

7.300,00

9,00

409,50

2

Mureş

Cristeşti

NYULAS BERNAT LASZLO, NYULAS JUDIT

Intravilan arabil

3

146/22/1

258/1

8.150,00

1.787,00

81.308,50

3

Mureş

Cristeşti

RAFI LUDOVIC

Intravilan arabil

3

146/21

 

1.400,00

648,00

29.484,00

4

Mureş

Cristeşti

FURESZES KATALIN

Intravilan arabil

3

146/20

 

1.400,00

782,00

35.581,00

5

Mureş

Cristeşti

BRASSAI TEREZ

Intravilan arabil

3

146/19

403

1.100,00

740,00

33.670,00

6

Mureş

Cristeşti

POP MAGDALENA

Intravilan arabii

3

146/18

 

3.000,00

2.555,00

116.252,50

7

Mureş

Cristeşti

SZECSI TUNDE, SZECSI MIHALY, KISS HAJNAL, PETER BOWING

Intravilan arabil

3

146/17

600

3.100,00

3.100,00

141.050,00

8

Mureş

Cristeşti

TAKACS SUSANA

Intravilan arabil

3

146/16

 

5.000,00

2.396,00

109.018,00

9

Mureş

Cristeşti

BUCUR PETRU

Intravilan arabil

3

146/15

 

1.300,00

23,00

1.046,50

10

Mureş

Cristeşti

COMUNA CRISTEŞTI

Canal

 

HC 1191

 

1.409,00

1.409,00

3.099,80

11

Mureş

Cristeşti

FARKAS LORAND ANDREI, FARKAS ANNA MARIA, SZSABO ZOLTANNE, FARKAS JOZSEF

Intravilan arabil

3

146/33

9/2

79.100.00

4.783,00

217.626,50

12

Mureş

Cristeşti

TRIF IOAN

Intravilan arabil

3

146/12

 

2.900,00

20,00

910,00

13

Mureş

Cristeşti

VINTILA PETER LASZLO

Intravilan arabil

3

146/11

 

2.900,00

546,00

24.843,00

14

Mureş

Cristeşti

PAVEL SIMION

Intravilan arabil

3

146/10

 

4.000,00

2.360,00

107.380,00

15

Mureş

Cristeşti

SOMFALEAN MARGARETA

Intravilan arabil

3

146/9

 

2.900,00

2.524,00

114.842,00

16

Mureş

Cristeşti

MOLDOVAN LETITIA, UGREAN VICTORIA

Intravilan arabil

3

146/8

367

5.000,00

1.978,00

89.999,00

17

Mureş

Cristeşti

SAROSI I. ILEANA

Intravilan arabil

3

146/7

299/2

2.900,00

18,00

819,00

18

Mureş

Cristeşti

COMUNA CRISTEŞTI

Drum

 

DE

 

316,00

316,00

1.911,80

19

Mureş

Cristeşti

MICU DUMITRU, MICU IOAN

Intravilan arabil

10

337/16

 

5.700,00

1.486,00

67.613,00

20

Mureş

Cristeşti

ASZALOS SAMUEL

Intravilan arabil

10

337/15

 

5.000,00

3.582,00

162.981,00

21

Mureş

Cristeşti

ASZALOS GEZA, ASZALOS ALBERT, ASZALOS ILONA, ASZALOS IOSIF, FULOP ELIZA

Intravilan arabil

10

337/14

 

5.800,00

5.095,00

231.822,50

22

Mureş

Cristeşti

ASZALOS KATALINA, BRUDASCU VILMA, OLTEAN ELISABETA, FULOP ANDREI, FULOP IOSIF

Intravilan arabil

10

337/13

 

1.200,00

1.012,00

46.046,00

23

Mureş

Cristeşti

VAJDA ANA MARIA, VERES ANA

Intravilan arabil

10

337/12

 

2.900,00

1.284,00

58.422,00

24

Mureş

Cristeşti

GLIGA AUGUSTIN, GLIGA ANA

Intravilan arabil

10

337/11

306

1.700,00

378,00

17.199,00

25

Mureş

Cristeşti

BUTUK IOSIF, BUTUK VASILE, BUTUK JOZSEF

Intravilan arabil

10

337/10

 

2.900,00

132,00

6.006,00

26

Mureş

Cristeşti

FARKAS PETRU

Arabil extravilan

10

337/22

 

3.500,00

53,00

874,50

27

Mureş

Cristeşti

OSVATH MARGIT, FARKAS PETRU, FARKAS KAROLY, FARKAS PETER, FARKAS TIBOR, FAZAKAS VERONICA, FARKAS LAJOS, FARKAS VASILE

Arabil extravilan

10

337/23

 

7.300,00

288,00

4.752,00

28

Mureş

Cristeşti

TRIF SANDOR

Arabil extravilan

10

337/24

 

5.000,00

482,00

7.953,00

29

Mureş

Cristeşti

SZEKELY LUDOVIC, SZEKELY ANDREI

Arabil extravilan

10

337/25

 

5.000,00

863,00

14.239,50

30

Mureş

Cristeşti

MOLDOVAN CONSTANTIN, MOLDOVAN GHEORGHE, MOLDOVAN IOSIF, MOLDOVAN IONEL

Arabil extravilan

10

337/26

 

5.800,00

1.570,00

25.905,00

31

Mureş

Cristeşti

JAKAB ANDREA JULIA

Arabil extravilan

10

337/27

485

3.600,00

1.294,00

21.351,00

32

Mureş

Cristeşti

GYULAI ROZALIA, FARKOS ELISABETA GIDOFALVI IOAN

Arabil extravilan

10

337/28

486

4.200,00

1.762,00

29.073,00

33

Mureş

Cristeşti

COMUNA CRISTEŞTI

Drum

 

DE

 

441,00

441,00

2.668,05

34

Mureş

Cristeşti

COMUNA CRISTEŞTI

Drum

 

DE

 

434,00

434,00

2.625,70

35

Mureş

Cristeşti

SIECOBEAN ANA

Arabil extravilan

10

337/29

 

2.900,00

904,00

14.916,00

36

Mureş

Cristeşti

SZABO IOLANDA BARABAS ADALBERT, MOLNAR PARASCHIVA, ASZALOS FERENC

Arabil extravilan

10

337/30

 

4.300,00

1.184,00

19.536,00

37

Mureş

Cristeşti

BACIU ROZALIA, TOROK ALBERT, CSIKI VIORICA, BERECZI KATALIN

Arabil extravilan

10

337/31

 

5.800,00

1.209,00

19.948,50

38

Mureş

Cristeşti

OLTEAN ELISABETA

Arabil extravilan

10

337/32/1

 

2.900,00

513,00

8.464,50

39

Mureş

Cristeşti

OLTEAN MIHAI

Arabil extravilan

10

337/32/2

 

400,00

68,00

1.122,00

40

Mureş

Cristeşti

DOMOKOS B. EUFEMIA, DOMOKOS P. BELA, DOMOKOS A. ISTVAN BELA, CRISTEA A. ILDIKO KATALIN, UYFALVI B. ELENA, AMBRUS P. MARGARETA, DOMOKOS ILONA

Arabil extravilan

10

337/33

50347

5.800,00

994,00

16.401,00

41

Mureş

Cristeşti

MUNTEAN MARIA, MUNTEAN SIMION

Arabil extravilan

10

337/34

 

2.900,00

501,00

8.266,50

42

Mureş

Cristeşti

HODOS IOAN

Arabil extravilan

10

337/35

 

2.900,00

481,00

7.936,50

43

Mureş

Cristeşti

CSIBI SANDOR, CSIBI ISTVAN

Arabil extravilan

10

337/36

 

2.900,00

429,00

7.078,50

44

Mureş

Cristeşti

MARGINEAN NICODIN

Arabil extravilan

10

337/37/1

 

1.200,00

316,00

5.214,00

45

Mureş

Cristeşti

ASZALOS MARGARETA, CSIKI DENES, CSIKI LAJOS, SZABO ROZALIA

Arabil extravilan

10

337/45

 

2.900,00

125,00

2.062,50

46

Mureş

Cristeşti

SZEKELY GEZA

Arabil extravilan

10

337/44

 

5.800,00

2.350,00

38.775,00

47

Mureş

Cristeşti

SZEKELY VIKTOR

Arabil extravilan

10

337/43

 

5.800,00

4.733,00

78.094,50

48

Mureş

Cristeşti

MURESAN ANASTASIA, MURESAN IOAN, MURESAN MARIA

Arabil extravilan

10

337/42

94

4.000,00

4.000,00

66.000,00

49

Mureş

Cristeşti

OTVOS SARA

Arabil extravilan

10

337/41

 

4.400,00

4.400,00

72.600,00

50

Mureş

Cristeşti

DAVID IACOB, BLAJ IACOB

Arabil extravilan

10

337/40/2

 

2.900,00

2.590,00

42.735,00

51

Mureş

Cristeşti

BLAJ IACOB

Arabil extravilan

10

337/40/1

 

5.800,00

2.779,00

45.853,50

52

Mureş

Cristeşti

VARGA ISTVAN, CSIBI FERENC, FULOP ROZALIA, VARGA MARGIT, VARGA KLARA, VARGA ROZA

Arabil extravilan

10

337/39

 

5.800,00

42,00

693,00

53

Mureş

Cristeşti

FULOP JANOS, FULOP JANOS

Arabil extravilan

10

337/58

 

5.000,00

5,00

82,50

54

Mureş

Cristeşti

NISTOR STEFAN

Arabil extravilan

10

337/57

96

5.800,00

1.182,00

19.503,00

55

Mureş

Cristeşti

TINCA MAXIM, TINCA MIHAELA CRISTINA

Arabil extravilan

10

337/56

366

5.000,00

2.591,00

42.751,50

56

Mureş

Cristeşti

ALMASAN GHEORGHE, FEKETE ISTVAN

Arabil extravilan

10

337/55

 

2.900,00

2.233,00

36.844,50

57

Mureş

Cristeşti

NISTOR STEFAN, NISTOR IOAN, SIPOS IACOB, CRISTEA MARIANA, DAVID LETITIA, NISTOR GHEORGHE, NISTOR DUMITRU, NISTOR AUREL

Arabil extravilan

10

337/54

 

5.000,00

4.512,00

74.448,00

58

Mureş

Cristeşti

FULOP ANA, FULOP LAJOS

Arabil extravilan

10

337/53/2

 

3.600,00

1.776,00

29.304,00

59

Mureş

Cristeşti

FULOP LUDOVIC

Arabil extravilan

10

337/53/1

 

1.400,00

303,00

4.999,50

60

Mureş

Cristeşti

COMUNA CRISTEŞTI

Drum

 

DE

 

194,00

194,00

1.173,70

61

Mureş

Cristeşti

BOTA ILEANA

Arabil extravilan

10

337/76

 

4.300,00

263,00

4.339,50

62

Mureş

Cristeşti

FODOR IOAN CRISTIAN

Arabil extravilan

10

337/75

 

