HOTĂRÂRE nr. 302 din 29 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
Sediul: Mediaş, piaţa C.I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu
Cod de înregistrare fiscală: RO13068733
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.607.521

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.561.638

2

 

Venituri financiare

3

45.883

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE

5

1.265.050

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.232.866

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

429.416

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

208.486

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

371.152

 

C1

ch. cu salariile

10

196.200

C2

bonusuri

11

81.780

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

96

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

829

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

92.247

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

223.811

2

 

Cheltuieli financiare

17

32.184

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

342.471

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

70.547

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

271.925

 

1

 

Rezerve legale

22

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

271.925

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

10.069

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

140.997

 

a)

- dividende cuvenite statului

30

103.646

 

- dividende cuvenite Fondul Proprietatea

 

21.132

 

- dividende cuvenite alţi acţionari persoane fizice şi juridice

 

16.218

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

130.928

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 
  

a)

cheltuieli materiale

34

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 
 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

467.944

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

467.944

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

5.175

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

5.175

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

277.980

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

196.200

 

b)

bonusuri

47

81.780

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.159

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.476

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

311

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

51

311

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0,2810

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

787

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

313

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

76.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013