ORDIN nr. 2589 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012În baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 9 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) contribuţia beneficiarului se situează sub valoarea de 10% şi nu acoperă cheltuielile neeligibile."
2.La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Contribuţia beneficiarului prevăzută la alin. (2) lit. f) poate fi calculată la valoarea contractului de execuţie sau a celui de achiziţie în cazul dotărilor sau, după caz, la valoarea totală a proiectului, ţinând cont de sumele investite de beneficiar inclusiv până la solicitarea finanţării din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."
3.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) Pe baza situaţiei complete şi a documentelor prevăzute la art. 12 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice analizează încadrarea sumelor solicitate în bugetul alocat în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la transmiterea de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
(2) În situaţia în care sumele solicitate depăşesc bugetul alocat, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), documentaţia va fi analizată de o comisie care se constituie prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi care va funcţiona pe o perioadă de 15 zile lucrătoare de la aprobarea ordinului.
(3) Scopul comisiei prevăzute la alin. (2) este de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor şi de a stabili lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate.
(4) În situaţia în care la data demarării procesului de evaluare şi selecţionare, prevăzut de prezenta metodologie, nu este aprobată legea bugetară anuală, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică la 15 zile după aprobarea legii bugetare anuale."
4.La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care, pentru acelaşi obiectiv, se solicită finanţare atât pentru construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi, cât şi pentru dotări, au prioritate la finanţare lucrările pentru construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi."
5.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) După emiterea ordinului prevăzut la art. 18 se încheie contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate contractantă, prin agenţia teritorială, şi beneficiar, în calitate de contractor, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.
(2) În cazul în care în termen de maximum 60 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 18 nu a fost încheiat contractul de execuţie/lucrări/achiziţie, se poate încheia contractul de finanţare sub rezerva şi cu specificarea amendării ulterioare prin act adiţional, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de execuţie/lucrări/achiziţie.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), contractul de finanţare devine executabil numai după semnarea actului adiţional.
(4) Contractul cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi, iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 4 şi poate fi modificat în funcţie de necesităţile obiective.
(6) Contractul se încheie în două exemplare originale şi se semnează de directorul executiv al agenţiei teritoriale şi de persoana autorizată din partea contractorului. Un exemplar va fi păstrat de contractor, iar cel de-al doilea exemplar de agenţia teritorială.
(7) Câte o copie a contractului încheiat va fi transmisă Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(8) În situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, precum şi în situaţia în care este necesară modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, precum şi atunci când intervin situaţii care impun trecerea unor sume de la o categorie de cheltuieli eligibile la cealaltă, beneficiarul poate semna act adiţional la contractul de finanţare cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrare în valoarea maximă aprobată, cu respectarea limitelor de cheltuieli prevăzute la art. 11. Pentru obţinerea acordului autorităţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ, însoţit, după caz, de documente doveditoare în susţinerea solicitării încheierii actelor adiţionale."
6.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Întocmirea documentaţiei de solicitare a decontării pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale se realizează de către beneficiar şi constă în următoarele documente:
a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior;
b) situaţii de lucrări întocmite de executant, verificate de dirigintele de şantier şi însuşite de beneficiar şi centralizatorul situaţiilor de lucrări, verificat, semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier, executant şi beneficiar, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);
c) procese-verbale de recepţie parţială sau la terminarea lucrărilor, în original, semnate de reprezentantul agenţiei teritoriale în calitate de membru sau invitat la recepţie, după caz, cu menţionarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate şi a perioadei de realizare a acestora, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);
d) facturi fiscale în copie legalizată contrasemnată de beneficiar, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de... », însoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila beneficiarului;
e) raport financiar privind lucrările executate şi sumele utilizate.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se prezintă în câte 3 exemplare.
(3) La prima solicitare de plată, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), se anexează în copie contractul de lucrări legal încheiat, contractul de dirigenţie de şantier şi autorizaţia dirigintelui de şantier, precum şi autorizaţia de construcţie.
(4) Documentaţia de solicitare a decontării pentru dotări este următoarea:
a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior;
b) procesul-verbal de recepţie a echipamentelor specifice prevăzute la art. 10 alin. (4) lit. d), în original, semnat de reprezentantul agenţiei teritoriale în calitate de membru sau invitat la recepţie, cu menţiunea contravalorii dotărilor recepţionate;