5.000,00

1.867,00

30.805,50

63

Mureş

Cristeşti

COMUNA CRISTEŞTI

Drum

 

DE 338

 

405,00

405,00

2.450,25

64

Mureş

Cristeşti

TRIF IOAN, TRIF AMALIA

Arabil extravilan

11

360/32

 

2.900,00

1.123,00

18.529,50

65

Mureş

Cristeşti

FULOP ANDREI

Arabil extravilan

11

360/31

 

5.800,00

2.024,00

33.396,00

66

Mureş

Cristeşti

ASZALOS IULIUS

Arabil extravilan

11

360/30

 

5.800,00

1.951,00

32.191,50

67

Mureş

Cristeşti

SZEKELY LUDOVIC, SZEKELY CAROLINA

Arabil extravilan

11

360/29

 

5.800,00

1.416,00

23.364,00

68

Mureş

Cristeşti

FULOP IOSIF

Arabil extravilan

11

360/28

 

11.600,00

2.416,00

39.864,00

69

Mureş

Cristeşti

BACIU MARIA

Arabil extravilan

11

360/27

 

2.900,00

530,00

8.745,00

70

Mureş

Cristeşti

TAKACS SUSANA

Arabil extravilan

11

360/26

 

1.200,00

135,00

2.227,50

71

Mureş

Cristeşti

FULOP ROZALIA

Arabil extravilan

11

360/25/1

 

1.500,00

123,00

2.029,50

72

Mureş

Cristeşti

MILOTAY MAGDALENA, BANYAI LUDOVIC

Arabil extravilan

11

360/25

 

5.900,00

79,00

1.303,50

73

Mureş

Cristeşti

CZEGO ESZTER

Arabil extravilan

11

360/5

 

2.900,00

14,00

231,00

74

Mureş

Cristeşti

BARTHA ALBERT

Arabil extravilan

11

360/6

 

2.900,00

118,00

1.947,00

75

Mureş

Cristeşti

SZEP MOISE

Arabil extravilan

11

360/7

 

5.800,00

577,00

9.520,50

76

Mureş

Cristeşti

IMREH MIHAILA

Arabil extravilan

11

360/8

 

5.800,00

997,00

16.450,50

77

Mureş

Cristeşti

CSEGZI SIGISMUND

Arabil extravilan

11

360/9

 

1.500,00

323,00

5.329,50

78

Mureş

Cristeşti

GIDOFALVI ELENA

Arabil extravilan

11

360/10

 

7.000,00

1.841,00

30.376,50

79

Mureş

Cristeşti

TOVISSI ADLBERT

Arabil extravilan

11

360/11

 

17.400.00

5.491,00

90.601,50

80

Mureş

Cristeşti

SZEP IULIU

Arabil extravilan

11

360/12

626

25.000.00

7.076,00

116.754,00

81

Mureş

Cristeşti

BOTA JANOS, BOTA GHEORGHE, BOTA VICTOR, BITAI JACINT, MAJAI ELISABETA, BOTA KATALIN

Arabil extravilan

11

360/13

 

29.000.00

7.387,00

121.885,50

82

Mureş

Cristeşti

SZEKELY GYORGY, BANYAI ELISABETA

Arabil extravilan

11

360/14

 

7.200,00

1.668,00

27.522,00

83

Mureş

Cristeşti

SZEKELY ETELKA, TURC ELISABETA, SZEKELY JANOS, SZEKELY AGNES

Arabil extravilan

11

360/15

 

7.300,00

1.584,00

26.136,00

84

Mureş

Cristeşti

SZEKELY CAROL, SZEKELY GYORGY

Arabil extravilan

11

360/16

 

5.400,00

1.140,00

18.810,00

85

Mureş

Cristeşti

DAVID IOAN, DAVID JACOB, DAVID GHEORGHE, POP MAGDALENA, PANTEA TEODOR, DAVID MARAGARETA, NICU ILEANA, DAVID ANA

Arabil extravilan

11

360/17

 

2.900,00

563,00

9.289,50

86

Mureş

Cristeşti

MIRCEA OTTO, MIRCEA MIHAELA CARMEN

Arabil extravilan

11

360/18

625

2.900,00

547,00

9.025,50

87

Mureş

Cristeşti

RUS MARTA, RUS MARTON

Arabil extravilan

11

360/19

 

35.800,00

3.167,00

52.255,50

88

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FOGARASI ERZSEBET

Arabil extravilan

15

342/3

 

34.600,00

5.440,00

12.240,00

89

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. BENKO ANDREI, HENTER ELENA, SZASZ CAROLINA

Arabil extravilan

15

342/2

 

17.200,00

2.046,00

4.603,50

90

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. MATYAS FRANCISC, MATYAS ODON, MATYAS ETELKA

Arabil extravilan

15

342/1

 

34.800,00

3.925,00

8.831,25

91

Mureş

Gheorghe Doja

BARTHA ALBERT

Arabil extravilan

15

340/6

 

32.710,00

2.531,00

5.694,75

92

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. SZASZ SAMUEL, TOVISSI ROZALIA, BENKO ROZALIA, SIPOS JANOS, KAKASI MARIA, SIPOS SANDOR, SIPOS JENO, SIPOS LAJOS

Arabil extravilan

15

340/5

 

17.400,00

8.108,00

18.243,00

93

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. MATYAS ESZTER

Arabil extravilan

15

340/4

 

21.000,00

4.036,00

9.081,00

94

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

 

338

 

21.431,00

122,00

274,50

95

Mureş

Gheorghe Doja

BALINT JOZSEF

Arabil extravilan

14

336/27

 

2.900,00

111,00

249,75

96

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. PETHO SAMUEL

Arabil extravilan

14

336/28

 

21.600,00

6.368,00

14.328,00

97

Mureş

Gheorghe Doja

RUS VIOREL, RUS MARIA

Arabil extravilan

14

336/30

320

5.000,00

2.487,00

5.595,75

98

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE ISTVAN, FEKETE IDA, FEKETE ELEK, FEKETE IRMA

Arabil extravilan

14

336/31

 

17.400,00

8.496,00

19.116,00

99

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. URSULY ISTVAN, URSULY GHEORGHE

Arabil extravilan

14

336/20

 

13.500,00

4.194,00

9.436,50

100

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ISTVAN, FABIAN ILDIKO CATALINA

Arabil extravilan

14

336/19

 

11.400,00

6.645,00

14.951,25

101

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. DAVID MIHALY, VAS GAL ESTERA, DAVID ALBERT

Arabil extravilan

14

336/18

 

17.200,00

7.892,00

17.757,00

102

Mureş

Gheorghe Doja

BARTHA LAZOS

Arabil extravilan

14

336/17

 

11.400,00

2.441,00

5.492,25

103

Mureş

Gheorghe Doja

IDA SARKANY

Arabil extravilan

14

336/16

 

2.800,00

277,00

623,25

104

Mureş

Gheorghe Doja

KADAR LUDOVIC

Arabil extravilan

14

336/15

 

11.000,00

337,00

758,25

105

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE SAMUEL

Arabil extravilan

14

336/14

 

8.600,00

200,00

450,00

106

Mureş

Gheorghe Doja

SIMO JOZSEF

Arabil extravilan

14

336/13

 

2.100,00

6,00

13,50

107

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

6

62

 

10.000,00

528,00

1.188,00

108

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. MATYAS GHEORGHE

Arabil extravilan

6

62/45

 

24.000,00

14.564,00

32.769,00

109

Mureş

Gheorghe Doja

BALINT ESZTER

Arabil extravilan

6

62/44

 

1.800,00

1.800,00

4.050,00

110

Mureş

Gheorghe Doja

BARTHA KAROLY

Arabil extravilan

6

62/45

 

6.200,00

6.200,00

13.950,00

111

Mureş

Gheorghe Doja

PORKOLAB SANDOR, URSU JULIANA, PORKOLAB JANOS

Arabil extravilan

6

62/46

 

6.001,00

6.001,00

13.502,25

112

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

6

62/

 

14.109,00

2.792,00

6.282,00

113

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

5

56

  

210,00

472,50

114

Mureş

Gheorghe Doja

DEF, KAKASI JULIA, MATYAS LAJOS, MATYAS LUDOVIC, MATYAS EUGEN, ADORJANI ROZALIA

Arabil extravilan

6

62/21

 

26.000,00

1.947,00

4.380,75

115

Mureş

Gheorghe Doja

JANOSI SIGISMUND

Arabil extravilan

6

112/13/1

 

1.400,00

581,00

1.307,25

116

Mureş

Gheorghe Doja

SOOS STEFAN

Arabil extravilan

6

112/13/2

 

2.300,00

890,00

2.002,50

117

Mureş

Gheorghe Doja

BARTHA JANOS

Arabil extravilan

6

112/14

 

2.997,00

1.254,00

2.821,50

118

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. TOTH LAJOS

Arabil extravilan

6

112/13/3

 

3.000,00

2.558,00

5.755,50

119

Mureş

Gheorghe Doja

TOLLAS MARTON, GYORBIRO REKA, KOLUMBAN HUBA, TOLLAS ROZALIA, TOLLAS MARIA, TOLLAS JULIANA KOLUMBAN ZSOLT, KOLUMBAN CSABA

Arabil extravilan

6

112/14/1

 

2.000,00

1.741,00

3.917,25

120

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. KAKASI I., KAKASI JULIA, ADORJANI ROZALIA, MATYAS EUGEN, MATYAS LUDOVIC, MATYAS LAJOS

Arabil extravilan

6

112/14/2

 

7.400,00

5.481,00

12.332,25

121

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. TOLLAS MARTON, TOLLAS JULIANA KOLUMBAN ZSOLT, KOLUMBAN CSABA, GYORBIRO REKA, TOLLAS MARIA, TOLLAS ROZALIA, KOLUMBAN HUBA

Arabil extravilan

6

112/15

 

11.000,00

6.487,00

14.595,75

122

Mureş

Gheorghe Doja

PORCOLAB FERENCZ

Arabil extravilan

6

112/77

 

19.000,00

49,00

110,25

123

Mureş

Gheorghe Doja

MATYAS FERENCZ, MATYAS ETELKA, MATYAS ODON

Arabil extravilan

6

112/12

 

9.300,00

4.303,00

9.681,75

124

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. UTAN COLOMAN, UTAN ERZSEBET

Arabil extravilan

6

112/11

 

10.500,00

3.281,00

7.382,25

125

Mureş

Gheorghe Doja

SZAKACS MIHALY

Arabil extravilan

6

112/10

 

3.800,00

1.011,00

2.274,75

126

Mureş

Gheorghe Doja

DEF FEKETE GYORGY

Arabil extravilan

6

112/32

 

4.800,00

2.071,00

4.659,75

127

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE ILKA, SZABO LILA

Arabil extravilan

6

112/31

 

4.600,00

2.082,00

4.684,50

128

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE GYORGY, FEKETE IOSIF, FEKETE ALBERT, FEKETE KLARA, KULCSAR ELENA, NAGY ROZALIA

Arabil extravilan

6

112/30

 

