PROCEDURĂ din 5 mai 2014 de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi elementele acestor date
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prin prezenta procedură se stabileşte modul de:
a)căutare automatizată de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, în sistemele de evidenţă ale statelor membre;
b)furnizare de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV, a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014, prin accesarea automatizată de către punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România, a Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI.
(2)Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. a) vizează vehiculele înmatriculate într-un stat membru, altul decât România, cu care au fost săvârşite încălcări pe teritoriul României.
(3)Activitatea de furnizare a datelor prevăzută la alin. (1) lit. b) vizează vehiculele înmatriculate în România, cu care au fost săvârşite încălcări pe teritoriile altor state membre.
(4)Detalierea elementelor datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este prevăzută în anexele nr. 3-5.
(5)Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în situaţia căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.
Art. 2
(1)În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)încălcări - încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, astfel cum acestea sunt stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 5/2004;
b)date privind înmatricularea vehiculelor - date privind vehiculele şi date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor aflate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre;
c)componenta naţională a platformei informatice EUCARIS - aplicaţie a platformei informatice EUCARIS destinată realizării schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor în temeiul Directivei 2011/82/UE şi administrată, la nivel naţional, de DRPCIV;
d)căutare individuală - căutare automatizată utilizând componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin care se accesează, în timp real, sub formă de cerere transmisă, sistemul de evidenţă aparţinând altui stat membru şi se obţin date privind înmatricularea unui singur vehicul;
e)căutare multiplă - căutare automatizată utilizând componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin care se interoghează în mod asincron sistemul de evidenţă aparţinând altui stat membru şi se obţin date privind înmatricularea referitoare la mai mult de un vehicul;
f)personal autorizat - personalul special desemnat din poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române sau din Poliţia de Frontieră Română care are acces la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS.
(2)Prezenta procedură utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 5/2014.
Art. 3
Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră desemnează câte o structură pentru a coordona, la nivelul fiecărui inspectorat general, activităţile specifice privind schimbul transfrontalier de informaţii referitoare la încălcări, prin utilizarea căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor în sistemele de evidenţă aparţinând altor state membre, în condiţiile Legii nr. 5/2014.
Art. 4
(1)În vederea asigurării căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor, în condiţiile prezentei proceduri, DRPCIV îndeplineşte următoarele activităţi:
a)asigură funcţionarea componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS;
b)asigură accesul la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS pentru personalul autorizat;
c)întocmeşte şi actualizează lista cu personalul autorizat;
d)adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură pentru asigurarea disponibilităţii efectuării de căutări automatizate sau furnizării de date privind înmatricularea vehiculelor, 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7;
e)adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea şi funcţionarea echipamentelor şi programelor informatice aferente componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.
(2)În cazul unor probleme tehnice care nu permit asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), DRPCIV informează imediat atât punctele naţionale de contact ale statelor membre, cât şi poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română şi convine cu acestea asupra modalităţii alternative temporare de efectuare a schimbului de date.
(3)DRPCIV asigură sprijin şi asistenţă poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române în instalarea aplicaţiilor client la nivelul acestor structuri pentru utilizarea componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.
(4)DRPCIV asigură sprijin, asistenţă şi îndrumare poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române pentru utilizarea programelor informatice aferente componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS, sens în care poate emite anumite instrucţiuni de utilizare.
(5)În cadrul activităţilor de asigurare a căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor, la nivelul DRPCIV se iau măsurile adecvate în vederea:
a)asigurării prelucrării datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)ţinerii evidenţei prelucrărilor de date pe care le efectuează;
c)transmiterii informaţiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la rezultatele obţinute, la cererea punctelor naţionale ale statelor membre, altele decât România.
CAPITOLUL II: Procedura de căutare automatizată a datelor privind înmatricularea vehiculelor
SECŢIUNEA 1: Căutarea individuală
Art. 5
(1)DRPCIV asigură poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române accesul la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin intermediul personalului autorizat.
