HOTĂRÂRE nr. 493 din 11 iunie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3+522 - km 62 + 234 (sector km 15+000 - km 62+234); km 69+790 - km 131+627; km 131+627 - km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3 + 522 - km 62+234 (sector km 15+000 - km 62 + 234); km 69 + 790 - km 131+627; km 131 + 627 - km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3 + 522 - km 62 + 234 (sector km 15+000 - km 62 + 234); km 69+790 - km 131+627; km 131+627 - km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
______
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3+522 - km 62 + 234 (sector km 15+000 - km 62+234); km 69 + 790 - km 131+627; km 131 + 627 - km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3 + 522 - km 62 + 234 (sector km 15+000- km 62 + 234); km 69 + 790 - km 131+627; km 131 + 627- km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 614 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
Art. 4
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 6
Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
_______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTĂ cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3 + 522 - km 62+234 (sector km 15+000 - km 62 + 234); km 69 + 790 - km 131+627; km 131+627 - km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei CFV şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor individuale

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral

(număr topo)

Numărul cărţii funciare/Titlul de proprietate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Maramureş

Moisei

Tomoioagă Toader

Cc

9/B

 

12

449,76

2

Maramureş

Moisei

Coman Maria

Cc

1640

 

16

599,68

3

Maramureş

Moisei

Coman Gheorghe

Cc

64/A

 

32

1.199,36

4

Maramureş

Moisei

Tomoioagă Grigore

Cc

1694/A

 

36

1.349,28

5

Maramureş

Moisei

Coman Vălean

Cc

339

 

24

899,52

6

Maramureş

Moisei

Danci Gheorghe

Cc

384

 

17

637,16

7

Maramureş

Moisei

Mariş Floarea

Cc

581

 

29

1.086,92

8

Maramureş

Moisei

Vlonga Maftei

Cc

1006/A

 

41

1.536,68

9

Maramureş

Moisei

Vlonga Maftei

Cc

543/C

 

11

412,28

10

Maramureş

Moisei

Hojda Vasile

Cc

1093/B

 

29

1.086,92

11

Maramureş

Moisei

Horj Vălean

Cc

1112

 

168

6.296,64

12

Maramureş

Moisei

Tomoioagă Grigore

Cc

  

212

7.945,76

13

Maramureş

Borşa

Timiş Ioan

Cc

  

120

11.834,40

14

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Cc

  

17

1.676,54

15

Maramureş

Borşa

Danci Petre, Danci Ioan

Cc

  

3

295,86

16

Maramureş

Borşa

Mihali Grigore

Cc

  

14

1.380,68

17

Maramureş

Borşa

Roman Grigore

Cc

  

19

1.873,78

18

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

51943

6

591,72

19

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

51824

2

197,24

20

Maramureş

Borşa

Nelu Hujda

N

 

3251//06//2

79

39,50

21

Maramureş

Borşa

Danci Petre

Cc

  

5

493,10

22

Maramureş

Borşa

Danci Gheorghe

Cc

  

6

591,72

23

Maramureş

Borşa

Danci Vasile

Cc

  

14

1.380,68

24

Maramureş

Borşa

Mihali Monica

Cc

  

15

1.479,30

25

Maramureş

Borşa

Mihali Maria

Cc

 

51308

28

2.761,36

26

Maramureş

Borşa

Danci Dumitru, Danci Marinela

Cc

  

9

887,58

27

Maramureş

Borşa

Mihali Dumitru

Cc

  

30

2.958,60

28

Maramureş

Borşa

Timiş Ioan

Cc

  

94

9.270,28

29

Maramureş

Borşa

Mihali Gheorghe

Cc

  

12

1.183,44

30

Maramureş

Borşa

Stetco Victor

Cc

  

17

1.676,54

31

Maramureş

Borşa

Mârza Iosif

A

  

53

176,49

32

Maramureş

Borşa

Timiş Romeo

N

  

111

55,50

33

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

N

 

50457

14

7,00

34

Maramureş

Borşa

Timiş Paul

Cc

 

52128

26

2.564,12

35

Maramureş

Borşa

Timiş Gică, Timiş Toader

Cc

 

52127

8

788,96

36

Maramureş

Borşa

Timiş Maria

A

 

50866

52

173,16

37

Maramureş

Borşa

Dancoş Ioan Paul

A

 

51496

12

39,96

38

Maramureş

Borşa

Danci Viorica

A

 

