HOTĂRÂRE nr. 805 din 16 octombrie 2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local, modificarea traseului unui sector de drum naţional pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1), art. 221 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local.
Art. 2
Se aprobă modificarea traseului sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950" pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii "Variantă de ocolire Mehadia", cu introducerea în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi cu preluarea indicativului de drum naţional, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3
Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
- Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură

de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950" care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia şi care se declasează din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi se încadrează în categoria funcţională a drumurilor de interes local

Nr. crt.

Indicativul vechi şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum care se transmite în administrare

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală (km)

Indicativ nou

Valoare de inventar (mii lei)

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

1.

DN 6 sector km 386 + 040 - km 387 + 950, judeţul Caraş-Severin

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine
(CIF 31116081)

Consiliului Local al Comunei Mehadia
(CUI 3227505)

L = 1,917

Strada Principală

5.306,33

12165 (parţial)

8.12.03

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale sectorului de drum corespunzător lucrării de investiţii "Variantă de ocolire Mehadia" care se introduce în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi devine noul traseu al sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950"

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum

Indicativul şi poziţiile kilometrice ale traseului de drum naţional

Lungimea traseului (km)

Suprafaţa

Valoarea de inventar (mii lei)

Nr. MFP preluat

Codul de clasificaţie preluat

Persoana juridică în a cărei administrare se află sectorul de drum

Intabulare
Carte funciară

1.

Varianta de ocolire

DN 6 km 385 + 040 - km 387 + 950

L = 1,825

66.392 mp

16.332,8

12165
(parţial)

8.12.03

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CIF 31116081)

CF 30862, CF 30863,

CF 30864, CF 30866,

CF 30873, CF 30887,

CF 30888, CF 30889,

CF 30899, CF 30905,

CF 30909, CF 30910,

CF 30911, CF 30916,

CF 30918, CF 30920,

CF 30922, CF 30924,

CF 30925, CF 30932,

CF 30933, CF 30934,

CF 30935, CF 30936,

CF 30937, CF 30938,

CF 30939, CF 30940,

CF 30941, CF 30942,

CF 30944, CF 30945,

CF 31066, CF 31067,

CF 31068, CF 31069,

CF 31070, CF 31071,

CF 31072, CF 31073,

CF 31074, CF 31075,

CF 31076, CF 31077,

CF 31078, CF 31614,

CF 31615, CF 31616,

CF 31617, CF 31618,

CF 31620, CF 31621,

CF 31623, CF 31624,

CF 31625, CF 31626,

CF 31627, CF 31631,

CF 31632, CF 31633,

CF 31634, CF 31635,

CF 31638, CF 31639,

CF 31641, CF 31642.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 656 din data de 25 octombrie 2013