(2)În vederea asigurării accesului prevăzut la alin. (1), DRPCIV acordă autorizaţie specială de acces personalului poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
(3)Căutările individuale se efectuează numai de personalul autorizat de către DRPCIV.
(4)Lista personalului autorizat să efectueze căutări individuale se actualizează permanent la nivelul DRPCIV, al poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române.
Art. 6
(1)Pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română solicită DRPCIV acordarea drepturilor de acces pentru poliţiştii care au competenţe legale în constatarea şi sancţionarea încălcărilor săvârşite pe teritoriul României. Solicitările trebuie însoţite de următoarele documente:
a)fişele de utilizator şi angajamentele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, completate şi semnate de poliţişti;
b)dovada efectuării de către poliţişti a unui instructaj în ceea ce priveşte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
(2)Personalul propus pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces se identifică şi se desemnează din rândul poliţiştilor cu competenţe legale în constatarea şi sancţionarea încălcărilor, familiarizaţi cu utilizarea tehnicii de calcul. Se recomandă selecţia poliţiştilor care au cunoştinţe de limba engleză, având în vedere specificul aplicaţiilor informatice aferente platformei informatice EUCARIS.
(3)Autorizaţia specială de acces se eliberează de către DRPCIV dacă unitatea/subunitatea solicitantă asigură o staţie de lucru conectată la Reţeaua de comunicaţii voce date a Ministerului Afacerilor Interne, pe care este instalat un soft antivirus licenţiat, cu abonament de actualizare. Este interzis accesul la internet al staţiei respective.
(4)Autorizaţia specială de acces se retrage de DRPCIV în situaţia în care se constată că nu mai subzistă condiţiile în care aceasta a fost acordată.
(5)Autorizaţia specială de acces poate fi acordată sau retrasă şi de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române ori de Poliţia de Frontieră Română, în cazul în care DRPCIV pune la dispoziţia acestora o aplicaţie informatică dedicată gestionării utilizatorilor.
(6)Instructajul prevăzut la alin. (1) lit. b) se realizează de către responsabilii cu protecţia datelor personale de la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectoratelor judeţene de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sau Gărzii de Coastă, după caz, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea poliţiştii ce urmează a fi propuşi pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces ori de către Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din Ministerul Afacerilor Interne.
(7)În urma instructajului efectuat, unităţile prevăzute la alin. (6) eliberează o dovadă în acest sens.
Art. 7
(1)După primirea numelui de utilizator şi a parolei de acces, personalul autorizat poate tasta linkul corespunzător în programul de navigare pe internet.
(2)În pagina de autentificare se introduc numele de utilizator şi parola primite de la administratorul de sistem. Pentru verificarea acestora de către sistem se apasă butonul "Autentifică".
(3)Odată autentificat, personalul autorizat are acces la ecranul de căutare, fiindu-i disponibile linkurile "Acasă" şi "CBE". Celelalte linkuri neactivate aparţin utilizatorilor EUCARIS.
Art. 8
(1)Căutarea individuală se efectuează de către personalul autorizat prin tastarea/selectarea în interfaţa de căutare, în mod obligatoriu, a următoarelor date:
a)identificatorul unic al căutării - acest element trebuie să fie unic şi poate fi generat de sistem prin bifarea opţiunii în ecranul de căutare; în situaţia în care identificatorul căutării este introdus din interfaţă, personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române trebuie să utilizeze formate diferite pentru a fi asigurată unicitatea identificatorului;
b)statul membru de înmatriculare - se alege din listă;
c)numărul de înmatriculare al vehiculului - acesta trebuie să respecte formatul specific pentru fiecare stat membru; în cazul în care statul de înmatriculare este Germania, aplicaţia oferă două ferestre de completare a numărului înmatriculare;
d)date privind încălcarea;
e)statul în care s-a săvârşit încălcarea - această dată se completează implicit de către aplicaţia informatică;
f)data de referinţă a încălcării - reprezintă data la care s-a comis încălcarea pe teritoriul României;
g)ora de referinţă a încălcării - reprezintă timpul la care sa comis încălcarea pe teritoriul României;
h)scopul căutării - se alege din listă codul corespunzător tipului de încălcare.
(2)Suplimentar tastării/selectării datelor prevăzute la alin. (1), căutarea individuală se poate completa automat cu indicarea autorităţii competente, în funcţie de modul de configurare a parametrilor de funcţionare a sistemului de evidenţă/aplicaţiilor, aferente utilizatorului.
(3)Formatul de interogare a datelor menţionate la alin. (1) de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române este prevăzut în anexa nr. 3.
(4)În situaţia în care nu sunt completate toate câmpurile obligatorii prevăzute de sistemul de evidenţă aparţinând statului membru care este supus interogării sau formatul datelor de interogare nu este respectat, sistemul afişează un mesaj de eroare.
(5)Nu sunt permise căutări cu caractere de înlocuire cum ar fi "*" sau "?".
(6)Ecranul de interogare pentru căutări individuale în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre, altele decât România, conţine o funcţie "Ajutor", marcată prin semnul "?", ce descrie unele particularităţi existente în fiecare stat, de care trebuie să se ţină cont în cazul anumitor tipuri de căutări.
SECŢIUNEA 2: Căutarea multiplă
Art. 9