11.600,00

5.709,00

12.845,25

129

Mureş

Gheorghe Doja

PORKOLAB JANOS

Arabil extravilan

6

112/29

 

8.100,00

4.284,00

9.639,00

130

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. BERNAD ALEXANDRU, BERNAD SUSANA, PATKA ILEANA, BERNAD ELISABETA

Arabil extravilan

6

112/28

 

7.400,00

4.115,00

9.258,75

131

Mureş

Gheorghe Doja

BARTHA LAJOS

Arabil extravilan

6

112/27

 

3.200,00

1.745,00

3.926,25

132

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. PETHO ANA, SIMON SUSANA, FEKETE ADALBERT, FEKETE MARTIN

Arabil extravilan

6

112/26

 

1.900,00

1.018,00

2.290,50

133

Mureş

Gheorghe Doja

BALINT MATILD

Arabil extravilan

6

112/25

 

9.900,00

5.170,00

11.632,50

134

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. BALINT KAROLY

Arabil extravilan

6

112/15

 

11.161,00

4,00

9,00

135

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. SZASZ ANTAL, MATYAS ELISABETA, SZASZ ANTON, SZASZ ROZALIA, SIPOS ANNA

Arabil extravilan

6

112/16

 

1.300,00

26,00

58,50

136

Mureş

Gheorghe Doja

MATYAS ALEXA

Arabil extravilan

6

112/16/1

 

1.900,00

70,00

157,50

137

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE MARGARETA

Arabil extravilan

6

112/17

 

7.000,00

706,00

1.588,50

138

Mureş

Gheorghe Doja

KAKASI ZSIGA

Arabil extravilan

6

112/18

 

3.700,00

2.684,00

6.039,00

139

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE KLARA

Arabil extravilan

6

112/19

 

5.700,00

5.700,00

12.825,00

140

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE MIHAIL

Arabil extravilan

6

112/20

 

2.800,00

2.800,00

6.300,00

141

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

6

112/21

 

7.000,00

5.524,00

12.429,00

142

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE ISTVAN, FEKETE ELEK, FEKETE IRMA, FEKETE IDA

Arabil extravilan

6

112/22

 

7.000,00

2.015,00

4.533,75

143

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

Arabil extravilan

5

56

  

451,00

1.014,75

144

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE ILKA, FEKETE BELA, SATA JOLAN, KUTI JULIA

Arabil extravilan

3

39/68

 

8.100,00

215,00

483,75

145

Mureş

Gheorghe Doja

GREC ELENA

Arabil extravilan

3

39/1

356

20.000,00

7.143,00

16.071,75

146

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. PETRO SAMUEL

Arabil extravilan

3

39/2

 

6.501,00

6.501,00

14.627,25

147

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. DAVID MIHALY, VAS GAL ESTERA, DAVID ALBERT

Arabil extravilan

3

39/3

 

7.000,00

7.000,00

15.750,00

148

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. SZEKELY VIKTOR, FEKETE IDA, LAZAR EMESE

Arabil extravilan

3

39/12

 

6.400,00

6.400,00

14.400,00

149

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE GYULA, FEKETE JENO, FEKETE LAJOS, FEKETE IULIU, GRAMA GIZELLA, FEKETE FERENC

Arabil extravilan

3

39/13

 

2.800,00

2.800,00

6.300,00

150

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE LUDOVIC, FARCAS ETELCA, FEKETE EUGEN

Arabil extravilan

3

39/13

 

3.300,00

3300,00

7425,00

151

Mureş

Gheorghe Doja

FABIAN IRMA

Arabil extravilan

3

39/14

 

7.400,00

7.400,00

16.650,00

152

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE ILKA, KUTI JULIA, SATA JOLAN, FEKETE BELA

Arabil extravilan

3

39/14

 

28.400,00

17.982,00

40.459,50

153

Mureş

Gheorghe Doja

SZASZ ELEK

Arabil extravilan

3

39/15

 

3.000,00

182,00

409,50

154

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE BELA

Arabil extravilan

3

39/15/1

 

2.400,00

135,00

303,75

155

Mureş

Gheorghe Doja

FEHERVARI EMA

Arabil extravilan

3

39/15/1

 

2.900,00

150,00

337,50

156

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. VASARHELY ISTVAN, SOMODI CAROL, SOMODI ENDRE, BARTHA IRMA, SOMODI IOSIF, VASARHELYI ROZALIA

Arabil extravilan

3

39/15

 

5.800,00

255,00

573,75

157

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ISTVAN, FABIAN ILDIKO CATALINA

Arabil extravilan

3

39/15

 

11.600,00

255,00

573,75

158

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE ISTVAN, FEKETE IRMA, FEKETE IDA, FEKETE ELEK

Arabil extravilan

3

39/16/1

 

12.100,00

1,00

2,25

159

Mureş

Gheorghe Doja

PAROHIA REFORMATĂ

Arabil extravilan

3

39/16

 

32.700,00

2,00

4,50

160

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. KADAR STEFAN

Arabil extravilan

3

112/36

 

47.900,00

2,00

4,50

161

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ALBERT, FEKETE ETELKA, FABIAN IRMA

Arabil extravilan

3

39/66

 

3.300,00

1.479,00

3.327,75

162

Mureş

Gheorghe Doja

TAKACS JENO

Arabil extravilan

3

39/49

 

6.500,00

2.010,00

4.522,50

163

Mureş

Gheorghe Doja

SZASZ LAJOS

Arabil extravilan

3

39/50

 

5.600,00

1.631,00

3.669,75

164

Mureş

Gheorghe Doja

MATYAS ALEXA

Arabil extravilan

3

39/51

 

1.600,00

452,00

1.017,00

165

Mureş

Gheorghe Doja

BENKO GYORGY

Arabil extravilan

3

39/52

 

1.600,00

445,00

1.001,25

166

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ALEXA, FABIAN BELA

Arabil extravilan

3

39/53

 

12.600,00

3.298,00

7.420,50

167

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. DAVID MIHALY, VAS GAL ESTERA, DAVID ALBERT

Arabil extravilan

3

39/54

 

7.800,00

1.846,00

4.153,50

168

Mureş

Gheorghe Doja

SZABO FRANCISC

Arabil extravilan

3

39/55

 

8.200,00

1.721,00

3.872,25

169

Mureş

Gheorghe Doja

NAGY IOSIF, NAGY ROZA, NAGY JOZSEF, DENES GABRIELLA

Arabil extravilan

3

39/56

 

4.800,00

852,00

1.917,00

170

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE GYORGY, FEKETE ALBERT, KULCSOR ELENA, FEKETE IOSIF, NAGY ROZALIA, FEKETE KLARA

Arabil extravilan

3

39/56

 

4.800,00

708,00

1.593,00

171

Mureş

Gheorghe Doja

SIMO ELEK

Arabil extravilan

3

39/57

 

3.600,00

417,00

938,25

172

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE KEROLY

Arabil extravilan

3

39/57/1

 

4.600,00

348,00

783,00

173

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. MATYAS IOAN, MATYAS STEFAN, MATYAS JOZSEF, SZASZ ROZA, MATYAS ELISABETA

Arabil extravilan

3

39/58

 

3.400,00

86,00

193,50

174

Mureş

Gheorghe Doja

DEMETER SAMUEL, DEMETER MAGDALENA, DEMETER TIBOR, DEMETER MELINDA ADEL

Arabil extravilan

3

28/9/1

 

4.100,00

4,00

9,00

175

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE ISTVAN, FEKETE IRMA, FEKETE IDA, FEKETE ELEK

Arabil extravilan

3

28/10

 

11.600,00

3.723,00

8.376,75

176

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE ODON, FABIAN ERZSEBET

Arabil extravilan

3

28/11

 

3.500,00

2.412,00

5.427,00

177

Mureş

Gheorghe Doja

FABIAN ISTVAN, FABIAN ILDIKO CATALINA

Arabil extravilan

3

28/11/1

 

5.600,00

4.743,00

10.671,75

178

Mureş

Gheorghe Doja

SIMO ELEK

Arabil extravilan

3

28/11

 

2.100,00

2.100,00

4.725,00

179

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ALEXA, FABIAN BELA

Arabil extravilan

3

28/12

 

9.200,00

9.200,00

20.700,00

180

Mureş

Gheorghe Doja

SIMO FRANCISC, BOCKSOR ESZTER

Arabil extravilan

3

28/13

 

5.700,00

5.047,00

11.355,75

181

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE JANOS, FEKETE ALBERT, FEKETE ETELKA

Arabil extravilan

3

28/14

 

5.700,00

3.073,00

6.914,25

182

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE BELA

Arabil extravilan

3

28/15

 

9.200,00

3.721,00

8.372,25

183

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN JOZSEF, DEMETER MAGDA, FABIAN BELA

Arabil extravilan

3

28/16

 

6.300,00

2.298,00

5.170,50

184

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE ADALBERT, FEKETE IOAN

Arabil extravilan

3

28/17

 

3.000,00

906,00

2.038,50

185

Mureş

Gheorghe Doja

FABIAN JANOS

Arabil extravilan

3

28/18

 

8.400,00

1.134,00

2.551,50

186

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE JANOS, FEKETE ALBERT, FEKETE ETELKA

Livadă extravilan

3

29/22

 

3.000,00

308,00

785,40

187

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ALEXA, FABIAN BELA

Livadă extravilan

3

29/24

 

4.400,00

1.820,00

4.641,00

188

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN ISTVAN, FABIAN ILDIKO CATALINA

Livadă extravilan

3

29/25

 

4.200,00

4.200,00

10.710,00

189

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE BELA

Livadă extravilan

3

29/26

 

4.200,00

4.200,00

10.710,00

190

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN JANOS

Livadă extravilan

3

29/27

 

10.000.00

8.957,00

22.840,35

191

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. DEMETER SAMUIL, DEMETER MAGDA, DEMETER TIBOR, DEMETER MELINDA ADEL

Arabil extravilan

3

28/9

 

5.600,00

534,00

1.201,50

192

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE JANOS, FEKETE ALBERT, FEKETE ETELKA

Arabil extravilan

3

28/8

 

10.000,00

851,00

1.914,75

193

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN JOZSEF, FABIAN BELA, DEMETER MAGDA

Arabil extravilan

3

28/7

 

10.000,00

608,00

1.368,00

194

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE VICTOR, FEKETE ADALBERT, FEKETE IOAN

Arabil extravilan

3

28/5

 

9.000,00

419,00

942,75

195

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FABIAN JANOS

Arabil extravilan

3

28/4

 

5.000,00

14,00

31,50

196

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Fâneaţă extravilan

 

20

  

2.226,00

4.006,80

197

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. FEKETE LUDOVIC

Arabil extravilan

2

16/37

 

7.501,00

4.144,00

9.324,00

198

Mureş

Gheorghe Doja

DEF. DOSA ESTER

Arabil extravilan

2

16/36

 

23.500,00

502,00

1.129,50

199

Mureş

Gheorghe Doja

FARCZADI JOZSEF

Fâneaţă extravilan

1

4/1

 

