HOTĂRÂRE nr. 700 din 19 august 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)- Pancevo (Serbia)"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (3) lit. d1) şi al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gâzelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia)", prevăzuţi în anexa nr. 1.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.
Art. 3
Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia)", prevăzut în anexa nr. 2, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
Art. 4
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia)", expropriator fiind statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunelor Berlişte, Ciudanoviţa, Dognecea, Ezeriş, Goruia, Grădinari, Lupac, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani şi municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 3.
(3)Lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică, este prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5
Sumele individuale estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, situate pe raza comunelor Berlişte, Ciudanoviţa, Dognecea, Ezeriş, Goruia, Grădinari, Lupac, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani şi municipiului Reşiţa judeţul Caraş-Severin, sunt în cuantum total de 9.121 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
Art. 6
Suma totală prevăzută la art. 5 se virează de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 4 alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 7
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Art. 8
Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia)" şi lista imobilelor proprietate privată ce urmează a fi expropriate se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)"
Titular: Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului
Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Amplasament: Teritoriile administrative ale municipiului Reşiţa şi ale comunelor Berlişte, Ciudanoviţa, Dognecea, Ezeriş, Goruia, Grădinari, Lupac, Ticvaniu Mare, Vărădia şi Vrani din judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA
(1 euro = 4,4349/26.05.2014),

mii lei

157.587,00

din care:

  

- construcţii-montaj

mii lei

124.492,00

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M), inclusiv TVA:

  

Anul 1

 

31.517 mii lei/16.184 mii lei

Anul 2

 

55.155 mii lei/46.062 mii lei

Anul 3

 

70.915 mii lei/62.246 mii lei

Capacităţi:

  

- lungime LEA:

 

63 km

- tensiune LEA:

 

400 kV

- tip LEA:

 

dublu circuit

- număr stâlpi LEA:

 

206 buc.

- Durata de realizare a investiţiei (luni):

 

26 de luni

Factori de risc
Obiectivul seva proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale C.N.T.E.E. "Transelectrica" - S.A., de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.
ANEXA nr. 2: AMPLASAMENTUL obiectului de Investiţii "LEA 400 kV de Interconexiune Reşiţa (România) - Pancovo (Serbia)" şi suprafeţele de teren aferente acestuia
1.Parcela (3) stâlp nr. 3 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

3a

432413.968

258536.534

7.98

3b

432421.560

258538.994

7.98

3c

432424.020

258531.402

7.98

3d

432416.428

258528.942

7.98

S(3) = 63.69 mp P = 31.92 m

2.Parcela (4) stâlp nr. 4 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

4a

432492.582

258293.954

7.98

4b

432500.174

258296.414

7.98

4c

432502.634

258288.822

7.98

4d

432495.042

258286.362

7.98

S(4) = 63.69 mp P = 31,92 m

3.Parcela (5) stâlp nr. 5 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

5a

432545.588

258127.960

9.48

5b

432554,606

258130.882

9.48

5c

432557,528

258121.864

9.48

5d

432548.510

258118.942

9.48

S(5) = 89.86 mp P = 37.92 m

4.Parcela (8) stâlp nr. 8 tip ICn+3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

8a

432865.564

257133.180

13.40

8b

432878.038

257138.075

11.30

8c

432882.166

257127.556

13.40

8d

432869.692

257122.661

11.30

S(8) = 151.42 mp P = 49.40 m

5.Parcela (9) stâlp nr. 9 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

9a

432973.320

256911.608

9.48

9b

432981.871

256915.701

9.48

9c

432985.964

256907.150

9.48

9d

432977.413

256903.057

9.48

S(9) = 89.87 mp P = 37.92 m

6.Parcela (10) stâlp nr. 10 tip ICn 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

10a

433125.977

256591.615

10.40

10b

433135.357

256596.105

10.40

10c

433139.847

256586.725

10.40

10d

433130.467

256582.235

10.40

S(10)=108.14 mp P=41,60 m

7.Parcela (11) stâlp nr. 11 tip ICn 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

 

11a

433220.961

256393.176

10.40

11b

433230,341

256397,666

10,40

11c

433234.831

256388.286

10.40

11d

433225.451

256383.796

10.40

S(11) = 108.14 mp P = 41.60 m

8.Parcela (12) stâlp nr. 12 tip ICn 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

