HOTĂRÂRE nr. 331 din 13 mai 2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
În anexa nr. 64 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tismana" la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 238 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 239 şi 240, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Tismana

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz al, dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

239

1.8.6

Investiţie "Alimentare cu apă pentru utilităţi gospodăreşti, sat Sohodol, oraş Tismana, judeţul Gorj" realizat prin Programul MLPAT

Oraşul Tismana, satul Sohodol, judeţul Gorj

Conductă distribuţie Dn 110 - 3.500 ml

Conductă distribuţie Dn 90 - 1.700 ml

Hidranţi Dn 63 - 5 buc.

Cişmele stradale - 6 buc.

Rezervor înmagazinare - PAIFEZEN 80 mc - 1 buc.

Platformă beton, împrejmuire, captare

Proiect tehnic nr. 80/2008

2011

492.198,00

Domeniul public al oraşului Tismana, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 29.01.2015.

240

1.6.2

Şcoala Generală Tismana Centru

Oraşul Tismana, judeţul Gorj

C1 - Clădire şcoală generală:

S.d. - 195 mp;

S.c. -195 mp.

C2 - Clădire şcoală generală:

S.d. -212 mp;

S.c. - 212 mp.

C3 - Anexă grup sanitar:

S.d. - 28 mp;

S.c. - 28 mp.

Teren aferent: St - 1.786 mp

Tarla nr. 16

Parcelă nr. 857

Nr. cadastral -36128

1965

458.895,63

Domeniul public al oraşului Tismana, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 29.01.2015.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 18 mai 2015