HOTĂRÂRE nr. 805 din 31 iulie 2012 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, a unor imobile trecute în domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, nr. 141/2009, modificată prin Hotărârea nr. 142/2011, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilelor date în administrare potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor, proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificaţie
Număr M.F.P.

Municipiul Calafat, str. A.I. Cuza nr. 2A, judeţul Dolj

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj
C.U.I. MAI. - 4267095 C.U.I. I.P.J. Dolj -4554238

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, nr. 141/2009, modificată prin Hotărârea nr. 142/2011 C.U.I. Calafat - 4554424

Teren intravilan - 2.354 mp
Clădire - 347 mp
C.F. 2804
Nr. cadastral - 1901

81901 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie un număr de inventar pentru acest imobil.

Municipiul Calafat, str. A.I. Cuza nr. 2A/1, judeţul Dolj

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj
C.U.I. M.A.I. -4267095 C.U.I. I.P.J. Dolj -4554238

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, nr. 141/2009, modificată prin Hotărârea nr. 142/2011 C.U.I. Calafat -4554424

Teren intravilan - 664 mp
C.F. 3045
Nr. cadastral - 2097

81901 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie un număr de inventar pentru acest imobil.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 8 august 2012