12a

433315.944

256194.737

10.40

12b

433325.324

256199.227

10.40

12c

433329.814

256189.847

10.40

12d

433320.434

256185.357

10.40

S(12) = 108.14 mp P=41.60 m

9.Parcela (13) stâlp nr. 13 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

13a

433439.590

255957.250

14.60

13b

433424.992

255957.514

12.20

13c

433425.212

255969.712

14.60

13d

433439.810

255969.448

12.20

S(13)=178.12 mp P = 53.60m

10.Parcela (14) stâlp nr. 14 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

14a

433274.482

255650.962

10.23

14b

433265.420

255655.708

10.23

14c

433270.166

255664.770

10.23

14d

433279.228

255660.024

10.23

S(14) = 104.64 mp P = 40.92 m

11.Parcela (16) stâlp nr. 16 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

16a

433095.486

255092.813

9.48

16b

433086.214

255094.787

9.48

16c

433088.188

255104.059

9.48

16d

433097.460

255102.085

9.48

S(16)=89.87 mp P = 37.92 m

12.Parcela (17) stâlp nr. 17 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

17a

433008.188

254731.169

10.73

17b

433018.682

254728.935

10.73

17c

433016.449

254718.440

10.73

17d

433005.954

254720.674

10.73

S(17) = 115.13 mp P = 42.92 m

13.Parcela (18) stâlp nr. 18 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

18a

432949.003

254401.538

10.73

18b

432938.508

254403.771

10.73

18c

432940.741

254414.266

10.73

18d

432951.236

254412.033

10.73

S (18) =115.13 mp P = 42.92 m

14.Parcela (19) stâlp nr. 19 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

19a

432882.599

254089.526

10.73

19b

432872.104

254091.759

10.73

19c

432874.337

254102.254

10.73

19d

432884.832

254100.021

10.73

S (19) =115.13 mp P=42,92 m

15.Parcela (20) stâlp nr. 20 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D (i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

20a

432799.972

253702.497

10.23

20b

432789.966

253704.627

10.23

20c

432792.096

253714.633

10.23

20d

432802.102

253712.503

10.23

S(20)=104.66 mp P=40.92 m

16.Parcela (21) stâlp nr. 21 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i/i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

21a

432711.760

253338.363

10.73

21b

432722.255

253336.130

10.73

|21c

432720.022

253325.635

10.73

21d

432709.527

253327.868

10.73

S(21)=115.13 mp P=42.92 m

17.Parcela (23) stâlp nr. 23 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

23a

432648.412

252989.171

10.73

23b

432637.917

252991.404

10.73

23c

432640.151

253001.899

10.73

23d

432650.646

252999.666

10.73

S(23)=115.13 mp P=42.92 m

18.Parcela (26) stâlp nr. 26 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

26a

432280.410

252552.063

10.73

26b

432286.995

252543.592

10.73

26c

432278.524

252537.007

10.73

26d

432271.939

252545.478

10.73

S(26)=115.12 mp P = 42.92 m

19.Parcela (27) stâlp nr. 27 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

27a

432069.261

252375.149

14.60

27b

432064.870

252389.074

12.20

27c

432076.505

252392.743

14.60

27d

432080.896

252378.818

12.20

S(27)=178.13 mp P = 53.60 m

20.Parcela (28) stâlp nr. 28 tip ICn 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

28a

431723.869

252394.519

12.20

28b

431722.561

252406.649

10.40

28c

431732.901

252407.763

12.20

28d

431734.209

252395.633

10.40

S(28)=126.88 mp P = 45.20 m

21.Parcela (29) stâlp nr. 29 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

29a

431398.025

252316.933

10.23

29b

431400.701

252307.059

10.23

29c

431390.827

252304.383

10.23

29d

431388.151

252314.257

10.23

S(29)=104.66 mp P = 40.92 m

22.Parcela (31) stâlp nr. 31 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

31a

430860.755

252160.507

10.73

31b

430857.949

252170.864

10.73

31c

430868.306

252173.670

10.73

31d

430871.112

252163.313

10.73

S (31) = 115.14 mp P = 42.92 m

23.Parcela (33) stâlp nr. 33 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

