ORDIN nr. 1 din 11 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009
Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 decembrie 2012, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, litera c) se abrogă.
2.La articolul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"o) să deconteze asigurătorilor autorizaţi cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu;"
3.La articolul 2, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
"p) să efectueze plata despăgubirilor în baza centralizatorului transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor."
4.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Un acţionar/grup care deţine participaţii la societăţi de asigurare care urmează să devină acţionari ai PAID poate deţine cel mult 15% din capitalul social al societăţii."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III
Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 22 ianuarie 2013