HOTĂRÂRE nr. 959 din 4 decembrie 2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum şi pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2014 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 1.114/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 cu privire la perioada de aplicare a acestuia, precum şi al art. 4 lit. s) pct. 13, art. 6 şi art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, Hotărârea Guvernului nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la 30 iunie 2014.
(2)Se aprobă ajutoarele de stat şi suma totală alocată ajutoarelor de stat, prevăzute la alin. (1), până la data de 30 iunie 2014, potrivit pct. 1, 2 şi 3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi suma totală alocată acestuia, până la data de 30 septembrie 2014, potrivit pct. 4 din anexă.
Art. 3
Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 şi 2 este de 520.484 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ: AJUTOARE DE STAT care se acordă producătorilor agricoli în anul 2014 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat în anul 2014

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Suma totală alocată
- mii lei -

1.

Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

În sectorul creşterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

1.453

2.

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Plata primelor de asigurare

31.000

3.

Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale

15.000

4.

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, sub formă de rambursare

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

473.031

TOTAL:

520.484

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 768 din data de 10 decembrie 2013