DECIZIE nr. 1471 din 7 septembrie 2016 privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.
Având în vedere:
- prevederile art. 144, art. 175 alin. (2) lit. c) şi art. 179 alin. (2) lit. c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.422/2016*) privind retragerea Licenţei nr. 1.863 de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi Licenţei nr. 1.864 de furnizare a gazelor naturale, acordate Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.;
_____
*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.422/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) coroborate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a) şi z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoare decizie:
Art. 1
(1)Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21, Băneasa Bussiness Center, et. 6, înregistrată în registrul comerţului sub numărul de ordine J40/1.614/15.02.2001, este desemnată furnizor de ultimă instanţă, pe o perioadă de 3 luni începând cu data de 30 septembrie 2016.
(2)Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia să asigure furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale clienţilor finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L.
(3)Desfăşurarea de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. a activităţii de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale pentru clienţii finali beneficiari se face de drept, în condiţiile şi la preţul pentru furnizarea de ultimă instanţă, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale, fără a fi necesară încheierea unui contract anterior începerii furnizării de ultimă instanţă.
(4)Preţul pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale este stabilit de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) astfel:
a)pentru clientul casnic prin aplicarea unui procent de majorare de 10% la preţul final reglementat practicat în mod curent de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., pentru categoria din care clientul casnic face parte;
b)pentru clientul noncasnic este preţul de furnizare a gazelor naturale din oferta-tip pentru clienţii noncasnici, publicată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. la data de 30 martie 2016, cu durată de valabilitate până la data de 31 martie 2017, pentru categoria din care clientul noncasnic face parte.
(5)Activitatea de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale desfăşurată de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. încetează:
a)de drept, la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1);
b)în situaţia în care clientul final beneficiar nu îşi achită obligaţiile de plată aferente activităţii de furnizare de ultimă instanţă.
(6)Pe perioada asigurării furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., clientul final beneficiar al acesteia nu are dreptul să deruleze alt contract de furnizare a gazelor naturale.
(7)Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L., prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI - S.P.R.L., are obligaţia ca, în termen de cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, să pună la dispoziţia Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., cu titlu gratuit, toate datele şi informaţiile necesare acesteia în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale în condiţii de siguranţă şi continuitate.
(8)Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia ca, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii de la Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L., prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI - S.P.R.L., a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (7), să notifice tuturor clienţilor finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu titularul licenţei de furnizare înlocuit perioada pentru care se asigură furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, condiţiile contractuale şi preţurile aferente acesteia, precum şi modalitatea prin care aceştia îşi pot exprima acordul sau refuzul, după caz, privind asigurarea de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. a furnizării de ultimă instanţă.
(9)Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia să asigure furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale pentru clienţii casnici care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu titularul licenţei de furnizare înlocuit, fără a fi necesară transmiterea de către aceştia a unui acord.
(10)Clienţii casnici care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu titularul licenţei de furnizare înlocuit, notificaţi în conformitate cu prevederile alin. (8), care nu doresc să beneficieze de furnizarea în regim de ultimă instanţă, au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării, să transmită Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. refuzul privind asigurarea furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale.
(11)Clienţii finali care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu titularul licenţei de furnizare înlocuit, notificaţi în conformitate cu prevederile alin. (8), au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării, să transmită Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. acordul sau refuzul privind asigurarea furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale. Neprimirea unui răspuns din partea acestor clienţi finali în termenul stipulat este asimilată refuzului furnizării de ultimă instanţă, iar Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. nu are obligaţia să furnizeze gaze naturale acestora.
(12)Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. nu are obligaţia să asigure furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale:
a)clienţilor finali care au transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării refuzul privind asigurarea furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale;
b)clienţilor finali care la momentul preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la achitarea integrală de către aceştia a obligaţiilor de plată.
(13)La încetarea activităţii de furnizare de ultima instanţă a gazelor naturale, Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia de a oferi clienţilor casnici beneficiari care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu titularul licenţei de furnizare înlocuit posibilitatea de a încheia cu acesta contracte de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, la preţurile de furnizare reglementate de ANRE pentru GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.
(14)La încetarea activităţii de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale, Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia să înainteze ANRE un raport care să conţină date şi informaţii referitoare la categoriile de clienţi finali beneficiari, numărul de clienţi finali din fiecare categorie şi volumele de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanţă acestora.
(15)Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. va ţine evidenţe contabile separate pentru activitatea de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale desfăşurată şi va depune, în termen de 30 de zile de la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1), documentele prevăzute în anexele la Regulamentul privind separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv situaţiile privind cheltuielile, veniturile, imobilizările corporale/necorporale, obiectele de inventar şi balanţa de verificare aferente activităţii desfăşurate ca furnizor de ultimă instanţă.
Art. 2
Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L., prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI - S.P.R.L., şi clienţii finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu titularul licenţei de furnizare înlocuit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 9 septembrie 2016