ORDIN nr. 410 din 12 februarie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", cod: 14.13.01.02/89, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Procedura de gestionare a declaraţiei menţionate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 4 decembrie 2013.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

Anul de raportare |_|_|_|_|

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE/ NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

RO

          

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

E-MAIL

 

II. În temeiul dispoziţiilor art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea principală din anul ....., în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată:

- |_| în perioada ianuarie - noiembrie sau

- |_| în luna decembrie, după caz.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Ştampila

Semnătura

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

Data înregistrare

  

/

  

/

    

Numele persoanei care a verificat

 
Nr. de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.02/89
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"
Formularul (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie, după caz.
Formularul (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, şi este valabil pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul următor, în situaţia în care licenţa de furnizare a energiei electrice se obţine în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic, declaraţia se depune la organul fiscal competent, în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obţinut licenţa.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:
- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Completarea formularului se face astfel:
Cartuşul "Anul de raportare" se completează cu anul pentru care este valabilă declaraţia.
- Secţiunea I: "Date de identificarea persoanei impozabile"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică, după caz, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, şi care deţine licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.
- Secţiunea II:
Se înscrie anul pentru care este valabilă declaraţia şi se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de data obţinerii licenţei de furnizare a energiei electrice.
Persoana impozabilă care declară că în perioada ianuarie - noiembrie a unui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată, în scopul revânzării acesteia, înscrie în declaraţie anul calendaristic următor celui depunerii declaraţiei.
Persoana impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic înscrie în declaraţie anul calendaristic următor celui în care obţine licenţa şi declară că în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în această perioadă, în scopul revânzării acesteia.
Prin completarea şi depunerea la organele fiscale a formularului (089) persoanele impozabile declară, pe propria răspundere, că activitatea principală din anul ..., în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia în care persoanele impozabile obţin licenţa în luna decembrie, după caz.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului
1.1.Denumire: "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"
1.2.Cod MFP: 14.13.01.02/89
1.3.Format: A4/t1
1.4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
1.5.U.M.: set (două file)
1.6.Se difuzează gratuit.
1.7.Se utilizează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică, şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie sau în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, în situaţia persoanelor impozabile care au obţinut licenţa în luna decembrie, după caz.
1.8.Se întocmeşte în două exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
1.9.Circulă:
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
1.10.Se arhivează:
- originalul la dosarul fiscal al contribuabilului;
- copia la contribuabil.
ANEXA nr. 4: PROCEDURĂ da gestionare a Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
1.Dispoziţii generale
1.1.În condiţiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se aplică taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal.
1.2.Pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, trebuie să depună anual la organul fiscal competent declaraţia pe propria răspundere (formularul 089), din care să rezulte că activitatea lor principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie sau în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa, pentru persoanele impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în luna decembrie.
2.Depunerea declaraţiei
2.1.Declaraţia se depune anual, la organul fiscal competent până la data de 10 decembrie sau în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor, în situaţia în care persoana impozabilă obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în luna decembrie, după caz.
2.2.Depunerea declaraţiei peste termenul legal de depunere constituie contravenţie, potrivit dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din acelaşi act normativ.
2.3.Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declaraţia, în situaţia în care energia electrică a fost achiziţionată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie, declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul următor celui în care se obţine licenţa.
2.4.Organul fiscal competent este administraţia judeţeană a finanţelor publice, serviciul fiscal municipal, serviciul fiscal orăşenesc, biroul fiscal comunal, administraţia sectorului 1-6 a finanţelor publice, administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii ori Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în a cărei rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, după caz.
3.Prelucrarea declaraţiei
3.1.După primirea declaraţiei de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.
3.2.Prelucrarea declaraţiilor depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de compartimentul de specialitate, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaraţiei.
3.3.După prelucrare, declaraţia se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
4.Verificarea formală a declaraţiilor
Pentru fiecare declaraţie organul fiscal competent verifică corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor.
5.Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale
5.1.După prelucrarea declaraţiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii ce prezintă erori, potrivit pct. 4, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.
5.2.Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor.
6.Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
6.1.În condiţiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe dala de 31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice între 1 şi 31 decembrie ale anului.
6.2.Informaţiile din declaraţiile (formularul 089) completate corect se preiau în lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile (formularul 089), cu ajutorul aplicaţiei informatice, pusă la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.
6.3.Lista menţionată la pct. 6.2 conţine următoarele informaţii:
a)codul de înregistrare în scopuri de TVA;
b)denumirea/numele şi prenumele contribuabilului;
c)adresa domiciliului fiscal;
d)anul pentru care este valabilă declaraţia depusă.
6.4.Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
6.5.Cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an Direcţia generală de tehnologia informaţiei asigură publicarea pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a Listei persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal centralizată la nivel naţional. Lista se completează cu persoanele care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie a anului calendaristic şi depun declaraţia în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor.
7.Gestionarea informaţiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
7.1.Informaţiile cuprinse în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici
7.2.Căutarea informaţiilor privind contribuabilii înscrişi în această listă se face prin tastarea de către persoana interesată a codului de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informaţii.
7.3.Pentru furnizarea informaţiilor din listă, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un mesaj de informare, de tipul:
"Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ..................., având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO ............., figurează, la data de ............... (data solicitării) în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul .....................".
7.4.În ipoteza în care persoana impozabilă despre care se solicită informaţii nu figurează, la data solicitării, în listă, se publică un mesaj de informare de tipul:
"Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ................., având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO .............., nu figurează, la data de .............. (data solicitării) în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul ..................".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 23 februarie 2015