ORDONANŢĂ nr. 18 din 23 august 2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
Având în vedere prevederile art. 3.2(e) din Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, ale art. 5-8, 11a şi 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, precum şi ale art. 4 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Titlul va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană"
2.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1996, precum şi a celor care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană."
3.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, denumită în continuare ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, funcţionează ca operator economic prestator de servicii de navigaţie aeriană."
4.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Cheltuielile şi veniturile aferente instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană asigurate în zona de responsabilitate a României, stabilită potrivit tratatelor internaţionale la care este parte, se includ în bazele de cost luate în calcul pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană.
(2) Bazele de cost prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ROMATSA separat pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută şi pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006.
(3) ROMATSA elaborează bazele de cost prevăzute la alin. (1), integrând costurile privind serviciile, instalaţiile şi activităţile eligibile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006, şi asigură consultarea beneficiarilor serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi transmiterea bazelor de cost către EUROCONTROL, cu respectarea cerinţelor şi termenelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006, în vederea evaluării, avizării sau, după caz, aprobării tarifelor aferente serviciilor de navigaţie aeriană.
(4) Transmiterea bazelor de cost la EUROCONTROL, potrivit dispoziţiilor alin. (3), se face numai cu avizul autorităţii naţionale de supervizare responsabile cu monitorizarea planului naţional de performanţă, elaborat şi adoptat potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, din punctul de vedere al îndeplinirii obiectivelor de performanţă stabilite în planul de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană furnizate în zona de responsabilitate a României, precum şi al aplicării corecte a mecanismului de împărţire a riscurilor, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006.
(5) Prin derogare de la prevederile legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la nivelul regiilor autonome, bugetul de venituri şi cheltuieli al ROMATSA cuprinde bazele de cost transmise la EUROCONTROL potrivit dispoziţiilor alin. (3), consolidate cu baza de cost aferentă serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA pe aeroporturile care nu intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006, şi se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice, la propunerea consiliului de administraţie al ROMATSA.
(6) Modelul formularelor bugetului de venituri şi cheltuieli, specific ROMATSA, se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice şi cuprinde datele şi informaţiile prevăzute în tabelele de raportare stabilite în anexele II - «Transparenţa bazei de costuri» şi VI - «Mecanismul de tarifare» din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006."
5.Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Potrivit principiilor EUROCONTROL şi Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006, ROMATSA va include ca element în stabilirea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană prestate o cotă procentuală aplicată activelor, reprezentând rentabilitatea acestora.
(2) Cota privind rentabilitatea activelor se stabileşte pentru fiecare perioadă de referinţă pe baza riscului financiar al prestatorului de servicii de navigaţie aeriană.
(3) Valoarea rentabilităţii activelor se determină potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006."
6.Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Elementele de cheltuieli de fundamentare a tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană includ şi cheltuielile cu personalul care, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, vor constitui limite pentru negocierea contractului colectiv de muncă."
7.Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Veniturile din exploatare luate în calcul la determinarea provizionului constituit potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor include partea de venit reprezentând valoarea rentabilităţii activelor, prevăzută la art. 8."
8.La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Documentele legale pentru înregistrarea veniturilor şi a taxei pe valoarea adăugată colectate, precum şi cele referitoare la operaţiunile de regularizare a acestora, atât la ROMATSA, cât şi la beneficiarii interni ai serviciilor de navigaţie aeriană prestate de ROMATSA, sunt cele emise de EUROCONTROL şi recunoscute din punct de vedere fiscal de autorităţile române."
9.La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.
10.La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Înregistrarea în contabilitatea ROMATSA a veniturilor facturate de EUROCONTROL în euro, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată colectate, se va face în lei, utilizându-se cursul de schimb al Băncii Naţionale a României în vigoare la data facturării, potrivit calendarului de facturare publicat anual de EUROCONTROL."
Art. II
Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 622 din data de 30 august 2012