HOTĂRÂRE nr. 763 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A. Bucureşti
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S,A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Stan Popa

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: Societatea Comercială BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei
Cod unic de înregistrare: 1573170
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

 

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

7.311

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

7.041

 

a)

din producţia vândută

3

2.176

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.865

2

 

Venituri financiare, din care:

10

270

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alta investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

c)

din dobânzi

13

 

d)

alte venituri financiare

14

270

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

7.031

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

6.761

 

a)

cheltuieli materiale

18

160

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

329

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

40

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.342

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

1.022

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

286

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

211

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

5

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

68

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

34

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

31

 

d3.2) tichete de masă

32

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

690

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.158

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.043

 

i1) contract de mandat

39

160

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

41

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 
 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

 
 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

270

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

270

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

280

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

280

 

1

 

Rezerve legale

55

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

280

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
 

b)

cheltuieli salariale

67

 
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 
 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

690

 

1

 

Surse proprii

72

690

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

3

 

Credite bancare

74

 
 

a)

- interne

75

 
 

b)

- externe

76

 

4

 

Fonduri europene

77

 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

690

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

690

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 
 

a)

interne

82

 
 

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

7.311

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

7.031

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

31

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

31

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

1.022

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

1.017

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.733

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.746

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

236

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd. 16/rd. 1)*1000

102

12.962

11

 

Plăţi restante

103

 
 

a)

preţuri curente

104

 

b)

preţuri comparabile

105

 

12

 

Creanţe restante

106

2.200

 

a)

preţuri curente

107

2.200

b)

preţuri comparabile

108

2.200

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550 din data de 6 august 2012