HOTĂRÂRE nr. 281 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţa a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă obiectivul de investiţii "Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş", precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea fazei I a obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 s-a realizat din împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, iar restul de executat aferent fazelor II-V se va finanţa de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 8 din anexa nr. I - Lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi anexa nr. II/8 - Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş" la Hotărârea Guvernului nr. 806/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 22 august 2011.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş"
Titular: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat Amplasament: Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român este amplasat pe cursul de apă Bega, amonte de localitatea Sânmihaiu Român, la km 28+200, judeţul Timiş.

Indicatori tehnico-economici

  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2015; 1 euro = 4,4821 lei), din care:

mii lei

42.389

construcţii-montaj din care:

mii lei

31.909

Valoarea investiţiei rest de executat din care:

mii lei

37.909

construcţii-montaj

mii lei

28.277

- Eşalonarea investiţiei - rest de executat

  

Anul I

INV/C+M

mii lei

12.700

mii lei

9.400

Anul II

INV/C+M

mii lei

12.700

mii lei

9.400

Anul III

INV/C+M

mii lei

12.509

mii lei

9.477

- Capacităţi:

  

- punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român

  

- reabilitare la baraj

buc.

1

- echipamentul hidromecanic

buc.

1

- reabilitarea ecluză

buc.

1

- Durata de realizare a investiţiei - totală din care:

luni

40

- Durata de realizare a investiţiei - rest de executat

luni

30

Factori de risc
Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea fazei I a obiectivului de investiţii s-a realizat din împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, iar restul de executat aferent fazelor II-V se va finanţa de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 20 aprilie 2016