33a

430493.259

252042.646

9.48

33b

430496.761

252033.836

9.48

33c

430487.951

252030.334

9.48

33d

430484.449

252039.144

9.48

S(33)=89.88 mp P = 37.92 m

24.Parcela (38) stâlp nr. 38 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

38a

429050,788

251459.851

7.98

38b

429047.840

251467.267

7.98

38c

429055.256

251470.215

7.98

38d

429058.204

251462.799

7.98

S(38)=63.69 mp P = 31.92 m

25.Parcela (40) stâlp nr. 40 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X= [m]

Y [m]

0

1

2

3

40a

428461.789

251224.237

10.73

40b

428457.826

251234.208

10.73

40c

428467.797

251238.171

10.73

40d

428471.760

251228.200

10.73

S(40)=115.13 mp P = 42.92 m

26.Parcela (41) stâlp nr. 41 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [a]

Y [m]

0

1

2

3

41a

428091.410

251090.635

14.60

41b

428096.803

251077.068

12.20

41c

428085.456

251072.561

14.60

41d

428080.073

251086.128

12.20

S(41)=178.12 mp P = 53.60 m

27.Parcela (42) stâlp nr. 42 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

42a

427732.451

250934.584

10.23

42b

427728.672

250944.091

10.23

42c

427738.179

250947.870

10.23

42d

427741.958

250938.363

10.23

S(42)=104,66 mp P = 40.92 m

28.Parcela (43) stâlp nr. 43 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

43a

427444.237

250819.747

10.73

43b

427440.274

250829.718

10.73

43c

427450.245

250833.681

10.73

43d

427454.208

250823.710

10.73

S(43)=115.13 mp P=42.92 m

29.Parcela (44) stâlp nr. 44 tip ICn+3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

44a

427084.330

250673.811

13.40

44b

427076.041

250684.340

11.30

44c

427084.920

250691.329

13.40

44d

427093.209

250680.800

11.30

S (44) =151.42 mp P = 49.40 m

30.Parcela (45) stâlp nr. 45 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i/i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

45a

426907.910

250425.664

7.98

45b

426901.394

250430.270

7.98

45c

426906.000

250436.786

7.98

45d

426912.516

250432.180

7.98

S(45)=63.67 mp P=31.92 m

31.Parcela (46) stâlp nr. 46 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i/i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

46a

426747.662

250214.089

9.48

46b

426755.404

250208.617

9.48

46c

426749.930

250200.873

9.48

46d

426742.188

250206.345

9.48

S(46)=89.91 mp P = 37.93 m

32.Parcela (47) stâlp nr. 47 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

47a

426620.781

250017.087

10.73

47b

426612.019

250023.281

10.73

47c

426618.213

250032.043

10.73

47d

426626.975

250025.849

10.73

S (47) =115.14 mp P = 42.92 m

33.Parcela (48) stâlp nr. 48 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

48a

426389.883

249689.167

14.60

48b

426379.647

249699.578

12.20

48c

426388.347

249708.131

14.60

48d

426398.583

249697.720

12.20

S(48)=178.12 mp P = 53.60 m

34.Parcela (49) stâlp nr. 49 tip ICn 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

49a

426157.487

249547.013

10.40

49b

426163.346

249538.420

10.40

49c

426154.753

249532.561

10.40

49d

426148.894

249541.154

10.40

S(49)=108.17 mp P = 41.60 m

35.Parcela (50) stâlp nr. 50 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y Im]

0

1

2

3

50a

425915.931

249369.526

10.73

50b

425909.886

249378.391

10.73

50c

425918.751

249384.436

10.73

50d

425924.796

249375.571

10.73

S(50) =115.13 mp P = 42.92 m

36.Parcela (51) stâlp nr. 51 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

51a

425723.421

249238.268

10.73

51b

425717.376

249247.133

10.73

51c

425726.241

249253.178

10.73

51d

425732.286

249244.313

10.73

S(51)=115.13 mp P = 42.92 m

37.Parcela (52) stâlp nr. 52 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

52a

425401.193

249018.565

10.73

52b

425395.148

249027.430

10.73

52c

425404.013

249033.475

10.73

52d

425410.058

249024.610

10.73

S(52)=115.13 mp P = 42.92 m

38.Parcela (55) stâlp nr. 55 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