1.600,00

852,00

1.533,60

200

Mureş

Gheorghe Doja

FEKETE BELA

Arabil extravilan

1

2/21

 

2.400,00

385,00

866,25

201

Mureş

Gheorghe Doja

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Fâneaţă extravilan

1

  

5.873,00

710,00

1.278,00

202

Mureş

Gheorghe Doja

SIPOS DUMITRU

Arabil extravilan

31

899/2/7

 

2.900,00

517,00

1.163,25

203

Mureş

Ogra

PAROHIA ORTODOXĂ

Arabil extravilan

21

940/2

 

35.500,00

13.364,00

36.082,80

204

Mureş

Ogra

GYARFAS ANDREI. GYARFAS VASILE

Arabil extravilan

21

924/12

 

14.500,00

1.581,00

4.268,70

205

Mureş

Ogra

COMUNA OGRA

Drum

 

DE 937

 

951,00

951,00

941,49

206

Mureş

Ogra

CSEGELI ALEXANDRU

Arabil extravilan

21

934/7

 

7.200,00

1.863,00

5.030,10

207

Mureş

Ogra

BACSO FRANCISC

Arabil extravilan

21

934/7/2

 

4.400,00

1.248,00

3.369,60

208

Mureş

Ogra

BOGDAN SAVETA

Arabil extravilan

21

934/8

 

5.800,00

1.609,00

4.344,30

209

Mureş

Ogra

CHIRILA IOSIF, SUS VASILE

Arabil extravilan

21

934/67

 

5.800,00

1.431,00

3.863,70

210

Mureş

Ogra

RUSU RODICA, VERES ZENOVIA

Arabil extravilan

21

934/10

 

2.900,00

442,00

1.193,40

211

Mureş

Ogra

CORMOS VIORICA, BANCIOG ANICA, TET IOAN, VASILESCU ELISABETA

Arabil extravilan

21

934/11

 

5.800,00

732,00

1.976,40

212

Mureş

Ogra

SZABO CATALINA

Arabil extravilan

21

934/12

 

10.400,00

1.512,00

4.082,40

213

Mureş

Ogra

COMUNA OGRA

Drum

 

DE 933

 

284,00

284,00

281,16

214

Mureş

Ogra

NYARADI ANDREI, MALAI ROZALIA, NYARADI MARTIN, NYARADI ROZALIA, NYARADI IULIU

Arabil extravilan

21

930/41

 

5.800,00

1.387,00

3.744,90

215

Mureş

Ogra

SIMON GHEORGHE

Arabil extravilan

21

930/40

 

8.600,00

4.322,00

11.669,40

216

Mureş

Ogra

SZEKELY IOAN

Arabil extravilan

21

930/39

 

2.900,00

1.293,00

3.491,10

217

Mureş

Ogra

SZEKELY EMERIC

Arabil extravilan

21

930/36

 

5.800,00

1.487,00

4.014,90

218

Mureş

Ogra

BIRDI ANA, BORDI ANDRAS

Arabil extravilan

21

934/4

 

2.900,00

183,00

494,10

219

Mureş

Ogra

HANCU MARITA

Arabil extravilan

21

930/48

 

5.800,00

671,00

1.811,70

220

Mureş

Ogra

SZABO MARGARETA, NAGHI STEFAN

Arabil extravilan

21

930/46

 

2.900,00

1.882,00

5.081,40

221

Mureş

Ogra

TASNADI EMMA, TROMBITAS IOSIF

Arabil extravilan

21

930/45/2

 

2.900,00

2.900,00

7.830,00

222

Mureş

Ogra

DEAC ALEXANDRU, DEAC IOAN

Arabil extravilan

21

930/36

 

3.600,00

3.600,00

9.720,00

223

Mureş

Ogra

VARO SANDOR, VARO LAJOS

Arabil extravilan

21

930/43

 

14.500,00

5.148,00

13.899,60

224

Mureş

Ogra

COMUNA OGRA

Drum

 

DE 946

 

961,00

961,00

951,39

225

Mureş

Ogra

BORDI ADALBERT

Arabil extravilan

21

930/12

 

5.800,00

93,00

251,10

226

Mureş

Ogra

CHIRILA IOSIF, SUS VASILE

Arabil extravilan

21

930/8

 

2.900,00

26,00

70,20

227

Mureş

Ogra

VERES ZINOVIA

Arabil extravilan

21

  

2.500,00

57,00

153,90

228

Mureş

Ogra

VUTA EUGENIA

Arabil extravilan

21

930/119

 

2.900,00

114,00

307,80

229

Mureş

Ogra

MOLDOVAN IOAN

Arabil extravilan

21

  

2.900,00

650,00

1.755,00

230

Mureş

Ogra

MOLDOVAN LIVIA

Arabil extravilan

21

930/121

 

2.900,00

1.361,00

3.674,70

231

Mureş

Ogra

HANCU M. TRANDAFIRA, VUTA AUREL, VUTA M. CAROLINA, VUTA N. ANICA, VUTA MAXIM

Arabil extravilan

21

930/120

 

17.700,00

15.534,00

41.941,80

232

Mureş

Ogra

TROMBITAS ILEANA

Arabil extravilan

21

930/14

 

16.400,00

1.753,00

4.733,10

233

Mureş

Ogra

COMUNA OGRA

Păşune extravilan

21

948

 

1.906,00

1.906,00

4.002,60

234

Mureş

Ogra

AGAPI VALERIA

Arabil extravilan

20

882/49

 

7.200,00

5.248,00

14.169,60

235

Mureş

Ogra

DIG CAROLINA

Arabil extravilan

20

882/50

 

10.500,00

4.465,00

12.055,50

236

Mureş

Ogra

COMUNA OGRA

Drum

 

DE 881

 

820,00

820,00

811,80

237

Mureş

Ogra

COMUNA OGRA

Tufăriş extravilan

20

880

 

4.100,00

3.508,00

11.839,50

238

Mureş

Sânpaul

DEAC GHEORGHE, FARCAS GHEORGHE

Arabil extravilan

21

953/4

 

6.800,00

641,00

2.019,15

239

Mureş

Sânpaul

SZAKACS IOAN, ILYES GIZELA, SZAKACS MAGDA, SZAKACS IOAN

Arabil extravilan

21

953/5

 

3.000,00

427,00

1.345,05

240

Mureş

Sânpaul

SZAKACS JANOS, SZAKACS ROZALIA

Arabil extravilan

21

953/6

709

3.600,00

438,00

1.379,70

241

Mureş

Sânpaul

KISS IOSIF, KISS MIHAI, GEREB MARIA

Arabil extravilan

21

953/7

 

3.100,00

426,00

1.341,90

242

Mureş

Sânpaul

ANTAL ARPAD ZOLTAN, ANTAL FRANCISC

Arabil extravilan

21

953/9

 

7.800,00

1.539,00

4.847,85

243

Mureş

Sânpaul

MOSO ESTERA, NEMET IOSIF

Arabil extravilan

21

953/10

 

2.200,00

708,00

2.230,20

244

Mureş

Sânpaul

MOSO FRANCISC, LORINCZ MARGARETA, CZAKO IULIU

Arabil extravilan

21

953/11

 

6.300,00

3.572,00

11.251,80

245

Mureş

Sânpaul

MOSO IANOS, DUD AS IUDIT, MOSO IOAN, MOSO AURELIA, KISS IOSIF, KISS ALEXANDRU, MAGYARI ANA

Arabil extravilan

21

953/12

 

10.500,00

10.297,00

32.435,55

246

Mureş

Sânpaul

MOSO IOSIF, SZILAGYI IRMA, MOSO IULIANA, MOSO FRANCISC

Arabil extravilan

21

953/13

 

4.100,00

4.100,00

12.915,00

247

Mureş

Sânpaul

LORINCZ IOAN, LORICZ ILEANA

Arabil extravilan

21

953/14

 

17.100,00

6.597,00

20.780,55

248

Mureş

Sânpaul

MATHE A. ROZALIA

Arabil extravilan

21

944/2

 

2.000,00

26,00

81,90

249

Mureş

Sânpaul

ILYES S. LEVENTE, MEZEI ALEXANDRU

Arabil extravilan

21

930/5

 

4.800,00

667,00

2.101,05

250

Mureş

Sânpaul

GEREB M. MARIA, KISS I. IOSIF

Arabil extravilan

21

930/5

 

4.100,00

1.639,00

5.162,85

251

Mureş

Sânpaul

SZAKACS I. IOAN, KOVACS I. ROZALIA, KOZMA A. ANA, SZAKACS I. ROZALIA

Arabil extravilan

21

930/4

 

2.900,00

2.176,00

6.854,40

252

Mureş

Sânpaul

MAGYARI F. STEFAN, CZAKO I. ILDIKO, CZAKO I. LEVENTE. MAGYARI F. FRANCISC, MAGYARI F. IOSIF, POPA F. VIORICA, CZAKO I. IULIU, MAGYARI I. VIORICA

Arabil extravilan

21

930/11

 

4.500,00

3.477,00

10.952,55

253

Mureş

Sânpaul

MAGYARI I. VIORICA, MAGYARI F. FRANCISC, MAGYARI F. IOSIF, POPA F. VIORICA

Arabil extravilan

21

932/1

 

4.500,00

98,00

308,70

254

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL

Arabil extravilan

21

  

5.200,00

123,00

387,45

255

Mureş

Sânpaul

BOTHAR IOSIF, MAGYARI STEFAN

Arabil extravilan

20

926/1

 

13.501,00

309,00

973,35

256

Mureş

Sânpaul

FARCAS TEODOR, FARCAS RADU

Arabil extravilan

20

926/2

 

2.600,00

151,00

475,65

257

Mureş

Sânpaul

ANTAL FRANCISC

Arabil extravilan

20

926/3

 

2.500,00

188,00

592,20

258

Mureş

Sânpaul

MOGA HORTENZIA PORIME MARIOARA, MURAR GHEORGHE

Arabil extravilan

20

926/4

 

8.500,00

1.368,00

4.309,20

259

Mureş

Sânpaul

CZAKO IULIU, MOSO FRANCISC, LORINCZ MARGARETA

Arabil extravilan

20

926/5

 

12.800,00

7.308,00

23.020,20

260

Mureş

Sânpaul

MURAR MARIA

Arabil extravilan

20

926/6

 

5.500,00

5.055,00

15.923,25

261

Mureş

Sânpaul

CZAKO ALBERT, PAL FILONA

Arabil extravilan

20

926/7

 

5.000,00

5.000,00

15.750,00

262

Mureş

Sânpaul

SZAKACS ALEXANDRU

Arabil extravilan

20

926/8

 

5.000,00

4.365,00

13.749,75

263

Mureş

Sânpaul

HIRCEAGA LUCIA, IGNAT ALEXANDRU

Arabil extravilan

20

934/8

 

5.600,00

4.420,00

13.923,00

264

Mureş

Sânpaul

HARCEAGA NELIA, SINTEA MARIA, IGNAT NECOLAE

Arabil extravilan

20

936/11

 