51497

20

66,60

39

Maramureş

Borşa

Timiş Gavrilă

Cc/A

 

10745

36

3.550,32

40

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Cc

 

52865

7

690,34

41

Maramureş

Borşa

Roman Dumitru

Cc

  

88

8.678,56

42

Maramureş

Borşa

Roman Ioana

Cc/A

 

51026

111

10.946,82

43

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

PD

 

50184

22

33,22

44

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

464

45.759,68

45

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

29

2.859,98

46

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

74

7.297,88

47

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

27

2.662,74

48

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

32

3.155,84

49

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

42

4.142,04

50

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

  

114

11.242,68

51

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.640

2.476,40

52

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

899

1.357,49

53

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

799

1.206,49

54

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

196

295,96

55

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

265

400,15

56

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

137

206,87

57

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

852

1.286,52

58

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

318

480,18

59

Maramureş

Borşa

Timiş Petre

Ps

  

505

924,15

60

Maramureş

Borşa

Timiş Nicoară

Ps

  

440

805,20

61

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

412

622,12

62

Maramureş

Borşa

Ghiţulescu Valentin

Ps

  

103

188,49

63

Maramureş

Borşa

Venti Gheorghe

Ps

  

78

142,74

64

Maramureş

Borşa

Venti Gheorghe

Ps

  

94

172,02

65

Maramureş

Borşa

Haican Filipaş

Ps

  

453

828,99

66

Maramureş

Borşa

Lupa

Ps

  

714

1.306,62

67

Maramureş

Borşa

Grec Illes

Ps

  

874

1.599,42

68

Maramureş

Borşa

Timiş Florica

Ps

  

734

1.343,22

69

Maramureş

Borşa

Timiş Paul

Ps

  

443

810,69

70

Maramureş

Borşa

Adol Ilie

Ps

  

102

186,66

71

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.217

1.837,67

72

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

202

305,02

73

Maramureş

Borşa

Timiş Grigore

Ps

  

822

1.504,26

74

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

50440

4.121

6.222,71

75

Maramureş

Borşa

Timiş Iliana

PD

 

pv 9131

963

1.454,13

76

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

  

51

77,01

77

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.185

1.789,35

78

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

2.106

3.180,06

79

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

DR

 

52805

57

86,07

80

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

3.416

5.158,16

81

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

529

798,79

82

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.095

1.653,45

83

Maramureş

Borşa

Micle Ioan

Cc

  

85

8.382,70

84

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

  

190

18.737,80

85

Maramureş

Borşa

Timiş Dumitru

Cc

  

11

1.084,82

86

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

  

273

26.923,26

87

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

634

957,34

88

Maramureş

Borşa

Toader Leham

Cc

 

tp3016/2003

755

74.458,10

89

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

80

120,80

90

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.582

2.388,82

91

Maramureş

Borşa

Stetco Rozalia

Cc

 

10325

253

24.950,86

92

Maramureş

Borşa

Stetco Gavril

Cc

 

51851

1.037

102.268,94

93

Maramureş

Borşa

Coman Teodor

Cc

  

137

13.510,94

94

Maramureş

Borşa

Stetco Gavril

Cc

 

51847

72

7.100,64

95

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

132

199,32

96

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

99

149,49

97

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

7

10,57

98

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.225

1.849,75

99

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

585

883,35

100

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

104

157,04

101

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.050

1.585,50

102

Maramureş

Borşa

Tomoioagă Vasile

Ps

 

10412

178

325,74

103

Maramureş

Borşa

Grec Ştefan

Cc

  

71

7.002,02

104

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

DR

 

52804

31

46,81

105

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.533

2.314,83

106

Maramureş

Borşa

Timiş Dumitru

Ps

 

tp43513/25

126

230,58

107

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

97

146,47

108

Maramureş

Borşa

Iuga Iulian Gheorghe

PD

 

tp3498/2004

241

363,91

109

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

50430

49

73,99

110

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

692

1.044,92

111

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

735

1.109,85

112

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

647

976,97

113

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

207

312,57

114

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

875

1.321,25

115

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

319

481,69

116

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

2.333

3.522,83

117

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Ps

 

10474

13

23,79

118

Maramureş

Borşa

Timiş Iliana

PD

 

pv 9131/2005

595

898,45

119

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

50432

6.639

10.024,89

120

Maramureş

Borşa

Lungu Timiş Anghelina

Ps

  

