HOTĂRÂRE nr. 235 din 8 mai 2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.
Art. 3
(1)Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2)Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/se actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Linia 800 Bucureşti-Constanţa între staţiile Fundulea - Săruleşti Fir I-II - Coridorul IV paneuropean km 41+384 - 63+060)
Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti
CS MTI: 13633330
CUI CNCF "CFR" - S.A.; R 11054529
(lei)

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Date de identificare

An dob./ An PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriere/ titlu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

TOTAL 147766 - parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor c.f. = 48,880 km;
Nr. aparate de cale = 32 buc sch. simpli şi Tdj = 2 buc.;
Nr. aparate cale echivalente = 38 buc; Lung. linii c.f. simple = 5,573 km;
Lung. linii c.f. dublă (desfăşurată) = 43,307 km;
Lung. linii c.f. electrificată = 43,307 km; treceri la nivel - 4 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

31053343,54 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesiune

Concesiune

Imobil

2

TOTAL 147768 - parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Nr. de poduri = 1 buc.;
nr. de podeţe = 6 buc.;
nr. de pasaje inferioare = 0; (tip şi structură rezistenţă lucrări de artă)

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

7297017,68 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesiune

Concesiune

Imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat ai statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica ca urmare a lucrărilor de modernizare a liniei CF Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean-Tronsonul 1: Frontieră-Curtici-km 614+000
Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara
CS MTI: 13633330
CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar
(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147792 parţial Carte Funciară nr.; 318789, 301738

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungime totală linii = 109,209 km reali, din care lungime linii electrificate = 109,047 km reali; Nr. aparate de cale echivalente = 172 bucăţi

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Crai ova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

15811602 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

2

147794 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 301738

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Nr. poduri = 12 bucăţi
Nr. podeţe = 1 bucată

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Crai ova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

6373413 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

3

147796 parţial Carte Funciară nr. : 301738

8.10.05

Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile

Nr. ziduri sprijin = 1 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

2661 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

4

147798 parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii CED = 4 bucăţi; Instalaţii BLA= 52,108 km;
Fir linie de contact = 204,336 km;
PS, PSS = 4 bucăţi;
ST = 1 bucată; Grupuri electrogene = 7 bucăţi;
Clădiri = 11 bucăţi;

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

6732207 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 618/2008, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

5

147800 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 301738

8.10.10

Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, inclusiv terenurile aferente acestora

Instalaţii şi clădiri, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (16 buc. TN, 2 buc. clădiri).

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

182444 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 276 din data de 16 mai 2013