NORMĂ nr. 21 din 31 martie 2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ale art. 304 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), precum şi cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei,
în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 30 martie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. 1: Domeniul de aplicare şi definiţii
(1)Prezenta normă reglementează obligaţia de aplicare a ghidurilor emise de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în cele ce urmează EIOPA, în vederea îndeplinirii cerinţelor de întocmire a unor rapoarte incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de prevederile legale, precum şi obligaţia de transmitere către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în cele ce urmează A.S.F., a unor raportări suplimentare în scop statistic şi de supraveghere întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative.
(2)Prezenta normă se aplică:
a)societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispoziţiile părţii I din aceeaşi lege;
b)sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăţi din state terţe, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015;
c)societăţilor participative, holdingurilor de asigurare sau holdingurilor financiare mixte, prevăzute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 237/2015;
d)sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăţi autorizate în alte state membre.
(3)În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai Jos au următoarele semnificaţii:
a)conducere executivă - conducerea definită potrivit art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
b)perioadă de tranziţie - perioada care nu depăşeşte patru ani începând cu 1 ianuarie 2016;
c)raportări periodice de supraveghere - informaţii prezentate de entităţile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) în conformitate cu prevederile art. 37 şi art. 171 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi art. 304, art. 312 alin. (3) şi art. 372 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
d)raportări suplimentare - raportări cantitative periodice întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative ale entităţilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d).
Art. 2: Ghiduri EIOPA puse în aplicare
A.S.F. şi entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) aplică:
a)Ghidul EI0PA-BoS-15/109 RO privind raportarea şi publicarea informaţiilor, prevăzut în anexa nr. 1;
b)Ghidul EIOPA-BoS-15/107 RO privind raportarea în scopul stabilităţii financiare, prevăzut în anexa nr. 2, în condiţiile atingerii pragurilor de transmitere a raportărilor prevăzute în ghid; anexele la ghid se publică pe website-ul EIOPA.
Art. 3: Termenele de transmitere a raportărilor periodice de supraveghere aferente perioadei de tranziţie
(1)Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) respectă următoarele termene maxime de transmitere la A.S.F. a raportărilor periodice de supraveghere prevăzute la art. 304 şi art. 312 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, întocmite pentru datele de referinţă cuprinse în perioada de tranziţie:
a)raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară - la data publicării acestuia, dată care nu poate depăşi:
1.(i)20.05.2017, pentru raportul având ca dată de referinţă 31.12.2016;
2.(ii)6.05.2018, pentru raportul având ca dată de referinţă 31.12.2017;
3.(iii)22.04.2019 pentru raportul având ca dată de referinţă 31.12.2018;
4.(iv)7.04.2020, pentru raportul având ca dată de referinţă 31.12.2019;
b)versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a), dacă este cazul - la data publicării;
c)raportul periodic de supraveghere - în termenele prevăzute la lit. a) pct. (i) şi (iv);
d)raportul prevăzut la art. 312 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, informaţiile pe care societăţile, conform prevederilor legale, nu le-au publicat în raportul menţionat la lit. a), precum şi evaluările prevăzute la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 - în termenele prevăzute la lit. a);
e)machetele cantitative anuale - în termenele prevăzute la lit. a);
f)machetele cantitative trimestriale:
1.(i)26.05.2016, pentru data de referinţă 31.03.2016;
2.(ii)25.08.2016, pentru data de referinţă 30.06.2016;
3.(iii)25.11.2016, pentru data de referinţă 30.09.2016;
4.(iv)25.02.2017, pentru data de referinţă 31.12.2016;
5.(v)19.05.2017, pentru data de referinţă 31.03.2017;
6.(vi)18.08.2017, pentru data de referinţă 30.06.2017;
7.(vii)18.11.2017, pentru data de referinţă 30.09.2017;
8.(viii)18.02.2018, pentru data de referinţă 31.12.2017;
9.(ix)12.05.2018, pentru data de referinţă 31.03.2018;
10.(x)11.08.2018, pentru data de referinţă 30.06.2018;
11.(xi)11.11.2018, pentru data de referinţă 30.09.2018;
12.(xii)11.02.2019, pentru data de referinţă 31.12.2018;
13.(xiii)5.05.2019, pentru data de referinţă 31.03.2019;
14.(xiv)4.08.2019, pentru data de referinţă 30.06.2019;
15.(xv)4.11.2019, pentru data de referinţă 30.09.2019;
16.(xvi)4.02.2020, pentru data de referinţă 31.12.2019.
