HOTĂRÂRE nr. 345 din 11 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 6 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Autorităţile prevăzute la art. 3 percep solicitanţilor tarife pentru activităţile aferente procedurilor de plasare pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."
2.La articolul 13, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:"
3.La articolul 13, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"f1) punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide care nu respectă conţinutul declaraţiei depuse în vederea avizării/autorizării în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;"
4.La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la art. 13 lit. a), e), f), f), h), i), j), k), n), p) şi s);"
5.La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Dacă personalul împuternicit al autorităţilor menţionate la art. 4, potrivit competenţelor legale, apreciază că faptele prevăzute la art. 13 au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să atragă răspunderea penală, sesizează organul de urmărire penală competent."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

interimar,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul apărării naţionale,

Ştefan-Alexandru Tinca,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 367 din data de 12 mai 2016