HOTĂRÂRE nr. 588 din 22 iulie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 170/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 102.360 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Trecerea în domeniul public al municipiului Bucureşti se face în scopul realizării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a obiectivului de investiţii "Poligon de pregătire pentru răspunsul în situaţii de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti".
(3)Dacă în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se finalizează obiectivul de investiţii sau nu se păstrează destinaţia acestuia prevăzută la alin. (2), partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov.
Art. 3
După trecerea unui interval de 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, imobilul rezultat (clădire şi teren aferent) intră de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov.
Art. 4
Predarea-primirea părţii de imobil, potrivit art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov, a cărui valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Unitatea care administrează imobilul

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(în lei)

Tipul bunului

102360

8.19.01

41-23

Municipiul Bucureşti, sectorul 4, şos. Vitan Bârzeşti nr. 24

CF nr. 220045 şi nr. 220046

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov

CIF 33949746

1974

70.389.004,14

imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil care trece din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea imobilelor ce trec în domeniul public al municipiului Bucureşti

Nr. M.F.P.

Municipiul Bucureşti, sectorul 4, şos. Vitan Bârzeşti nr. 24

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov

CIF 33949746

Municipiul Bucureşti

Cod unic de identificare (CUI) 4267117

Denumire imobil: 41-23

Nr. cadastral 220046

Suprafaţă teren = 26.026 mp

Nr. construcţii = 4

Suprafaţă C2 = 63 mp

Suprafaţă C4 = 613 mp

Suprafaţă C6 = 99 mp

Suprafaţă C7 = 127 mp

Suprafaţă totală construită = 902 mp

Nr. CF = 220046

36.025.726,37 lei

102360 (parţial)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 28 iulie 2015