HOTĂRÂRE nr. 481 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL I: Dispoziţii generale"
2.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, denumită în continuare ordonanţă."
3.După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 şi 12, cu următorul cuprins:
"Art. 11
Prin activităţile de formare profesională de interes general, prevăzute la art. 3 din ordonanţă, se înţeleg activităţile care:
a) se adresează tuturor persoanelor apte de muncă;
b) oferă protecţie faţă de riscul de şomaj;
c) contribuie la nediscriminare, egalitatea între sexe, ameliorarea standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii, precum şi la crearea de şanse egale pentru toate persoanele care desfăşoară activităţi pe piaţa muncii;
d) contribuie la dezvoltarea capacităţii persoanelor de a fi membri activi ai societăţii;
e) contribuie la incluziunea socială, la coeziunea socială a comunităţilor locale şi la solidaritate socială;
f) sunt furnizate de furnizori care respectă principiile de asigurare a calităţii prevăzute la art. 5 din ordonanţă;
g) sunt planificate şi implementate având în vedere cerinţele pieţei muncii şi aspiraţiile profesionale ale adulţilor.
Art. 12
Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, prevăzuta la art. 4 lit. f) din ordonanţă, contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane la nivelul angajatorilor;
a) asigurarea forţei de muncă corespunzătoare cerinţelor noilor locuri de muncă;
b) reconversia profesională a salariaţilor pentru a face faţă transformărilor de la locurile de muncă;
c) reducerea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare ale angajatorilor;
d) creşterea mobilităţii profesionale a lucrătorilor;
e) crearea de noi locuri de muncă."
4.Articolul 2 se abrogă.
5.După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Formarea profesională, organizată conform art. 10 alin. (3) lit. b) din ordonanţă de către angajatori, se finalizează cu certificatele de absolvire prevăzute la art. 21 alin. (3) din ordonanţă.
(2) Certificatele de absolvire eliberate de angajatori salariaţilor proprii conţin cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului care a asigurat formarea;
b) numele şi prenumele salariatului;
c) denumirea ocupaţiei pentru care a fost organizat programul de formare profesională;
d) numărul de ore şi perioada de desfăşurare a programului de formare de care a beneficiat salariatul;
e) competenţele dobândite prin programul de formare profesională.
(3) În vederea monitorizării creşterii gradului de participare a adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii, angajatorii transmit trimestrial secretariatului tehnic al comisiei de autorizare în a cărui rază teritorială îşi au sediul social date cu privire la angajaţii care au beneficiat de formare profesională, conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7.
Art. 22
(1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţă reprezintă nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Condiţiile de acces la programele de formare profesională organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţă, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin registrul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţă."
6.După articolul 22 se introduce un nou capitol, capitolul I1 "Organizarea formării profesionale a adulţilor", alcătuit din articolele 3-7, 71, 72, 8 şi 9.
7.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice solicită, în temeiul art. 11 alin. (1) din ordonanţă, ministerelor, agenţiilor naţionale şi altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, să pună la dispoziţie strategiile sectoriale şi teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională."
8.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională conform art. 14 alin. (1) şi (2) din ordonanţă.
(2) Competenţele-cheie prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanţă sunt cele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulţilor se organizează pentru calificările cuprinse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România."
9.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Nivelurile de calificare prevăzute în nomenclatorul calificărilor de la alin. (1) se utilizează până la 1 ianuarie 2016.
(3) După data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care se vor organiza programe de formare profesională vor fi cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor."
10.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Programele de formare profesională se elaborează potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanţă, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condicile reglementărilor în vigoare."
11.După articolul 7, se introduc două noi articole, articolele 71 şi 72, cu următorul cuprins:
"Art. 71
(1) Standardele ocupaţionale prevăzute la art. 15 din ordonanţă se elaborează pe baza metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale.
(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări împreună cu comitetele sectoriale elaborează şi, după caz, actualizează metodologia prevăzută la alin. (1).
(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 72
În vederea autorizării conform art. 16 alin. (1) din ordonanţă, furnizorul de formare profesională elaborează programul de formare pe baza proiectului de standard ocupaţional validat de comitetul sectorial."
12.La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Persoanele cu nevoi speciale prevăzute la art. 17 alin. (3) din ordonanţă sunt persoane care se încadrează, în condiţiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap."
13.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional încheie cu participanţii la aceste programe, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanţă, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2."
14.Articolul 10 se abrogă.
15.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanţă sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Ceilalţi furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoaştere naţională."
16.După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:
"Art. 111
Prin activitatea de autorizare se înţelege procedura prin care furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) din ordonanţă, fac demersurile necesare în scopul obţinerii autorizaţiei pentru exercitarea activităţii de formare profesională a adulţilor finalizată cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaştere naţională."
17.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Instituţiile de învăţământ superior se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care fac obiectul ordonanţei, cu excepţia programelor prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanţă."
18.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
Autoritatea Naţională pentru Calificări, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanţă, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, astfel încât aceasta să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţară, scop în care:
a) face demersurile necesare pentru înfiinţarea, în subordinea sa, a comisiilor de autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanţă;
b) emite deciziile de înfiinţare a comisiilor de autorizare;
c) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38 din ordonanţă;
d) centralizează datele cu privire la resursele materiale şi financiare de care dispun comisiile de autorizare, precum şi informaţiile privind activitatea acestora;
e) elaborează şi transmite instrucţiuni comisiilor de autorizare şi secretariatelor tehnice;
