ORDIN nr. 484 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
în temeiul art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului,
în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi turismului emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015.
Art. 2
Măsurile de sprijin care constituie ajutoare de minimis, formele concrete sub care vor fi acordate ajutoarele şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis este parte integrantă din Cererea de înscriere - Declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul statului, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin intră în vigoare la 1 iulie 2015 şi se aplică până la 31 decembrie 2015.
Art. 5
Departamentul de comerţ exterior şi relaţii internaţionale, Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne şi Direcţia buget, financiar contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi, în termen de 15 zile de la data adoptării, se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei şi se va publica pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
-****-

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

ANEXA nr. 1: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii Internaţionale în străinătate"
CAPITOLUL 1: Titlul schemei de ajutor de minimis: "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate"
Art. 1
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" (schema).
Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
CAPITOLUL 2: Scopul schemei
Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale în vederea lansării unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, în conformitate cu teza nr. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
CAPITOLUL 3: Obiectivele schemei
Art. 4
Obiectivele schemei sunt:
a)promovarea exportului, în condiţiile art. 3;
b)îmbunătăţirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pieţele externe;
c)îmbunătăţirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe.
CAPITOLUL 4: Necesitatea implementării schemei
Art. 5
Implementarea schemei este necesară pentru susţinerea acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe de interes.
CAPITOLUL 5: Domeniul de aplicare
Art. 6
(1)Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu excepţia:
a)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i)atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producătorii primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii)atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f)ajutoarelor acordate universităţilor şi organizaţiilor de cercetare pentru activităţile de bază, care nu fac obiectul normelor în materie de ajutoare de stat, şi anume:
(i)activităţile educaţionale în vederea creşterii numărului resurselor umane şi a îmbunătăţirii competenţelor acestora;
(ii)desfăşurarea de activităţi independente de cercetare şi dezvoltare în vederea dobândirii unor cunoştinţe vaste şi a unei mai bune înţelegeri, inclusiv activităţi de cercetare şi dezvoltare în colaborare; precum şi
(iii)diseminarea rezultatelor cercetării;
g)ajutoarelor acordate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
(2)În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b), c), f) sau g), operatorul economic este eligibil pentru a primi ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme pentru activitatea de export de produse sau servicii de concepţie şi/sau marcă proprie, în condiţiile în care la înscriere poate face dovada cu documente din care să rezulte separaţia între activităţi sau o distincţie între costurile aferente activităţii de export şi costurile aferente sectoarelor excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1 407/2013, astfel încât aceste din urmă activităţi să nu beneficieze de ajutoare de minimis.
CAPITOLUL 6: Beneficiari ai ajutorului
Art. 7
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
c)produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicata şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
d)în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul "întreprindere unică" la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, să nu fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
e)pentru manifestarea expoziţională la care aplică nu vor beneficia de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
f)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
g)la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
h)nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
i)nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate;
j)pot face dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;
k)au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
l)sunt respectate de către solicitanţi prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT), în cazul prezenţei acestora la astfel de acţiuni anterioare;
m)numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an.
Art. 8
Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 700.
Art. 9
Acordarea ajutoarelor de minimis se face numai după ce Comisia de selecţie analizează şi verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prevăzute mai sus, de către operatorii economici solicitanţi.
CAPITOLUL 7: Regula cumulului ajutoarelor
Art. 10
Ajutorul de minimis se poate cumula cu alte ajutoare de stat primite fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare. Dacă cumularea acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
Art. 11
(1)MECT, prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, care, cumulată cu valoarea finanţării solicitate, să nu depăşească pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(2)Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
(3)În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul stabilit de regula de minimis, ajutorul nu poate fi acordat.
(4)În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(5)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
CAPITOLUL 8: Criteriile de selecţie a târgurilor şi expoziţiilor internaţionale
Art. 12
Selecţia şi evaluarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale se vor efectua de către MECT în conformitate cu următoarele criterii:
a)asigurarea expansiunii şi diversificării exportului atât în profil geografic, cât şi sectorial;
b)promovarea de produse sau servicii noi sau existente cu valoare adăugată ridicată;
c)importanţa târgurilor respective pe plan internaţional;
d)rezultatele obţinute în urma participării operatorilor economici la ediţiile anterioare ale târgurilor respective.
