DECIZIE nr. 13 din 13 noiembrie 2015 pentru modificarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011
În temeiul art. 526 alin. (1) şi art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9, 75 şi 126 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. I
Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Dreptul de vot îl au numai medicii dentişti care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au plătită la zi cotizaţia, în condiţiile legii;
b) nu sunt suspendaţi din calitatea de membru al CMDR/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic dentist;
c) nu se află în unul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 şi art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare."
2.La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Dreptul de a fi ales în organele de conducere, respectiv în comisiile de cenzori ale CMDR, la nivel local sau naţional, îl au numai medicii dentişti care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. a)-c) şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar sau revocaţi din funcţii deţinute în organele de conducere sau în comisiile de cenzori ale CMDR, la nivel local sau naţional, în ultimii 5 ani."
3.La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Prima şedinţă a comisiei electorale a colegiului teritorial va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a primei săptămâni din calendarul electoral ori în perioada stabilită prin calendarul electoral."
4.Articolul 22 se abrogă.
5.La articolul 36 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
"c) menţionarea, pe propria răspundere, dacă a fost sau nu sancţionat de CMDR, respectiv dacă a fost revocat sau nu din funcţii deţinute în organele de conducere sau în comisiile de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel local sau naţional, în ultimii 5 ani, dacă se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 526 şi 529 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, sau de art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi că nu se află în niciuna dintre celelalte situaţii prevăzute la art. 4 alin. (2);"
6.La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 47
(1) Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea «anulat» şi semnătura preşedintelui comisiei electorale sau a secretarului, în lipsa preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale respective."
7.La articolul 48, alineatul (3) se abrogă.
8.La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 63
(1) Verificarea existenţei situaţiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 526 şi 529 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va efectua de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv de Comisia Electorală Centrală, numai pentru acei candidaţi care au fost aleşi în funcţia pentru care au candidat."
9.La articolul 64, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Pentru atribuirea mandatelor de membri supleanţi, acolo unde este cazul, următorii candidaţi nealeşi ca membri titulari, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, devin membri supleanţi. În caz de voturi egale obţinute se aplică criteriile prevăzute la alin. (3)."
10.Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"Art. 68
(1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaţilor aleşi local şi atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului teritorial, în termen de maximum 3 zile preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial convoacă prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial, pentru alegerea biroului executiv.
(2) Sub conducerea preşedintelui comisiei electorale a colegiului teritorial se desfăşoară prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial.
(3) Consiliul colegiului teritorial alege prin vot secret membrii biroului executiv local.
(4) Preşedinţii consiliilor colegiilor teritoriale, iar în cazul Consiliului municipiului Bucureşti şi cei 2 vicepreşedinţi, sunt de drept reprezentanţii acestora în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(5) După validarea alegerii biroului executiv local de către Comisia Electorală Centrală, activitatea comisiei electorale a colegiului teritorial încetează de drept."
11.Articolul 70 va avea următorul cuprins:
"Art. 70
Termenele pe zile, prevăzute în prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor."
12.Anexele nr. 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

ANEXA nr. 1: DECLARAŢIE de candidatură locală
(- Anexa nr. 6 la Regulamentul electoral)
Colegiul Medicilor Dentişti .....................
DECLARAŢIE de candidatură locală
1.Subsemnatul/Subsemnata ............................., cu domiciliul în ............... str. ......... nr. ......., bl. ........, et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ..................., telefon .................., e mail ..............., fax ................., având specialitatea ...................., grad profesional ................., titlu ştiinţific .................... şi/sau grad didactic ....................., în prezent în funcţia de ........... la ................, declar că îmi depun candidatura pentru funcţia de:
a)membru în Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti ........................
- |_| DA/|_| NU;
b)reprezentant în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România
- |_| DA/|_| NU;
c)membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul colegiului teritorial mai sus-menţionat
- |_| DA/|_| NU;
2.Prin prezenta declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de lege că:
a)|_| am fost/|_| nu am fost sancţionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din România în ultimii 5 ani;
b)|_| am fost/|_| nu am fost revocat din funcţii deţinute în organele de conducere sau în comisiile de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel local sau naţional, în ultimii 5 ani;
c)am achitat la zi cotizaţia datorată către Colegiul Medicilor Dentişti din România;
d)nu sunt suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
e)nu am suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic dentist;
f)îndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida;
g)|_| mă aflu/|_| nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 526 şi 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
3.În situaţia în care mă voi afla la data alegerii în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la pct. 2 lit. g), mă oblig ca, în termen de 15 zile de la această dată, să renunţ la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercit sau să renunţ la mandatul pentru care am fost ales.
Data ..................
Semnătura ....................
ANEXA nr. 2: DECLARAŢIE de candidatură la nivel naţional
(- Anexa nr. 7 la Regulamentul electoral)
Colegiul Medicilor Dentişti din România
DECLARAŢIE de candidatură la nivel naţional
1.Subsemnatul/Subsemnata,..........................., cu domiciliul în ..................., str. ............... nr. .............., bl. ........, et. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ......................, telefon ..................., e-mail ........................, fax .................., având specialitatea ..................., grad profesional ........................., titlu ştiinţific ................... şi/sau grad didactic ......................, în prezent în funcţia de ................. la .............., declar că îmi depun candidatura pentru funcţia de: ..........................1 din cadrul Biroului executiv naţional.
___
1Una dintre funcţiile prevăzute la art. 537 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare.
2.Prin prezenta declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de lege că:
a)|_| am fost/|_| nu am fost sancţionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din România în ultimii 5 ani;
b)|_| am fost/|_| nu am fost revocat din funcţii deţinute în organele de conducere sau în comisiile de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel local sau naţional, în ultimii 5 ani;
c)am achitat la zi cotizaţia datorată către Colegiul Medicilor Dentişti din România;
d)nu sunt suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentiştii din România;
e)nu am suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic dentist;
f)îndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida;
g)|_| mă aflu/|_| nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 526 şi 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
3.În situaţia în care mă voi afla la data alegerii în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la pct. 2 lit. g), mă oblig ca, în termen de 15 zile de la această dată, să renunţ la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercit sau să renunţ la mandatul pentru care am fost ales.
Data ..................
Semnătura ................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 19 noiembrie 2015