55a

424583.132

248456.696

14.60

55b

424571.761

248465.843

12.20

55c

424579.414

248475.345

14.60

55d

424590.785

248466.187

12.20

S(55)=178.12 mp P = 53.60 m

39.Parcela (56) stâlp nr. 56 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

56a

424503.024

248257.804

10.73

56b

424493.074

248261.820

10.73

56c

424497.090

248271.770

10.73

56d

424507.040

248267.754

10.73

S(56)=115.13 mp P = 42.92 m

40.Parcela (57) stâlp nr. 57 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

57a

424404.216

248012.992

10.73

57b

424394.266

248017.008

10.73

57c

424398.282

248026.958

10.73

57d

424408.232

248022.942

10.73

S (57) =115.13 mp P = 42.92 m

41.Parcela (58) stâlp nr. 58 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

58a

424317.385

247797.853

10.73

58b

424307.435

247801.869

10.73

58c

424311.451

247811.819

10.73

58d

424321.401

247807.803

10.73

S (58) =115.13 mp P = 42.92 m

42.Parcela (62) stâlp nr. 62 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

62a

423502.791

247286.641

10.23

62b

423504.292

247276.522

10.23

62c

423494.173

247275.021

10.23

62d

423492.672

247285.140

10.23

S(62)=104.65 mp P=40.92 m

43.Parcela (63) stâlp nr. 63 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

63a

423369.927

247266.544

9.48

63b

423371.318

247257.167

9,48

63c

423361.941

247255.776

9.48

63d

423360.550

247265.153

9.48

S(63)=89.86 mp P=37.92 m

44.Parcela (64) stâlp nr. 64 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

64a

423103.378

247227.617

10.73

64b

423104.953

247217.004

10.73

64c

423094.340

247215.429

10.73

64d

423092.765

247226.042

10.73

S(64)=115.12 mp P = 42.92 m

45.Parcela (65) stâlp nr. 65 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

65a

422846.480

247189.239

10.23

65b

422647.981

247179.120

10.23

65c

422837.862

247177.619

10.23

65d

422836.361

247187.738

10.23

S(65)=104.65 mp P = 40.92 m

46.Parcela (67) stâlp nr. 67 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

67a

422159.219

247087.497

10.73

67b

422160.794

247076.884

10.73

67c

422150.181

247075.309

10.73

67d

422148,606

247085.922

10.73

S(67)=115.12 mp P = 42.92 m

47.Parcela (68) stâlp nr. 68 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

68a

421817.462

247036.776

10.73

68b

421819.037

247026.163

10.73

68c

421808.424

247024.588

10.73

68d

421806.849

247035.201

10.73

S(68)=115.12 mp P = 42.92 m

48.Parcela (69) stâlp nr. 69 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

69a

421477.723

246972.014

14.60

69b

421471.245

246985.099

12.20

69c

421482.179

246990.512

14.60

69d

421488.657

246977.427

12.20

S(69)=178.14 mp P = 53.60 m

49.Parcela (70) stâlp nr. 70 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

70a

421275.673

246776.272

8.73

70b

421269.583

246782.526

8.73

70c

421275.837

246788.616

8.73

70d

421281.927

246782.362

8.73

S(70) = 76.20 mp P = 34.92 m

50.Parcela (75) stâlp nr. 75 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

75a

420150.503

245990.493

7.98

75b

420147.904

245998.038

7.98

75c

420155.449

246000.637

7.98

75d

420158.048

245993.092

7.98

S(75)=63.68 mp P = 31.92 m

51.Parcela (76) stâlp nr. 76 tip ICn-3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

76a

419991.589

245933.544

11.00

76b

419986,694

245943,394

9.50

76c

419995,201

245947.622

11.00

76d

420000.096

245937.772

9.50

S (76) = 104.49 mp P = 41.00 m

52.Parcela (77) stâlp nr. 77 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

77a

419630,707

245691.215

10.23

77b

419625.009

245699.711

10.23

77c

419633.505

245705.409

10.23

77d

419639.203

245696.913

10.23

S (77) =104,65 mp P = 40.92 m

53.Parcela (78) stâlp nr. 78 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

78a

419366.519

245512.134

14.60

78b

419359.527

245524.950

12.20

78c

419370.237

245530.793

14.60

78d

419377.229

245517.976

12.20

S(78)=178.12 mp P = 53.60 m

54.Parcela (79) stâlp nr. 79 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

