ORDIN nr. 1575 din 22 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.520/2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi adresele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. N.B. 7.288, 71.247/2014 şi 77.894/2014,
având în vedere prevederile art. 695 pct. 17 şi art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 30 iunie 2015 se suspendă temporar distribuirea în afara teritoriului României a medicamentelor din lista prevăzută la alin. (1)."
2.Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 456/2013)

Nr. crt.

Denumirea comună internaţională

1.

ASPARAGINAZUM

2.

BLEOMYCINUM SULFAS

3.

BUSULFANUM

4.

CARMUSTINA

5.

CHLORAMBUCILUM

6.

CISPLATINUM

7.

CYCLOPHOSPHAMIDUM

8.

CYTARABINUM

9.

DACARBAZINUM

10.

DACTINOMICINUM

11.

DAUNORUBICINUM

12.

DEXAMETHASONUM

13.

ETOPOSIDE

14.

FLUOROURACILUM

15.

LOMUSTINUM

16.

MELPHALANUM

17.

MERCAPTOPURINUM

18.

METHOTREXATUM

19.

PROCARBAZINA

20.

TENIPOSIDE

21.

TIOGUANINA

22.

VINBLASTINUM

23.

PEGINTERFERON alfa-2a

24.

SUNITINIBUM

25.

ENOXAPARINUM

26.

NADROPARINUM

27.

DALTEPARINUM

28.

TINZAPARINUM

29.

BEMIPARINUM

30.

HEPARINUM

31.

RITUXIMABUM

32.

BEVACIZUMABUM

33.

ERLOTINIBUM

34.

OCTREOTIDUM LAR

35.

VORICONAZOLUM

36.

GOSERELINUM

37.

FULVESTRANTUM

38.

INSULINUM GLARGINUM

39.

INSULINUM GLULIZINUM

40.

INSULINE UMANE

41.

DEFERASIROXUM

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 946 din data de 23 decembrie 2014