DECIZIE nr. 312 din 27 noiembrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Comitetul are ca obiectiv integrarea refugiaţilor, conform obligaţiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(3)Comitetul are următoarele atribuţii:
a)integrarea şi adaptarea refugiaţilor în societatea românească, precum şi îndeplinirea de către România a obiectivelor şi responsabilităţilor asumate în cadrul european;
b)identificarea corectă şi completă a problematicii refugiaţilor, alegerea soluţiilor optimale, asigurarea implementării măsurilor şi coordonarea lor pentru atingerea obiectivului stabilit.
(4)În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul poate solicita informaţii de la persoane de drept public şi privat din domeniile ce au legătură cu problematica refugiaţilor.
Art. 2
(1)Coordonarea Comitetului este asigurată de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat.
(2)Ministerele vor fi reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau secretar de stat, iar instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, de către conducătorii acestora.
(3)La lucrările Comitetului participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi, atunci când este cazul, în calitate de invitaţi, experţi din cadrul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale.
(4)În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), coordonatorul Comitetului asigură comunicarea şi colaborarea cu Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European şi unităţile subordonate.
Art. 3
(1)Şedinţele comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor. Comitetul adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
(2)Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite, precum şi informări periodice.
Art. 4
(1)În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2 la care participă persoanele menţionate la art. 2 alin. (2) şi experţi din cadrul ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet.
(2)Experţii desemnaţi în grupurile de lucru trebuie să deţină documente de acces la informaţii clasificate eliberate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
Art. 5
(1)Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima reuniune.
(2)Comitetul se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar.
(3)Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(4)Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de Secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii acestuia şi se aprobă de către coordonatorul Comitetului.
(5)Şedinţele Comitetului au loc la sediul Guvernului României - Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucureşti.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
1.Cancelaria Primului-Ministru
2.Ministerul Afacerilor Interne
3.Ministerul Afacerilor Externe
4.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
5.Ministerul Apărării Naţionale
6.Ministerul Finanţelor Publice
7.Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
8.Ministerul Energiei
9.Ministerul Justiţiei
10.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
11.Ministerul Transporturilor
12.Ministerul Sănătăţii
13.Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
14.Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
15.Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
16.Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
17.Ministerul Fondurilor Europene
18.Ministerul Tineretului şi Sportului
19.Ministerul Culturii
20.Secretariatul General al Guvernului
21.Inspectoratul General pentru Imigrări
22.Serviciul Român de Informaţii
23.Serviciul de Informaţii Externe
24.Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
25.Asociaţia Comunelor din România
26.Asociaţia Oraşelor din România
27.Asociaţia Municipiilor din România
28.Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
ANEXA nr. 2: GRUPURILE DE LUCRU care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
1.Grupul de lucru Armonizare legislativă
2.Grupul de lucru Logistică primară
3.Grupul de lucru Integrarea locală
4.Grupul de lucru Integrarea societală
5.Grupul de lucru Integrarea culturală
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 895 din data de 27 noiembrie 2015