HOTĂRÂRE nr. 39 din 29 aprilie 2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa
În conformitate cu prevederile art. 71, art. 73 alin. (2) şi ale art. 79 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se încuviinţează efectuarea de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură, denumită în continuare Comisia, a cărei componenţă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa (C.N. A.P.M. - S.A. Constanţa), cu următoarele obiective:
a)analizarea modalităţii de închiriere a terenurilor de pe platforma portuară şi a încheierii clauzelor de performanţă de către C.N. A.P.M. - S.A. Constanţa cu operatorii portuari;
b)verificarea modului stabilirii taxelor de închiriere a domeniului portuar, precum şi a preţului utilităţilor de către C.N. A.P.M. - S.A. Constanţa;
c)verificarea executării lucrărilor de mentenanţă şi/sau de îmbunătăţire a infrastructurii domeniului portuar, respectiv asigurarea facilităţii contractuale pentru operatorii economici care operează în portul Constanţa;
d)analizarea viziunii de ansamblu referitoare la potenţialul de dezvoltare a portului Constanţa, prin întocmirea unui maşter plan astfel încât acesta să reflecte o strategie pe termen scurt, mediu şi lung orientată spre necesităţile reale ale pieţei;
e)verificarea legalităţii modului în care au fost încheiate contractele de închiriere a infrastructurii de transport naval conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, cu completările ulterioare;
f)verificarea şi analizarea neîncheierii contractelor de subconcesiune, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată.
(2)Ancheta Comisiei are ca scop:
a)analiza legalităţii încheierii contractelor de închiriere şi subconcesionare, a clauzelor de performanţă, precum şi a respectării legislaţiei în vigoare;
b)investigarea responsabilităţilor la nivel instituţional în relaţia contractuală cu C.N. A.P.M. - S.A. Constanţa şi a cauzelor care au condus la situaţia actuală în portul Constanţa;
c)evaluarea cadrului legislativ existent şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a acestuia.
Art. 2
În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar poate desemna un înlocuitor.
Art. 3
(1)Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte de către preşedintele acesteia sau de către un vicepreşedinte.
(2)Vicepreşedintele îl înlocuieşte de drept pe preşedinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 4
(1)Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc este necesară participarea majorităţii membrilor care o compun.
(2)Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia.
Art. 5
(1)Comisia poate invita pentru audiere şi explicaţii orice persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activităţii Comisiei.
(2)La cererea Comisiei orice persoană care cunoaşte fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deţine un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoştinţa membrilor Comisiei. Instituţiile şi autorităţile care au legătură cu situaţiile prevăzute la art. 1, dar şi cu alte aspecte legate de obiectul activităţii Comisiei sunt obligate, în condiţiile legii, să răspundă solicitărilor Comisiei în termenul stabilit de aceasta.
(3)Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului este necesară prezenţa unor experţi, Comisia poate dispune efectuarea de expertize.
(4)Dispoziţiile legale referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea persoanelor audiate, precum şi cele privitoare la prezentarea şi predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.
(5)Preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz, atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie şi că nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea legală.
Art. 6
Lucrările Comisiei sunt publice; prin excepţie plenul Comisiei stabileşte condiţiile în care reprezentanţii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările acesteia.
Art. 7
(1)Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor la 30 de zile de la data aprobării anchetei în plenul Camerei Deputaţilor.
(2)După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor îl va pune la dispoziţia grupurilor parlamentare în vederea iniţierii procedurii de dezbatere parlamentară.
(3)Raportul Comisiei se va supune dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor, cu prioritate, în prima şedinţă programată a se desfăşura, după depunerea acestuia la biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 29 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

ANEXĂ: COMPONENŢA Comisiei pentru transporturi şi infrastructură
1.Deputat Mihai Lupu (PNL), preşedintele Comisiei
2.Deputat Mircea Nicu-Toader (PNL), vicepreşedintele Comisiei
3.Deputat Ionel Arsene (PSD), vicepreşedintele Comisiei
4.Deputat Sergiu Vizitiu (PSD), vicepreşedintele Comisiei
5.Deputat Constantin Galan (PC-PLR), secretarul Comisiei
6.Deputat Lucian Şova (PSD), secretarul Comisiei
7.Deputat Florin Ciurariu (PNL), membru
8.Deputat Gheorghe Costin (PNL), membru
9.Deputat Ştefan Petru Dalca (DP), membru
10.Deputat Mircea-Gheorghe Drăghici (PSD), membru
11.Deputat Vasile Cătălin Drăguşanu (PC-PLR), membru
12.Deputat Nuţu Fonta (PSD), membru
13.Deputat Giureci-Slobodan Ghera (minorităţi naţionale), membru
14.Deputat Scarlat Iriza (neafiliat), membru
15.Deputat Iosif Moldovan (UDMR), membru
16.Deputat Alexandru Nazare (PNL), membru
17.Deputat Dorin Silviu Petrea (PSD), membru
18.Deputat Petre Petrescu (neafiliat), membru
19.Deputat Eusebiu-Manea Pistru-Popa (PNL), membru
20.Deputat Cătălin Marian Rădulescu (PSD), membru
21.Deputat Dan Coriolan Simedru (PNL), membru
22.Deputat Daniel Cătălin Zamfir (PNL), membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 295 din data de 29 aprilie 2015