CAPITOLUL 9: Modalitatea de acordare a ajutoarelor
Art. 13
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în acordarea de granturi pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a)50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b)100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Art. 14
MECT realizează operaţiunile de încheiere şi derulare a contractelor de prestări de servicii cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale. Ajutorul prevăzut la art. 13 lit. a) se va deconta operatorilor economici participanţi la manifestări expoziţionale de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea decontului acţiunii. Cheltuielile legate de participarea la târguri şi expoziţii internaţionale se vor repartiza de către MECT pe fiecare operator economic, proporţional cu suprafaţa de expunere de care a beneficiat în cadrul pavilionului, după aprobarea decontului final al acţiunii.
CAPITOLUL 10: Perioada de aplicare
Art. 15
Prezenta schemă se va aplica în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015.
CAPITOLUL 11: Bugetul schemei
Art. 16
Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 40 milioane lei.
CAPITOLUL 12: Procedura de implementare a schemei
Art. 17
(1)Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 13 operatorii economici trebuie să înainteze o cerere de înscriere/declaraţie pe propria răspundere către MECT, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
(2)Operatorii economici beneficiari vor menţiona în declaraţia scrisă pe propria răspundere valoarea ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs.
(3)MECT, prin Comisia de selecţie, va analiza datele înscrise în cererea de înscriere/declaraţia pe propria răspundere prezentată de operatorul economic, având în vedere şi datele din evidenţa Direcţiei monitorizare programe export sub aspectul îndeplinirii cumulative a condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.
(4)MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va informa, în scris, operatorii economici cu privire la cuantumul ajutorului acordat şi cu privire la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile comunitare în vigoare.
(5)În cazul în care operatorul economic nu este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, Comisia de selecţie din MECT îl va notifica în acest sens.
CAPITOLUL 13: Obligaţiile MECT şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
Art. 18
MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate Tn baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă trebuie păstrată timp de minimum 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul schemei.
Art. 19
(1)Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt: datele de identificare, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea primirii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor primite.
(2)Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
CAPITOLUL 14: Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul schemei
Art. 20
(1)Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, scop în care:
a)va asigura informarea operatorilor economici beneficiari ai ajutorului de minimis în legătură cu valoarea ajutorului acordat şi caracterul său de minimis;
b)va solicita de la operatorii economici beneficiari ai ajutorului de minimis o declaraţie scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, din care să rezulte totalul cumulat al ajutoarelor de minimis primite de către întreprinderea unică, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, pentru a verifica dacă împreună cu noul ajutor de stat ce va fi acordat nu se încalcă regula de minimis;
c)va realiza, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) MECT va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MECT va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(3)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), MECT va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
Art. 21
Operatorii economici beneficiari de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia să transmită MECT raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul/ajutoarele primite, la cererea acestuia, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 22
(1)MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(2)MECT va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
(3)În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MECT desemnaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
(4)În cazul în care în urma controlului efectuat la întreprinderea beneficiară se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MECT să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MECT va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
(5)În cazul în care MECT nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (4), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(6)Deciziile prevăzute la alin. (5) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL 15: Raportarea ajutoarelor acordate în cadrul schemei
Art. 23
MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va monitoriza şi va raporta schema de minimis conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 24
Pentru implementarea schemei, MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 25
Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi numărul de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face într-o formă care să permită utilizarea şi procesarea datelor de către Consiliul Concurenţei.
Art. 26
Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MECT.
ANEXA nr. 2: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"
CAPITOLUL 1: Titlul schemei de ajutor de minimis: "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"
Art. 1
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" (schema).
Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
CAPITOLUL 2: Scopul schemei
Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la misiuni economice în străinătate în vederea lansării unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, în conformitate cu teza nr. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
CAPITOLUL 3: Obiectivele schemei
Art. 4
Obiectivele schemei sunt:
a)promovarea exportului, în condiţiile art. 3;
b)îmbunătăţirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pieţele externe;
c)îmbunătăţirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe.
CAPITOLUL 4: Necesitatea implementării schemei
Art. 5
Implementarea schemei este necesară pentru susţinerea acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe de interes.
