Luând în considerare Adresa nr. 10 din 30 martie 2015 a Consiliului Naţional al Rectorilor, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 8.879 din 31 martie 2015, şi Adresa nr. 957 din 12 mai 2015 a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior,
În temeiul art. 193, 197, 216, 219 alin. (2) şi al art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.
Art. 3
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei şi notifică Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice eventualele neconcordanţe sesizate.
Art. 4
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind orice neconcordanţe sesizate în datele raportate.
Art. 5
În anul 2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice analizează şi aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului, astfel încât instituţiilor de învăţământ superior de stat să le fie repartizate sume care să asigure funcţionarea în condiţii normale a acestora.
Art. 6
Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală buget-finanţe salarizare şi resurse umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.185/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 11 februarie 2015.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 442 din data de 22 iunie 2015