c) facturi fiscale în copie legalizată contrasemnată de beneficiar, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de... », însoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila beneficiarului.
(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) se prezintă în câte 3 exemplare.
(6) Trimestrial, la solicitarea de plată se anexează şi raport tehnic privind stadiul de derulare a proiectului.
(7) Agenţia teritorială poate solicita orice alt document în plus faţă de cele prevăzute la alin. (1)-(5) care dovedeşte îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond impuse de reglementările legale în domeniu, precum şi de prezenta metodologie."
7.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) În vederea deschiderii de credite bugetare, agenţiile teritoriale verifică şi analizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1)-(5) transmise de beneficiari şi vor propune spre decontare numai solicitările care corespund condiţiilor de formă şi de fond impuse de reglementările legale în domeniu, precum şi de prezenta metodologie.
(2) După verificarea şi analiza documentelor depuse de beneficiari, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială solicitarea de plată însoţită de următoarele documente:
a) nota de fundamentare pentru solicitarea de credite bugetare, aprobată de ordonatorul terţiar de credite, care va conţine justificarea oportunităţii decontării solicitării;
b) copie după solicitarea de plată adresată de beneficiar agenţiei teritoriale pentru fiecare obiectiv în parte;
c) copia centralizatorului situaţiei de lucrări prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b);
d) două exemplare din documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c), respectiv art. 21 alin. (4) lit. b);
e) două exemplare din facturile fiscale în copie legalizată, contrasemnată de beneficiar şi de agenţia teritorială, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de... », însoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila ordonatorului terţiar de credite;
f) centralizatorul decontărilor întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru fiecare obiectiv în parte.
(3) În urma verificării documentelor transmise de agenţiile teritoriale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială înaintează Direcţiei generale asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare, următoarele documente:
a) nota de fundamentare solicitare credite bugetare, aprobată de ordonatorul secundar de credite, pentru fiecare obiectiv care beneficiază de finanţare;
b) copie după solicitarea de plată adresată de beneficiar agenţiei teritoriale, pentru fiecare obiectiv în parte;
c) copie după solicitarea de decontare adresată de agenţia teritorială Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru fiecare obiectiv în parte, precum şi după nota de fundamentare;
d) copia centralizatorului situaţiei de lucrări prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b);
e) două exemplare din documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) şi d), respectiv art. 21 alin. (4) lit. b) şi c);
f) copie după centralizatorul decontărilor transmis de agenţia teritorială, pentru fiecare obiectiv în parte;
g) în situaţia transmiterii mai multor solicitări, centralizatorul decontărilor efectuate şi solicitate, pe fiecare judeţ şi obiectiv în parte, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(4) În vederea deschiderii de credite bugetare pentru decontarea cheltuielilor solicitate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia generală asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va proceda după cum urmează:
a) verifică documentele de plată prevăzute la alin. (3);
b) verifică încadrarea sumei solicitate şi a celor decontate în cuantumul aprobat;
c) întocmeşte nota de finanţare în vederea deschiderii de credite bugetare, pe care o supune aprobării ordonatorului principal de credite;
d) întocmeşte documentele pentru deschiderea de credite bugetare.
(5) Deschiderea de credite se realizează numai pentru solicitările de decontare complete şi întocmite corect, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(6) Sumele decontate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se evidenţiază separat în contabilitatea beneficiarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(7) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate solicita agenţiilor teritoriale sau beneficiarului orice document în justificarea şi sprijinul efectuării deschiderilor de credite bugetare.
(8) Pentru asigurarea eficienţei în derularea decontărilor, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială poate emite instrucţiuni sau proceduri proprii, care se aprobă de către directorul general."
8.La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) La terminarea lucrărilor de investiţii sau intervenţie ori dotări, la ultima solicitare de decontare agenţiile teritoriale verifică respectarea prevederilor art. 9 alin. (3). În situaţia în care contribuţia beneficiarului se situează sub 10%, solicitarea de plată se va diminua cu suma reprezentând diferenţa de până la 10%."
9.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27
- Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie."
10.La anexa nr. 4, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1: Obiectul şi valoarea contractului
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru decontarea contravalorii lucrărilor de ..................1, denumite în continuare lucrări, conform contractului de execuţie/achiziţie legal încheiat de beneficiar pentru lucrările ce vor fi executate sau efectuate la2 ..................., denumit în continuare obiectiv.
1.2. Valoarea prevăzută de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ............ este de ........... mii lei, iar valoarea contractului de finanţare este în sumă de ................ mii lei3.
1.3. Valoarea contractului de finanţare se repartizează astfel:

