ORDIN nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ
În baza prevederilor art. 241 alin. (2) şi ale art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2012,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modelul diplomei de conversie profesională, prevăzut în anexa nr. 1, şi modelul suplimentului la diplomă, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Suplimentul la diplomă, document ce însoţeşte obligatoriu diploma de conversie profesională, oferă o descriere privind contextul instituţional, statutul programului de conversie profesională absolvit de către titularul diplomei, programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează, precum şi rezultatele obţinute pe parcursul programului de conversie.
Art. 3
(1)Suplimentul la diplomă este redactat bilingv, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(2)Completarea celor 8 secţiuni ale suplimentului la diplomă este obligatorie.
(3)Normele de completare a suplimentului la diplomă sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Diploma de conversie profesională şi suplimentul la diplomă se gestionează, se completează şi se eliberează de instituţiile de învăţământ superior în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.
Art. 5
(1)Se aprobă modelul certificatului de acordare a definitivării în învăţământ, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)În baza ordinului ministrului educaţiei naţionale privind validarea anuală a rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ, inspectoratele şcolare eliberează cadrelor didactice care au promovat acest examen certificatul de acordare a definitivării în învăţământ.
Art. 6
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ superior şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
SUPLIMENT LA DIPLOMĂ
DIPLOMA SUPPLEMENT
1) Acest supliment însoţeşte diploma de conversie profesională cu seria .... nr. .............
This Supplement accompanies the Professional Conversion Diploma series ... no. ......
___
1) Se va completa de către instituţia de învăţământ superior care eliberează diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor înscrisurilor de pe actul de studii şi de pe suplimentul la diplomă.
1)To be filled in by the awarding institution that must check the legality of all information provided in the Diploma and Diploma Supplement.
2) Se va menţiona numărul total de ore, din care numărul total de ore de curs (C), numărul total de ore de seminar (S), numărul total de ore de lucrări practice (LP), numărul total de ore de proiect (P) etc.
2) The total number of hours shall be mentioned as follows: the total number of hours for classes (C), seminars (S), practical classes (LP), projects (P) etc.
3) Media anuală cu două zecimale, fără rotunjire,
3) The average grade per academic year, with two decimals and without rounding off.
4) Media generală cu două zecimale, fără rotunjire.
4) Overall average grade with two decimals and without rounding off.
5) Se va menţiona nivelul de învăţământ la care titularul diplomei se poate încadra, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6194/2012.
5) The level of study obtained by the diploma holder shall be mentioned, according to Article 9, Paragraphs 3 and 4 from The Methodological Standards of Organisation and Functioning of Professional Conversion Programmes for Pre-University Didactic Personnel, approved through OMECTS no. 6194/2012.
6) Se va completa de către instituţia care a asigurat şcolarizarea titularului.
6) To be filled in by the institution that was in charge of the diploma holder's training.
Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (faţă/verso), se va numerota şi se va ştampila pe fiecare pagină, pe colţul din dreapta jos (L.S.), cu acelaşi specimen de la 7.6.
The Diploma Supplement shall be printed on both sides (A4 paper format) and shall be numbered and stamped on each page on the right bottom corner (L.S.), with the same specimen from 7.6.

8. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI NATIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Overview of the national higher education system

Accesul în învăţământul superior se bazează pe diploma de bacalaureat (obţinută la sfârşitul învăţământului secundar superior), iar accesul la programe de master se bazează pe diploma obţinută după finalizarea studiilor de licenţă (BA/BSc/BEng).

Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (obtained at the end of upper secondary education) and access to master programmes is based on the bachelor degree (BA/BSc/BEng).

Studiile universitare de licenţă (BA/BSc/BEng) presupun 180-240 de puncte de credit, calculate în conformitate cu sistemul european de credite transferabile (ECTS/SECT), şi se finalizează prin nivelul 6 din cadrul european al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC).

Bachelor studies (BA/BSc/BEng) presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS/SECT), and ends with the level 6 from the European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF/CEC).

Studiile universitare de master (MA/MSc/MEng) presupun 60-120 de puncte de credit, calculate în conformitate cu sistemul european de credite transferabile (ECTS/SECT), şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC.

Master studies (MA/MSc/MEng) presuppose 60-126 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS/SECT), and ends with the level 7 EQF/CEC.

Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, studiile universitare de licenţă şi masterat pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master (în următoarele domenii de studiu; Medicină - 360 de ECTS/ SECT, Stomatologie - 360 de ECTS/ SECT, Farmacie - 300 ECTS/ SECT, Medicină Veterinară - 360 ECTS/ SECT, Arhitectură - 360 ECTS/ SECT).

For professions regulated bv European norms, regulations or good practices, bachelor (BA/BSc/BEng) and master studies (MA/MSc/MEng/ can be provided as part of a 5 to 6 year full-time programme of study, thus diplomas are recognised as master's degree certificates (the following fields of study are considered: Medicine - 360 ECTS/SECT, Dentistry - 360 ECTS/SECT, Pharmacy - 300 ECTS/SECT, Veterinary Medicine - 360 ECTS/SECT, Architecture - 360 ECTS/SECT).

Studiile universitare de doctorat conduc la o teza de doctorat, iar candidaţii care finalizează primesc diploma de doctor. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC.

PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma. Doctoral studies allow obtaining a qualification at level 8 EQF/CEC.

Sistemul de învăţământ superior românesc este un sistem deschis. Toate universităţile din România folosesc Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS/SECI).

The Romanian higher education system is an open system. All Romanian universities use the European Credit Transfer System (ECTS/SECT).

Programele de studii universitare pot fi organizate, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare, la următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

University programs can be organized, as appropriate, according to legal regulations, at the following forms of education: full time, part time and distantly.

De asemenea, universităţile oferă programe de formare profesională continuă, pe baza cererilor de pe piaţa muncii.

Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demands.

(*) În conformitate cu Legea nr. 1/2011.
According to Law no. 1/2011.
ANEXA nr. 3: Norme de completare a suplimentului la diplomă
(1)Secţiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naştere, nume (altul decât cel de la naştere, dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al cursantului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului diplomei), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior.
(2)Secţiunea 2 "Informaţii privind instituţia de învăţământ superior, domeniul de studii, programul de studii şi programul de conversie profesională", în conformitate cu prevederile art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012, cuprinde: numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care a organizat programul de conversie profesională şi care a eliberat diploma de conversie profesională (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea care a organizat programul de conversie profesională şi examenul de absolvire, domeniul de studii, programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează programul de conversie profesională, denumirea programului de conversie profesională, precum şi limba (limbile) de studiu/examinare.
(3)Secţiunea 3 "Informaţii privind nivelul calificării" cuprinde: menţiunea referitoare la nivelul calificării, durata programului de conversie profesională, condiţii de admitere conform prevederilor art. 7 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012.
(4)Secţiunea 4 "Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute" cuprinde: forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă); competenţele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012; detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).
(5)Secţiunea 5 "Informaţii suplimentare" prezintă menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la diploma de conversie şi suplimentul la diplomă, care au fost emise.
(6)Secţiunea 6 "Informaţii privind drepturile conferite de diploma de conversie profesională" precizează nivelul de învăţământ la care titularul diplomei se poate încadra, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012, şi posibilităţile de continuare a studiilor.
(7)Secţiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan, secretar-şef al universităţii, secretar-şef al facultăţii); elemente de siguranţă, numărul şi data eliberării, iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat organizarea programului de conversie. Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).
(8)Secţiunea 8 "Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 4:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 18 septembrie 2014