PROGRAM DE COLABORARE din 9 aprilie 2013 în domeniile educaţiei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013-2018
Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite în continuare părţi,
animate de dorinţa de a dezvolta relaţiile lor de prietenie şi colaborare,
în conformitate cu prevederile articolului 23 din Acordul de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004,
au convenit următorul program de colaborare:
CAPITOLUL I: Educaţie
Art. 1
Părţile vor încuraja acordarea de burse pentru studii complete sau parţiale, în domenii de interes pentru fiecare parte. Condiţiile acestora se vor comunica anual pe cale diplomatică.
Art. 2
Părţile vor putea primi cetăţeni ai celuilalt stat pentru a studia în sistemul propriu de învăţământ superior.
Art. 3
Părţile vor sprijini realizarea de schimburi de specialişti în domeniul învăţământului, profesori şi cercetători, pentru documentare, schimb de experienţă, participări la conferinţe şi la manifestări ştiinţifice.
Art. 4
Părţile vor încuraja stabilirea unor contacte directe şi încheierea de documente de colaborare între universităţile şi instituţiile de învăţământ superior din cele două state.
Art. 5
Părţile vor face schimb de publicaţii, manuale şcolare, cursuri universitare, materiale documentare privind structura şi conţinutul sistemului de învăţământ din cele două state şi alte materiale de interes comun din domeniul învăţământului.
Art. 6
Părţile vor sprijini cooperarea tehnico-ştiinţifică directă între entităţi publice sau private (universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, companii/întreprinderi mici şi mijlocii) pe teme de interes comun, care vor stimula:
a)dezvoltarea proiectelor inovative de cercetare-dezvoltare;
b)schimbul şi formarea de experţi, cercetători, personal tehnic în cadrul proiectelor comune;
c)schimbul de informaţii ştiinţifice şi tehnologice şi de documentaţie;
d)organizarea de conferinţe ştiinţifice, seminare, simpozioane, mese rotunde în domeniul ştiinţific şi tehnic.
CAPITOLUL II: Cultură
Art. 7
Părţile vor favoriza schimbul de scriitori, artişti, solişti şi formaţii artistice de amatori şi profesioniste, precum şi de specialişti şi personalităţi.
Art. 8
Părţile vor sprijini organizarea de manifestări culturale şi artistice - expoziţii de artă, prezentări de filme, piese de teatru, festivaluri de muzică şi dans.
Art. 9
Părţile vor încuraja schimbul de publicaţii de artă, filme, cărţi, periodice, înregistrări muzicale, partituri, discuri şi benzi între biblioteci, muzee şi alte instituţii culturale.
Art. 10
Părţile vor încuraja cooperarea între edituri, inclusiv în ceea ce priveşte difuzarea şi comercializarea cărţilor.
Art. 11
Părţile vor promova contactele directe între instituţii şi specialişti din domeniul patrimoniului cultural. Părţile vor derula acţiuni comune în vederea protejării şi promovării patrimoniului cultural: schimburi de specialişti şi de publicaţii de specialitate.
Părţile vor încuraja organizarea periodică de schimburi de experţi în domeniile patrimoniului cultural imaterial, prin realizarea unor cercetări de teren ale căror detalii se stabilesc de comun acord de către cele două părţi.
Părţile vor încuraja organizarea de proiecte comune în domeniile patrimoniului cultural imaterial, în scopul promovării acestui tip de patrimoniu, în cele două state.
Art. 12
Părţile vor încuraja organizarea în comun de manifestări culturale - expoziţii, simpozioane etc. - pe teme convenite în prealabil.
Art. 13
Părţile vor încuraja includerea în repertoriul instituţiilor publice a unor lucrări dramatice şi muzicale originare din celălalt stat.
Art. 14
Părţile vor încuraja traducerea şi publicarea în statul lor de lucrări literare, ştiinţifice reprezentative etc. ale unor autori din celălalt stat.
CAPITOLUL III: Tineret şi sport
Art. 15
Părţile vor sprijini dezvoltarea relaţiilor dintre federaţiile sportive, organizaţiile şi instituţiile care se ocupă de educaţie fizică şi sport în cele două ţări. Acţiunile concrete şi condiţiile financiare pentru realizarea schimburilor sportive vor fi stabilite de comun acord între instituţiile interesate.
Art. 16
Părţile, animate de dorinţa dezvoltării relaţiilor reciproce în domeniul politicii de tineret şi în vederea unei mai bune cunoaşteri a structurilor de tineret din cele două ţări, vor sprijini schimburile de informaţii şi de materiale documentare, precum şi schimburile de experienţă pe linia specialiştilor angajaţi în aplicarea politicii de tineret.
În acest sens, se va acorda prioritate cooperării în domeniile educaţiei, participării, angajării tinerilor, petrecerii timpului liber şi activităţilor recreative, precum şi sportului pentru tineri.
CAPITOLUL IV: Mass-media
Art. 17
Părţile vor încuraja încheierea unui acord de colaborare între Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi autorităţile uruguayene competente în vederea asigurării unei baze juridice actualizate care să permită realizarea schimburilor de materiale de presă (fluxuri de ştiri, materiale documentare, fotografii), precum şi a schimburilor de specialişti în domeniile jurnalistic, tehnic, marketing, vânzări.
Art. 18
Societatea Română de Radiodifuziune şi SODRE vor coopera prin:
- schimburi lunare de emisiuni cultural-artistice, cu o durată de o oră;
- realizarea şi difuzarea, la cererea partenerului, a unor interviuri cu personalităţi politice, culturale şi ştiinţifice;
- schimburi de personal redacţional în condiţii care vor fi stabilite pentru fiecare caz în parte;
- schimburi de programe muzicale (însoţite de comentarii înregistrate sau fişe ale creatorilor şi interpreţilor);
- schimburi de emisiuni speciale dedicate zilelor naţionale.
Art. 19
Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul televiziunii, prin schimburi de programe privind cultura, civilizaţia, istoria, dezvoltarea economică şi socială a statelor lor, pe baza respectării legislaţiei audiovizuale naţionale din cele două state şi a reglementărilor internaţionale pentru drepturile de autor şi drepturile conexe. Schimburile de programe se vor face pe baza unui acord bilateral.
CAPITOLUL V: Dispoziţii financiare
Art. 20
Propunerile, organismele responsabile de executarea lor, condiţiile financiare, resursele umane, materialul informativ şi/sau cataloagele, datele, durata şi celelalte elemente legate de proiectele de colaborare şi schimburile menţionate în prezentul program se vor stabili pe cale diplomatică.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 21
Prevederile prezentului program nu sunt restrictive şi nu exclud realizarea altor acţiuni şi/sau schimburi.
Art. 22
Părţile îşi vor acorda reciproc toate facilităţile pentru activităţile prevăzute în prezentul program în vederea realizării schimburilor de persoane care se vor efectua în cadrul acestuia.
Art. 23
Părţile îşi vor comunica, cu cel puţin două luni înainte de plecarea delegaţiilor lor, curriculum vitae, programul de lucru, subiectele de discutat, limbile de circulaţie internaţională cunoscute de membrii delegaţiilor, precum şi alte elemente considerate utile. După primirea acestor date, partea primitoare va confirma în timp util părţii trimiţătoare acordul său pentru primirea delegaţilor propuşi. Data sosirii delegaţilor confirmaţi va fi comunicată părţii primitoare cu cel puţin 7-10 zile înainte de sosirea acestora.
Art. 24
Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil pentru o perioadă de 5 ani.
-****-
Semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi spaniolă, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului,

Luis Leonardo Almagro Lemes,

ministrul relaţiilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 14 mai 2013