ORDIN nr. 4446 din 6 iulie 2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-40, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26271

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

26120

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

21080

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2229

c) Alte venituri din exploatare

05

2811

2. VENITURI FINANCIARE

06

151

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

26031

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25981

a) Bunuri şi servicii

10

7467

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15957

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12091

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

101

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1910

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

60

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

629

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

30

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

103

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

30

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

120

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

984

- tichete de masă

23

427

- deplasări, detaşări

24

555

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2211

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

111

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

230

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

50

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

50

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

240

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

38

V. REZULTATUL NET

37

202

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

202

a) pentru cointeresarea personalului

40

40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

121

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

41

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7800

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

7800

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

7800

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

7800

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri loiale (rd. 01)

55

26271

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

26031

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

240

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

194

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

170

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5123

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5150

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,92

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

135,42

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

1,53

10. Plăţi restante

65

325

11. Creanţe de încasat

66

850

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

42100

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

41202

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

28300

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

9479

c) Alte venituri din exploatare

05

3423

2. VENITURI FINANCIARE

06

898

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

41246

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

40223

a) Bunuri şi servicii

10

17232

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

17167

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12868

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

144

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

192

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2033

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

64

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

669

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

32

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

109

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

32

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1360

- tichete de masă

23

538

- deplasări, detaşări

24

691

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4192

d) Cheltuieli de protocol

26

129

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

186

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

257

h) Alte cheltuieli

30

1060

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1023

- cheltuieli privind dobânzile

32

76

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

854

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

154

V. REZULTATUL NET

37

700

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

700

a) pentru cointeresarea personalului

40

140

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

140

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

420

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1550

1. Surse proprii

44

150

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

1400

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1550

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1550

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

42100

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

41246

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

854

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

145

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4211

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4375

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

2,07

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

169,07

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

1,33

10. Plăţi restante

65

415

11. Creanţe de încasat

66

2076

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

10708

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

10698

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

3884

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3855

c) Alte venituri clin exploatare

05

2959

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

10708

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10676

a) Bunuri şi servicii

10

1634

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6485

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5279

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

84

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

86

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

834

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

26

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

275

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

45

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

0

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2300

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

39

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

39

h) Alte cheltuieli

30

180

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

32

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

32

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

0

V. REZULTATUL NET

37

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

11594

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

11594

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

11594

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

11594

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

10708

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10708

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

126

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

84

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3406

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3626

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

84,98

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0

10. Plăţi restante

65

537

11. Creanţe de încasat

66

500

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18856

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

18826

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

15276

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1920

c) Alte venituri din exploatare

05

1630

2. VENITURI FINANCIARE

06

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18811

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18749

a) Bunuri şi servicii

10

3845

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9884

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7679

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

126

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

126

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1213

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

38

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

399

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

19

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

65

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

19

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

452

- tichete de masă

23

147

- deplasări, detaşări

24

305

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2220

d) Cheltuieli de protocol

26

13

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

70

h) Alte cheltuieli

30

2717

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

62

- cheltuieli privind dobânzile

32

31

- alte cheltuieli financiare

33

31

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

45

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

9

V. REZULTATUL NET

37

36

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

36

a) pentru cointeresarea personalului

40

7

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

22

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

7

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

90

1. Surse proprii

44

90

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

90

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

90

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18856

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18811

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

45

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

189

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

314

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3292

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4006

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,24

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

99,77

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

3,26

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

600

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

10900

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

10873

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bară

03

7880

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

233

c) Alte venituri din exploatare

05

2760

2. VENITURI FINANCIARE

06

27

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

10750

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10600

a) Bunuri şi servicii

10

1755

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6841

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

869

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

27

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

286

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

14

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

47

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

85

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

85

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1650

d) Cheltuieli de protocol

26

2

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

12

h) Alte cheltuieli

30

340

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

68

- alte cheltuieli financiare

33

72

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

150

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

24

V. REZULTATUL NET

37

126

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

126

a) pentru cointeresarea personalului

40

25

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

76

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

25

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

10900

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10750

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

150

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

154

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

125

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2816

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2872

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1,40

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

70,78

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

1.42

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

251778

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

249778

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

213778

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1000

c) Alte venituri din exploatare

05

35000

2. VENITURI FINANCIARE

06

2000

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

250285

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

249185

a) Bunuri şi servicii

10

65623

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

96874

- cheltuieli cu salariile din care:

12

75630

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

220

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

230

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

11950

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

377

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

3933

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

189

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

643

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

189

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

3963

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

3963

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

25102

d) Cheltuieli de protocol

26

66

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

578

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

50

h) Alte cheltuieli

30

60892

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1100

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

- alte cheltuieli financiare

33

1000

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1493

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

244

V. REZULTATUL NET

37

1249

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

1249

a) pentru cointeresarea personalului

40

250

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

750

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

249

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

436564

1. Surse proprii

44

12800

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

3500

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

420264

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

436564

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

436564

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

251778

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

250285

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

1493

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

882

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

602

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

7111

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

7579

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,60

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

285

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100

capital propriu

64

0,17

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

2000

ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

78122

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

78075

din care:

 

