DECIZIE nr. 180 din 23 aprilie 2013 privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul şedinţei din data de 9 aprilie 2013 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. AA.24.801 din 5 aprilie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa nr. 67A, camera 1, judeţul Timiş, J35/3451/26.09.2008, CUI 24522249/29.09.2008, RBK 577/31.07.2009 a constatat următoarele:
Din data de 6 noiembrie 2012 Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv.
Prin Adresa nr. S.C. 22.865 din 29 martie 2013 Direcţia stabilitate şi control a comunicat că, urmare a constatărilor efectuate de echipa de control, dna Mirela Velcsov - director executiv - a încetat raporturile contractuale prin demisie cu Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., în data de 6 noiembrie 2012, aspect necomunicat către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
La notificarea Direcţiei autorizări şi avizări transmisă prin Adresa nr. 19.736 din 19 martie 2013 societatea nu a răspuns, deşi confirmarea de primire a notificării a fost semnată de un reprezentant al societăţii în data de 21 martie 2013.
Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 9 aprilie 2013, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa nr. 67A, camera 1, judeţul Timiş, J35/3451/26.09.2008, CUI 24522249/29.09.2008, RBK 577/31.07.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror Operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite lin Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 16 mai 2013