79a

419150.406

245422.454

8.73

79b

419146.941

245430.467

8.73

79c

419154.954

245433.932

8.73

79d

419158.419

245425.919

8.73

S(79)=76.21 mp P = 34.92 m

55.Parcela (80) stâlp nr. 80 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

80a

418775.154

245270.110

9.48

80b

418778.916

245261.409

9.48

80c

418770.215

245257.647

9.48

80d

418766.453

245266.348

9.48

S(80)=89.86 mp P=37.92 m

56.Parcela (81) stâlp nr. 81 tip ICn+3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

81a

418601.501

245181.555

13.40

81b

418594.025

245192.676

11.30

81c

418603.403

245198.981

13.40

81d

418610.879

245187.860

11.30

S(81) = 151.43 mp P = 49.40 m

57.Parcela (82) stâlp nr. 82 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

82a

418402.460

244986.995

10.23

82b

418395.298

244994.299

10.23

82c

418402.602

245001.462

10.23

82d

418409.764

244994.157

10.23

S(82)=104.65 mp P = 40.92 m

58.Parcela (83) stâlp nr. 83 tip ICn 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

83a

418222.317

244824.796

10.40

83b

418229.598

244817.371

10.40

83c

418222.173

244810.089

10.40

83d

418214.891

244817.515

10.40

S(83)=108.16 mp P = 41.60 m

59.Parcela (84) stâlp nr. 84 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

84a

418077.588

244668.431

10.23

84b

418070.425

244675.735

10.23

84c

418077.729

244682.898

10.23

84d

418084.892

244675.594

10.23

S(84)=104.66 mp P = 40.92 m

60.Parcela (85) stâlp nr. 85 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

 

85a

417861.733

244470.044

8.73

85b

417867.845

244463.811

8.73

85c

417861.612

244457.699

8.73

85d

417855.500

244463.932

8.73

S(85) = 76.21 mp P = 34.92 m

61.Parcela (86) stâlp nr. 86 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

86a

417644.313

244256.321

7.98

86b

417649.900

244250.624

7.98

86c

417644.203

244245.037

7.98

86d

417638.616

244250.734

7.98

S(86)=63.67 mp P = 31.92 m

62.Parcela (87) stâlp nr. 87 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

87a

417443.557

244047.236

9.48

87b

417436.920

244054.005

9.48

87c

417443.689

244060.642

9.48

87d

417450,326

244053.873

9.48

S(87)=89.87 mp P = 37.92 m

63.Parcela (88) stâlp nr. 88 tip ICn-3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

88a

417277.641

243882.616

11.00

88b

417268.909

243889.307

9.50

88c

417274.687

243896.848

11.00

88d

417283.419

243890.157

9.50

S(88)=104.51 mp P=41.00 m

64.Parcela (89) stâlp nr. 89 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

89a

417152.933

243659.746

10.73

89b

417143.582

243665.007

10.73

89c

417148.843

243674.359

10.73

89d

417158.194

243669.098

10.73

S(89)=115.13 mp P = 42.92 m

65.Parcela (90) stâlp nr. 90 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi Laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

90a

416955.304

243328.302

8.73

90b

416962.913

243324.021

8.73

90c

416958.632

243316.412

8.73

90d

416951.023

243320.693

8.73

S(90)=76.22 mp P = 34.92 m

66.Parcela (91) stâlp nr. 91 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

91a

416855.808

243132.877

9.48

91b

416847.546

243137.525

9.48

91c

416852.194

243145.787

9.48

91d

416860.456

243141.139

9.48

S (91) =89.86 mp P=37.92 m

67.Parcela (92) stâlp nr. 92 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

92a

416650.856

242768.572

9.48

92b

416642.594

242773.220

9.48

92c

416647.242

242781.482

9.48

92d

416655.504

242776.834

9.48

S(92)=89.86 mp P=37.92 m

68.Parcela (93) stâlp nr. 93 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

93a

416509.787

242517.056

10.23

93b

416500.871

242522.072

10.23

93c

416505.887

242530.988

10.23

93d

416514.803

242525.972

10.23

S(93)=104.66 mp P=40.92 m

69.Parcela (94) stâlp nr. 94 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