f) desfăşoară activităţi pentru soluţionarea problemelor identificate de comisiile de autorizare şi secretariatele tehnice."
19.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) În vederea constituirii comisiilor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) din ordonanţă, Autoritatea Naţională pentru Calificări solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel judeţean să îşi nominalizeze reprezentanţii titulari şi supleanţi în comisiile de autorizare.
(2) Nominalizarea membrilor titulari şi a supleanţilor în comisiile de autorizare se realizează pe baza următoarelor criterii:
a) studii superioare;
b) experienţă relevantă în domeniul educaţiei şi/sau formării profesionale a adulţilor;
c) vechime în muncă de minimum 5 ani.
(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se detaliază în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora.
(4) Decizia de constituire a comisiilor de autorizare este comunicată de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional."
20.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) În sensul art. 23 alin. (1) lit. d) şi e) din ordonanţă, reprezentative la nivel judeţean sunt organizaţiile sindicale şi patronale care reprezintă în plan judeţean organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) Organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional stabilesc prin consens organizaţiile ai căror reprezentanţi vor fi desemnaţi în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi le comunică Autorităţii Naţionale pentru Calificări în termen de 20 de zile de la primirea solicitării prevăzute la art. 14 alin. (1)."
21.Articolul 16 se abrogă.
22.Articolul 18 se abrogă.
23.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Comisiile de autorizare îşi desfăşoară lucrările în prezenţa celor 5 membri, titulari sau, după caz, supleanţi.
(2) Rezultatele lucrărilor comisiei de autorizare se consemnează în procesul-verbal semnat de participanţi.
(3) Pe baza procesului-verbal se emit deciziile comisiei de autorizare semnate de preşedinte."
24.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20
Deciziile se iau cu minimum 3 voturi exprimate, din care cel puţin un vot să fie al partenerilor sociali."
25.După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 201 şi 202, cu următorul cuprins:
"Art. 201
Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza sesizărilor primite şi a analizei documentelor care atestă o situaţie de revocare, constată existenţa unei situaţii din cele prevăzute la art. 23 alin. (4) din ordonanţă şi solicită instituţiilor publice, organizaţiilor sindicale sau patronale revocarea membrului titular ori supleant, precum şi nominalizarea altei persoane.
Art. 202
Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora, prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanţă, cuprinde şi următoarele elemente:
a) condiţiile de acces la funcţiile de reprezentare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b)-e) din ordonanţă;
b) procedura de nominalizare, revocare şi înlocuire a reprezentanţilor în comisia de autorizare prevăzuţi la art. 23 alin. (1) din ordonanţă;
c) procedura de avizare a certificatelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare"
26.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Potrivit art. 23 alin. (7) din ordonanţă, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare utilizează evaluatori de furnizori şi programe de formare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.
(2) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori şi programe de formare, începând cu data de 1 ianuarie 2016, sunt stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin decizie, după consultarea comitetelor sectoriale."
27.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Nivelul tarifelor pentru prestaţia membrilor comisiei de autorizare şi a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare desemnaţi de comisia de autorizare este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de către Autoritatea Naţională pentru Calificări cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."
28.La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23
(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări."
29.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25
Pentru buna desfăşurare a activităţilor comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 23 alin. (8) din ordonanţă, direcţiile judeţene de muncă şi securitate socială, respectiv a municipiului Bucureşti pun la dispoziţia acestora, la sediul lor, un spaţiu corespunzător ca dimensiuni şi dotări, specifice activităţii, inclusiv mobilier şi aparatură IT."
30.După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:
"Art. 251
(1) Furnizorii de formare profesională care doresc să fie autorizaţi pot îndeplini prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 25 alin. (3) din ordonanţă, formalităţile şi procedurile necesare pentru dobândirea dreptului de furnizare a serviciilor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională pentru formalităţile prevăzute la art. 27 lit. a), b) şi la art. 28 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) din ordonanţă.
(2) Verificarea privind dotările, echipamentele şi materialele necesare furnizorului de formare profesională care doreşte să se autorizeze se face numai la faţa locului de către evaluatorii de furnizori şi programe de formare desemnaţi de comisiile de autorizare.
(3) Formalităţile prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în metodologia de autorizare prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. b) din ordonanţă."
31.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
(1) Prin decizie a comisiei de autorizare se stabilesc:
a) evaluatorii de furnizori şi programe de formare care pot desfăşura activităţi de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării;
b) specialiştii care pot desfăşura activităţi de examinare a participanţilor la programele de formare profesională.
(2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare prevăzuţi la alin. (1) lit. a) se înscriu în Registrul evaluatorilor de furnizori şi programe de formare.
(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, comisiile de autorizare:
a) emit decizii;
b) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări deciziile menţionate la alin. (1), precum şi registrul prevăzut la alin. (2);
c) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări informaţii privind activitatea de autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare profesională;
d) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări, lunar, registrele gestionate la nivel judeţean, prevăzute la art. 32 şi art. 25 alin. (2) lit. e) din ordonanţă;
e) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări, trimestrial, datele centralizate la nivel judeţean, prevăzute la art. 21 alin. (3);
f) desfăşoară şi alte activităţi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora."
32.La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzuţi la art. 23 alin. (9) din ordonanţă, realizează următoarele activităţi:
a) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de autorizare, furnizorii de formare profesională autorizaţi şi despre organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de formare profesională;
b) întocmesc documentele necesare desfăşurării şedinţelor comisiei de autorizare;
c) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare;