(2)Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c) respectă următoarele termene maxime de transmitere la A.S.F. a raportărilor periodice de supraveghere prevăzute la art. 372 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, întocmite pentru datele de referinţă cuprinse în perioada de tranziţie:
a)raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară la nivel de grup sau, după caz, raportul unic privind solvabilitatea şi situaţia financiară - la data publicării acestuia, dată care nu poate depăşi termenele prevăzute la art. 171 alin. (2) din Legea nr. 237/2015;
b)versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a), dacă este cazul - la data publicării;
c)raportul periodic de supraveghere - în termenele prevăzute la art. 171 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 237/2015;
d)raportul prevăzut la art. 312 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, informaţiile pe care entităţile, conform prevederilor legale, nu le-au publicat în raportul menţionat la lit. a), precum şi machetele cantitative anuale - în termenele prevăzute la art. 171 alin. (2) din Legea nr. 237/2015;
e)machetele cantitative trimestriale - în termenele prevăzute la art. 171 alin. (3) din Legea nr. 237/2015.
Art. 4: Mijloacele de comunicare a raportărilor periodice de supraveghere
(1)Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) transmit raportările menţionate la art. 3 în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, în înţelesul prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată; această cerinţă se aplică şi în vederea transmiterii raportului ORSA prevăzut la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 237/2015.
(2)În vederea transmiterii machetelor cantitative anuale şi trimestriale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) şi f) şi art. 3 alin. (2) lit. d) şi e), entităţile raportoare utilizează standardul XBRL, forma şi regulile de validare (taxonomia) publicate de EIOPA pentru fiecare tip şi perioadă de raportare.
Art. 5: Raportări suplimentare
(1)Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) transmit A.S.F., în termenele maxime prevăzute la art. 6, următoarele raportări suplimentare, completate în baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative:
a)raportări anuale: situaţiile financiare anuale în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
b)raportări semestriale:
1.(i)raportările contabile în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
2.(ii)rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 3;
3.(iii)acoperirea riscurilor de catastrofe naturale pentru asigurările generale, în forma prevăzută în anexa nr. 4;
c)raportări trimestriale:
1.(i)tranzacţiile privind activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 5;
2.(ii)tranzacţiile privind activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 6;
3.(iii)obligaţiile asumate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 7;
4.(iv)obligaţiile asumate pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 8;
5.(v)repartizarea primelor brute subscrise, nete de anulări, pe judeţe pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 9;
6.(vi)repartizarea indemnizaţiilor brute plătite pe judeţe pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 10;
7.(vii)situaţia primelor brute subscrise intermediate, nete de anulări, în forma prevăzută în anexa nr. 11;
8.(viii)structura acţionariatului asigurătorului, în forma prevăzută în anexa nr. 12;
9.(ix)situaţia activităţii desfăşurate pe teritoriul altor state de către societăţile autorizate conform Legii nr. 237/2015, în forma prevăzută în anexa nr. 13;
10.(x)situaţia primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale şi asigurări de viaţă pe categorii de contractanţi, respectiv persoane fizice şi juridice, în forma prevăzută în anexa nr. 14;
11.(xi)situaţia şi indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor agricole, în forma prevăzută în anexa nr. 15;
12.(xii)situaţia şi indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor facultative de locuinţe, în forma prevăzută în anexa nr. 16;
13.(xiii)împrumuturile acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare şi asigurate de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 17;
14.(xiv)registrele speciale de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale şi de viaţă, în conformitate cu prevederile Normei nr. 38/2015;
d)raportări lunare:
1.(i)determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 18;
2.(ii)determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 19;
3.(iii)situaţia modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viaţă şi activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, în forma prevăzută în anexa nr. 20;
4.(iv)situaţia litigiilor aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată, în forma prevăzută în anexa nr. 21.
(2)Sucursalele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) transmit A.S.F.:
a)raportări anuale:
1.(i)situaţiile financiare anuale simplificate în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
2.(ii)raportarea privind situaţia activităţii desfăşurate de sucursală în forma prevăzută în anexa nr. 22;
b)raportări semestriale: raportările contabile în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.