94a

416388.536

242302.296

9.48

94b

416380.274

242306.944

9.48

94c

416384.922

242315.206

9.48

94d

416393.184

242310.558

9.48

S(94) = 89.86 mp P=37.92 m

70.Parcela (95) stâlp nr. 95 tip ICn-3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

95a

416263.225

242082.076

11.00

95b

416256.115

242090.469

9.50

95c

416263.363

242096.610

11.00

95d

416270.473

242088.217

9.50

S(95)=104,49 mp P=41.00 m

71.Parcela (96) stâlp nr. 96 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

96a

415977.999

241980.331

10.73

96b

415974.346

241990.420

10.73

96c

415984.435

241994.073

10.73

96d

415988.088

241983.984

10.73

S(96)=115.13 mp P = 42.92 m

72.Parcela (98) stâlp nr. 98 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

98a

415539.990

241821.992

10.23

98b

415536.507

241831.611

10.23

98c

415546.126

241835.094

10.23

98d

415549.609

241825.475

10.23

S(98)=104.66 mp P = 40.92 m

73.Parcela (99) stâlp nr. 99 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

99a

415107.698

241665.856

9.48

99b

415104.470

241674.770

9.48

99c

415113.384

241677.998

9.48

99d

415116.612

241669.084

9.48

S(99)=89.88 mp P=37.92 m

74.Parcela (100) stâlp nr. 100 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

100a

414860.230

241585.931

8.73

100b

414863.202

241577.723

8.73

100c

414854.994

241574.751

8.73

100d

414852.022

241582.959

8.73

S(100)=76.20 mp P=34.92 m

 
75.Parcela (101) stâlp nr. 101 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

101a

414641.556

241497.464

8.73

101b

414638.584

241505.672

8.73

101c

414646.792

241508.644

8.73

101d

414649.764

241500.436

8.73

S(101)=76.20 mp P=34.92 m

76.Parcela (102) stâlp nr. 102 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

102a

414383.220

241402.118

14.60

102b

414380.850

241416.525

12.20

102c

414392.888

241418.506

14.60

102d

414395.258

241404.099

12.20

S(102)=178.13 mp P = 53.60 m

77.Parcela (103) stâlp nr. 103 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

103a

414033.293

241413.111

9.48

103b

414033.495

241422.589

9.48

103c

414042.973

241422.387

9.48

103d

414042.771

241412.909

9.48

S(103) = 89.87 mp P = 37.92 m

78.Parcela (104) stâlp nr. 104 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

104a

413718.099

241419.544

10,23

104b

413718.316

241429.772

10.23

104c

413728.544

241429.554

10.23

104d

413728.326

241419.326

10.23

S (104) =104.65 mp P = 40.92 m

79.Parcela (105) stâlp nr. 105 tip Sn+9 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

105a

413337.164

241426.646

12.00

105b

413337.419

241438.643

12.00

105c

413349.416

241438.388

12.00

105d

413349.161

241426.391

12.00

S(105) = 143.99 mp P = 48.00 m

80.Parcela (106) stâlp nr. 106 tip ICn+6 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

106a

413044.739

241429.725

14.60

106b

413039.158

241443.216

12.20

106c

413050.431

241447.879

14.60

106d

413056.012

241434.388

12.20

S(106)=178.11 mp P = 53.60 m

81.Parcela (107) stâlp nr. 107 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

107a

412849.378

241239.193

9.48

107b

412856.217

241232.628

9.48

107c

412849.652

241225.789

9.48

107d

412842.813

241232.354

9.48

S (107)=89.87 mp P=37.92 m

82.Parcela (108) stâlp nr. 108 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

108a

412622.914

241003.305

9.48

108b

412629.753

240996.740

9.48

108c

412623.188

240989.901

9.48

108d

412616.349

240996.466

9.48

S(108)=89.87 mp P = 37.92 m

83.Parcela (109) stâlp nr. 109 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

109a

412327.205

240694.751

8.73

109b

412333.503

240688.705

8.73

109c

412327.457

240682.407

8.73

109d

412321.159

240688.453

8.73

S(109)=76.22 mp P = 34.92 m

84.Parcela (110) stâlp nr. 110 tip Sn-3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

110a

412112.766

240458.783

8.73

110b

412106.468

240464.829

8.73

110c

412112.514

240471.127

8.73

110d

412118.812

240465.081

8.73

S(110) = 76.22 mp P = 34.92 m

85.Parcela (111) stâlp nr. 111 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

