HOTĂRÂRE nr. 773 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "IOR" - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 3, str. Bucovina nr. 4
Cod unic de înregistrare: 340312
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Preliminat/ Realizat)

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

28.019

20.020

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

25.438

18.500

  

a)

din producţia vândută

3

14.657

16.000

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

585

600

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

  
  

e)

alte venituri din exploatare

9

10.196

1.900

    

- venituri conform OUG 95/2002

9a

  
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2.581

1.520

  

a)

din imobilizări financiare

11

183

0

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

27

40

  

d)

alte venituri financiare

14

2.371

1.480

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.883

19.430

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

24.350

17.635

  

a)

cheltuieli materiale

18

2.341

2.314

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.908

1.800

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

300

324

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

13.257

10.606

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

9.532

7.100

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.810

2.540

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.035

1.911

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

45

45

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

730

584

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

  
   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

915

966

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

146

142

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

  
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

769

824

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

  
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

602

600

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

4.970

1.200

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

972

791

   

i1) contract de mandat (2 contracte)

39

80

161

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

15

3

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

19

13

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

7

0

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

  
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

850

900

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.533

1.795

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

590

800

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

2.943

995

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

136

590

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

97

90

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

39

500

 

1

 

Rezerve legale

55

7

30

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 şi 59.

60

32

471

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

2

24

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

29

400

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1

46

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuielii privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

463

1.000

 

1

 

Surse proprii

72

463

1.000

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

  
 

3

 

Credite bancare

74

  
  

a)

- interne

75

  
  

b)

- externe

76

  
 

4

 

Fonduri europene

77

  
 

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

383

1.000

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

142

760

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

241

240

  

a)

interne

82

241

240

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

7

30

XI

1

 

Rezerve legale

85

7

30

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

28.019

20.020

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.883

19.430

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

394

344

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

384

384

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

10.447

8.066

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

9.307

6.900

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

225

200

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

915

966

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.020

1.497

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.267

1.750

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

73

52

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

75

52

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

995

971

 

11

 

Plăţi restante

103

  
  

a)

preţuri curente

104

1.907

0

  

b)

preţuri comparabile

105

1.972

0

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preţuri curente

107

2.100

1.345

  

b)

preţuri comparabile

108

2.171

1.345

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 565 din data de 9 august 2012