ORDIN nr. 1371 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport "Teletrans" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2014,
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
Secretarul general al Guvernului, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport "Teletrans" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Secretarul general al Guvernului,

Costin Mihalache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Operatorul economic: Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport "Teletrans" - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 15061510
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

66.344

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

66.084

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

260

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

55.666

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

55.605

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

33.646

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

555

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

20.198

   

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

15.459

   

C1

cheltuieli cu salariile

13

14.404

   

C2

bonusuri

14

1.055

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

88

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

302

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.349

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.206

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

61

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10.678

IV.

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.268

V.

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

8.409

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.

30

8.409

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

100

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

7.233

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

7.233

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.176

VI.

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

  

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

0

  

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

11.853

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

11.853

X.

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

242

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

240

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.368

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.001

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

275

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

839

 

8

 

Plăţi restante

55

2

 

9

 

Creanţe restante

56

1.220

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014