Căutarea multiplă este utilizată, de regulă, în cazul constatării cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau al unor mijloace tehnice omologate ori prin intermediul mijloacelor tehnice de constatare folosite în condiţiile legii a mai multor încălcări, fără oprirea vehiculelor respective de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române.
Art. 10
(1)Structurile desemnate potrivit art. 3 centralizează de la unităţile subordonate propriului inspectorat general solicitările de interogare şi efectuează căutări multiple, prin intermediul unui fişier care conţine date aferente câte unui stat de înmatriculare.
(2)Fişierul nu poate să depăşească 500 de înregistrări.
(3)În cazul căutării multiple, identificatorul căutării va avea un format diferit pentru poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română, pentru a se asigura unicitatea acestuia.
Art. 11
Comunicaţia electronică utilizată între poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române sau Poliţia de Frontieră Română, pe de o parte, şi DRPCIV, pe de altă parte, pentru transmiterea fişierelor trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de securitate specifice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.
SECŢIUNEA 3: Datele obţinute în urma căutării automatizate
Art. 12
Setul maxim de date ce poate fi obţinut de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi de Poliţia de Frontieră Română în urma căutării automatizate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre, altele decât România, este descris în anexa nr. 4.
Art. 13
(1)Cu ajutorul criteriilor de căutare se pot obţine informaţii referitoare la unul şi, uneori, la mai multe vehicule, precum şi la proprietarii/deţinătorii acestor vehicule.
(2)În situaţia în care în urma căutării automatizate rezultatul obţinut constată existenţa mai multor vehicule având acelaşi număr de înmatriculare, pentru continuarea procedurilor în vederea efectuării investigaţiilor pentru identificarea conducătorului vehiculului cu care a fost săvârşită încălcarea pe teritoriul României este necesară compararea datelor tehnice obţinute prin căutarea automatizată cu cele constatate odată cu încălcarea.
(3)În cazul în care sunt obţinute în mod accidental date cu caracter personal care nu au legătură cu încălcarea constatată, de exemplu, prin introducerea eronată în interfaţa de căutare a numărului de înmatriculare, acestea se şterg imediat de către personalul autorizat.
CAPITOLUL III: Procedura de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor de către DRPCIV
Art. 14
Furnizarea datelor privind înmatricularea vehiculelor de către DRPCIV se realizează prin accesarea automatizată a RNEPCVI de către punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România, în condiţiile Legii nr. 5/2014.
Art. 15
(1)DRPCIV asigură punctelor naţionale de contact ale statelor membre cadrul tehnic pentru căutarea datelor din RNEPCVI, prin intermediul componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.
(2)Datele ce pot fi furnizate de DRPCIV din RNEPCVI sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 16
(1)În aplicarea prevederilor legale privind atribuirea de referinţe sau blocarea datelor cu caracter personal, DRPCIV poate marca în RNEPCVI datele respective, pentru a se asigura prelucrarea limitată a acestora.
(2)În cazul vehiculelor care la data de referinţă a încălcării săvârşite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, erau radiate, potrivit legii, ca urmare a dezmembrării, casării sau predării în vederea dezmembrării, precum şi în cazul vehiculelor furate ori al certificatelor de înmatriculare a căror valabilitate a fost depăşită, nu se furnizează informaţii referitoare la proprietarul/deţinătorul vehiculului. În schimb se transmite mesajul "Informaţii necomunicate".
(3)În vederea aplicării prevederilor alin. (2), Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite DRPCIV, de regulă în timp real, datele privind vehiculele înmatriculate în România ce au fost reclamate ca fiind furate sau a căror urmărire a fost revocată, într-un format stabilit de comun acord. Transmiterea datelor respective de către Inspectoratul General al Poliţiei Române poate fi înlocuită printr-un serviciu web pus la dispoziţia DRPCIV, caz în care Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să stocheze în sistemul de evidenţă a vehiculelor reclamate ca fiind furate toate elementele necesare identificării unui vehicul reclamat ca fiind furat sau a cărui urmărire a fost revocată, inclusiv istoricul acestor date.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 17
(1)Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română îşi pot integra în aplicaţiile informatice proprii servicii web de căutare individuală sau multiplă.
(2)În cazul în care platforma informatică EUCARIS se actualizează prin apariţia unor noi versiuni ale aplicaţiilor informatice care modifică/completează procedurile de acces, seturile de date sau formatul acestora, DRPCIV poate instala aceste noi versiuni în vederea asigurării continuităţii utilizării componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS, în condiţiile prezentei proceduri.
Art. 18
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: FIŞA UTILIZATORULUI ............. (acest câmp se completează de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor)
Unitatea .....................
Serviciul ....................
Gradul, numele şi prenumele .........................
Telefon serviciu (oraş/interior) ......................
Telefon mobil (*) ...........................................
Adresa e-mail serviciu ...................................
Adresa e-mail personală (*) ...........................
(*) Câmpuri opţionale. Aceste informaţii nu vor fi făcute publice şi au ca scop doar înlesnirea comunicării între utilizator şi personalul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, în probleme strict legate de aplicaţie. Din această cauză se recomandă completarea lor.

