ORDIN nr. 67 din 22 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013
Având în vedere prevederile art. 99 lit. d), ale art. 100 pct. 72 şi ale art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) activ - contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale în care cantitatea, preţul şi perioada de livrare urmează să fie completate în urma efectuării de tranzacţii pe piaţa centralizată de gaze naturale; contractul poate fi unul standard, definit de operatorul pieţei centralizate şi avizat de autoritatea competentă, sau unul definit de către un operator economic; obiectul tranzacţionării pe piaţa centralizată a gazelor naturale este un activ;"
2.La articolul 3, după litera l) se introduc 3 noi litere, literele l1), l2) şi l3), cu următorul cuprins:
"l1) tranzacţionare «Total unitrade» - specificaţia asociată ordinului introdus şi întreţinut de brokerul operatorului economic, prin care se specifică faptul că tranzacţionarea întregii cantităţi se face printr-o singură tranzacţie;
l2) tranzacţionare «Total multitrade» - specificaţia asociată ordinului introdus şi întreţinut de brokerul operatorului economic, prin care se specifică faptul că tranzacţionarea întregii cantităţi este obligatorie şi se poate face prin două sau mai multe tranzacţii;
l3) «Whitelist» - opţiunea rezervată oricărui operator economic care permite selectarea şi întreţinerea unui grup de operatori economici cu care acceptă tranzacţionarea."
3.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Produsele care pot fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale sunt:
a) gaze naturale din producţia internă, cu perioada de livrare de 1/3/6/12 luni;
b) gaze naturale în amestec intern - import, în dozajul lunar aprobat de ANRE, cu perioada de livrare de o lună;
c) gaze naturale din import, cu perioada de livrare de 1/3/6/12 luni;
d) gaze naturale în amestec intern - import, în alt dozaj decât cel aprobat de ANRE, cu perioada de livrare de 1/3/6/12 luni sau cu altă perioadă de livrare;
e) gaze naturale destinate exportului, cu perioada de livrare de 1/3/6/12 luni sau cu altă perioadă de livrare;
f) gaze naturale din producţia internă, cu altă perioadă de livrare decât cele menţionate la lit. a)."
4.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Pentru produsul menţionat la art. 4 lit. a), contractul de vânzare-cumpărare va fi fie cel standardizat, definit de operatorul pieţelor centralizate şi avizat de autoritatea competentă, fie cel propus de operatorul economic iniţiator, iar pentru produsele menţionate la art. 4 lit. b)-e) contractul de vânzare-cumpărare va fi cel al operatorului economic iniţiator."
5.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51
Pentru produsul menţionat la art. 4 lit. f), operatorul pieţelor centralizate va propune un contract de vânzare-cumpărare standardizat, avizat de autoritatea competentă, care va fi folosit în situaţia în care părţile în tranzacţie nu se înţeleg altfel."
6.La articolul 11, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) să întrerupă, dacă este cazul, şedinţele de tranzacţionare, cu avizul preşedintelui-director general. Situaţiile în care se pot întrerupe şedinţele de tranzacţionare de către coordonatorul de şedinţă pot fi determinate de disfuncţionalităţi tehnice, de modificări ale parametrilor aplicaţiei sau de alte cauze care impun întreruperea;"
7.După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:
"Art. 111
Pentru procedura electronică de tranzacţionare în care brokerii au posibilitatea întreţinerii perioadei de livrare, atribuţiile operatorului pieţelor centralizate sunt:
a) să întrerupă, dacă este cazul, şedinţele de tranzacţionare, cu avizul preşedintelui-director general, cu notificarea părţilor şi precizarea motivului întreruperii;
b) să interzică accesul la negociere al brokerilor care au fost suspendaţi ori care au pierdut dreptul de a negocia."
8.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Şedinţa de tranzacţionare desfăşurată pe baza unui ordin iniţiator cuprinde 3 etape:
a) deschiderea şedinţei;
b) sesiunea de tranzacţii;
c) închiderea şedinţei."
9.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
Operatorul economic care a transmis ordinul iniţiator răspunde clarificărilor cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data la care a fost programată şedinţa de tranzacţionare."
10.După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
"Art. 201
În situaţia procedurii electronice de tranzacţionare în care brokerii au dreptul de a întreţine perioada de livrare, ordinele de cumpărare au implicit asociată menţiunea «Total unitrade», iar ordinele de vânzare pot avea menţiunea «Total unitrade» sau «Total multitrade», după caz."
11.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
În situaţia în care operatorul economic nu este parte în tranzacţie, garanţia i se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare, pe baza unei cereri în care se menţionează contul în care se face restituirea."
12.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
În situaţia în care operatorul economic este parte într-o tranzacţie, garanţia este blocată de operatorul pieţelor centralizate până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În această perioadă, garanţia blocată nu poate fi folosită în scopul participării la o altă şedinţă de tranzacţionare în cadrul pieţei centralizate de gaze naturale."
13.La articolul 25, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) operatorul economic nu semnează contractul de vânzare-cumpărare;"
14.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia ambilor operatori economici parte în contract în situaţia în care în contractul de vânzare-cumpărare semnat nu sunt consemnate aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată, respectiv aceeaşi cantitate cu cea tranzacţionată, acelaşi preţ cu cel al tranzacţiei sau aceeaşi perioadă de livrare cu cea care a făcut obiectul tranzacţionării."
15.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27
Garanţia executată de operatorul pieţelor centralizate se va vira astfel:
a) părţii din contractul de vânzare-cumpărare prejudiciate prin nesemnarea contractului de către cealaltă parte;
b) părţii/părţilor declarate câştigătoare - în situaţia în care operatorul economic care a transmis ordinul iniţiator nu semnează contractul de vânzare-cumpărare;
c) participanţilor la procedură, proporţional cu cantitatea din ordinul acestora - în situaţiile specificate la art. 25 lit. b) şi la art. 26."
16.După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:
"Art. 271
În situaţia procedurii electronice de tranzacţionare în care brokerii au dreptul de a întreţine perioada de livrare, poate fi folosită opţiunea de «Whitelist», descrisă în procedura de tranzacţionare, situaţie în care operatorii economici nu trebuie să constituie garanţii de participare."
17.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 32
Operatorul pieţelor centralizate va publica pe site-ul propriu, după încheierea fiecărei şedinţe de tranzacţionare, dar nu mai târziu de finele zilei în care aceasta a fost organizată, următoarele informaţii:
a) lista participanţilor la şedinţa de tranzacţionare, dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 participanţi;
b) rezultatele şedinţei de tranzacţionare, precizând, pentru fiecare tranzacţie încheiată, următoarele elemente: tipul de produs tranzacţionat, preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată şi perioada de livrare."
Art. II
Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin, iar Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., în calitate de operator al pieţelor centralizate de gaze naturale, şi participanţii la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. vor proceda la ducerea la îndeplinire a acestuia.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 29 iulie 2014