Art. 6: Termenele de transmitere a raportărilor suplimentare
(1)Raportările semestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) se transmit în termen de 45 de zile de la data de referinţă pentru care au fost întocmite.
(2)Raportările trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.
(3)Raportările lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(4)Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) se transmit în termen de 120 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar.
Art. 7: Mijloacele de comunicare a raportărilor suplimentare
Raportările suplimentare prevăzute la art. 5 se transmit A.S.F. în format electronic în aplicaţia ASF-EWS, precum şi în formă scrisă, pe suport hârtie.
Art. 8: Moneda raportărilor suplimentare
(1)În sensul prezentei norme, moneda de raportare este moneda utilizată pentru întocmirea situaţiilor financiare ale entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2).
(2)În cazul în care se precizează valoarea activelor sau obligaţiilor denominate în altă monedă decât moneda de raportare, valoarea lor se converteşte la cursul de închidere disponibil în ultima zi a perioadei de raportare.
(3)În cazul valorii unui element de venit sau cheltuială valoarea de conversie în moneda de raportare este aceeaşi cu valoarea de conversie utilizată în scop contabil.
Art. 9: Retransmiterea
Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) retransmit, de îndată ce este posibil, informaţiile raportate cu ajutorul machetelor menţionate în prezenta normă, atunci când, după data la care informaţiile au fost transmise A.S.F., au survenit modificări semnificative ale informaţiilor raportate iniţial în legătură cu aceeaşi perioadă de raportare; în acelaşi timp, pentru toate modificările semnificative survenite după termenul de raportare, societatea transmite letric o notă explicativă cu impactul modificărilor şi cauza care a dus la o raportare incompletă sau incorectă, precum şi măsurile pe care societatea le va lua astfel încât aceste modificări să fie minime; modificările sunt considerate semnificative atunci când omiterea lor sau prezentarea lor eronată ar putea influenţa procesul decizional sau opinia A.S.F.
Art. 10: Răspunderea conducerii
Membrii conducerii executive a entităţii raportoare răspund pentru caracterul complet, corect şi conform cu realitatea şi cerinţele prevederilor legale al raportărilor transmise A.S.F.
Art. 11: Sancţiuni
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează de către A.S.F. conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.
Art. 12: Prevederi finale
(1)Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
(2)Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta normă.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXA nr. 1: Ghid privind raportarea şi publicarea informaţiilor - EIOPA-BoS-15/109 RO
CAPITOLUL 1: Introducere
SUBCAPITOLUL 1:
1.1.În temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul EIOPA, EIOPA publică prezentul ghid adresat autorităţilor naţionale competente referitor la raportarea de supraveghere şi publicarea informaţiilor.
1.2.Prezentul ghid se referă la art. 35, 51, 53, 54, 55, la art. 254 alin. (2) şi la art. 256 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II), denumită în continuare Directiva Solvabilitate II, şi la art. 290-298, 305-311, 359-365, precum şi la anexa XX la Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat, care prezintă informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor de supraveghere în raportul de supraveghere periodică (RSR), în cadrul raportării cantitative de supraveghere, al evenimentelor prestabilite, precum şi informaţiile care trebuie să fie publicate în raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară (SFCR).
1.3.Ghidul oferă detalii suplimentare cu privire la aşteptările autorităţilor de supraveghere faţă de întreprinderile de asigurare şi de reasigurare, întreprinderile de asigurare şi de reasigurare participante, holdingurile de asigurare şi holdingurile financiare mixte cu privire la:
a)conţinutul SFCR, astfel cum este prevăzut la secţiunea I de la cap. XII din titlul 1 al Regulamentului delegat;
b)conţinutul RSR, astfel cum este prevăzut la secţiunea I de la cap. XII din titlul 1 al Regulamentului delegat;
c)validările care vor fi aplicate formularelor cantitative anuale şi trimestriale, cu suplimentarea informaţiilor prezentate în RSR, astfel cum este prevăzut în Standardele tehnice de punere în aplicare privind formularele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere;
d)raportare în cazul evenimentelor prestabilite, astfel cum este prevăzut în Directiva Solvabilitate II;
e)procesele de publicare a informaţiilor şi de raportare de supraveghere ale întreprinderii conform cerinţelor Directivei Solvabilitate II.