1.900,00

1.654,00

5.210,10

265

Mureş

Sânpaul

SZAKACS IOAN, SZAKACS FRANCISC, LORINT ILEANA, SZAKACS IOSIF, ILIES ROZALIA

Arabil extravilan

20

936/12

 

5.600,00

4.697,00

14.795,55

266

Mureş

Sânpaul

SZAKACS IOAN, SZAKACS IULIANA, SZAKACS ANA, SZAKACS FRANCISC, SZAKACS IOSIF

Arabil extravilan

20

936/4

 

10.000,00

5.760,00

18.144,00

267

Mureş

Sânpaul

LORINCZ IOSIF, SANDOR FRANCISC

Arabil extravilan

20

936/5

 

6.500,00

1.681,00

5.295,15

268

Mureş

Sânpaul

ILYES ALBERT

Arabil extravilan

20

936/6

 

21.000,00

1.263,00

3.978,45

269

Mureş

Sânpaul

HIRCEAGA LUCIA, IGNAT ALEXANDRU

Fâneaţă extravilan

20

916/26

 

5.700,00

11,00

26,40

270

Mureş

Sânpaul

STOICA IOAN

Fâneaţă extravilan

20

916/25

 

2.900,00

267,00

640,80

271

Mureş

Sânpaul

DODOSI STEFAN

Fâneaţă extravilan

20

916/24

 

6.000,00

1.190,00

2.856,00

272

Mureş

Sânpaul

CZAKO IANOS

Fâneaţă extravilan

20

916/23

 

6.600,00

1.510,00

3.624,00

273

Mureş

Sânpaul

COZMA DUMITRU, COZMA GHEORGHE, COZMA PETRU, COZMA ROMULUS, DAN OTILIA

Fâneaţă extravilan

20

916/22

 

2.900,00

841,00

2.018,40

274

Mureş

Sânpaul

BIRSAN VALER, BIRSAN VETA

Fâneaţă extravilan

20

916/21

 

2.900,00

919,00

2.205,60

275

Mureş

Sânpaul

IMRE MIHAI, IMRE ROZALIA

Fâneaţă extravilan

20

916/20

 

2.900,00

997,00

2.392,80

276

Mureş

Sânpaul

SIMION ALEXANDRU, SIMION MARGARETA

Fâneaţă extravilan

20

916/19

 

2.300,00

898,00

2.155,20

277

Mureş

Sânpaul

ILYES ALBERT, ILYES IOAN, ILYES IOSIF, ILYES MARIA

Fâneaţă extravilan

20

916/18

 

5.400,00

2.507,00

6.016,80

278

Mureş

Sânpaul

MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN IOSIF, MOLDOVAN ROMI

Fâneaţă extravilan

20

916/17

 

4.300,00

2.636,00

6.326,40

279

Mureş

Sânpaul

GHIRA IOAN

Fâneaţă extravilan

20

916/16

 

2.400,00

1.537,00

3.688,80

280

Mureş

Sânpaul

BIDI MARTIN M.

Fâneaţă extravilan

20

916/15

 

2.400,00

1.593,00

3.823,20

281

Mureş

Sânpaul

GEREB MARIA, KISS IOSIF, KISS MIHAI

Fâneaţă extravilan

20

916/14

 

4.400,00

3.072,00

7.372,80

282

Mureş

Sânpaul

CIOCA CORNEL, CIOCA MIRON, CIOCA RAVECA, GEREB IOSIF

Fâneaţă extravilan

20

916/13

 

3.800,00

2.630,00

6.312,00

283

Mureş

Sânpaul

KADAR ELISABETA, MODORAS MARIA, SZACACS ROZALIA, SZEKETY IOAN, SZEKELY IRMA

Fâneaţă extravilan

20

916/12

 

2.900,00

1.862,00

4.468,80

284

Mureş

Sânpaul

CHIS ANICA, CHIS GHEORGHE, UILECAN IOAN

Fâneaţă extravilan

20

916/11, 923/11

 

2.200,00

1.480,00

3.552,00

285

Mureş

Sânpaul

IGNAT IOAN

Fâneaţă extravilan

20

916//10

 

2.900,00

2.063,00

4.951,20

286

Mureş

Sânpaul

CHIS IOAN, CHIS LETITIA, NITA VALERIA

Fâneaţă extravilan

20

916/9, 923/9

 

2.900,00

2.240,00

5.376,00

287

Mureş

Sânpaul

ILYES IOSIF, ILYES MARTIN, ILYES TEREZIA, RACZ ROZALIA

Fâneaţă extravilan

20

916/8

 

1.100,00

904,00

2.169,60

288

Mureş

Sânpaul

LORINCZ IOAN

Fâneaţă extravilan

20

916/7

 

2.300,00

1.990,00

4.776,00

289

Mureş

Sânpaul

PALL FRANCISC

Fâneaţă extravilan

20

916/6

 

3.300,00

3.017,00

7.240,80

290

Mureş

Sânpaul

DOJA ILEANA, GEREB ATTILA, GEREB CATALINA

Fâneaţă extravilan

20

916/5

 

3.400,00

2.967,00

7.120,80

291

Mureş

Sânpaul

SZAKACS ANA, SZAKACS FRANCISC, SZAKACS IOSIF, SZAKACS IULIANA

Fâneaţă extravilan

20

923/4

 

2.900,00

1.928,00

4.627,20

292

Mureş

Sânpaul

CZAKO JANOS

Fâneaţă extravilan

20

916/3

 

3.600,00

1.914,00

4.593,60

293

Mureş

Sânpaul

BOTHAR IOSIF, MAGYARI STEFAN

Fâneaţă extravilan

20

916/2

 

3.800,00

1.383,00

3.319,20

294

Mureş

Sânpaul

IGNAT ALEXANDRU

Fâneaţă extravilan

20

916/1

 

5.700,00

527,00

1.264,80

295

Mureş

Sânpaul

DITA ROZALIA, PAL VILMA, PAL FRANCISC

Arabil extravilan

20

915/15

 

20.000,00

2.134,00

6.722,10

296

Mureş

Sânpaul

PAL VILMA, PAL FRANCISC

Arabil extravilan

20

915/15

 

4.000,00

609,00

1.918,35

297

Mureş

Sânpaul

MOSO IOAN, DUDAS IUDIT, MOSO AURELIA, MOSO IANOS

Arabil extravilan

20

915/17

 

2.900,00

418,00

1.316,70

298

Mureş

Sânpaul

LORINCZ IOSIF, SANDOR FRANCISC

Arabil extravilan

20

915/17

 

10.700,00

1.481,00

4.665,15

299

Mureş

Sânpaul

LORINCZ ILEANA, LORINCZ IOAN

Arabil extravilan

20

912/28

 

3.400,00

471,00

1.483,65

300

Mureş

Sânpaul

ILYES STEFAN, ILYES IOSIF

Arabil extravilan

20

915/19

 

900,00

127,00

400,05

301

Mureş

Sânpaul

ILYES GIZELA, ILYES FRANCISC, BOGDAN ILEANA

Arabil extravilan

20

915/21

 

2.900,00

419,00

1.319,85

302

Mureş

Sânpaul

ILYES IOAN, ILYES IOSIF, ILYES ALBERT, ILYES MARIA

Arabil extravilan

20

915/21

 

4.000,00

624,00

1.965,60

303

Mureş

Sânpaul

CZAKO KATALINA, MOSO ROZALIA, SZAKACS IOSIF

Arabil extravilan

20

915/22

 

4.000,00

702,00

2.211,30

304

Mureş

Sânpaul

MEZEI IOAN, KOVACS ALBERT

Arabil extravilan

20

915/18

 

3.600,00

699,00

2.201,85

305

Mureş

Sânpaul

MEZEI FERENCZ

Arabil extravilan

20

915/24

 

5.800,00

1.253,00

3.946,95

306

Mureş

Sânpaul

CZAKO MARGARETA, PAL VILMA, CZAKO IOAN, CZAKO ILDIKO, CZAKO IANOS LEVENTE

Arabil extravilan

20

915/25

 

7.000,00

1.261,00

3.972,15

307

Mureş

Sânpaul

FARCAS GHEORGHE, DEAC GHEORGHE

Arabil extravilan

20

915/5

 

7.000,00

809,00

2.548,35

308

Mureş

Sânpaul

KADAR ELISABETA, MODORAS MARIA, SZACACS ROZALIA, SZEKETY IOAN, SZEKELY IRMA

Arabil extravilan

20

915/27

 

4.000,00

221,00

696,15

309

Mureş

Sânpaul

SZAKACS FRANCISC, SZAKACS ANA, SZAKACS IOSIF, SZAKACS IULIANA, SZAKACS IOAN

Arabil extravilan

20

915/2

 

4.000,00

48,00

151,20

310

Mureş

Sânpaul

PAROHIA ORTODOXĂ SÂNPAUL

Arabil extravilan

28

1257/32

 

19.200,00

10.102,00

31.821,30

311

Mureş

Sânpaul

PAROHIA ORTODOXĂ SÂNPAUL

Arabil extravilan

28

1257/31

 

16.900,00

3.738,00

11.774,70

312

Mureş

Sânpaul

TULIPANT CATALINA MAGDALENA, KOVACS FERENC, KOVACS IOAN, MOSO STEFAN

Arabil extravilan

28

1257/30

 

8.400,00

1.139,00

3.587,85

313

Mureş

Sânpaul

MOSO EVA, SZAKACS IOSIF

Arabil extravilan

28

1257/29

 

11.600,00

1.188,00

3.742,20

314

Mureş

Sânpaul

SZAKACS IULIU, SZAKACS IULIANA

Arabil extravilan

28

1257/28

 

5.000,00

435,00

1.370,25

315

Mureş

Sânpaul

SZAKACS MIHAI, SIMON MARGIT, RUSU MAGDA, SZAKACS ELENA, SZEKERES GHEZA, PUSCAS IOSIF, SZOCACS MIHAI

Arabil extravilan

28

1257/26

 

2.200,00

179,00

563,85

316

Mureş

Sânpaul

SZAKACS ALEXANDRU, SZAKACS MARGARETA

Arabil extravilan

28

1257/25

 

3.400,00

263,00

828,45

317

Mureş

Sânpaul

ILYES ALBERT, MOGOS MARIA, ILYES IOSIF VASILE

Arabil extravilan

28

1257/24

 

12.300,00

797,00

2.510,55

318

Mureş

Sânpaul

MAGYARI VIORICA, MAGYARI FERENC, MAGYARI IOSIF, POPA VIORICA

Arabil extravilan

28

1257/23

 

5.800,00

295,00

929,25

319

Mureş

Sânpaul

SZAKACS TERESIA, KOVACS ROZALIA, KOZMA ANA, SZAKACS IOAN, SZAKACS ROZALIA

Arabil extravilan

28

1257/22

 

5.800,00

212,00

667,80

320

Mureş

Sânpaul

SZAKACS STEFAN, SZAKACS ZOLTAN GHEORGHE

Arabil extravilan

28

1257/20

 

