ORDIN nr. 155 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 3
(1)Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0599 lei/kVARh, practicat de Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.
(2)Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(3)Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 199,70 lei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2014, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.
Art. 4
Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 23 decembrie 2013.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2015
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific

(lei/MWh)

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.

IT

21,10

MT

47,34

JT

112,15

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 21 decembrie 2014