d) întocmesc şi actualizează lunar Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a adulţilor;
e) asigură comunicarea dintre Autoritatea Naţională pentru Calificări, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, evaluatorii de furnizori şi programe implicaţi în activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării şi specialiştii implicaţi în activităţile de examinare a participanţilor la programele de formare profesională;
f) întocmesc şi actualizează lunar, la nivel judeţean, registrele menţionate la art. 32 din ordonanţă şi le publică pe site-ul direcţiei judeţene de muncă şi securitate socială, respectiv a municipiului Bucureşti;
g) întocmesc şi actualizează lunar, la nivel judeţean, registrul menţionat la art. 26 alin. (2);
h) centralizează trimestrial datele transmise de toţi furnizorii de formare profesională neautorizaţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, conform art. 60 din ordonanţă;
i) centralizează trimestrial datele transmise de angajatori conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7;
j) administrează bazele de date;
k) îndeplinesc şi alte activităţi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare ai comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora."
33.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 30
(1) Forma, conţinutul şi regimul de eliberare ale autorizaţiei, prevăzute la art. 26 alin. (2) din ordonanţă, pentru fiecare tip de program, sunt cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile şi procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizaţiei.
(3) Metodologia de autorizare prevăzută la alin. (1) se modifică şi se completează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme."
34.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Furnizorii de formare care doresc să organizeze programe de formare profesională autorizate pentru profesii reglementate prin legi speciale trebuie să solicite anterior autorizării avizul autorităţii de reglementare.
(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se poate depune direct la comisia de autorizare sau prin PCU.
(3) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizaţi să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională pot organiza şi programe de iniţiere pentru dobândirea unora dintre competenţele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, în baza aceleiaşi autorizaţii."
35.După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:
"Art. 311
Condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 27 din ordonanţă sunt considerate a fi îndeplinite şi în condiţiile în care reprezentantul furnizorului de formare profesională prezintă, în vederea autorizării, o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică în faţa notarului, din care rezultă că îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite la art. 27 lit. a) şi b) din ordonanţă."
36.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 32
(1) Activitatea de monitorizare, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c) şi la art. 38 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, constă în verificarea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia pentru organizarea unui program de formare profesională.
(2) În procesul de monitorizare furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte toate documentele care să ateste că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27 din ordonanţă.
(3) Procedura de monitorizare, criteriile şi procedura de retragere a autorizaţiei fac parte integrantă din metodologia de autorizare."
37.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33
(1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Autoritatea Naţională pentru Calificări.
(2) Modalitatea de soluţionare a contestaţiei este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (3)."
38.După articolul 33 se introduc trei noi articole, articolele 331-333, cu următorul cuprins:
"Art. 331
(1) Registrul prevăzut la art. 32 lit. a) din ordonanţă cuprinde toţi furnizorii autorizaţi. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Registrul prevăzut la art. 32 lit. b) din ordonanţă cuprinde toţi furnizorii neautorizaţi stabiliţi în România, care eliberează certificate fără recunoaştere naţională.
(3) Registrul prevăzut la art. 32 lit. c) din ordonanţă cuprinde furnizorii neautorizaţi care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier.
(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3) se afişează pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
Art. 332
Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevăzute la art. 32 din ordonanţă, precum şi a celor prevăzute la art. 60 din ordonanţă se stabileşte de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Art. 333
Procedurile de notificare prevăzute la art. 34 şi 35 din ordonanţă sunt descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora."
39.Articolul 34 se abrogă.
40.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35
În temeiul art. 41 şi 42 din ordonanţă, examenele de absolvire susţinute de participanţii la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia se modifică de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme."
41.La articolul 36, alineatele (1) şi (22) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 36
(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională, prevăzute la art. 44 din ordonanţă, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 şi au regimul actelor de studii.
……………..
(22) La absolvirea programelor de formare profesională organizate în condiţiile art. 16 alin. (1) din ordonanţă înaintea aprobării standardului ocupaţional, certificatul se eliberează fără anexă."
42.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
(1) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 45 din ordonanţă, stabileşte modalitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, în cadrul centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi metodologia de autorizare şi monitorizare a acestora.
(2) Centrele de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.
(3) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se elaborează de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale, se avizează de consiliul Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
(4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice."
43.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, prevăzută la art. 61 alin. (2) din ordonanţă, se elaborează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme."
44.Articolul 40 se abrogă.
45.La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 41
(1) Activitatea de control prevăzută la art. 62 din ordonanţă are în vedere:
a) activitatea de formare profesională desfăşurată de furnizorii de formare profesională;
b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională."
46.Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 43
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme."
47.După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
În tot cuprinsul normelor metodologice:
a)sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice";
b)sintagma "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice";
c)sintagma "direcţii generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "direcţii de muncă şi securitate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti";
d)sintagmele "Consiliul Naţional de Formare Profesională a Aciuiţilor" şi "Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Calificări".
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru dialog social,

