HOTĂRÂRE nr. 46 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării terorismului COM(2016)50
În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/400, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 aprilie 2016, Camera Deputaţilor:
1.Recomandă Comisiei Europene să facă uz de capacitatea sa de acţiune diplomatică şi de cooperare cu statele terţe, astfel încât combaterea terorismului să prezinte o prezenţă mult mai marcantă în locurile de origine şi concentrare a acestuia.
2.Recomandă Comisiei Europene să manifeste o atitudine mai hotărâtă pentru a răspunde corespunzător prezenţei terorismului pe teritoriul Uniunii Europene, care, prin caracterul său continuu, obiectivele declarate şi amploarea fenomenului, se încadrează mai curând în definiţia războiului asimetric.
3.Susţine abordarea Comisiei Europene privind combaterea utilizării de către terorişti a instrumentelor preplătite, cum ar fi cârduri preplătite, pentru a finanţa în mod anonim logistica atacurilor teroriste, în acelaşi timp cu păstrarea rolului social şi financiar-preventiv al acestor instrumente.
4.Susţine îmbunătăţirea eficienţei măsurilor de îngheţare a activelor pe baza listelor ONU, în special în ceea ce priveşte organizaţiile desemnate, precum Al-Qaida şi Daesh/ISIS şi urgenţa aplicării acestora pentru a avea un impact maxim, abordare ce prezintă atât o eficienţă mare a acţiunii, cât şi un risc minim de a fi afectate drepturile fundamentale.
5.Susţine introducerea unor limite superioare pentru plăţile în numerar în toate statele membre în mod unitar şi armonizat.
6.Solicită Comisiei Europene să depună eforturi susţinute pentru a perfecţiona şi completa cele două regulamente care impun restricţii în ceea ce priveşte comerţul de bunuri culturale scoase ilegal din Irak şi Siria şi furnizează un temei juridic pentru controalele la import, astfel încât să fie lărgită aria de cuprindere a acestora, deoarece impactul comerţului ilicit cu bunuri culturale include şi o dimensiune socială majoră şi afectează soliditatea statelor de unde acestea sunt ilegal îndepărtate, cu repercusiuni pe termen lung în ce priveşte recuperarea lor.
7.Susţine Comisia Europeană în ce priveşte prezentarea unui plan de acţiune al Uniunii Europene pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite legate de traficul cu specii sălbatice şi atrage atenţia asupra necesităţii de a se pregăti în mod corespunzător personalul vamal pentru recunoaşterea acestor specii, de a conştientiza publicul în ce priveşte impactul unor asemenea activităţi ilegale şi de a sprijini crearea de resurse de expertiză, atât la nivelul Uniunii, cât şi în statele membre.
8.Susţine oportunitatea şi necesitatea amendării cadrului legal la nivelul Uniunii din perspectiva iniţiativelor propuse în Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării terorismului, precum şi legiferarea adoptării unei liste negre a Uniunii pentru a identifica ţările terţe cu un grad ridicat de risc, combaterea mişcărilor ilicite de numerar, îngheţarea activelor deţinute de terorişti, consolidarea recunoaşterii reciproce a ordinelor de îngheţare şi confiscarea activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni.
9.Atrage atenţia asupra faptului că finanţarea terorismului poate fi legată de alte fenomene infracţionale recente, precum ar fi tehnici ale atacurilor cibernetice de tip "ransomware", şi recomandă combaterea hotărâtă a acestora prioritar ca parte constituentă a terorismului.
10.Recomandă analiza şi eventual reglementarea folosirii tehnicii spaţiale, a produselor satelitare, a dronelor sau a altor mijloace de acest tip pentru a preveni utilizarea acestora în pregătirea sau desfăşurarea terorismului.
11.În deplin acord cu viziunea Comisiei Europene că actele de terorism constituie una dintre cele mai grave încălcări ale valorilor universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, ale respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, susţine şi recomandă crearea unor instrumente adecvate care să permită tuturor autorităţilor responsabile pentru prevenirea şi combaterea terorismului să protejeze cetăţenii şi să apere valorile europene.
Recomandă ca aceste instrumente să fie adaptate faţă de continua diversificare şi specializare a metodelor şi tehnicilor utilizate de terorişti şi să fie aliniate la natura problematicii şi la evoluţiile acesteia.
12.Reafirmă poziţia fermă a României de a combate terorismul ca fiind o ameninţare comună, serioasă şi gravă.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 366 din data de 12 mai 2016