20.800,00

83,00

261,45

321

Mureş

Sânpaul

SZILAGYI IOSIF, SZILAGYI ROZALIA

Arabil extravilan

28

1249/1

 

10.000,00

1.231,00

3.877,65

322

Mureş

Sânpaul

IGNAT MARIA, DEAC VALERIA, TINCA MARIA, IGNAT VIOREL, IGNAT GHEORGHE, IGNAT IOAN, IGNAT DUMITRU

Arabil extravilan

28

1249/38

 

3.300,00

411,00

1.294,65

323

Mureş

Sânpaul

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ

Arabil extravilan

28

1249/37

 

10.000,00

1.447,00

4.558,05

324

Mureş

Sânpaul

PAROHIA ORTODOXĂ SÂNPAUL

Arabil extravilan

28

1249/4

 

10.000,00

1.595,00

5.024,25

325

Mureş

Sânpaul

GEREB ANA, CIOCA ILEANA, GEREB IOSIF, SOLYOM ROZALIA

Arabil extravilan

28

1249/35

 

9.300,00

1.582,00

4.983,30

326

Mureş

Sânpaul

BANYAS STEFAN

Arabil extravilan

28

1249/6

 

5.800,00

1.050,00

3.307,50

327

Mureş

Sânpaul

PAL VILMA, CZAKO IANOS LEVANTE, CZAKO IOAN, CZAKO ILDIKO, CZAKO MARGARETA

Arabil extravilan

28

1249/8

 

11.000,00

2.181,00

6.870,15

328

Mureş

Sânpaul

CZAKO ALBERT

Arabil extravilan

28

1249/29

 

4.600,00

962,00

3.030,30

329

Mureş

Sânpaul

IGNAT IOAN, IGNAT LAUREAN, KELEMEN EUGENIA, HERDEAN VIORICA, IGNAT ILARIE

Arabil extravilan

28

1249/9

 

3.200,00

698,00

2.198,70

330

Mureş

Sânpaul

SINTEA MARIA, IGNAT NECOLAE, HARCEAGA NELIA

Arabil extravilan

28

1249/25

 

3.200,00

732,00

2.305,80

331

Mureş

Sânpaul

IGNAT ANA

Arabil extravilan

28

1249/25

 

3.200,00

766,00

2.412,90

332

Mureş

Sânpaul

POPA VASILE, POPA IOAN, POPA ROZALIA

Arabil extravilan

28

1249/12

 

4.800,00

1.166,00

3.672,90

333

Mureş

Sânpaul

POPA VIORICA, MAGYARI IOSIF, MAGYARI FERENC, MAGYARI VIORICA

Arabil extravilan

28

1249/13

 

3.900,00

945,00

2.976,75

334

Mureş

Sânpaul

OROSAN HORTENSIA, MORAR AURELIA

Arabil extravilan

28

1249/20

 

14.700,00

4.113,00

12.955,95

335

Mureş

Sânpaul

CZAKO ILDIKO, CZAKO VILMA, CZAKO MARGARETA, PAL VILMA, CZAKO IANOS LEVENTE

Arabil extravilan

28

1249/15

 

5.900,00

1.778,00

5.600,70

336

Mureş

Sânpaul

CZAKO IOSIF

Arabil extravilan

28

1249/16

 

15.200,00

4.732,00

14.905,80

337

Mureş

Sânpaul

MOSO IULIANA, MOSO IOSIF, SZILAGYI IRMA, MOSO FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/19

 

10.600,00

3.426,00

10.791,90

338

Mureş

Sânpaul

KOCSIS ROZALIA, MOSO STEFAN, TROMBITAS ILEANA, MOSO FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/17

 

9.600,00

3.328,00

10.483,20

339

Mureş

Sânpaul

ILYES TEREZ, SIMON BORBALA

Arabil extravilan

28

1249/17

 

4.900,00

1.647,00

5.188,05

340

Mureş

Sânpaul

BOTHAR IOSIF, CSENTERI IRINA

Arabil extravilan

28

1249/20

 

13.000,00

4.185,00

13.182,75

341

Mureş

Sânpaul

ANTAL FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/21

 

6.300,00

1.976,00

6.224,40

342

Mureş

Sânpaul

SZEKELY ZOLTAN, SZEKELY IULIANA JUDITH, SZEKELY CATALINA, SZEKELY IOAN, SZEKELY ILONA

Arabil extravilan

28

1249/13

754

11.000,00

3.049,00

9.604,35

343

Mureş

Sânpaul

SANDOR FRANCISC, LORINCZ IOSIF

Arabil extravilan

28

1249/23

 

4.000,00

1.047,00

3.298,05

344

Mureş

Sânpaul

LORINCZ MARGARETA, CZAKO IULIU, MOSO FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/13

 

5.800,00

1.476,00

4.649,40

345

Mureş

Sânpaul

KIS FRANCISC, KISS FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/25

 

5.800,00

1.427,00

4.495,05

346

Mureş

Sânpaul

GEREB MARIA, KISS IOSIF, KISS MIHAI

Arabil extravilan

28

1249/26

 

3.500,00

845,00

2.661,75

347

Mureş

Sânpaul

NEMET IOSIF, MOSO ESTERA

Arabil extravilan

28

1249/27

 

5.800,00

1.320,00

4.158,00

348

Mureş

Sânpaul

SZAKACS ANA, BANYASZ STEFAN, SZABO ILEANA

Arabil extravilan

28

1249/28

 

2.900,00

590,00

1.858,50

349

Mureş

Sânpaul

SZEKELY IOAN, PUSCAS KATALINA, SZABO KATALINA, ANTAL ANA, SZOCS ROZALIA, PUSCAS FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/28

 

2.900,00

583,00

1.836,45

350

Mureş

Sânpaul

CIOCA CORNEL, CIOCA RAVECA, CIOCA ANICA

Arabil extravilan

28

1249/7

 

4.900,00

1.001,00

3.153,15

351

Mureş

Sânpaul

MORAR MARIA, PORIME MARIOARA, MOGA HORTENZIA, BELEAN DOINITA

Arabil extravilan

28

1249/31

 

4.400,00

1.370,00

4.315,50

352

Mureş

Sânpaul

PORIME MARIOARA, MOGA HORTENZIA, MURAR GHEORGHE

Arabil extravilan

28

1249/32

 

13.100,00

2.524,00

7.950,60

353

Mureş

Sânpaul

CIOCA RAVECA, CIOCA CORNEL, CIOCA MIRON

Arabil extravilan

28

1249/4

 

5.800,00

1.047,00

3.298,05

354

Mureş

Sânpaul

DITA ROZALIA, PAL VILMA, PAL FRANCISC

Arabil extravilan

28

1249/3

 

11.000.00

1.917,00

6.038,55

355

Mureş

Sânpaul

LORINCZ IOSIF

Arabil extravilan

28

1249/35

 

8.000,00

1.305,00

4.110,75

356

Mureş

Sânpaul

TORMO ALEXANDRU, SZACACS ROZALIA, NAGY CLARA

Arabil extravilan

28

1249/36

 

5.800,00

905,00

2.850,75

357

Mureş

Sânpaul

SCHNITZER IRINA, STUPECZKI IOSIF, SEPSI MARGIT ANNA

Arabil extravilan

28

1249/38

 

10.900,00

4.894,00

15.416,10

358

Mureş

Sânpaul

BANIAS STEFAN

Arabil extravilan

28

1249/39

  

2.569,00

8.092,35

359

Mureş

Sânpaul

HIRCEAGA LUCIA, IGNAT ALEXANDRU

Arabil extravilan

28

1249/1

 

20.000,00

7.325,00

23.073,75

360

Mureş

Sânpaul

BRANOVICI LUCRETIA, BRANOVICI SOFRON

Arabil extravilan

28

1250/1

 

11.600,00

6.116,00

19.265,40

361

Mureş

Sânpaul

GHIRA ALEXANDRU

Fâneaţă extravilan

29

1252/2/9

 

19.900,00

576,00

1.382,40

362

Mureş

Sânpaul

MORAR MARIA

Fâneaţă extravilan

29

  

6.800,00

513,00

1.231,20

363

Mureş

Sânpaul

BISERICA CATOLICĂ

Fâneaţă extravilan

29

  

10.000,00

170,00

408,00

364

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

29

1302/1/1

 

11.038,00

575,00

1.811,25

365

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL

Arabil extravilan

29

1302/1/8

 

11.500,00

8.989,00

28.315,35

366

Mureş

Sânpaul

KADAR IOSIF, PRICA DOINA ARDELEAN ILEANA, KADAR IOAN

Arabil extravilan

29

1302/1/1/8

 

5.800,00

1.851,00

5.830,65

367

Mureş

Sânpaul

CIURBIRAU VASILE, STERE MARIA, CIURBIRAU RAVECA, CIURBIRAU GHEORGHE

Arabil extravilan

29

1302/1/2/12

 

5.700,00

1.941,00

6.114,15

368

Mureş

Sânpaul

EGRI LUDOVIC, EGRI ANA

Arabil extravilan

29

1302/1/1/3

 

3.500,00

1.192,00

3.754,80

369

Mureş

Sânpaul

CIOCA ANICA, CIOCA RAVECA, CIOCA CORNEL

Arabil extravilan

29

1302/1/1/11

 

5.200,00

2.077,00

6.542,55

370

Mureş

Sânpaul

MEZEI STEFAN, KOVACS ALBERT

Arabil extravilan

29

1302/1/1/1

 

5.800,00

3.387,00

10.669,05

371

Mureş

Sânpaul

PAROHIA REFORMATĂ VALEA IZVOARELOR

Arabil extravilan

28

1262/3

 

42.700,00

7.066,00

22.257,90

372

Mureş

Sânpaul

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ VALEA IZVOARELOR

Arabil extravilan

28

1262/1

 

37.600,00

31.585,00

99.492,75

373

Mureş

Sânpaul

ALUAS TINCUTA LIZUCA, MAGOS GHEORGHE LAURENTIU

Intravilan arabil

29

1289/13

50307

1.400,00

39,00

760,50

374

Mureş

Sânpaul

BOGDAN STEFAN

Intravilan arabil

29

1289/16

 

1.400,00

497,00

9.691,50

375

Mureş

Sânpaul

BOGDAN TRIFAN

Intravilan arabil

29

1288

 

1.100,00

578,00

11.271,00

376

Mureş

Sânpaul

NEMETH FRANCISC

Intravilan arabil

29

1287

 

1.500,00

754,00

14.703,00

Curţi construcţii

 

1285

 

400,00

81,00

1.579,50

377

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

29

1265/3

  

178,00

560,70

378

Mureş

Sânpaul

KADAR ANA

Arabil extravilan

29

1265/5/2

 

2.900,00

2.900,00

9.135,00

379

Mureş

Sânpaul

CHELBA DANIEL, ALUAS IOANA MARIA, BOGDAN STEFAN

Arabil extravilan

29

1265/7

475

1.600,00

1.600,00

5.040,00

380

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Livadă intravilan

 