Alexandra Patricia Braica,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXĂ: TABEL cu salariaţii proprii care au beneficiat de formare profesională organizată de angajator în condiţiile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
(- Anexa nr. 7 la normele metodologice)
Angajatorul (denumirea completă) ……………….
Sediul: localitatea ……….. str. ……. nr. ………, cod poştal ………., sectorul/judeţul ………….
Cod unic de înregistrare ……………
tel./fax ……/……… e-mail ……………
TABEL cu salariaţii proprii care au beneficiat de formare profesională organizată de angajator în condiţiile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
Anul …….. Trimestrul …………
Număr total salariaţi/din care beneficiari de formare profesională în condiţiile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată …/…

Nr. crt.

Numele şi prenumele salariatului care a beneficiat de formare profesională

Codul COR al ocupaţiei salariatului

Denumire program de formare*

Număr ore de formare

Motivul pentru care s-a organizat formarea**

Observaţii

       
       
       
Data: ………….
Semnătura reprezentantului legal
…………
L.S. …………..
___
*Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:
1.program de formare profesională organizat pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare practicării ocupaţiei;
2.program de formare profesională organizat pentru competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii-în acest caz se introduc codurile COR pentru acele ocupaţii;
3.program de formare profesională organizat pentru competenţe-cheie.
**Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:
1.dacă programul de formare se organizează la cererea angajatului;
2.dacă programul de formare se organizează din iniţiativa angajatorului pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale salariatului;
3.dacă programul de formare se organizează de angajator pentru evitarea concedierii;
4.dacă programul de formare se organizează de angajator prin efectul legii (în acest caz se specifică legea care obligă salariatul la formarea profesională);
5.alte situaţii; în acest caz se va menţiona în clar situaţia.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 536 din data de 17 iulie 2015