Categorie

Anul I

Anul II

Anul III

investiţii

......... (mii lei)

......... (mii lei)

......... (mii lei)

dotări

......... (mii lei)

......... (mii lei)

......... (mii lei)

1.4. Finanţarea se realizează conform contractului de execuţie sau de lucrări sau de achiziţie legal încheiat de beneficiar.
1.5. În situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi în situaţia în care este necesară modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, precum şi atunci când intervin situaţii care impun trecerea unor sume de la o categorie de cheltuieli eligibile la cealaltă, beneficiarul poate semna act adiţional la prezentul contract de finanţare cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrare în valoarea maximă aprobată, cu respectarea limitelor stabilite conform metodologiei pe categorii de cheltuieli. Pentru obţinerea acordului autorităţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ însoţit, după caz, de documente doveditoare în susţinerea solicitării încheierii actelor adiţionale.
1.6. În situaţia în care, în termen de 12 luni de la aprobarea finanţării, beneficiarul nu a înaintat contractul de execuţie şi nu face dovada demarării procedurilor legale în vederea încheierii acestuia, autoritatea finanţatoare poate decide rezilierea unilaterală a contractului de finanţare.
_______
1Se va menţiona categoria lucrărilor conform contractului de execuţie sau de lucrări sau de achiziţie (în cazul dotărilor), încheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.
2Se trece denumirea centrului de zi sau rezidenţial conform anexei ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale prin care a fost aprobată finanţarea.
3Se va trece valoarea conform contractului de execuţie sau de lucrări încheiat în urma procedurii de achiziţie, în cazul în care aceasta este mai mică decât cea prevăzută de ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. În situaţia în care valoarea este mai mare se va trece suma prevăzută în ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."
11.După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
12.În cuprinsul metodologiei, denumirea "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice".
Art. II
Contractele de finanţare încheiate în baza modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, cu modificările ulterioare, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea şi pot fi modificate, în sensul prezentului ordin, prin încheierea unui act adiţional fără acordul prealabil al autorităţii finanţatoare.
Art. III
Direcţia generală asistenţă socială, Direcţia generală economică şi investiţii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 5 la metodologie)
- model -
Centralizator solicitări de decontare pentru obiectivul ....................... (denumire/adresă) poz. ......... din Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ..............

Denumire obiectiv

Categoria de lucrări1

Suma aprobată conform ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Suma contractată

Nr. contract de finanţare

Suma solicitată la decontare

Suma totală decontată anterior

Suma rămasă de decontat

Suma utilizată din contribuţia beneficiarului

 

Construcţii

       

Reparaţii

      

Dotări

      

Aprobat,

Director executiv,

Întocmit

_______
1În situaţia în care pentru acelaşi obiectiv sunt solicitate atât lucrări de construcţii, cât şi de reparaţii şi dotări, vor fi completate poziţii separate.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 6 la metodologie)
- model -
Centralizator solicitări de decontare pentru finanţările aprobate în baza Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale şi a Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ................
Categorie decontări1 .......................

Judeţ

Denumire obiectiv

Suma aprobată

Suma contractată

Nr. contract de finanţare

Suma solicitată la decontare

Suma totală decontată anterior

Suma rămasă de decontat

Suma utilizată din contribuţia beneficiarului

Observaţii

          
          
          

TOTAL

-

 

-

      

Aprobat,

Director executiv,

Întocmit

_______
1Se va înscrie categoria de lucrări: construcţii/reparaţii/dotări. Pentru fiecare categorie se va întocmi un centralizator distinct.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 24 decembrie 2013