1266

  

692,00

13.494,00

381

Mureş

Sânpaul

NEMETH ANA

Curţi construcţii

 

1267

 

718,00

 

14.001,00

Construcţie anexă, S = 77 mp

718,00

1.350,00

382

Mureş

Sânpaul

BAKK STEFAN

Intravilan arabil

 

1268

 

650,00

446,00

8.697,00

Curţi construcţii

 

1269

 

350,00

196,00

3.822,00

383

Mureş

Sânpaul

SIMA ZAHARIE

Curţi construcţii

 

1270

 

1.400,00

129,00

2.515,50

384

Mureş

Sânpaul

MATHE ST. MARIA

Curţi construcţii

 

1271

 

1.700,00

545,00

10.627,50

385

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Intravilan arabil

 

1272/1

  

311,00

6.064,50

386

Mureş

Sânpaul

S C. DANEROM IMPEX - S.R.L. TÂRGU MUREŞ

Intravilan arabil

 

1272/1

761

4.800,00

618,00

12.051,00

387

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Intravilan arabil

 

1272/1

  

940,00

18.330,00

388

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

39

1571

  

69,00

217,35

389

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

39

1571

  

3.517,00

11.078,55

390

Mureş

Sânpaul

SERBAN PARASCHIVA

Arabil extravilan

39

1571/59

 

2.600,00

2.333,00

7.348,95

391

Mureş

Sânpaul

BAK STEFAN

Păşune extravilan

39

1571/14

 

3.200,00

3.200,00

7.680,00

392

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

39

1571

  

911,00

2.869,65

393

Mureş

Sânpaul

POPA IOSIF

Pădure extravilan

29

1566/1/2

 

7.200,00

1.107,00

3.736,13

394

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

39

1571

 

5.484,00

5.484,00

17.274,60

395

Mureş

Sânpaul

PRIMĂRIA COMUNEI SÂNPAUL, ADM. DIRECŢIA SILVICĂ TÂRGU MUREŞ PRIN OCOLUL SILVIC LUDUŞ (STEJERETO- GORUNETO-ŞLEAU DE PRODUCTIVITATE MIJLOCIE, GRUPA I FUNCŢIONALĂ, CU ROL DE PROTECŢIE)

Pădure extravilan

29

1566/1/1

 

15.200,00

13.677,00

46.159,88

396

Mureş

Sânpaul

MEZEI MARIA, VIDAMI ALEXANDRU, NAGY ROZA

Arabil extravilan

39

1561/3

 

14.800,00

4.367,00

13.756,05

397

Mureş

Sânpaul

BOGDAN IOAN, BOGDAN STEFAN

Arabil extravilan

39

1561/4

 

13.300,00

193,00

607,95

398

Mureş

Sânpaul

STUPECZKY ROZALIA, BANYAS IOAN

Arabil extravilan

39

1561/2

 

11.500,00

9.734,00

30.662,10

399

Mureş

Sânpaul

BOGDAN GHEORGHE, SANDU MARIA, DRAGOMIR STEFAN, HANCU ANA, BOGDAN STEFAN, BOGDAN IOAN, BOGDAN EUGEN, BOGDAN DUMITRU, BOGDAN TRIFAN

Arabil extravilan

39

1561/1

 

3.000,00

1.950,00

6.142,50

400

Mureş

Sânpaul

S.C. SW UMWELTTECHNIK ROMANIA - S.R.L.

Fâneaţă extravilan

30

1308/1

488

15.000,00

821,00

1.970,40

401

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

31

   

468,00

1.474,20

402

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL

Fâneaţă extravilan

 

1559/1

  

3.754,00

9.009,60

403

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL

Fâneaţă extravilan

   

2,00

2,00

4,80

404

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL - "SUPERFICIE S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD"

Neproductiv extravilan

39

 

51004

14.647,00

3.550,00

624,80

405

Mureş

Sânpaul

S.C. ROMVEST -S.R.L.

Păşune extravilan

39

1557/1

50675

47.000,00

12.326,00

29.582,40

406

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

39

  

11.548,00

7.470,00

23.530,50

407

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL, LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE**

Arabil extravilan

39

  

11.249,00

318,00

1.001,70

408

Mureş

Sânpaul

S.C. ROMVEST - S.R.L.

Păşune extravilan

39

1424/1/5

50775

204.596,00

69.507,00

166.816,80

409

Mureş

Sânpaul

POP AURORA

Păşune extravilan

39

1424/1/2

 

15.500,00

12.213,00

29.311,20

410

Mureş

Sânpaul

POP AURORA

Păşune extravilan

39

1424/1/3

 

5.000,00

3.593,00

8.623,20

411

Mureş

Sânpaul

POP TRANDAFIRA, CERGHIZAN EMIL, CERGHIZAN MARIA, CERGHIZAN CARMEN

Arabil extravilan

39

1554/1/1

 

8.700,00

4.331,00

13.642,65

412

Mureş

Sânpaul

VITA SOFRON

Arabil extravilan

39

1554/1/1/4

 

5.800,00

3.187,00

10.039,05

413

Mureş

Sânpaul

HALLER STEFAN, HARMATH ILEANA

Păşune extravilan

39

1424/1/4

50773

7.519,00

5.402,00

12.964,80

414

Mureş

Sânpaul

S.C. EUMERCURIO - S.A.

Păşune extravilan

39

1424/1/1

50774

17.000,00

4.180,00

10.032,00

415

Mureş

Sânpaul

MEGHESAN ILIE, MEGHESAN VASILE, MEGHESAN SIMION, MEGHESAN AUREL, MEGHESAN ROMULUS, MEGHESAN MARIA

Arabil extravilan

38

1418/2/1

 

3.300,00

2.806,00

8.838,90

416

Mureş

Sânpaul

CHERECHES DUMITRU, COMAN IOAN

Arabil extravilan

38

1418/1

75

70.000,00

35.668,00

112.354,20

417

Mureş

Sânpaul

PARCIU ALEXANDRU

Arabil extravilan

38

1416/1/1

 

15.000,00

2.927,00

9.220,05

418

Mureş

Sânpaul

BONTA AURELIA, BONTA VASILE

Arabil extravilan

38

1416/1/2

 

11.600,00

5.338,00

16.814,70

419

Mureş

Sânpaul

CSIBI GHEORGHE, ISTRATE DUMITRU

Arabil extravilan

38

1416/1/3

 

14.200,00

7.305,00

23.010,75

420

Mureş

Sânpaul

CIMPEAN TROFIN

Arabil extravilan

38

1416/1/4

 

9.200,00

4.963,00

15.633,45

421

Mureş

Sânpaul

CIMPEAN IOAN, GUTU AUREL, GUTU MARIA

Arabil extravilan

38

1416/1/6

244

8.800,00

5.586,00

17.595,90

422

Mureş

Sânpaul

SEULEAN AUREL, BICA DORITA

Arabil extravilan

38

1416/1/6

413

7.500,00

6.118,00

19.271,70

423

Mureş

Sânpaul

SEULEAN AUREL, CERGHIZAN OLIMPIA, ZAHARIA VICTORIA, SEULEAN ALEXANDRU

Arabil extravilan

38

1435/1

 

7.900,00

7.900,00

24.885,00

424

Mureş

Sânpaul

STOICA ZAMFIRA

Arabil extravilan

38

1435/2

 

8.000,00

8.000,00

25.200,00

425

Mureş

Sânpaul

POP ALEXANDRU

Arabil extravilan

38

1435/2/1

 

11.400,00

7.911,00

24.919,65

426

Mureş

Sânpaul

CIMPEAN VICTOR, CIMPEAN NELIA

Arabil extravilan

38

1435/2/2

 

7.800,00

2.244,00

7.068,60

427

Mureş

Sânpaul

OLTEAN RAVECA

Arabil extravilan

38

1435/3

 

7.900,00

1.268,00

3.994,20

428

Mureş

Sânpaul

MOLDOVAN ALEXANDRU, MOLDOVAN MIRCEA, MOLDOVAN FLAVIU

Arabil extravilan

38

1443/1/1

 

11.100,00

931,00

2.932,65

429

Mureş

Sânpaul

HOLERGA ANA TEODORA

Arabil extravilan

38

1443/1/2

 

33.200,00

1.928,00

6.073,20

430

Mureş

Sânpaul

VANCU VETURIA

Arabil extravilan

38

1443/1/3

 

23.700,00

312,00

982,80

431

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL

Fâneaţă extravilan

38

1447

 

1.367,00

1.367,00

3.280,80

432

Mureş

Sânpaul

SEULEAN CORNEL

Arabil extravilan

33

1369/1/7

 

11.500,00

138,00

434,70

433

Mureş

Sânpaul

VODA AUREL

Arabil extravilan

33

1369/1/8

 

7.400,00

143,00

450,45

434

Mureş

Sânpaul

S.C. ROMVEST -S.R.L.

Arabil extravilan

33

1386/1/50

50325

12.100,00

656,00

2.066,40

435

Mureş

Sânpaul

CAZACU MARIA, TURCU ALINA FLAVIA

Arabil extravilan

38

1413/1

176

7.200,00

507,00

1.597,05

436

Mureş

Sânpaul

OLTEAN MARIA

Intravilan arabil

38

1413/2

755

23.700,00

3.136,00

61.152,00

437

Mureş

Sânpaul

NISTOR MARIA, NISTOR VASILE

Arabil extravilan

37

1413/3

 

8.800,00

8.800,00

27.720,00

438

Mureş

Sânpaul

COMUNA SÂNPAUL

Arabil extravilan

37

1413

 

3.465,00

888,00

2.797,20

439

Mureş

Sânpaul

S.C. ROMVEST - S.R.L

Arabil extravilan

37

1413/1/1

141

15.100,00

1.217,00

3.833,55

440

Mureş

Sânpaul

TROMBITASI EMERIC

Arabil extravilan

21

949/1

 

4.200,00

2.140,00

6.741,00

441

Mureş

Sânpaul

BOGDAN SAVETA

Arabil extravilan

21

949/2

 

10.000,00

3.465,00

10.914,75

442

Mureş

Sânpaul

PAP GYORRGY, PAP ZOLTAN, PAP MARTON

Arabil extravilan

21

949/3

 

14.400,00

4.566,00

14.382,90

443

Mureş

Sânpaul

GOMBOS IOAN

Arabil extravilan

21

949/4

 

14.400,00

3.035,00

9.560,25

444

Mureş

Sânpaul

CANDEA AURELIA

Arabil extravilan

21

949/5

 

13.400,00

2.296,00

7.232,40

445

Mureş

Sânpaul

FLOREA ANA

Arabil extravilan

21

949/6

 

5.800,00

1.001,00

3.153,15

446

Mureş

Sânpaul

VUTA ANICA

Arabil extravilan

21

949/7

 

5.800,00

990,00

3.118,50

447

Mureş

Sânpaul

SZEKELY STEFAN

Arabil extravilan

21

949/8

 