122

223,26

121

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

781

1.179,31

122

Maramureş

Borşa

Mihali Gavrilă

Ps

  

261

477,63

123

Maramureş

Borşa

Siser Alexandru

Ps

 

10459

49

89,67

124

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

PD

 

52385

205

309,55

125

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

 

52384

19

1.873,78

126

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Ps

 

10190

1.205

2.205,15

127

Maramureş

Borşa

Timiş Petre

Ps

  

531

971,73

128

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

197

297,47

129

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

  

348

525,48

130

Maramureş

Borşa

Timiş Gavrilă

Ps

  

113

206,79

131

Maramureş

Borşa

Cotoz Ilie

Ps

  

11

20,13

132

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Ps

  

8

14,64

133

Maramureş

Borşa

Tomoioagă Ilie

Ps

  

118

215,94

134

Maramureş

Borşa

Danci Gheorghe

Cc

  

39

3.846,18

135

Maramureş

Borşa

Roman Gheorghe

Cc

  

41

4.043,42

136

Maramureş

Borşa

Roman Vasile

Cc

  

17

1.676,54

137

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Cc

  

9

887,58

138

Maramureş

Borşa

Timiş Ioan

Cc

  

37

3.648,94

139

Maramureş

Borşa

Danci Grigore

Cc

  

6

591,72

140

Maramureş

Borşa

Timiş Gheorghe

Cc

  

5

493,10

141

Maramureş

Borşa

Stetco Vasile

Cc

  

4

394,48

142

Maramureş

Borşa

Timiş Maxim Ştefan

Cc

  

7

690,34

143

Maramureş

Borşa

Hantig Dumitru

Cc

  

29

2.859,98

144

Maramureş

Borşa

Hazotă Ioan

Cc

  

8

788,96

145

Maramureş

Borşa

Timiş Maria

Cc

  

8

788,96

146

Maramureş

Borşa

Timiş Ilie

Cc

  

9

887,58

147

Maramureş

Borşa

Timiş Gavrilă Sorin

Cc

  

11

1.084,82

148

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

  

14

1.380,68

149

Maramureş

Borşa

Timiş Ileana

Cc

  

5

493,10

150

Maramureş

Borşa

Mihali Toader

Cc

  

72

7.100,64

151

Maramureş

Borşa

Benzinăria OMV

Cc

  

23

2.268,26

152

Maramureş

Borşa

Timiş Maria, Font Mărioara

N

  

115

57,50

153

Suceava

Cârlibaba

SC Tma Int SRL

Cc, F

 

CF 30073

121

920,81

154

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30291

388

791,52

155

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30291

580

1.183,20

156

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30282

754

1.538,16

157

Suceava

Cârlibaba

Ghinghilovici Iuliana- Gabriela

Cc, P

 

CF 30214

110

837,10

158

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30282

225

459,00

159

Suceava

Cârlibaba

Juravle Florin-Ioan

Cc, F

263

CF 95

297

2.260,17

160

Suceava

Cârlibaba

Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela

F

263/6

CF 30183

305

244,00

161

Suceava

Cârlibaba

Saier Leon, Rosenthal Eleonora, Rosner Ida, Rosner Regina, Kersch Victor

F

258/1

CF 30186

201

160,80

162

Suceava

Cârlibaba

Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela

P

263/6

CF 109

326

260,80

163

Suceava

Cârlibaba

Gabor Ştefan Gavril, Gabor Dominica Gavril, Gabor Maria Gavril, Gabor Nastasia Gavril

F

263/24

CF 30412

70

56,00

164

Suceava

Cârlibaba

Şesureac Doru-Gabriel, Şesureac Dorina

Cc

288

CF 730

56

426,16

165

Suceava

Cârlibaba

Doboş Eudochia

F

318/11

CF 209

78

62,40

166

Suceava

Cârlibaba

Cristian Ardelean

F

4797/1

CF 836

116

92,80

167

Suceava

Cârlibaba

Polohan Filaret

P

1496

CF 4321

73

58,40

168

Suceava

Cârlibaba

Ştefan A Mihai Liţu

PD

4798/1

CF 2378

45

91,80

169

Suceava

Cârlibaba

Fluţar Toader, Fluţat Marişca

PD

 

CF 30295

411

838,44

170

Suceava

Cârlibaba

Ştefan A Mihai Liţu

P

4654/5

CF 2378

19

15,20

171

Suceava

Cârlibaba

Ioachim Hârceag, Ecaterina Hârceag

F

4808/10

CF 32012

6

4,80

172

Suceava

Cârlibaba

Sofian Rachila, Sofian Ambrozie

F

4808/13

CF 5123

24

19,20

173

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

313

 