Data ...............

Semnătura ...................

ANEXA nr. 2: ANGAJAMENT
Subsemnatul, ..........................
Sunt de acord cu următoarele cerinţe de securitate şi de operare:
- voi efectua căutări individuale, potrivit Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, doar în interes de serviciu şi cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;
- pentru fiecare căutare voi scrie în clar numărul de înregistrare al dosarului sau al lucrării penale;
- nu voi divulga nimănui numele şi parola contului meu şi nici nu voi permite efectuarea de interogări în lipsa mea, prin folosirea contului meu;
- în cazul în care voi pleca din faţa calculatorului, îl voi închide (dacă e cazul) sau voi bloca accesul la acesta prin folosirea opţiunii "Blocare computer", disponibilă după apăsarea simultană a tastelor "Ctrl", "Alt" şi "Del" sau prin alte metode cel puţin la fel de sigure ca precedenta (exemplu, un "Screen Saver" cu parolă, parola fiind cunoscută doar de mine);
- sunt de acord cu faptul că orice căutare efectuată cu numele meu de utilizator şi parola mea, logate ca atare, îmi aparţin;
- am luat la cunoştinţă şi voi respecta prevederile Procedurii ..............;
- orice modificare referitoare la informaţiile proprii din fişa utilizatorului le voi comunica de îndată ........... şi personalului Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Data ...............

Semnătura ...................

ANEXA nr. 3: FORMATUL DE INTEROGARE a datelor de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române

Elementul interogării

O/F

Tip/Număr de caractere

Descriere/Observaţii

Date privind vehiculul

O

AN 1-50

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Statul membru de înmatriculare

O

Enum

Selectabil dintr-o listă, care conţine codul de stat şi denumirea în clar

Identificator unic al căutării

O

AN 1-36

Editabil sau generat de sistem prin bifarea în ecran a căsuţei "Generare identificator căutare"

Numărul de înmatriculare

O

AN 1-15

Cod (A), potrivit abrevierii prevăzute de Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Numărul de înmatriculare, partea a doua

F

AN 1-15

Aplicabil doar când statul selectat este Germania, caz în care completarea este obligatorie

Date privind încălcarea

O

AN 1-50

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Statul membru în care s-a săvârşit încălcarea

O

Enum

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Data de referinţă a încălcării

O

Dată

Format "AAAA-LL-ZZ" sau dată cu denominarea fusului orar, de exemplu, UTC "CCYY-MM-DDZ", sau data locală la care se adaugă diferenţa orară faţă de UTC: "CCYY-MM-DD+/-nn.nn"

Ora de referinţă a încălcării

O

Timp

Format UTC "hh:mm:ssZ" sau "hh:mm:ss+/-00.00"

Scopul căutării

O

Enum

Codul încălcării selectabil dintr-o listă, în funcţie de tipul acesteia

Valorile permise sunt:

1 = exces de viteză;

2 = conducerea sub influenţa alcoolului;

3 = nefolosirea centurii de siguranţă;

4 = nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

5 = utilizarea unei benzi interzise;

10 = conducerea sub influenţa stupefiantelor;

11 = nefolosirea căştii de protecţie;

12 = utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de comunicare în timpul conducerii.

Denumirea autorităţii competente

O

AN 1-50

Se completează automat în funcţie de setările utilizatorului. În caz contrar se introduce din tastatură.