11.600,00

1.419,00

4.469,85

448

Mureş

Sânpaul

TROMBITAS STEFAN

Arabil extravilan

21

949/10

 

11.000,00

451,00

1.420,65

449

Mureş

Ungheni

MOLDOVAN VASILE, MOLDOVAN ELENA

Arabil extravilan

31

899/2/9

51069

7.000,00

195,00

4.095,00

450

Mureş

Ungheni

BOTOS GHEORGHE

Arabil extravilan

31

899/2/8

 

8.700,00

8.038,00

168.798,00

451

Mureş

Ungheni

ORAŞ UNGHENI

Tufăriş extravilan

31

883

 

10.900,00

3.221,00

14.494,50

452

Mureş

Ungheni

IACOB IOAN, TALPIGA ANA, IACOB EVA, DUMITREAN MARIA, IORTOMAN ROZALIA

Arabil extravilan

31

899/2/7

 

2.931,00

2.900,00

60.900,00

453

Mureş

Ungheni

ORAŞ UNGHENI

Fâneaţă extravilan

31

884

 

3.200,00

2.933,00

8.799,00

454

Mureş

Ungheni

GRANICER STEFAN

Arabil extravilan

31

899/2/10

 

2.900,00

1.530,00

32.130,00

455

Mureş

Ungheni

SZOCS ELEK

Arabil extravilan

31

899/2/10

 

2.500,00

1.292,00

27.132,00

456

Mureş

Ungheni

PAIZS ALEXANDRU, PAIZS ESZTER

Arabil extravilan

31

899/2/2

 

11.600,00

5.152,00

108.192,00

457

Mureş

Ungheni

NYARADI GY. GYORGY

Arabil extravilan

31

899/2/11

51410

13.100,00

5.751,00

120.771,00

458

Mureş

Ungheni

ORAŞ UNGHENI

Fâneaţă extravilan

31

885

101

2.307,00

983,00

2.949,00

459

Mureş

Ungheni

OLTEAN ELVIRA, OLTEAN MARIA, OLTEAN AUGUSTIN, OLTEAN IOAN, TONCEANU MARIA, OLTEAN DUMITRU

Arabil extravilan

31

899/1/10

50771

6.522,00

3.069,00

64.449,00

460

Mureş

Ungheni

NYARADI IOAN

Arabil extravilan

31

899/1/9

 

5.800,00

2.932,00

61.572,00

461

Mureş

Ungheni

NYARADI SAVETA, BLAJ AUGUSTIN, OLTEAN IOAN, NYARADI ANICA

Arabil extravilan

31

899/1/8

 

14.500,00

8.242,00

173.082,00

462

Mureş

Ungheni

ORAŞ UNGHENI

Fâneaţă extravilan

31

886

 

3.294,00

191,00

573,00

463

Mureş

Ungheni

NYARADI ANICA, OLTEAN AUGUSTIN, TONCEAN MARIA, POP OLIMPIU, OLTEAN DUMITRU, OROS IOAN, NYARADI SAVETA, POP FLORIAN, OLTEAN IOAN

Arabil extravilan

31

899/1/7

 

5.800,00

2.942,00

61.782,00

464

Mureş

Ungheni

POPESCU FELICIA BABY, SUCIU GHEORGHE, MUNTEAN FLORINA, MURESAN ANA, HORVATH ILEANA, MORAR MARIA, SUCIU SIMION

Arabil extravilan

31

899/1/3

 

14.762,00

7.632,00

160.272,00

465

Mureş

Ungheni

ISTRATE DUMITRU

Arabil extravilan

31

899/1/4

 

5.200,00

2.278,00

47.838,00

466

Mureş

Ungheni

MATEI OLIVIA

Arabil extravilan

31

899/1/5

 

5.000,00

2.241,00

47.061,00

467

Mureş

Ungheni

CSIBI ANDRAS

Arabil extravilan

31

899/2/3

1595

5.800,00

3.300,00

69.300,00

468

Mureş

Ungheni

POTCOAVA VIORICA, POTCOAVA STEFAN

Arabil extravilan

31

899/1/1

420

17.000,00

10.934,00

229.614,00

469

Mureş

Ungheni

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

27

815

 

1,00

1,00

21,00

470

Mureş

Ungheni

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

27

815

 

1,00

1,00

21,00

471

Mureş

Ungheni

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

27

815

 

1,00

1,00

21,00

472

Mureş

Ungheni

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

27

815

 

1,00

1,00

21,00

473

Mureş

Ungheni

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

27

815

 

1,00

1,00

21,00

474

Mureş

Ungheni

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

Arabil extravilan

27

815

 

1,00

1,00

21,00

475

Mureş

Ungheni

S.C. TRANSILTEX - S.R.L.

Curţi construcţii

  

51711

21.142,00

1.833,00

119.145,00

Construcţii C1 = 99 mp

31

  

99,00

 

0,00

Construcţii C5 = 1.052 mp

   

1.052,00

 

1.104.600,00

476

Mureş

Ungheni

S.C. TRANSILTEX - S.R.L.

Curţi construcţii

31

  

10.737,00

1.144,00

74.360,00

477

Mureş

Ungheni

MOLDOVAN PARTENIE, MOLDOVAN DIONISIE, MOLDOVAN VIRGIL, SOCOL SILVIA, CRACIUN MARIA, CODARCEA AURORA, MOLDOVAN EMIL, MOLDOVAN GHEORGHE, NYARADI VIRGINIA, MOLDOVAN AUREL, POPA EMILIA, COVRIG MARIA

Arabil extravilan

31

910/12

 

17.000,00

6.741,00

141.561,00

478

Mureş

Ungheni

NYARADI VICTOR, SIMION ECATERINA, BLAJ ELISABETA

Arabil extravilan

31

910/11

 

5.600,00

3.071,00

64.491,00

479

Mureş

Ungheni

SERBAN MARIA, COZMA GERASIM, COZMA IOAN, COZMA PETRU, COZMA AUREL, COZMA GHEORGHE, COZMA AUGUSTIN, POP VICA

Arabil extravilan

31

910/10

 

2.900,00

1.621,00

34.041,00

480

Mureş

Ungheni

IERNUTAN IOAN

Arabil extravilan

31

910/9

1783

4.700,00

2.656,00

55.776,00

481

Mureş

Ungheni

SUKOSD BORBALA

Arabil extravilan

31

910/8

 

8.000,00

4.414,00

92.694,00

482

Mureş

Ungheni

NEMES IOZSEF

Arabil extravilan

31

910/7

 

2.900,00

1.977,00

41.517,00

483

Mureş

Ungheni

SUCIU MAGDALENA, SUCIU AUGUSTIN

Arabil extravilan

31

910/6

 

2.700,00

2.117,00

44.457,00

484

Mureş

Ungheni

INCZE MARIA

Arabil extravilan

31

910/5/2

 

4.700,00

3.875,00

81.375,00

485

Mureş

Ungheni

LUNEAN MIHAI, LUNEAN EVA

Arabil extravilan

31

910/5/1, 908/5/1

 

2.500,00

2.131,00

44.751,00

486

Mureş

Ungheni

LASLO IOAN

Arabil extravilan

31

910/4, 908/4

571

2.900,00

2.795,00

58.695,00

487

Mureş

Ungheni

COSTEA V. VICTORIA

Arabil extravilan

31

910/3, 908/3

52411

5.400,00

5.319,00

111.699,00

488

Mureş

Ungheni

GRANICER STEFAN

Arabil extravilan

31

910/2, 908/2

 

13.216,00

13.136,00

275.856,00

489

Mureş

Ungheni

PAROHIA REFORMATĂ

Arabil extravilan

31

910/1

 

50.000,00

34.716,00

729.036,00

490

Mureş

Ungheni

BOTOS MARIA

Arabil extravilan

33

924/11

 

9.100,00

68,00

1.428,00

491

Mureş

Ungheni

BOTOS IOAN

Arabil extravilan

33

924/10

 

7.600,00

183,00

3.843,00

492

Mureş

Ungheni

COROS MARIA

Arabil extravilan

33

924/9

 

17.000,00

450,00

9.450,00

493

Mureş

Ungheni

DUMITRASCU DOINA, TUFAN VICTOR

Arabil extravilan

33

924/8

 

20.500,00

671,00

14.091,00

494

Mureş

Ungheni

NEGOITA I. ELENA

Arabil extravilan

33

924/7

1892

20.100,00

881,00

18.501,00

495

Mureş

Ungheni

RADUT DUMITRU, SUCIU ELENA, RADUT ELENA, RADUT MARIA, SZABO SILVIA

Arabil extravilan

33

924/6

 

4.300,00

217,00

4.557,00

496

Mureş

Ungheni

SARLEA ZOE MINERVA, PRUNAS ANICA, ALDEA MARIA

Arabil extravilan

33

924/5

 

31.900,00

1.824,00

38.304,00

497

Mureş

Ungheni

COSTEA T. ANA

Arabil extravilan

33

924/4

50512

32.900,00

2.293,00

48.153,00

498

Mureş

Ungheni

BOTOS IACOB, BOTOS IOAN, RUJA MARIA, BOTOS GHEORGHE

Arabil extravilan

33

924/3

963

5.400,00

436,00

9.156,00

499

Mureş

Ungheni

COROS MARIA

Arabil extravilan

33

924/2

 

6.800,00

600,00

12.600,00

500

Mureş

Ungheni

POTCOAVA IOAN, POTCOAVA SIMION, FARCAS MARIA, DOBOZI ELENA

Arabil extravilan

33

924/1

402

23.100,00

5.277,00

110.817,00

501

Mureş

Ungheni

REZERVĂ PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ UNGHENI

Arabil extravilan

32

  

20.754,00

291,00

6.111,00

502

Mureş

Ungheni

REZERVĂ PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ UNGHENI

Arabil extravilan

32

  

2.700,00

402,00

8.442,00

503

Mureş

Ungheni

REZERVĂ PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ UNGHENI

Arabil extravilan

32

A913/1 + 922/1

1580

33.364,00

7.729,00

162.309,00

504

Mureş

Ungheni

REZERVĂ PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ UNGHENI

Arabil extravilan

32

  

10.857,00

3.436,00

72.156,00

505

Mureş

Ungheni

MOGOS ALEXANDRU

Arabil extravilan

35

973, 973/1

128

59.200,00

15.026,00

315.546,00

506

Mureş

Ungheni

ORAŞUL UNGHENI, S.C. COMIRINVEST -S.R.L. FERMA ZOOTEHNICĂ UNGHENI

Curţi construcţii

 

977

9

63.622,00

16.326,00

1.061.190,00

Construcţii ***

C1 = 158 mp, C2 = 82 mp, C3 = 260 mp, C4 = 293 mp, C5 = 251 mp, C6 = 607 mp, C7 = 780 mp

     

0,00

507

Mureş

Ungheni

S.C. IMATEX - SA

Intravilan arabil

35

981/2

1457

34.900,00

4.030,00

261.950,00

508

Mureş

Ungheni

S.C. IMATEX - SA