CAPITOLUL 5: Domeniul de aplicare
Art. 6
(1)Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu excepţia:
a)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i)atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii)atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f)ajutoarelor acordate universităţilor şi organizaţiilor de cercetare pentru activităţile de bază, care nu fac obiectul normelor în materie de ajutoare de stat, şi anume:
(i)activităţile educaţionale în vederea creşterii numărului resurselor umane şi a îmbunătăţirii competenţelor acestora;
(ii)desfăşurarea de activităţi independente de cercetare şi dezvoltare în vederea dobândirii unor cunoştinţe vaste şi a unei mai bune înţelegeri, inclusiv activităţi de cercetare şi dezvoltare în colaborare; precum şi
(iii)diseminarea rezultatelor cercetării;
g)ajutoarelor acordate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
(2)În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b), c), f) sau g), operatorul economic este eligibil pentru a primi ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme pentru activitatea de export de produse sau servicii de concepţie şi/sau marcă proprie, în condiţiile în care la înscriere poate face dovada cu documente din care să rezulte separaţia între activităţi sau o distincţie între costurile aferente activităţii de export şi costurile aferente sectoarelor excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, astfel încât aceste din urmă activităţi să nu beneficieze de ajutoare de minimis.
CAPITOLUL 6: Beneficiari ai ajutorului
Art. 7
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul misiunii economice/acţiunii promoţionale la care solicită participarea;
c)produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
d)în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul de întreprindere unică la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, să nu fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
e)pentru misiunea economică/acţiunea promoţională la care aplică nu vor beneficia de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
f)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
g)la data depunerii cererii de înscriere pentru participarea la misiunea economică/acţiunea promoţională nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
h)nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
i)nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate;
j)au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la acţiunile promoţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni în perioada anterioară;
k)sunt respectate de către solicitanţi prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT), în cazul prezenţei acestora la astfel de acţiuni anterioare.
Art. 8
Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 400.
Art. 9
Acordarea ajutoarelor de minimis se face numai după ce Comisia de selecţie analizează şi verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prevăzute mai sus, de către operatorii economici solicitanţi.
CAPITOLUL 7: Regula cumulului ajutoarelor
Art. 10
Ajutorul de minimis se poate cumula cu alte ajutoare de stat primite fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare Dacă cumularea acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
Art. 11
(1)MECT, prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de către întreprinderea unică, pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, care, cumulată cu valoarea finanţării solicitate, să nu depăşească pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(2)Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
(3)În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul stabilit de regula de minimis, ajutorul nu poate fi acordat.
(4)În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(5)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
CAPITOLUL 8: Criteriile de selecţie a misiunilor economice şi acţiunilor de promovare în străinătate
Art. 12
Selecţia şi evaluarea organizării de misiuni economice şi acţiuni de promovare în străinătate se vor efectua de către MECT în conformitate cu următoarele criterii:
a)asigurarea expansiunii şi diversificării exportului atât în profil geografic, cât şi sectorial;
b)promovarea de produse sau servicii noi ori existente cu valoare adăugată ridicată;
c)rezultatele obţinute în urma organizării de misiuni economice/acţiuni de promovare în străinătate în perioada anterioară.
CAPITOLUL 9: Modalitatea de acordare a ajutoarelor
Art. 13
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în acordarea de ajutor de minimis sub formă de granturi pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a)50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b)100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie al persoanelor care organizează şi coordonează evenimentul promoţional şi al câte unui delegat al operatorilor economici care participă la acţiunile respective; închirierea sălilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, constând în: TV-LCD, DVD player, retroproiector, computer, necesare prezentărilor de produse; elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare constând în cataloage, pliante şi ecusoane; transportul şi asigurarea mostrelor; cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor; cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe pian local; cheltuielile de reprezentare şi protocol; cheltuielile pentru transport, cazare, diurna şi cele cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective; cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principat de credite.
Art. 14
MECT realizează operaţiunile de încheiere şi derulare a contractelor de prestări servicii pentru participarea la misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare. Ajutorul prevăzut la art. 13 lit. a) se va deconta operatorilor economici participanţi la misiuni economice şi la acţiuni de promovare a exportului în străinătate de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea decontului acţiunii. Cheltuielile aferente participării la misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate se vor repartiza de către MECT după aprobarea decontului final al acţiunii, pe fiecare operator economic participant.
CAPITOLUL 10: Durata
Art. 15
Prezenta schemă se va aplica în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015.
CAPITOLUL 11: Bugetul schemei
Art. 16
Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 6 milioane lei.
CAPITOLUL 12: Procedura de implementare a schemei
Art. 17
(1)Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 13 operatorii economici trebuie să înainteze la MECT o cerere de înscriere/declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
(2)Operatorii economici beneficiari vor menţiona în declaraţia scrisă pe propria răspundere valoarea ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs.
