ORDIN nr. 71 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG128 din 22 ianuarie 2016;
- prevederile art. 56 şi 278 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (4) din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015-2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Lista coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă atribuţiile coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi coordonatorii naţionali desemnaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXA nr. 1: Lista coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative
1.Programul naţional de oncologie
a)Dr. Adina Emilia Croitoru - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
b)Prof. dr. Ioan Lascăr - Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare
c)Dr. Radu Bogdan Liscu - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
d)Dr. Dana Cernea - Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
e)Prof. dr. Anca Roxana Lupu - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute
2.Programul naţional de diabet zaharat
- Dr. Rucsandra Elena Dănciulescu - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti
3.Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
- Dr. Dan Adrian Luscalov - Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
4.Programul naţional de tratament pentru boli rare
a)Dr. Camelia Al-Khzouz -Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca - Centrul de patologie genetică - boala Fabry, boala Pompe, mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter), mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), afibrinogenemie congenitală, sindrom Prader Willi
b)Dr. Carmen Maria Salavastru - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti - epidermoliza buloasă
c)Prof. dr. Daniel Coriu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină
d)Prof. dr. Simona Rednic - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive
e)Prof. dr. Anca Roxana Lupu - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti - purpura trombocitopenică imună cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi
f)Dr. Florentina Moldovanu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Alfred Rusescu" Bucureşti - hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
g)Dr. Ioana Mândruţă - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - scleroza tuberoasă
h)Prof. dr. Ioan Buraga - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti - boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroză multiplă - forme cu recăderi şi remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen) şi forme acute - urgenţe neurologie (poliradiculonevrite acute, sdr. Guillain Barre, miastenia - crize miastenice), scleroză laterală amiotrofică
i)Dr. Alexandru Ulici - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - osteogeneză imperfectă
j)Prof. dr. Bogdan Alexandru Miron - Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti - HTAP, mucoviscidoză
k)Prof. dr. Diana Mihaela Deleanu - Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca - sindrom de imunodeficienţă primară
5.Programul naţional de tratament al bolilor neurologice
- Prof. dr. Ioan Buraga - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti
6.Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
- Dr. Florentina Vlădăreanu - Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti
7.Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
- Conf. dr. Dan Cristian Gheorghe - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" Bucureşti
8.Programul naţional de boli endocrine
- Prof. dr. Simona Vasilica Fica - Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti
9.Programul naţional de ortopedie
a)Prof. dr. Ioan Cristian Stoica - Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti - ortopedia adultului
b)Prof. dr. Gheorghe Burnei - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" Bucureşti - ortopedia pediatrică
10.Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
- Acad. prof. dr. Irinel Popescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
11.Programul naţional de sănătate mintală
- Dr. Cristina Hudiţă - Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţilor pentru Tineri "Sf. Stelian" Bucureşti
12.Programul naţional de boli cardiovasculare
a)Prof. dr. Dragoş Vinereanu - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin proceduri de cardiologie intervenţională
b)Prof. dr. Vlad Anton Iliescu - Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti - tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin proceduri de chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară
13.Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
a)Prof. dr. Gheorghe Iana - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Subprogramul de radiologie intervenţională
b)Prof. dr. Mircea Radu Gorgan - Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni" Bucureşti - Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos
c)Prof. dr. Ioan Ştefan Florian - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil
d)Prof. dr. Elena Copaciu - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular
14.Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică - Prof. dr. Mircea Niculae Penescu - Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti
ANEXA nr. 2: Atribuţiile coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
1.participă la stabilirea Listei materialelor sanitare specifice ce se asigură în cadrul unor programe/subprograme naţionale curative, în vederea aprobării acesteia prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
2.pentru situaţiile bolnavilor diagnosticaţi cu unele boli rare, al căror tratament presupune un efort mare financiar, analizează oportunitatea includerii acestor bolnavi în program şi propun spre avizare iniţierea tratamentului;
3.asigură consultanţă ştiinţifică de specialitate în vederea îmbunătăţirii derulării programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative;
4.la solicitarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură consultanţa de specialitate referitor la corespondenţa primită de la furnizorii de servicii de sănătate şi/sau asiguraţi referitoare la programele naţionale de sănătate curative.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 17 februarie 2016