ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
Dată fiind necesitatea adaptării prevederilor legale care reglementează regimul juridic şi modalităţile de plată a taxelor consulare la practica actuală de natură consulară şi la realităţile curente care circumstanţiază activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare române din străinătate,
în condiţiile multiplicării incidentelor grave şi a situaţiilor de criză ce afectează cetăţenii români aflaţi în străinătate, cazuri ce reclamă acordarea în regim de urgenţă a asistenţei consulare specifice,
în lumina interesului de a facilita reglementarea situaţiei juridice a minorilor de cetăţenie română din străinătate, în contextul social şi economic actual,
în scopul alinierii la reglementările comunitare în materia taxelor de viză, în perspectiva aplicării integrale a acquis-ului Schengen de către România, cu efecte benefice imediate prin creşterea atractivităţii ţării noastre ca partener în cadrul schimburilor şcolare, universitare sau academice şi ca destinaţie pentru cercetătorii ştiinţifici şi reprezentanţii organizaţiilor nonprofit,
având în vedere că prestarea cu titlu oneros a anumitor servicii consulare constituie un impediment pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare consulară, cu precădere între statele membre ale Uniunii Europene, iar printre beneficiarii direcţi ai cooperării consulare internaţionale se numără cetăţenii români aflaţi în state terţe în care România nu este reprezentată la nivel consular,
întrucât dimensiunile prezenţei româneşti în străinătate au cunoscut în ultimul timp o amplificare continuă şi o extindere geografică fără precedent, iar exigenţele serviciilor de asistenţă consulară impun înlăturarea stringentă a impedimentelor procedurale şi reglementarea unor instrumente de lucru cât mai operative şi cât mai flexibile,
în considerarea faptului că aceste imperative vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată.
(2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condiţiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special."
2.Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum şi serviciile consulare solicitate de personalul civil şi militar al statului, trimis în misiune în străinătate, şi de membrii de familie însoţitori.
(2) Sunt scutite de plata taxelor consulare:
a) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine;
b) eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;
c) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar;
d) eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză;
e) identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie;
f) înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română;
g) înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate;
h) eliberarea paşapoartelor mortuare;
i) procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate;
j) autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale;
k) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l) eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române;
m) eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în condiţii de reciprocitate;
n) eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte;
o) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;
p) eliberarea vizelor pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;
q) eliberarea vizelor pentru elevi şi studenţi din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile postuniversitare, precum şi profesorilor însoţitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare academică, ştiinţifică ori profesională;
r) eliberarea vizelor pentru cercetători care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;
s) eliberarea vizelor pentru reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;
ş) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
t) eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
ţ) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate.
(3) Regimul de gratuitate prevăzut la alin. (1) şi (2) se extinde şi asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum şi asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute de nota nr. 8 din anexă."
3.Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Şefii oficiilor consulare şi coordonatorii secţiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, şefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale.
(2) Pentru solicitanţii de servicii consulare care nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic şi consular competent potrivit alin. (1) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din raţiuni umanitare, de curtoazie ori atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României.
(3) În cazul scutirii de plata taxelor consulare în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."
4.Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Taxele percepute pentru vize nu se restituie, cu excepţia următoarelor situaţii:
a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză;
b) cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerinţele legale privind depunerea acesteia."
5.Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia taxelor de urgenţă, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială şi a sumelor prevăzute la nota nr. 8 din anexă, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat."
6.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: SERVICIILE CONSULARE pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
(- Anexa la Legea nr. 198/2008)

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în euro

0

1

2

A. Documente de identitate şi călătorie

1

Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate

15

2

Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie

40

3

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic

59

4

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar

20

5

Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru cetăţeni români, precum şi a unui titlu de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora, în cazul cărora s-a solicitat reunificarea familiei

5,2

B. Vize

1

Viza de tranzit aeroportuar

60

2

Viza de tranzit

60

3

Viza de scurta şedere

60

4

Viza de lungă şedere

120

C. Servicii notariale

1

Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:

 

- un exemplar

40

- pentru fiecare exemplar în plus

10

2

Legalizarea semnăturii traducătorului

40

3

Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

10

4

Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată

30

5

Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România

30

6

Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:

 

- pentru valori de până la 50.000 euro

300

- pentru valori între 50.001-100.000 euro

600

- pentru valori între 100.001-500.000 euro

900

- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro

1.500

- pentru valori peste 1.000.000 euro

3.500 + 0,1% din valoare

7

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină

10

8

Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină

30

9

Legalizarea traducerii efectuate

20

10

Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular

20

11

Eliberarea unui certificat de cutumă

30

12

Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi

30

13

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave

30

14

Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini

30

15

Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa

300

D. Servicii de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române

90

2

Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

90

3

Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

135

4

Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc

45

5

Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc

30

6

Eliberarea unui extras de stare civilă

30

E. Servicii diverse

1

Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

60

2

Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română

600

3

Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român

30

4

Eliberarea dovezii de cetăţenie

10

5

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate

30

6

Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc

30

7

Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial

30

8

Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă

30

NOTE:
1.Taxele pentru eliberarea cărţilor de identitate, a paşapoartelor sau a oricăror altor documente de călătorie acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare ori certificare conexe, prevăzute de lege.
2.Taxele pentru înscrierea certificatelor de stare civilă străine în registrele de stare civilă româneşti acoperă efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau certificare conexe, prevăzute de lege.
3.Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, după caz, sunt incluse în taxele percepute conform lit. B din tabel.
4.Contravaloarea colantelor de viză şi a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.
5.Contravaloarea blanchetelor cărţilor de identitate şi ale cărţilor electronice de identitate, eliberate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului finanţelor publice, anterior introducerii în circulaţie a documentelor respective.
6.Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naţionale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naţionale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.
7.Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.
8.Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor consulare, cheltuielile necesare pentru organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 742 din data de 13 octombrie 2014