1.4.Ghidul privind conţinutul SFCR şi RSR vizează armonizarea publicării informaţiilor şi a raportării de supraveghere, în măsura în care se impune o clarificare suplimentară a Regulamentului delegat, cu specificarea conţinutului minim prevăzut pentru secţiuni selectate din rapoarte.
1.5.Dacă nu se prevede altfel, ghidul care se referă la întreprinderile individuale se aplică întreprinderilor individuale de asigurare şi de reasigurare, sucursalelor din ţările terţe, întreprinderilor de asigurare şi de reasigurare participante, holdingurilor de asigurare şi holdingurilor financiare mixte.
1.6.Dacă este cazul, ghidul care se referă atât la secţiunea SFCR, cât şi la secţiunea RSR se aplică sucursalelor înfiinţate în spaţiul comunitar, care aparţin întreprinderilor de asigurare sau de reasigurare cu sedii principale în afara comunităţii (sucursale din ţările terţe) atunci când îşi elaborează raportul RSR (deoarece sucursalele din ţările terţe nu trebuie să elaboreze un raport SFCR, iar raportul RSR pentru întreprinderile de asigurare şi de reasigurare este complementar raportului SFCR).
1.7.În plus, ghidul care se referă la grupuri se aplică întreprinderilor de asigurare şi de reasigurare participante, holdingurilor de asigurare şi holdingurilor financiare mixte atunci când elaborează raportul SFCR la nivel de grup sau raportul unic SFCR şi raportul RSR la nivel de grup.
1.8.Dacă nu se prevede altfel, prezentul ghid se aplică tuturor întreprinderilor, indiferent dacă acestea folosesc formula standard, un model intern sau un model intern parţial pentru calcularea cerinţei de capital de solvabilitate (SCR).
1.9.Ghidul privind evenimentele prestabilite, care se aplică atât întreprinderilor individuale, cât şi grupurilor, vizează să prezinte în detaliu cerinţele prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. (a) pct. (ii) şi la art. 245 alin. (2) din Directiva Solvabilitate II.
1.10.Aplicarea prezentului ghid trebuie să aibă în vedere principiul pragului de semnificaţie prevăzut la art. 291 şi 305 din Regulamentul delegat.
1.11.Termenii care nu sunt definiţi în prezentul ghid au sensul definit în actele juridice menţionate în introducere.
1.12.Prezentul ghid se aplică de la 1 ianuarie 2016.
SUBCAPITOLUL 2:
SECŢIUNEA I: Raportul privind solvabilitatea şi starea financiară
SECŢIUNEA I1:
SUBSECŢIUNEA 1: A. Activitatea şi performanţa
(1)Orientarea 1 - Activitatea
1.13.La secţiunea "A.1 Activitate" din SFCR, astfel cum este definită în anexa XX la Regulamentul delegat, întreprinderile de asigurare şi de reasigurare trebuie să descrie cel puţin următoarele informaţii cu privire la activitatea lor:
a)denumirea şi locaţia persoanelor juridice sau fizice care deţin direct şi indirect participaţii calificate în întreprindere (inclusiv întreprinderea-mamă sau persoana fizică imediată şi finală), cota participaţiei şi, dacă este diferită, cota drepturilor de vot deţinute;
b)o listă a întreprinderilor afiliate semnificative, inclusiv denumirea, forma juridică, ţara, cota participaţiei şi, dacă este diferită, cota drepturilor de vot deţinute;
c)o structură simplificată a grupului.
(2)Orientarea 2 - Performanţa altor activităţi
1.14.La secţiunea "A.4. Performanţa altor activităţi" din SFCR, astfel cum este definită în anexa XX la Regulamentul delegat, întreprinderile de asigurare şi de reasigurare trebuie să descrie în general contractele de leasing în legătură cu fiecare contract de leasing semnificativ, separat pe contracte de leasing financiar şi operaţional.
SUBSECŢIUNEA 2: B. Sistemul de guvernanţă
(1)Orientarea 3 - Structura de guvernanţă
1.15.La secţiunea "B.1. Informaţii generale privind sistemul de guvernanţă" din SFCR, astfel cum este definită în anexa XX la Regulamentul delegat, întreprinderile de a