HOTĂRÂRE nr. 38 din 9 septembrie 2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (reformare) COM (2014) 167
În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare proiectul de opinie nr. 4 c-19/237 adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 11 iunie 2014,
1.Camera Deputaţilor ia act şi subscrie punctelor de vedere ale Comisiei parlamentare pentru muncă şi protecţie socială, care consideră că sistemele de pensii din Uniunea Europeană trebuie să se adapteze pentru a asigura pensii adecvate, sigure şi viabile, lucru dificil de realizat având în vedere specificul sistemelor de pensii la nivel naţional. Abordarea eficace a acestor provocări impune realizarea de acţiuni care să fie coordonate îndeaproape de către statele membre.
Propunerea de revizuire a Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale va spori guvernanţa şi transparenţa acestor instituţii, precum şi activităţile transfrontaliere ale acestora, consolidând astfel piaţa internă a UE. Revizuirea directivei trebuie să ţină cont de o serie de aspecte importante:
- sunt necesare standarde mai ridicate de guvernanţă care să reflecte cele mai bune practici la nivel naţional în urma crizei economice şi financiare, pentru a proteja membrii şi beneficiarii schemelor şi a facilita furnizarea de pensii la nivel transfrontalier în condiţii de siguranţă;
- trebuie abordate divergenţele în materie de reglementare, cerinţele care se suprapun şi procedurile transfrontaliere excesiv de împovărătoare;
- au fost constatate lacune semnificative în ceea ce priveşte nivelul informaţiilor furnizate membrilor şi beneficiarilor schemelor de pensii din întreaga UE. Mulţi membri nu sunt conştienţi că drepturile lor de pensie nu sunt garantate sau că acestea ar putea, chiar dacă au fost acumulate, să fie reduse de către instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, ceea ce nu s-ar întâmpla în cazul altor contracte financiare.
2.Camera Deputaţilor constată că propunerea de directivă se bazează pe o serie de iniţiative lansate în ultimii ani, cum ar fi Cartea albă privind pensiile şi Cartea verde privind finanţarea pe termen lung a economiei europene. Pornind de la aceasta din urmă, revizuirea directivei vizează, de asemenea, consolidarea capacităţii IORP ("institutions for occupational retirement provision", instituţii pentru furnizarea de pensii ocupaţionale) de a investi în active cu un profil economic pe termen lung şi de a sprijini finanţarea creşterii durabile în economia reală.
3.Camera Deputaţilor subscrie punctelor de vedere ale Comisiei parlamentare pentru buget, finanţe şi bănci care apreciază obiectivul general al prezentei propuneri: facilitarea creării unor economii pentru pensiile ocupaţionale.
Existenţa unor pensii ocupaţionale mai sigure şi mai eficiente:
- va contribui la adecvarea şi viabilitatea pensiilor, prin sporirea contribuţiei economiilor din pensiile complementare la veniturile din pensii;
- va consolida, de asemenea, rolul de investitori instituţionali în economia reală a UE pe care îl joacă instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale;
- va spori capacitatea economiei europene de a dirija economiile pe termen lung către investiţiile care favorizează creşterea economică.
4.Camera Deputaţilor apreciază prezenta propunere pentru cele patru obiective specifice:
- eliminarea barierelor prudenţiale în calea instituţiilor transfrontaliere pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, în special prin impunerea cerinţei ca normele privind investiţiile şi comunicarea informaţiilor către membri şi beneficiari să fie cele din statul membru de origine, precum şi prin clarificarea procedurilor pentru activităţile transfrontaliere şi definirea în mod clar a sferei de acţiune a statului membru de origine şi a statului membru gazdă;
- asigurarea unei bune guvernanţe şi gestionări a riscurilor;
- furnizarea de informaţii clare şi pertinente membrilor şi beneficiarilor;
- asigurarea faptului că autorităţile de supraveghere dispun de instrumentele necesare pentru a supraveghea IORP în mod eficace.
5.Camera Deputaţilor constată că propunerea stabileşte noi norme pentru transferul transfrontalier de scheme de pensii care trebuie să fie autorizat în prealabil de către o autoritate competentă din statul membru de origine al instituţiei destinatare. Cu excepţia cazului în care legislaţia naţională din domeniul protecţiei sociale şi al muncii în materie de organizare a sistemelor de pensii prevede altfel, transferul şi condiţiile în care acesta se realizează trebuie să facă obiectul unei aprobări prealabile de către membrii şi beneficiarii vizaţi sau, dacă este cazul, de către reprezentanţii acestora.
6.Camera Deputaţilor semnalează că Institutul European din România, în studiul "Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii trei ani - pensii suplimentare/private şi impactul îmbătrânirii populaţiei" (2012), atrage atenţia asupra următoarelor puncte sensibile:
- pensiile private în general şi pensiile ocupaţionale în special sunt încă percepute în România ca un sistem complementar puţin atractiv pentru contributorii actuali de vârstă medie datorită randamentului scăzut la vârsta de pensionare;
- cultura economisirii prin fonduri de pensii private pentru tineri este slab dezvoltată, aceştia participând la pilonul obligatoriu prin efectul legii;
- atracţia economisirii voluntare prin sistemele de pensii private este extrem de redusă şi datorită veniturilor insuficiente pentru forţa de muncă tânără, care are alte priorităţi de consum sau investire - educaţie, familie, deţinerea unei locuinţe etc.;
- în prezent, sistemul pensiilor din România reprezintă un sistem neperformant şi care generează deficite pe seama reducerii efective a masei contribuabililor şi randamentelor scăzute de încasare;
- sistemul actual nu asigură venituri adecvate la bătrâneţe, iar perspectivele sunt descurajante, cu rate de transfer venituri - pensie în scădere şi risc crescând pentru sărăcie şi excluziune socială.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 10 septembrie 2014