14

11,20

174

Suceava

Cârlibaba

Candrea Nicolae

P

4841/7

CF 5108

398

318,40

175

Suceava

Cârlibaba

Borha Gheorghe, Borha Elena

P

4841/32

CF 31814

28

22,40

176

Suceava

Cârlibaba

Bujor Gabriel Sorin

Cc

 

CF 30357

82

624,02

177

Suceava

Cârlibaba

Timiş Viorica A. Niţă

 

4877/17

CF 5251

25

20,00

178

Suceava

Cârlibaba

Roată Leucadia, Roată Pamfil

  

CF 30255

4

3,20

179

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

  

CF 30476

49

39,20

180

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

  

CF 30478

44

35,20

181

Suceava

Cârlibaba

Roată Leucadia

  

CF 30555

11

8,80

182

Suceava

Cârlibaba

Ţămpău Avramia

 

4877/2

CF 31163

47

37,60

183

Suceava

Cârlibaba

Onciulencu Nicolae

 

4875/7

CF 30287

34

27,20

184

Suceava

Cârlibaba

Catarina Vasile Maftei, Maria Toader Ursescu, Ropcean Rariţa, Ropcean Dumitru, Mecheş Vasile, Onciulenco Nicolai

DR

4875/3

CF 4109

144

126,72

185

Suceava

Cârlibaba

Ţămpău Avramia

P

4879

CF 4830

1.052

841,60

186

Suceava

Cârlibaba

SC Jean-Luc Impex SRL

P

4877/6

CF 4863

396

316,80

187

Suceava

Cârlibaba

Tonigar Katrina, Vasile A. Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rariţa, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheş Vasile A. Ilie

F

4877/21

CF 749

30

24,00

188

Suceava

Cârlibaba

Tonigar Katrina, Vasile Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rariţa, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheş Vasile A. Ilie

P

4877/1

 

12

9,60

189

Suceava

Cârlibaba

Wagner Terensia, Wagner Robert

 

4872/6

CF 1086

20

16,00

190

Suceava

Cârlibaba

Wagner Regina Albert

 

4872/6

CF 1086

20

16,00

191

Suceava

Cârlibaba

Costan A. Nicolai Samson

 

4842/4

CF 1087

25

20,00

192

Suceava

Cârlibaba

Costan A. Nicolai Samson

 

4872/4

CF 1087

57

45,60

193

Suceava

Cârlibaba

Elza Marian

 

4871/21

CF 4253

18

14,40

194

Suceava

Cârlibaba

Maria A. Costan Samson Pentelei Şandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rariţa Şandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Şandru (30/300), Ştefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigari (20/300)

F

4841/2

CF 3433

18

14,40

195

Suceava

Cârlibaba

Samson Mircea

F

4841/181

CF 92

8

6,40

196

Suceava

Cârlibaba

Maria A. Costan Samson Pentelei Şandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rariţa Şandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Şandru (30/300), Ştefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigar (20/300)

F

4841/18

CF 92

35

28,00

197

Suceava

Cârlibaba

Borha Gheorghe, Borha Elena

F

4841/30

CF 4906

37

29,60

198

Suceava

Cârlibaba

Maria A. Costan Samson A. Şandru, Şandru Pentelei, Baciu Minodora, Dominte Areta, Şandru Rariţa, Luncan Maria, Bârgovan Valeria, Şandru Haralambie, Tonigar Ştefan, Herlea Margareta, Ursu Casandra, Teodorovici Simion, Tonigar Traian

P

4841/2

CF 1076, CF 3433

574

459,20

199

Suceava

Cârlibaba

Zapadi Tobias, Zapadi Mina

P

4808/4

CF 3542

15

12,00

200

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF 30616

169

135,20

201

Suceava

Cârlibaba

Haisan-Mezabrovschi Ilie

F

 

CF 30032

637

509,60

202

Suceava

Cârlibaba

Lupuleac Radu-Fănel, Lupuleac Elena, Lupuleac Toader, Lupuleac Viorel Marcel

P

 

CF 30565

71

56,80

203

Suceava

Cârlibaba

Moses Wolf Kahan, Simon Kahan, Isak Kahan, Perl Kahan, Fanny Iulie Kahan, Henie Kahan, Mina Iuda Freier, Clara Iuda Freier

