DECIZIE nr. 821 din 6 aprilie 2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 23 martie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Turda nr. 98, tronson I, bl. 29A, et. 2, ap. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7596/2002, cod unic de înregistrare 14815004/2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-130/2003, reprezentată de către domnul Alexiadis Athanasios, în calitate de administrator/director executiv,
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 4 din 3 decembrie 2015 s-a hotărât: "încetarea activităţii de broker de asigurare, solicitând totodată Autorităţii de Supraveghere Financiară retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. începând cu data de 31 decembrie 2015."
2.Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Societatea OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a mai desfăşurat activitate de intermediare în asigurări.
3.În semestrul 1/2015, Societatea a realizat, în proporţie de 99%, venituri din activitatea de intermediere în asigurări, respectiv suma de 307.725 lei. Cheltuielile aferente exerciţiului financiar au fost în sumă de 305.849 lei. La sfârşitul perioadei, societatea a înregistrat profit net în sumă de 3.853 lei, iar capitalurile proprii au fost pozitive, în sumă de 75.267 lei.
4.Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/mandat/brokeraj în asigurări.
5.Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).
6.Potrivit declaraţiei reprezentantului Societăţii, acesta a notificat şi consiliat asiguraţii, în scris, cu privire la intenţia de încetare a activităţii ca broker de asigurare şi îndrumarea acestora exclusiv către societăţile de asigurări, pentru contractele în derulare.
7.Conform declaraţiei reprezentantului Societăţii, Societatea OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare/reasigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi sau alţi terţi.
8.În urma verificării documentelor puse la dispoziţie de către Societate, respectiv balanţele de verificare pentru perioada 1 ianuarie 2013 (data ultimului control)-31 decembrie 2015, precum şi din evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară, s-a constatat faptul că Societatea OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Turda nr. 98, tronson I, bl. 29A, et. 2, ap. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7596/2002, cod unic de înregistrare 14815004/2002, reprezentată de către domnul Alexiadis Athanasios, în calitate de administrator/director executiv, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-130/2003, şi implicit radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor, conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 20 aprilie 2016