Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
amintind, de asemenea, articolul XII din Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW) (denumită în continuare Convenţia), referitor la procedurile de amendare a Convenţiei,
amintind, în continuare, că Adunarea, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),
luând act de amendamentele propuse la Convenţie pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,
luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul XII(1)(a)(i) din aceasta,
1.adoptă, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte că, în aplicarea noii reguli I/16, ori de câte ori cuvântul "ar trebui" este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de "trebuie", cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;
3.stabileşte, de asemenea, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(vii)(2) din Convenţie, că amendamentele la Convenţie se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave de 100 TRB sau mai mult au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
4.invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul XII(l)(a)(viii) din Convenţie, amendamentele la Convenţie vor intra în vigoare la l ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;
5.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(v), să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor părţilor la Convenţie;
6.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţie.
(- ANEXĂ la Rezoluţia MSC.373(93))
CAPITOLUL I: Prevederi generale
1.La sfârşitul regulii I/1.36 se adaugă următoarele definiţii noi:
"37.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
38.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
39.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
40.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
2.După regula I/15 existentă se adaugă o nouă regulă I/16:
"Regula I/16 - Verificarea conformităţii
1.Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei convenţii.
2.Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei convenţii.
3.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
4.Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
5.Auditul tuturor părţilor trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 16 octombrie 2015