F

348

CF 21

31

24,80

204

Suceava

Cârlibaba

Trisciuc Cozma

 

347/1

CF 30465

66

52,80

205

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

  

CF 30471

51

40,80

206

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

  

CF 30665

80

64,00

207

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

  

CF 30118

71

56,80

208

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

  

CF 635

15

12,00

209

Suceava

Cârlibaba

Trisciuc Cozma

 

330/2

CF 499

279

223,20

210

Suceava

Cârlibaba

Mezabrotchi Vasilena

  

CF 30406

70

56,00

211

Suceava

Cârlibaba

Sasu Teodor, Sasu Lucica

  

CF 30407

15

12,00

212

Suceava

Cârlibaba

Susca Cezar-Mirel, Susca Simona

  

CF 30033

23

18,40

213

Suceava

Cârlibaba

Senuk Giorgi

 

268/7

CF 284

74

59,20

214

Suceava

Cârlibaba

Fedor Doboş

 

262/4

CF 139

250

200,00

215

Suceava

Cârlibaba

Schaie Braunstein

 

262/3

CF 104

44

35,20

216

Suceava

Cârlibaba

Melcher Franz, Melcher Anna

A

248

CF 89

39

44,46

217

Suceava

Cârlibaba

Melcher Franz, Melcher Anna

F

259/1

 

107

85,60

218

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30280

165

336,60

219

Suceava

Cârlibaba

Pop Coman Simion

P

7337/A

CF 4312

169

135,20

220

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30283

569

1.160,76

221

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30284

421

858,84

222

Suceava

Cârlibaba

Şandru Ioan

PD

 

CF 30063

477

973,08

223

Suceava

Cârlibaba

Şandru Ioan

F

 

CF 30060

612

489,60

224

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30285

270

550,80

225

Suceava

Cârlibaba

Pop Coman Simion

P

7337/A

CF 4312

77

61,60

226

Suceava

Cârlibaba

Ghinghilovici Iuliana-Gabriela

P, Cc

 

CF 30202

659

5.014,99

227

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30286

44

89,76

228

Suceava

Cârlibaba

Pop Coman Simion

P

7337/A

CF 4312

48

38,40

229

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30287

1.216

2.480,64

230

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30279

2.446

4.989,84

231

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30288

321

654,84

232

Suceava

Cârlibaba

Hantig Gavrilă

F

 

CF 30213

81

64,80

233

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30278

476

971,04

234

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30277

931

1.899,24

235

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30290

1.251

2.552,04

236

Suceava

Cârlibaba

Coman Todor

F

 

CF 30121

360

288,00

237

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30289

154

314,16

238

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Gavril

P

839/102

CF 966

155

124,00

239

Suceava

Ciocăneşti

Moldovan Eudochia

F

834/101

CF 996

13

10,40

240

Suceava

Ciocăneşti

Gopfrich Walter, Gopfrich Nicoleta

F

834/100

CF 871

4

3,20

241

Suceava

Ciocăneşti

Tampau Vasile, Tampau Nicoleta

F

834/10

CF 952

63

50,40

242

Suceava

Ciocăneşti

Rusu Florentina, Rusu Aurel, Rusu Despina

F

802/2

CF 854

258

206,40

243

Suceava

Ciocăneşti

Mureşan Livia, Tătaru Vera, Palamaru Marcel, Matei Stela

F

802/102

CF 930

81

64,80

244

Suceava

Ciocăneşti

Palamar Mircea Nicolae

F

 

CF 30455

33

26,40

245

Suceava

Ciocăneşti

Spiridon Vasile Grigore, Nistor Ţăran, Ţăran Safta, Ţăran Octavian

F

801/3

CF 672

15

12,00

246

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Dumitru

Cc

1351

CF 673

15

114,15

247

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Dumitru

F

801/17

CF 761

24

19,20

248

Suceava

Ciocăneşti

Burlă Gheorghe

F

1158/156

CF 745

143

114,40

249

Suceava

Ciocăneşti

Nikita Pantelei Uzika

F

1158/122

 

135

108,00

250

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Adrian

F

725/1

CF 30460

84

67,20

251

Suceava

Ciocăneşti

Drăgan Grigori

F

723

CF 30251

1.945

1.556,00

252

Suceava

Ciocăneşti

Roată Iuliana

F

 

CF 30243

154

 

