ORDIN nr. 1225 din 13 noiembrie 2015 privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)
Având în vedere prevederile Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată de România prin Legea nr. 214/2015,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
CAPITOLUL I: Obiect
Art. 1
(1)Obiectul prezentului ordin este:
a)garantarea respectării efective de către România a obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat de pavilion în ceea ce priveşte punerea în aplicare a părţilor relevante din Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), ratificată prin Legea nr. 214/2015; şi
b)asigurarea că fiecare navigator are dreptul la un loc de muncă în condiţii de siguranţă în conformitate cu standardele de siguranţă, condiţii echitabile de angajare, condiţii decente de muncă şi de trai la bordul navelor şi de protecţie a sănătăţii, la îngrijiri medicale, la măsuri de bunăstare, precum şi la alte forme de protecţie socială.
(2)Prevederile prezentului ordin nu aduc atingere Directivei Consiliului 2009/13/CE din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim şi de modificare a Directivei 1999/63/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2009, denumită în continuare acordul, Directivei 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 131 din 28 mai 2009, precum şi niciunui standard mai înalt al condiţiilor de viaţă şi de muncă pentru navigatori, stabilit în cadrul acestora.
CAPITOLUL II: Definiţii
Art. 2
În înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
a)administraţie:
(i)Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MT;
(ii)Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MT, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă competenţele pentru respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR;
b)MLC 2006 - Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi Amendamentele din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014;
c)organizaţie recunoscută - o organizaţie recunoscută în sensul MLC 2006;
d)părţi relevante din MLC 2006 - părţile din MLC 2006 al căror conţinut este corespunzător dispoziţiilor din anexa la Directiva 2009/13/CE.
CAPITOLUL III: Mecanisme de aplicare MLC 2006
Art. 3
(1)În scopul garantării navigatorilor de la bordul tuturor navelor care arborează pavilion român a existenţei şi menţinerii conformităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă cu cerinţele din părţile relevante din MLC 2006, ANR instituie mecanisme eficace şi adecvate de asigurare a aplicării şi de monitorizare, prin crearea unui sistem de inspecţii ale condiţiilor de muncă în domeniul maritim pentru aceste nave, după cum urmează:
a)toate navele cu un tonaj brut mai mic de 500 vor fi inspectate conform programului de inspecţii pentru certificare tehnică stabilit în legislaţia naţională, care să cuprindă cel puţin o inspecţie iniţială, o inspecţie de reînnoire şi inspecţii suplimentare, dacă este cazul. Rezultatele acestor inspecţii se consemnează în rapoarte de inspecţii;
b)toate navele cu tonaj brut mai mare sau egal cu 500 care efectuează voiajuri internaţionale vor fi inspectate şi certificate conform prevederilor relevante ale titlului 5 din MLC 2006;
c)toate navele vor fi monitorizate în vederea respectării prevederilor MLC 2006 prin verificări care vor consta în cel puţin o inspecţie pe an, indiferent de locaţia navei într-un port românesc sau străin.
(2)Pentru navele cu tonaj brut mai mic de 200 care nu efectuează voiajuri internaţionale, ANR poate să adapteze mecanismele de monitorizare, inclusiv inspecţiile, la condiţiile specifice acestui tip de nave, numai după consultarea cu organizaţiile armatorilor şi ale navigatorilor interesate, în conformitate cu prevederile art. II alin. 6 din MLC 2006.
(3)Măsurile luate conform prevederii de la alin. (2) se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
(4)ANR stabileşte prin proceduri interne, obiective şi standarde clare privind administrarea sistemului de inspecţie, precum şi proceduri generale adecvate pentru evaluarea măsurii în care respectivele obiective şi standarde sunt atinse.
(5)Inspecţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se efectuează de inspectori autorizaţi din cadrul ANR sau de organizaţii recunoscute.
(6)Fiecare navă care arborează pavilion român trebuie să deţină la bord un exemplar al acordului, care va fi pus la dispoziţia tuturor navigatorilor care muncesc la bordul navei de către proprietar/operator. Accesul poate fi furnizat pe suport hârtie sau electronic, prin mijloace adecvate.
CAPITOLUL IV: Cerinţe inspectori ANR
Art. 4
(1)ANR trebuie să menţină un număr corespunzător de inspectori autorizaţi, competenţi, calificaţi şi cu mandatul, statutul şi independenţa necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecţia navelor conform art. 3 şi să verifice punerea în aplicare a părţilor relevante din MLC 2006.
(2)ANR stabileşte prin procedură internă un sistem de calificare şi de actualizare periodică a cunoştinţelor şi competenţelor inspectorilor menţionaţi la alin. (1).
(3)În cazul unei nave care nu respectă prevederile MLC 2006, inspectorii din cadrul ANR sunt împuterniciţi să ia măsurile legale necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, inclusiv interzicerea părăsirii portului de către navă până la realizarea acţiunilor necesare.
(4)Fiecare inspector trebuie să poarte asupra sa un document personal sub forma unui card de identitate, emis de ANR, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prin care i se conferă autoritatea legală pentru desfăşurarea activităţilor de inspecţie la bordul navelor care arborează pavilion român.