0

a) Venituri din activitatea de bază

03

65530

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1680

c) Alte venituri din exploatare

05

10865

2. VENITURI FINANCIARE

06

47

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

78103

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

78070

a) Bunuri şi servicii

10

20666

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

43797

- cheltuieli cu salariile din care:

12

32772

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

121

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5178

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

163

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1704

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

82

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

279

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

82

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

3537

- tichete de masă

23

1034

- deplasări, detaşări

24

2503

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

12907

d) Cheltuieli de protocol

26

10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

12

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

535

h) Alte cheltuieli

30

143

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

33

- cheltuieli privind dobânzile

32

3

- alte cheltuieli financiare

33

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

19

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

7

V. REZULTATUL NET

37

12

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

12

a) pentru cointeresarea personalului

40

3

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

6

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

3

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

78122

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

78103

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

19

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

483

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

386

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5623

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6064

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,02

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

162

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0,23

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din cate:

01

19556

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

19236

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

15986

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

0

c) Alte venituri din exploatare

05

3250

2. VENITURI FINANCIARE

06

320

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

19549

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

19231

a) Bunuri şi servicii

10

7896

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7323

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5157

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

16

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

84

- contribuţii de asigurări sociale de stai

15

815

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

26

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

268

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

44

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

0

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

987

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3977

d) Cheltuieli de protocol

26

15

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

20

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

318

- cheltuieli privind dobânzile

32

77

- alte cheltuieli financiare

33

241

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

7

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

3

V. REZULTATUL NET

37

4

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

4

a) pentru cointeresarea personalului

40

1

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

2

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

1

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4730

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

4730

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

4730

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

4730

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

19556

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

19549

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

7

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

82

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

59

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5203

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6032

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,04

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

238

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0,11

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

78706

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

78682

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

68001

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

300

c) Alte venituri din exploatare

05

10381

2. VENITURI FINANCIARE

06

24

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

78502

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

78453

a) Bunuri şi servicii

10

42172

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

25221

- cheltuieli cu salariile din care:

12

19552

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

116

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

133

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

3285

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

97

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1017

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

49

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

166

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

49

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1006

- tichete de masă

23

356

- deplasări, detaşări

24

650

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

10901

d) Cheltuieli de protocol

26

26

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

29

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

64

h) Alte cheltuieli

30

40

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

49

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

49

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

204

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

36

V. REZULTATUL NET

37

168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

168

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

100

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

34

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1400

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

1400

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1400

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1400

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

78706

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

78502

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

204

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

258

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

211

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6259

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6284

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,26

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

305

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

8,31

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

20841

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

20541

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

14731

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1517

c) Alte venituri din exploatare

05

4293

2. VENITURI FINANCIARE

06

300

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

20559

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

20406

a) Bunuri şi servicii

10

4090

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10151

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7990

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

129

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

135

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

12 62

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

415

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

68

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

337

- tichete de masă

23

232

- deplasări, detaşări

24

105

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4844

d) Cheltuieli de protocol

26

12

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

157

h) Alte cheltuieli

30

1152

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

153

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

153

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

282

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

45

V. REZULTATUL NET

37

237

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

237

a) pentru cointeresarea personalului

40

48

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

142

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

47

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1684

1. Surse proprii

44

96

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

1588

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1684

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1684

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

20841

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

20559

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

282

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

110

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

77

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5907

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6950

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1,37

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

189,46

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

6,92

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

6450

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

6450

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

4900

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

500

c) Alte venituri din exploatare

05

1050

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

6380

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

6378

a) Bunuri şi servicii

10

1846

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3178

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2564

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

75

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

90

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

405

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

12

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

133

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

22

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

30

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

30

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1197

d) Cheltuieli de protocol

26

12

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

145

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

?

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

70

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

13

V. REZULTATUL NET

37

57

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

57

a) pentru cointeresarea personalului

40

11

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

34

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

12

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1350

1. Surse proprii

44

450

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

900

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1350

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1350

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

6450

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

6380

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

70

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

115

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

79

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

1754

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

1801

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1,10

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

56.09

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0,16

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

0,00

ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

12775

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

12773

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

11739

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

50

c) Alte venituri din exploatare

05

984

2. VENITURI FINANCIARE

06

2

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

12730

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

12578

a) Bunuri şi servicii

10

2177

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4947

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3728

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

75

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

204

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

589

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

18

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

194

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

32

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

9

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

368

- tichete de masă

23

188

- deplasări, detaşări

24

180

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5402

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

46

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

5

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

152

- cheltuieli privind dobânzile

32

150

- alte cheltuieli financiare

33

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

45

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

7

V. REZULTATUL NET

37

38

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

38

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

23

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

7

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4418

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

4418

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

4418

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

4418

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

12775

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

12730

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

45

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

86

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3381

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3701

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

149

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0,69

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

21000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

20900

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

15700

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

5200

c) Alte venituri din exploatare

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

20950

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

20800

a) Bunuri şi servicii

10

2500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11384

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

250

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

275

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1343

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

42

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

442

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

21

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

72

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

21

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

941

- lichele de masă

23

291

- deplasări, detaşări

24

650

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3850

d) Cheltuieli de protocol

26

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

10

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

100

h) Alte cheltuieli

30

2886

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

2

- alte cheltuieli financiare

33

148

3. Cheltuieli extraordinare

34