(3)MECT, prin Comisia de selecţie, va analiza datele înscrise în cererea/declaraţia pe propria răspundere prezentată de operatorul economic, având în vedere şi datele din evidenţa Direcţiei monitorizare programe export sub aspectul îndeplinirii cumulative a condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.
(4)MECT are obligaţia de a informa, în scris, operatorii economici cu privire la cuantumul ajutorului acordat şi cu privire la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile comunitare în vigoare.
(5)În cazul în care operatorul economic nu este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, Comisia de selecţie din MECT îl va notifica în acest sens.
CAPITOLUL 13: Obligaţiile MECT şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
Art. 18
MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă trebuie păstrată timp de minimum 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul schemei.
Art. 19
(1)Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt: datele de identificare, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea primirii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor primite
(2)Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
CAPITOLUL 14: Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul schemei
Art. 20
(1)Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MECT prin Direcţia monitorizare programe export, scop în care:
a)va asigura informarea operatorilor economici beneficiari ai ajutorului de minimis în legătură cu valoarea ajutorului acordat şi caracterul său de minimis;
b)va solicita de la operatorii economici beneficiari ai ajutorului de minimis o declaraţie scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, din care să rezulte totalul cumulat al ajutoarelor de minimis primite de către întreprinderea unică, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, pentru a verifica dacă împreună cu noul ajutor de stat ce va fi acordat nu se încalcă regula de minimis;
c)va realiza, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) MECT va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MECT va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(3)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), MECT va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
Art. 21
Operatorii economici beneficiari de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia să transmită MECT raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul/ajutoarele primite, la cererea acestuia, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 22
(1)MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(2)MECT va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
(3)În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MECT desemnaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
(4)În cazul în care în urma controlului efectuat la întreprinderea beneficiară se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MECT să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MECT va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
(5)În cazul în care MECT nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (4), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(6)Deciziile prevăzute la alin. (5) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL 15: Raportarea ajutoarelor acordate în cadrul schemei
Art. 23
MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va monitoriza şi va raporta schema de minimis conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 24
Pentru implementarea schemei, MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 25
Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face într-o formă care să permită utilizarea şi procesarea datelor de către Consiliul Concurenţei.
Art. 26
Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MECT.
ANEXA nr. 3: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe"
CAPITOLUL 1: Titlul schemei de ajutor de minimis: "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe"
Art. 1
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (schema).
Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
CAPITOLUL 2: Scopul schemei
Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor aferente realizării studiilor pentru lansarea unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, în conformitate cu teza nr. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
CAPITOLUL 3: Obiectivele schemei
Art. 4
Obiectivele schemei sunt:
a)promovarea exportului, în condiţiile art. 3;
b)îmbunătăţirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pieţele externe;
c)îmbunătăţirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe.
CAPITOLUL 4: Necesitatea implementării schemei
Art. 5
Implementarea schemei este necesară pentru susţinerea acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe de interes.
CAPITOLUL 5: Domeniul de aplicare
Art. 6
(1)Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu excepţia:
a)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i)atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii)atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f)ajutoarelor acordate universităţilor şi organizaţiilor de cercetare pentru activităţile de bază, care nu fac obiectul normelor în materie de ajutoare de stat, şi anume:
(i)activităţile educaţionale în vederea creşterii numărului resurselor umane şi a îmbunătăţirii competenţelor acestora;
(ii)desfăşurarea de activităţi independente de cercetare şi dezvoltare în vederea dobândirii unor cunoştinţe vaste şi a unei mai bune înţelegeri, inclusiv activităţi de cercetare şi dezvoltare în colaborare; precum şi
(iii)diseminarea rezultatelor cercetării;
g)ajutoarelor acordate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
(2)În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b), c), f) sau g), operatorul economic este eligibil pentru a primi ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme pentru activitatea de export de produse sau servicii de concepţie şi/sau marcă proprie, în condiţiile în care la înscriere poate face dovada cu documente din care să rezulte separaţia între activităţi sau o distincţie între costurile aferente activităţii de export şi costurile aferente sectoarelor excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, astfel încât aceste din urmă activităţi să nu beneficieze de ajutoare de minimis.
CAPITOLUL 6: Beneficiari ai ajutorului
Art. 7
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul studiului de piaţă sau de produs solicitat;
c)produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
d)în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul de întreprindere unică la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, să nu fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100,000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
e)nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
f)la data depunerii cererii de realizare a studiului de piaţă sau de produs să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
g)nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate;
h)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
i)au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la alte acţiuni promoţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare.