253

Suceava

Ciocăneşti

Rusu Ionită, Rusu Petre

DR

405/5

CF 141

121

106,48

254

Suceava

Ciocăneşti

Proprietar particular

Cc

 

CF 30562

3

22,83

255

Suceava

Ciocăneşti

Arsenciuc Ilie

P

86/2

CF 30370

27

21,60

256

Suceava

Ciocăneşti

Arsenciuc Ilie

P

88/2

CF 898

23

18,40

257

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Gheorghe, Giosan Mina

F

553/1

CF 488

28

22,40

258

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Dumitru, Şcheul Agripina

F

570/1

CF 16

42

33,60

259

Suceava

Ciocăneşti

Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Mana, Bontus Robest, Bontus Cristian

A

588

CF 90

12

13,68

260

Suceava

Ciocăneşti

Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian

F

587/1

CF 90

14

11,20

261

Suceava

Ciocăneşti

Quirsfeld Karol

F

591/1

CF 642

8

6,40

262

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana, Niculiţă Spiridon

F

 

CF 30233

27

21,60

263

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana

F

592/7

CF 30241

21

16,80

264

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana

Cc

715

CF 30108

73

555,53

265

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana

F

592/8

CF 30108

21

16,80

266

Suceava

Ciocăneşti

Friederic Henel, Henel Rosa

F

587/2

CF 597

24

19,20

267

Suceava

Ciocăneşti

Catarg iu Silvestru, Catargiu Despina

F

587/12

CF 965

26

20,80

268

Suceava

Ciocăneşti

Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian

A

587/3

CF 90

63

71,82

269

Suceava

Ciocăneşti

Tiusan Timotei

F

581/1

CF 500

68

54,40

270

Suceava

Ciocăneşti

Timu Vladimir

F

575/20

CF 1111

96

76,80

271

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Tănăsia, Şcheul Simion, Şcheul Ana, Şcheul Dochiţa, Şcheul Vasile, Şcheul Nastasia, Şcheul Darie, Şcheul Domnica, Şcheul Dochiţa Gheorghe

F

574/2

CF 13

102

81,60

272

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Dumitru, Şcheul Agripina

F

570/2

CF 16

33

26,40

273

Suceava

Ciocăneşti

Quirsfeld Ludwig

F

95

CF 444

22

17,60

274

Suceava

Ciocăneşti

Quirsfeld Ludwig

A

93

CF 444

18

20,52

275

Suceava

Ciocăneşti

Lupescu Petru-Pantelimon, Lupescu Elena Raluca

F

 

CF 30149

66

52,80

276

Suceava

Ciocăneşti

Băltianu Ion

F

539/3

CF 946

36

28,80

277

Suceava

Ciocăneşti

Băltianu Emanoil

F

539/1

CF 610

89

71,20

278

Suceava

Ciocăneşti

Leib Schafer

F

393/2

CF 145

775

620,00

279

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Constantin, Giosan Aurica

Cc, F

 

CF 30192

9

68,49

280

Suceava

Ciocăneşti

Lupescul Paiaghia

P

1158/67

CF 117

18

14,40

281

Suceava

Ciocăneşti

Lupescul Petrea

PD

1158/51

CF 616

61

124,44

282

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Nichifor

F

1158/44

CF 601

58

46,40

283

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Spiridon

F

 

CF 30449

252

201,60

284

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Marcel

F

 

4700/1996

42

33,60

285

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Marcel

F

805/20

CF 297

37

29,60

286

Suceava

Ciocăneşti

Cajvanari Ştefania

Cc

 

CF 30490

9

68,49

287

Suceava

Ciocăneşti

Cajvanar Dom

Cc, F

 

CF 30120

16

121,76

288

Suceava

Ciocăneşti

Hodiş Spiridon

Cc

458

CF 849

20

152,20

289

Suceava

Ciocăneşti

Ţăran Stela

Cc

1382

 

51

388,11

290

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Nistor

F

834/22

Cf 974

52

41,60

291

Suceava

Iacobeni

Quirsfeld Rosa Franz

A

733/3

CF 1005

10

11,40

292

Suceava

Iacobeni

Fuchs Laurentiu Alberto

Cc

 

CF 30686

12

91,32

293

Suceava

Iacobeni

Zaharanski Franz Andreas, Zaharanski Ana Franz

F

703/4

CF 1018

83

66,40

      

TOTAL

82.331

613.354,35

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 17 iunie 2014