HOTĂRÂRE nr. 776 din 23 septembrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea Ministerului Sănătăţii.
Art. 2
(1)Scopul Comitetului este acela de a coordona politicile şi acţiunile aferente produselor din tutun şi produselor conexe, prin elaborarea unui plan de acţiuni coordonate şi eficiente, în vederea implementării acestuia de către autorităţile cu atribuţii în domeniu.
(2)Activitatea Comitetului se realizează în acord cu priorităţile Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi cu situaţia pe plan naţional.
(3)Comitetul asigură autorităţilor competente în domeniul specific de reglementare un cadru de consultare în vederea implementării planului de acţiune.
Art. 3
În scopul îndeplinirii prevederilor art. 2, Comitetul are următoarele direcţii strategice de acţiune:
a)coordonarea procesului de transpunere în România a prevederilor legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a procesului de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 332/2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003, şi a prevederilor Protocolului pentru combaterea comerţului ilicit cu produse din tutun;
b)coordonarea politicilor naţionale în domeniul controlului consumului de tutun;
c)identificarea priorităţilor naţionale privind reducerea consumului de tutun şi a efectelor sale asupra stării de sănătate a populaţiei, în plan economic şi social;
d)coordonarea elaborării unei strategii naţionale privind controlul consumului de tutun;
e)coordonarea elaborării de planuri de acţiune coordonate şi eficiente pentru implementarea strategiei;
f)stabilirea mecanismului de monitorizare şi evaluare a implementării strategiei prevăzute la lit. d) şi a planurilor de acţiune prevăzute la lit. e);
g)identificarea măsurilor pentru reducerea contrabandei şi contrafacerii produselor din tutun şi produselor conexe.
Art. 4
Comitetul are în componenţă următoarele structuri:
a)Comitetul director - având rolul de a asigura colaborarea şi cooperarea interministerială;
b)Grupul de experţi tehnici - având rolul de a elabora propuneri de acte normative necesare;
c)Secretariat tehnic - având rolul de a furniza suportul tehnic necesar desfăşurării activităţii Comitetului.
Art. 5
(1)Comitetul director este coordonat de preşedintele Comitetului şi are în componenţă reprezentanţi desemnaţi, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorităţi şi instituţii publice centrale cu atribuţii în domeniu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Consiliul Concurenţei.
(2)Desemnarea membrilor Comitetului director se face prin ordin al conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)Preşedintele Comitetului este unul dintre secretarii de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, desemnat de către ministrul sănătăţii.
(4)Membrii Comitetului director au următoarele atribuţii principale:
a)asigură colaborarea şi cooperarea interministerială pentru adoptarea actelor normative necesare pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniul controlului tutunului şi combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun;
b)asigură colaborarea şi cooperarea interministerială pentru adoptarea de politici naţionale coordonate pentru controlul consumului de tutun în România;
c)stabilesc priorităţile politicii naţionale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competenţă;
d)coordonează elaborarea de acte normative pentru implementarea politicilor naţionale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competenţă;
e)coordonează elaborarea strategiei naţionale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competenţă al instituţiei reprezentate în Comitet;
f)coordonează elaborarea de planuri de acţiune coordonate şi eficiente pentru implementarea strategiei, în domeniul de competenţă al instituţiei reprezentate în Comitet;
g)participă la întâlnirile Comitetului şi rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;
h)promovează iniţiativele Comitetului la nivelul ministerelor şi instituţiilor centrale din care fac parte;
i)analizează şi agreează rezultatele obţinute în urma reuniunilor grupurilor de experţi tehnici şi acţionează în vederea obţinerii unui punct de vedere echilibrat şi proporţional cu obiectivele urmărite de asigurare a unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii şi funcţionare a pieţei interne a produselor din tutun şi produselor conexe;
j)formulează evaluări şi puncte de vedere în vederea fundamentării poziţiei naţionale cu privire la acte internaţionale privind fabricarea, prezentarea, vânzarea şi taxarea produselor din tutun, fără a aduce atingere rolului Ministerului Afacerilor Externe de coordonator, inclusiv în ceea ce priveşte Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 6
(1)Grupul de experţi tehnici are în componenţă experţii tehnici propuşi de membrii Comitetului director.
(2)Experţii tehnici sunt specialişti din cadrul autorităţilor publice centrale reprezentate în Comitet, precum şi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora.
(3)Grupul de experţi tehnici este coordonat de preşedintele Comitetului sau de persoana desemnată de acesta.
(4)Experţii tehnici desemnaţi au următoarele atribuţii principale:
a)elaborează propunerile de acte normative necesare pentru transpunerea legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniul controlului tutunului şi combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun, conform ariei de competenţă;
b)elaborează propunerile de acte normative necesare pentru implementarea legislaţiei privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniul controlului tutunului şi combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun, conform ariei de competenţă;
c)asigură colaborarea şi cooperarea cu experţii celorlalte ministere şi instituţii centrale reprezentate în Comitet în vederea adoptării de către Comitet a formei finale a propunerilor de acte normative;
d)promovează proiectele de acte normative elaborate, spre aprobare, în instituţiile cu atribuţii în domeniul reglementat;
e)elaborează propuneri de politici naţionale pentru controlul consumului de tutun în România;
f)elaborează propuneri privind strategia naţională pentru controlul consumului de tutun în România;
g)elaborează planuri de acţiune eficiente pentru implementarea strategiei;
h)participă la întâlnirile Comitetului şi rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;
i)formulează puncte de vedere în vederea fundamentării poziţiei naţionale cu privire la proiectele de acte delegate şi de implementare aferente legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun.
Art. 7
(1)Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de personal cu funcţii de execuţie din Ministerul Sănătăţii, sprijinit de autorităţile şi instituţiile publice centrale prevăzute la art. 5 alin. (1).
(2)Membrii Secretariatului tehnic sunt desemnaţi din cadrul personalului cu funcţii de execuţie al Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 8
Participarea autorităţilor în cadrul Comitetului se face în funcţie de competenţele acestora, conform prevederilor legale în vigoare şi temelor stabilite în agenda şedinţelor.
Art. 9
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului va fi propus la prima reuniune a Comitetului director şi va fi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 30 septembrie 2015