Art. 8
Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 50.
Art. 9
Acordarea ajutoarelor de minimis se face numai după ce Comisia de selecţie analizează şi verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prevăzute mai sus, de către operatorii economici solicitanţi.
CAPITOLUL 7: Regula cumulului ajutoarelor
Art. 10
Ajutorul de minimis se poate cumula cu alte ajutoare de stat primite fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare. Dacă cumularea acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
Art. 11
(1)Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT), prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de către întreprinderea unică, pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, care, cumulată cu valoarea finanţării solicitate, să nu depăşească pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(2)Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
(3)În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul stabilit de regula de minimis, ajutorul nu poate fi acordat
(4)În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate
(5)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
CAPITOLUL 8: Criterii de selecţie a studiului de piaţă sau pe produs
Art. 12
Selecţia studiului de piaţă sau pe produs se va efectua de către o Comisie de selecţie numită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, având în vedere următoarele criterii:
a)obiectivele strategiei de promovare a exportului pe pieţele propuse;
b)existenţa potenţialului de absorbţie al pieţei/pieţelor respective pentru produsul/produsele respective, confirmată de reprezentantul MECT pe piaţă;
c)modul de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate de către operatorii economici beneficiari ai ajutoarelor de minimis;
d)capacitatea structurii asociative de a susţine financiar cota de 50% din valoarea studiului.
CAPITOLUL 9: Modalitatea de acordare a ajutoarelor
Art. 13
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în acordarea de ajutoare sub formă de granturi pentru acoperirea unei cote de 50% din cheltuielile privind realizarea studiului de piaţă sau de produs.
Art. 14
Decontarea cheltuielilor pentru realizarea de studii de piaţă şi pe produs, inclusiv pentru obiective complexe, se face de către MECT, în proporţie de 50% din cheltuielile totale, în contul prestatorului de servicii, în baza următoarelor documente:
a)contractul pentru realizarea studiului, încheiat între MECT, structura asociativă şi prestatorul de servicii;
b)procesul-verbal încheiat între structura asociativă şi prestatorul de servicii, privind recepţia şi acceptarea studiului;
c)copia ordinului de plată emis de structura asociativă privind plata cotei de 50% din valoarea studiului către prestatorul de servicii.
CAPITOLUL 10: Durata
Art. 15
Prezenta schemă se va aplică în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015.
CAPITOLUL 11: Bugetul schemei
Art. 16
Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 300 mii lei.
CAPITOLUL 12: Procedura de implementare a schemei
Art. 17
(1)Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 13, structura asociativă trebuie să înainteze o cerere către MECT, însoţită de lista operatorilor economici beneficiari ai studiului şi de declaraţiile pe propria răspundere ale acestora.
(2)Operatorii economici beneficiari vor menţiona în declaraţia pe propria răspundere valoarea ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
(3)MECT, prin Comisia de selecţie, va analiza datele înscrise în cererea de înscriere/declaraţia pe propria răspundere prezentată de operatorul economic, având în vedere şi datele din evidenţa Direcţiei monitorizare programe export sub aspectul îndeplinirii cumulative a condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.
(4)MECT are obligaţia de a informa în scris operatorii economici cu privire la cuantumul ajutorului acordat şi cu privire la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile comunitare în vigoare.
(5)În cazul în care operatorul economic nu este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, MECT îl va notifica în acest sens.
CAPITOLUL 13: Obligaţiile MECT şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
Art. 18
MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă trebuie păstrată timp de minimum 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul schemei.
Art. 19
(1)Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt: datele de identificare, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea primirii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor primite.
