DECIZIE nr. 556 din 16 iunie 2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Rosala Liviu Gheorghiţă, director executiv/persoană semnificativă al/a Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 14 mai 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 13 martie 2014 la Societatea BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L., cu sediul social în Braşov, calea Bucureşti nr. 246A, biroul 11, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/913/16.07.2002, cod unic de înregistrare 14755220/17.07.2002, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 294/15.06.2005,
a constatat următoarele:
1.Societatea a transmis cu întârziere sau nu a transmis către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară raportările periodice pentru anul 2012 şi anul 2013, astfel:
- au fost transmise cu întârziere, în format letric, raportările aferente trimestrelor I-IV pentru anul 2012 şi trimestrelor I şi II pentru anul 2013;
- au fost transmise cu întârziere, în format electronic, raportările aferente trimestrelor II/2012 şi I/2013;
- nu au fost transmise, nici în format letric şi nici în format electronic, raportările aferente trimestrelor III şi IV/2013.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) şi pct. III-Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
2.Societatea a transmis cu întârziere/nu a transmis către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară raportările financiare aferente semestrului 1/2012 şi 1/2013, astfel:
- au fost transmise cu întârziere, în format letric, raportările financiare aferente semestrului 1/2012;
- nu au fost transmise, nici în format letric şi nici în format electronic, raportările financiare aferente semestrului 1/2013.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) şi b) şi pct. II - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, cu prevederile cap. I pct. 3 din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012*) pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la data de 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor şi cu pct. 3 din anexa la Norma preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.
_______
*) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 a fost abrogat prin Norma preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 26 iulie 2013.
3.Societatea nu a transmis către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară raportările financiare aferente anului 2012, în format electronic, iar pe cele în format letric le-a transmis cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. I lit. a) şi pct. I - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013**).
_______
**) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013 a fost abrogat prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 13 martie 2014.
Faptele constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei (cinci mii lei) domnul Rosala Liviu Gheorghiţă, director executiv/persoană semnificativă al/a Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L., cu domiciliul în Braşov, str. Dacia nr. 31, judeţul Braşov, CNP 1491110296189.
(2)Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50% şi se achită în contul corespunzător, iar diferenţa în cotă de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(3)Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară imediat după efectuarea plăţii.
(4)În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare creanţelor sale.
Art. 2
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării domnul Rosala Liviu Gheorghiţă, director executiv/persoană semnificativă al/a societăţii, cu domiciliul în Braşov, str. Dacia nr. 31, judeţul Braşov, CNP 1491110296189.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 464 din data de 25 iunie 2014