ORDIN nr. 222 din 11 februarie 2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare şi pentru aprobarea modelelor de acte adiţionale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 155.215/IM din 27 august 2015 al Direcţiei generale păduri,
luând în considerare Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 3/2015,
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. v), ale art. 9 alin. (5) şi ale art. 56 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, nota*) se modifică şi va avea următorul cuprins:
___
"*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate."
2.La articolul 2, nota **) se modifică şi va avea următorul cuprins:
___
"**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic."
3.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 şi 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."
4.La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract"
5.La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la speciile forestiere sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanţii administratorului, cantităţile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7)."
6.La articolul 9, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
"(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(11) Încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop."
7.Articolul 11 se abrogă.
8.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:
a) gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităţilor;
b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) şi (23);
c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) scăderea nejustificată a populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;
e) gestionarului i se retrage ulterior licenţa;
f) săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.
(2) Anularea/desfiinţarea de drept a contractului de gestionare a faunei cinegetice din iniţiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:
a) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond cinegetic;
b) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;
c) în situaţia în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie se dispune anularea/desfiinţarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză."
Art. II
(1)Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică prin încheierea de acte adiţionale între structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi gestionarii fondurilor cinegetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice care se încheie, în condiţiile legii, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, au forma şi conţinutul prevăzute de modelul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi perioadă de valabilitate de 16 ani.
Art. III
La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror titular se modifică în urma aplicării prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza încheierilor/hotărârilor judecătoreşti de înfiinţare prin desprindere sau divizare a gestionarilor, se încheie act adiţional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. IV
La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror tarif de gestionare se modifică în urma aplicării prevederilor art. 12 alin. (5) şi art. 15 alin. (21) şi (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie act adiţional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. V
Contractele de gestionare încheiate anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 24 iunie 2015, îşi păstrează termenul de valabilitate de 10 ani prevăzut în acestea.
Art. VI
Responsabilitatea îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine gestionarilor fondurilor cinegetice şi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în limitele de competenţă.
Art. VII
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VIII
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Act adiţional nr. ...................../........... la contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. ............... denumit ......................, din judeţul ................, înregistrat cu nr. .../...
Părţile în contract:
1.Administratorul*) - reprezentat prin:
___
*)Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
domnul/doamna ........................, inspector şef al Gărzii forestiere .............,
domnul/doamna ........................., contabil şef al Gărzii forestiere ......................... şi
domnul/doamna ........................, consilier juridic al Gărzii forestiere ...........................,
2.Gestionarul**) - reprezentat prin:
____
**)Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.
domnul/doamna ......................, reprezentant al .................., în baza împuternicirii ............... şi
domnul (doamna) ...................., contabil al ........................., domnul ............................., jurist,
în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere,
încheie prezentul act adiţional.
Art. I
Contractul de gestionare nr. ..../.... a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. ........... denumit ................, din judeţul ....................., se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, nota*) se modifică şi va avea următorul cuprins:
____
"*)Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate."
2.La articolul 2, nota**) se modifică şi va avea următorul cuprins:
____
"**)Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic."
3.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 şi 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."
4.La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract."
5.La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la speciile forestiere sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanţii administratorului, cantităţile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7)."
6.La articolul 9, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
"(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(11) Încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop."
7.Articolul 11 se abrogă.
8.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:
a) gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităţilor;
b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) şi (23);
c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) scăderea nejustificată a populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;
e) gestionarului i se retrage ulterior licenţa,
f) săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.
(2) Anularea/desfiinţarea de drept a contractului de gestionare a faunei cinegetice din iniţiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:
a) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond cinegetic;
b) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;
c) în situaţia în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie se dispune anularea/desfiinţarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză."
Art. II
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi,...., în trei exemplare.

Administrator:

Garda forestieră ....................,

Inspector-şef .........................

Contabil-sef ......................

Aviz juridic ..........................

Gestionar:

........................

Conducătorul unităţii .....................

Contabil .....................

Aviz juridic .....................

NOTĂ:
Prezentul act adiţional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.
ANEXA nr. 2: Act adiţional nr. ......../............. la contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. ........... denumit ................., din judeţul ................, înregistrat cu nr. ....../....
Având în vedere Avizul administratorului nr. .../.... (zi/lună/an) transmis prin adresa nr. .../...,
În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere,
se încheie prezentul act adiţional.
Art. I
Gestionarul prevăzut la art. 2 din Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. ...., denumit ....., din judeţul ............., înregistrat cu nr. ...../......, se modifică şi se înlocuieşte cu cel ale cărui date sunt prevăzute în continuare:
............... (denumirea desfăşurată) ..........., cu sediul în ................, str. ..... nr. ............, contul nr. ............., deschis la .............., codul de identificare ..................., prin reprezentanţii săi legali ......................, având funcţia de ....................... .
Art. II
Contractul de gestionare nr. ........ se realizează cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) teza a doua din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea următoarelor obligaţii de către ............ (noul gestionar).............. :
1.să preia de la fostul gestionar contractul de gestionare, precum şi fişa fondului cinegetic completată la zi;
2.să preia în gestiune, de la fostul gestionar, fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic conform lucrărilor de evaluare a faunei întocmite de către ..............;
3.să se substituie fostului gestionar pentru eventuale sume de bani neachitate de către acesta ce decurg din derularea contractului de gestionare până la data semnării prezentului act adiţional;
4.să se substituie fostului gestionar în eventualele procese în instanţele de judecată aflate în curs de judecare la data semnării actului adiţional care au rezultat din derularea contractului de gestionare în cauză.
Art. III
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ......................, în patru exemplare.

Administrator:

Garda forestieră

....................

Inspector-şef ..............

Contabil-şef ...............

Aviz juridic ..............

Gestionar:

...................

Conducătorul unităţii ..............

Contabil ...............

Aviz juridic .................

Fostul gestionar:

.................

Conducătorul unităţii .............

NOTA:
Prezentul act adiţional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât şi la noul gestionar.
ANEXA nr. 3: Act adiţional nr. ............../......... la contractul de gestionare a faunei din cuprinsul fondului cinegetic nr. ............. denumit .............., din judeţul ..........., înregistrat cu nr. ..../.....
Părţile în contract:
1.Administratorul*) - reprezentat prin:
___
*)Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
domnul/doamna ......................, inspector-şef al Gărzii forestiere ..................,
domnul/doamna ................., contabil-şef al Gărzii forestiere ........................., şi
domnul/doamna .................., consilier-juridic al Gărzii forestiere ..........................,
2.Gestionarul**) - reprezentat prin:
___
**)Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.
domnul/doamna ......................, reprezentant al ................., în baza împuternicirii .............. şi
domnul (doamna) ....................., contabil al ................,
domnul ........................., jurist,
În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere şi ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ca urmare a modificării suprafeţei productive cinegetic, aşa cum este definită la art. 1 lit. y) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
încheie prezentul act adiţional.
Art. I
La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"- Art. 9
(1)Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de ..... euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de gestionare.
(2)Plata de către gestionar a tarifului stabilit la alin. (1) se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a)............... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;
b)............... bugetului de stat, în contul nr. .......... constituit la ..............;
c)............... Fondului pentru mediu, în contul nr. .............. constituit la ................... ."
Art. II
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ................., în trei exemplare.

Administrator:

Garda forestieră ....................,

Inspector-şef ......................

Contabil-sef .........................

Aviz juridic .........................

Gestionar:

......................

Conducătorul unităţii ...................

Contabil ......................

Aviz juridic ......................

NOTA:
Prezentul act adiţional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 134 din data de 22 februarie 2016