(2)Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
CAPITOLUL 14: Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul schemei
Art. 20
(1)Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, scop în care:
a)va asigura informarea operatorilor economici beneficiari ai ajutorului de minimis în legătură cu valoarea ajutorului acordat şi caracterul său de minimis;
b)va solicita de la operatorii economici beneficiari ai ajutorului de minimis o declaraţie scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, din care să rezulte totalul cumulat al ajutoarelor de minimis primite de către întreprinderea unică, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, pentru a verifica dacă împreună cu noul ajutor de stat ce va fi acordat nu se încalcă regula de minimis;
c)va realiza, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) MECT va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MECT va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(3)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), MECT va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
Art. 21
Operatorii economici beneficiari de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia să transmită MECT raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul/ajutoarele primite, la cererea acestuia, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 22
(1)MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(2)MECT va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
(3)În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MECT desemnaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
(4)În cazul în care în urma controlului efectuat la întreprinderea beneficiară se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MECT să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MECT va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
(5)În cazul în care MECT nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (4), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(6)Deciziile prevăzute la alin. (5) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL 15: Raportarea ajutoarelor acordate în cadrul schemei
Art. 23
MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, va monitoriza şi va raporta schema de minimis conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 24
Pentru implementarea schemei, MECT, prin Direcţia monitorizare programe export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 25
Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face într-o formă care să permită utilizarea şi procesarea datelor de către Consiliul Concurenţei.
Art. 26
Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MECT.
ANEXA nr. 4: CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE1) privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT)
Acţiunea promoţională (târgul internaţional/misiunea economică/titlul studiului de piaţă sau de produs): ................................
Perioada de desfăşurare: ................................
Profilul acţiunii promoţionale: ................................
1.Datele de identificare ale solicitantului
- Denumirea societăţii2) ................................
- Adresa (sediul social) ................................
- Codul poştal ................ tel. ............... fax ................ e-mail ................ pagina web ................
- Numărul de înregistrare la registrul comerţului .......... data ................
- Codul de identificare fiscală ......................
- Forma juridică ................................
- Structura acţionariatului: stat/mixt/privat
- Societatea este controlată juridic sau de facto de grupul/"întreprinderea unică"3); ................
- Obiectul de activitate al solicitantului ................................
- Codul/codurile CAEN .....................
2.Societatea are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de export şi a desfăşurat operaţiuni comerciale în ultimul an de activitate.
3.Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acţiunii promoţionale la care solicită participarea.
4.Produsele şi serviciile de export pe care le promovăm în cadrul acţiunii solicitate şi denumirea mărcii/brandului (în cazul în care acesta există): ................................
Aceste produse/servicii sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, au valoare adăugată ridicată rezultată din prelucrarea în România şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe.
5.Societatea îndeplineşte toate condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 296/2007, şi în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, după cum urmează:
a)în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs grupul de întreprinderi din care face parte societatea, aşa cum este definit prin termenul de "întreprindere unică"3) la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, NU a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, în cazul operatorilor economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
Situaţia ajutoarelor de minimis4) de care a beneficiat grupul/"întreprinderea unică"3) până la data prezentei se prezintă astfel:
- valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat societatea solicitantă în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs ................ euro;
- valoarea ajutoarelor de minimis de care au beneficiat celelalte entităţi controlate juridic sau de facto de "întreprinderea unică"3), în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs ................ euro;
- valoarea cumulată a ajutorului de minimis la nivelul "întreprinderii unice"3) ................ euro.
b)Pentru această acţiune promoţională societatea NU va beneficia de finanţare de la alţi furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile.
c)împotriva societăţii NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
d)La data prezentei cereri de înscriere, societatea NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local.
e)Societatea NU se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în insolvenţă colectivă şi NU îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor.
f)Societatea nu este în dificultate5).
g)Societatea a obţinut rezultate pozitive privind eficienţa în urma participării la acţiunile din programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat. În cazul participării la astfel de acţiuni în perioada anterioară, se vor menţiona târgurile sau misiunile economice la care a participat, cu sprijin de la bugetul de stat, şi, pe scurt, rezultatele obţinute, după cum urmează:
- a încheiat contracte de export DA/NU (se alege una dintre variante, cealaltă se şterge). Valoarea estimativă a contractelor ................ euro;
- s-a îmbunătăţit calitatea produselor DA/NU (se alege una dintre variante, cealaltă se şterge);
- alte avantaje ................................
h)Societatea cunoaşte şi respectă normele privind principalele activităţi/acţiuni care se realizează de societăţile participante la acţiuni din programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul de stat, elaborate de MECT;
6.Societatea va participa, în anul curent, la ................ târguri internaţionale şi la ................ misiuni economice, cu finanţare de la bugetul statului.
7.Societatea se obligă să suporte costul transportului şi cazarea pentru delegatul desemnat şi să transmită societăţii organizatoare documentele justificative pentru cheltuielile de transport şi cazare, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziţionale, urmând ca decontarea acestor cheltuieli să se facă de către organizatorul târgului, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea decontului acţiunii.