111a

411841.999

240175.668

10.23

111b

411834.620

240182.753

10.23

111c

411841.705

240190.132

10.23

111d

411849.084

240183.047

10.23

S(111) =104.65 mp P = 40.92 m

86.Parcela (112) stâlp nr. 112 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

112a

411621.776

239945.919

10.73

112b

411614.035

239953.350

10.73

112c

411621.466

239961.091

10.73

112d

411629.207

239953.650

10.73

S(112)=115.14 mp P = 42.92 m

87.Parcela (113) stâlp nr. 113 tip Sn-6 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

113a

411412.585

239730.010

7.98

113b

411406.828

239735.537

7.98

113c

411412.355

239741.294

7.98

113d

411418.112

239735.767

7.98

S(113) =63.69 mp P = 31.92 m

88.Parcela (115) stâlp nr. 115 tip ICn 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

115a

411028.089

239326.354

12.20

115b

411019.159

239334.667

10.40

115c

411026.245

239342.279

12.20

115d

411035.175

239333.967

10.40

S (115) =126.88 mp P = 45.20m

89.Parcela (116) stâlp nr. 116 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

116a

410813.442

239104.584

9.48

116b

410819.794

239111.622

9.48

116c

410826.832

239105.270

9.48

116d

410820.480

239098.233

9.48

S(116)=89.87 mp P = 37.92 m

90.Parcela (117) stâlp nr. 117 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

117a

410668.052

238943.492

9.48

117b

410674.404

238950.529

9.48

117c

410681.442

238944.178

9.48

117d

410675.090

238937.140

9.48

S(117)=89.87 mp P=37.92 m

91.Parcela (118) stâlp nr. 118 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

118a

410543.890

238806.852

10.73

118b

410551.079

238814.818

10.73

118c

410559.044

238807.629

10.73

118d

410551.855

238799.663

10.73

S(118)=115.13 mp P = 42.92 m

92.Parcela (119) stâlp nr. 119 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

119a

410343.102

238583.447

9.48

119b

410349.454

238590.484

9.48

119c

410356.492

238584.133

9.48

119d

410350.140

238577.095

9.48

S(119) =89.87 mp P=37.92 m

93.Parcela (120) stâlp nr. 120 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

120a

410036.241

238243.444

9.48

120b

410042.593

238250.482

9.48

120c

410049.630

238244.130

9.48

120d

410043.279

238237.093

9.48

S(120) = 89.87 mp P = 37.92 m

94.Parcela (121) stâlp nr. 121 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

121a

409923.377

238103.681

10.23

121b

409915.783

238110.535

10.23

121c

409922.637

238118.130

10.23

121d

409930.231

238111.276

10.23

S(121) = 104.65 mp P = 40.92m

95.Parcela (122) stâlp nr. 122 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

122a

409769.904

237948.342

9.48

122b

409776.941

237941.991

9.48

122c

409770.590

237934.953

9.48

122d

409763.552

237941.305

9.48

S(122)=89.87 mp P = 37.92 m

96.Parcela (123) stâlp nr. 123 tip ICn+3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

123a

409542.982

237678.385

13.40

123b

409531.474

237685.251

11.30

123c

409537.264

237694.955

13.40

123d

409548.772

237688.089

11.30

S(123) = 151.43 mp P = 49.40 m

97.Parcela (124) stâlp nr. 124 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

124a

409424.861

237376.628

9.48

124b

409428.036

237385.560

9.48

124c

409436.969

237382.385

9.48

124d

409433.793

237373.452

9.48

S(124) = 89.87 mp P = 37.92 m

98.Parcela (125) stâlp nr. 125 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

125a

409322.687

237089.251

9.43

125b

409325.863

237098.183

9.48

125c

409334.795

237095.008

9.48

125d

409331.619

237086.075

9.48

S(125)=89.87 mp P = 37.92 m

99.Parcela (126) stâlp nr. 126 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

126a

409215.824

236788.683

9.48

126b

409218.999

236797.615

9.48

126c

409227.932

236794.439

9.48

126d

409224.756

236785.507

9.48

S(126)=89,87 mp P = 37.92 m

100.Parcela (127) stâlp nr. 127 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