CAPITOLUL V: Organizaţii recunoscute
Art. 5
(1)În scopul recunoaşterii, potrivit paragrafului 1 al Regulii 5.1.2 din MLC 2006, ANR stabileşte prin procedură internă criteriile de recunoaştere a acelor instituţii, organisme sau organizaţii care au capacitatea suficientă, competenţa şi independenţa pentru a efectua inspecţii.
(2)Autorizarea organizaţiilor recunoscute de a efectua inspecţii la bordul navelor care arborează pavilion român se face prin contract de mandat special încheiat între ANR şi organizaţia recunoscută.
(3)ANR poate autoriza organizaţii recunoscute, inclusiv pe cele dintr-un alt stat membru, dacă acesta este de acord, pentru efectuarea inspecţiilor la bordul navelor care arborează pavilion român.
(4)ANR stabileşte prin procedură internă criteriile de autorizare a organizaţiilor recunoscute şi de monitorizare a acestora în perioada autorizată, luând în considerare următoarele:
a)expertiza inspectorilor organizaţiei recunoscute în aspectele relevante ale MLC 2006, competenţa, calificarea, autoritatea şi mandatul, statutul şi independenţa necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecţia navelor şi să verifice punerea corectă în aplicare a părţilor relevante din MLC 2006;
b)abilitatea de a păstra şi actualiza cunoştinţele şi competenţele personalului propriu;
c)structura, mărimea, experienţa şi capabilitatea organizaţiei, potrivite tipului şi gradului de autorizare.
(5)În cadrul procedurii menţionate la alin. (4), ANR urmăreşte să asigure caracterul adecvat al activităţilor desfăşurate de către organizaţiile recunoscute autorizate, prin menţionarea în autorizarea dată a legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale relevante aplicabile, a operaţiunilor autorizate şi modalităţilor de comunicare cu ANR în situaţii impuse.
(6)Orice autorizaţie acordată pentru realizarea de inspecţii conferă organizaţiei recunoscute cel puţin dreptul de a desfăşura inspecţii în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă ale navigatorilor şi de a solicita remedierea deficienţelor identificate în acest sens.
(7)În toate cazurile, ANR rămâne total răspunzătoare pentru operaţiunile de inspecţie a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru navigatorii de pe navele care arborează pavilion român.
(8)Prezentul articol nu aduce atingere prevederilor Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 131 din 28 mai 2009.
Art. 6
ANR pune la dispoziţia Biroului Internaţional al Muncii o listă a tuturor organizaţiilor recunoscute autorizate să acţioneze în numele său şi actualizează respectiva listă. Lista menţionează activităţile pe care organizaţiile recunoscute au fost autorizate să le îndeplinească.
CAPITOLUL VI: Plângeri la bord
Art. 7
(1)Proprietarii/Operatorii navelor care arborează pavilion român vor avea la bordul navelor lor proceduri de gestionare a plângerilor care fac obiectul unei încălcări a prevederilor MLC 2006, prin care orice litigiu aflat la originea plângerii să fie rezolvat la bordul navei. În toate cazurile, navigatorii au dreptul să adreseze plângerea direct comandantului şi, dacă reclamantul consideră necesar, direct autorităţilor relevante.
(2)Navigatorii care se găsesc la bordul navei ce face obiectul unei încălcări a prevederilor MLC 2006, după respectarea procedurilor de gestionare a plângerilor la bordul navei, stabilite de MLC 2006, pot înainta plângere la ANR, fiind garantată asigurarea confidenţialităţii.
(3)Toţi navigatorii trebuie să primească la ambarcare un document care să descrie procedurile în vigoare de gestionare a plângerilor la bordul navei. Documentul trebuie să menţioneze în special datele de contact ale ANR, precum şi numele uneia sau mai multor persoane care se găsesc la bord şi care, cu titlu confidenţial, ar fi în măsură să-i consilieze într-un mod imparţial cu privire la plângerea lor şi să-i ajute în orice alt mod să pună în practică procedura de plângere care le este disponibilă la bord.
Art. 8
(1)Dacă ANR primeşte o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată ori dacă obţine probe conform cărora o navă care arborează pavilion român nu respectă dispoziţiile părţilor relevante din MLC 2006 sau din care rezultă că există deficienţe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, ANR ia măsurile necesare pentru a investiga plângerea şi a se asigura că se acţionează pentru remedierea oricăror deficienţe constatate.
(2)Inspectorul însărcinat cu soluţionarea plângerilor sau care ia cunoştinţă despre acestea tratează drept confidenţială sursa oricărei reclamaţii sau plângeri privind existenţa unui pericol sau a unei deficienţe legate de condiţiile de viaţă şi de muncă ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor şi a normelor şi nu sesizează armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei asupra faptului că inspecţia a fost efectuată ca urmare a unei astfel de reclamaţii sau plângeri.
CAPITOLUL VII: Reţinerea unei nave care arborează pavilionul român
Art. 9
În situaţia în care ANR este informată că o navă care arborează pavilionul român a fost reţinută de controlul statului portului - PSC, aceasta ia măsurile corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte prevederile MLC 2006.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 10
(1)După publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, MT va informa Comisia Europeană despre intrarea în vigoare a acestuia.
(2)MT va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilităţi ale statului de pavilion referitoare la respectarea şi asigurarea aplicării Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.
Art. 11
MT şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilităţi ale statului de pavilion referitoare la respectarea şi asigurarea aplicării Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 900 din data de 3 decembrie 2015