8.Societatea se obligă ca, la încheierea perioadei de desfăşurare a acţiunii promoţionale, să comunice coordonatorului acţiunii promoţionale datele privind eficienţa participării la acţiunea solicitată, iar la 6 luni de la încheierea acesteia să transmită la MECT şi structurii asociative o situaţie privind eficienţa participării la acţiunea promoţională solicitată.
9.Societatea solicită o suprafaţă de expunere de .......... mp (în cazul participării la târguri internaţionale) şi are nevoie de următoarele dotări specifice (podiumuri, vitrine, manechine şi tip manechine, standere, umeraşe, stativ rotativ pentru mostre etc.)6) ................................
10.Societatea va expune în standul repartizat/va distribui în cadrul misiunii economice următoarele materiale promoţionale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.)7) ................................
11.Greutatea A/olumul mostrelor şi eventuale condiţii speciale de transport ................
12.Societatea are un program propriu de promovare la acţiunea promoţională solicitată (de exemplu: întâlniri de afaceri, vizite la parteneri de afaceri, obiecte promoţionale personalizate, articole publicitare în afara standului, mape pentru presă etc.) ................................
13.Persoana de contact şi coordonatele de contact ale acesteia: ................................
14.Numele delegatului/reprezentantului propriu care va participa la acţiunea promoţională solicitată, coordonatele de contact şi limbile străine pe care le cunoaşte, inclusiv nivelul de cunoaştere a limbilor străine: ................................
15.Documente anexate:
- certificat de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (fără obligaţii de plată restante)8);
- certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă (fără obligaţii de plată restante);
- dovada plăţii garanţiei bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaţionale)9).
16.Alte menţiuni relevante: ................................
17.Societatea se obligă să păstreze evidenţa informaţiilor privind ajutoarele de minimis primite de la MECT pentru a participa la acţiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică. Evidenţa va conţine informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor la data solicitării ajutorului de minimis, cum sunt: datele de identificare, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea primirii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor primite.
Înţelegem că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor, cu scopul de a obţine avantaje pecuniare, este pedepsită conform legilor în vigoare.
Data: ................
Director generai/Administrator,
.............................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
Avizat
Denumirea grupului de firme/întreprinderii unice3) .............................
Preşedinte/Director general/Administrator,
.............................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
_______
1)Cererea de Înscriere/Declaraţia pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau condiţiilor din cerere atrage respingerea solicitantului de către Comisia de selecţie. Cererea de înscriere şi anexele aferente se transmit la MECT şi, în original, începând cu 6 luni înaintea perioadei de desfăşurare a evenimentului promoţional. Cererea de înscriere, în original, se semnează şi se ştampilează pe fiecare pagină (dreapta jos).
2)Se înscrie denumirea completă, conform înregistrării în registrul comerţului. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, organizaţiile cooperatiste cu activitate de export, care potrivit art. 108 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor înscrie numărul de înregistrare legal.
3)În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, o "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
b)o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d)o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
4)Echivalentul în euro al ajutoarelor de minimis se calculează pe baza ratei de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data acordării grantului.
5)O firmă este considerată ca fiind în dificultate în următoarele situaţii:
a)În cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligentă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, brice capital suplimentar.
b)În cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligentă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
c)Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
d)Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
e)În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM. atunci când, în ultimii 2 ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (profilul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) se situează sub valoarea 1,0.
6)În lipsa acestor informaţii, dotările specifice se vor asigura de către societatea participantă.
7)În cazul confecţiilor sau altor produse textile, mobilier, produse artizanale, sticlărie, articole de uz casnic, se va preciza denumirea colecţiei care va fi expusă în stand, iar în cazul invenţiilor sau produselor brevetate se va preciza dacă societatea deţine brevet înregistrat la Oficiul de Stat pentru invenţii şi Mărci şi tipurile de produse pentru care a fost emis brevetul.
8)În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acţiuni promoţionale în termenul de valabilitate a certificatelor de atestare fiscală, operatorul economic poate anexa o copie a acestor documente, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, cu menţiunea "conform cu originalul" şi indicarea manifestării la care a depus originalul certificatelor.
9)Garanţia se depune în contul MECT deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, nr. RO05 TREZ 7005005 XXX 002305, CUI 24931499. Garanţia se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile din Procedura operaţională de derulare a activităţilor pentru participarea firmelor româneşti la târguri şi expoziţii internaţionale, aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 325 din data de 13 mai 2015