127a

409112.478

236498.008

9.48

127b

409115.653

236506.940

9.48

127c

409124.586

236503.765

9.48

127d

409121.410

236494.832

9.48

S (127)=89.87 mp P = 37.92 m

101.Parcela (128) stâlp nr. 128 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

128a

409006.810

236201.923

10.23

128b

409010.237

236211.562

10.23

128c

409019.876

236208.135

10.23

128d

409016.449

236198.496

10.23

S(128)=104.65 mp P=40.92 m

102.Parcela (129) stâlp nr. 129 tip ICn-3 400280

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

129a

408948.659

236009.274

11.00

129b

408939.054

236014.636

9.50

129c

408943.685

236022.930

11.00

129d

408953.290

236017.568

9.50

S(129)=104.50 mp P = 41.00 m

103.Parcela (130) stâlp nr. 130 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

130a

408750.898

235781.572

10.73

130b

408759.263

235774.853

10.73

130c

408752.544

235766.487

10.73

130d

408744.178

235773.207

10.73

S(130) = 115.13 mp P = 42.92 m

104.Parcela (131) stâlp nr. 131 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D (i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

131a

408511.043

235482.978

10.73

131b

408519.408

235476.258

10.73

131c

408512.689

235467.893

10.73

131d

408504.323

235474.613

10.73

S(131)=115.13 mp P = 42.92 m

105.Parcela (132) stâlp nr. 132 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

132a

408293.333

235211.552

10.23

132b

408301.309

235205.146

10.23

132c

408294.902

235197.170

10.23

132d

408286.927

235203.577

10.23

S(132)=104.65 mp P = 40.92 m

106.Parcela (133) stâlp nr. 133 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

133a

408079.782

234945.702

10.23

133b

408087.757

234939.295

10.23

133C

408081.350

234931.320

10.23

133d

408073.375

234937.727

10.23

S(133)=104.65 mp P = 40.92 m

107.Parcela (134) stâlp nr. 134 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

134a

407863.783

234676.205

9.48

134b

407871.174

234670.268

9.48

134c

407865.237

234662.877

9.48

134d

407857.846

234668,814

9.48

S(134)=89.87 mp P = 37.92 m

108.Parcela (135) stâlp nr. 135 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

135a

407655.812

234401.567

10.23

135b

407647.836

234407.974

10.23

135c

407654.243

234415.950

10.23

135d

407662.218

234409.543

10.23

S(135)=104.66 mp P = 40.92 m

109.Parcela (136) stâlp nr. 136 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

136a

407462.981

234177.248

9.48

136b

407470.372

234171.311

9.48

136c

407464.435

234163.920

9.48

136d

407457.044

234169.857

9.48

S(136)=89.87 mp P=37.92 m

110.Parcela (137) stâlp nr. 137 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

137a

407264.459

233930.108

9.48

137b

407271.850

233924.171

9.48

137c

407265.913

233916.780

9.48

137d

407258.522

233922.717

9.48

S(137) = 89.87 mp P=37.92 m

111.Parcela (138) stâlp nr. 138 tip Sn+5 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D (i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

138a

407050.810

233665.137

10.73

138b

407059.176

233658.417

10.73

138c

407052.456

233650.051

10.73

138d

407044.090

233656.771

10.73

S(138)=115.15 mp P = 42.92 m

112.Parcela (139) stâlp nr. 139 tip ICn+6 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

139a

406870.963

233442.419

12.20

139b

406880.475

233434.779

12.20

139c

406872.835

233425.267

12.20

139d

406863.323

233432.907

12.20

S(139)=148.85 mp P = 48.80 m

113.Parcela (140) stâlp nr. 140 tip ICn 400270

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

140a

406672.134

233176.868

10.40

140b

406664.039

233183.397

10.40

140c

406670.568

233191.492

10.40

140d

406678.663

233184.963

10.40

S(140)=108.16 mp P = 41.60 m

114.Parcela (141) stâlp nr. 141 tip Sn 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

141a

406470.637

232928.851

9.48

141b

406463.270

232934.818

9.48

141c

406469.237

232942.185

9.48

141d

406476.604

232936.218

9.48

S(141) = 89.88 mp P=37.92 m

115.Parcela (142) stâlp nr. 142 tip Sn+3 400250

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi
D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

0

1

2

3

142a

406258.956

232683.172

10.23