Abrevieri:
O = obligatoriu, în cazul în care informaţia este disponibilă în sistemul de evidenţă aparţinând statului membru, altul decât România;
F = facultativ;
AN = alfanumeric;
Enum = listă de valori selectabile.
ANEXA nr. 4: SETUL MAXIM DE DATE ce poate fi obţinut de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi de Poliţia de Frontieră Română în urma căutării automatizate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre, altele decât România

Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Denumire

O/F

Tip

Observaţii

0

1

2

3

4

Partea I. Date privind vehiculele

 

Cod de stat

O

Enum

 
 

Numele statului de înmatriculare

O

AN

 
 

Rezultat căutare

O

Enum

"Găsit", "Nu a fost găsit" sau "Eroare"

 

Număr rezultate

O

Int

Afişat doar dacă rezultatul căutării este "Găsit"

 

Identificator unic

O

Text

 
 

Data de referinţă

O

DT

 

(E)

Numărul de şasiu/Numărul de identificare al vehiculului

O

AN

 

(A)

Numărul de înmatriculare

O

AN

 

(D.1)

Marca

O

AN

 

(D.3)

Modelul vehiculului

O

AN

 

(J)

Codul categoriei UE a vehiculului

O

Enum

 
 

Limba în care este redactat certificatul de înmatriculare

F

Enum

 

Partea a II-a. Date privind deţinătorii sau proprietarii vehiculelor

(C.1)

Date privind deţinătorul vehiculului

 

Informaţiile se referă la deţinătorul certificatului de înmatriculare

 

Data de referinţă a încălcării

F

DT

Afişată cu marcaj distinct dacă este diferită de data de referinţă introdusă la căutare

 

Tipologia entităţii juridice

F

Enum

 

(C1.1)

Numele de familie al deţinătorului certificatului de

înmatriculare/denumirea societăţii

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.2)

Prenumele

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.2)

Iniţiala/iniţialele, acolo unde este cazul

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C1.2)

Prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul)

F

AN

 
 

Sexul

F

Enum

Masculin, feminin

 

Data naşterii

O

Date

 
 

Entitate juridică

O

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

 

Locul naşterii

F

AN

 
 

Număr de identificare

F

AN/Enum

Se obţine un element de identificare care identifică doar persoana sau societatea respectivă.

 

Cod unic de înregistrare societate

F

AN

 

Adresa

 

(C.1.3)

Strada

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Câmp suplimentar pentru stradă

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Număr şi anexe

O

Int/AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Cod poştal

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Locul de reşedinţă/rezidenţă

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Statul membru

O

Enum

Se obţine în format imprimabil.

 

Nume tipăribil

F

AN

Concatenat

 

Adresa tipăribilă

F

AN

Concatenată

(C.2)

Date privind proprietarul vehiculului

 

Informaţiile se referă la proprietarul vehiculului.

 

Data de referinţă

F

DT

Afişată cu marcaj distinct dacă este diferită de data de referinţă introdusă la căutare

 

Tipologia entităţii juridice

F

Enum

 

(C.2.1)

Numele de familie al proprietarului sau denumirea societăţii

O

AN

 

(C.2.2)

Prenumele

O

AN

 

(C.2.2)

Iniţiala/Iniţialele, acolo unde este cazul

O

AN

 

(C.2.2)

Prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul)

F

AN

 
 

Sexul

F

Enum

Masculin, feminin

 

Data naşterii

O

Date

 
 

Entitate juridică

O

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

 

Locul naşterii

F

AN

 
 

Număr de identificare

F

AN/Enum

Se obţine un element de identificare care identifică doar persoana sau societatea respectivă.

(C2.1)

Cod unic de înregistrare firmă

F

AN

 

Adresa

 

(C.2.3)

Strada

O

AN

 

(C.2.3)

Câmp suplimentar pentru stradă

O

AN

 

(C.2.3)

Număr şi anexe

O

Int/AN

 

(C.2.3)

Cod poştal

O

AN

 

(C.2.3)

Locul de reşedinţă/rezidenţă

O

AN

 

(C.2.3)

Stat membru

O

Enum

 

(C.2.3)

Nume tipăribil

F

AN

 
 

Adresa tipăribilă

F

AN

 
 

Mesaje privind calitatea unor date

F

  
 

Mesaje generale

O

AN

 
Abrevieri:
O = obligatoriu, în cazul în care informaţia este disponibilă în sistemul de evidenţă aparţinând statului membru, altul decât România;
F = facultativ;
AN = alfanumeric;
N = numeric;
Date = date;
DT = dată şi timp;
Enum = listă de valori selectabile.
ANEXA nr. 5: DATELE furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate punctelor naţionale de contact ale statelor membre
1.Partea I. Date privind vehiculele

Intrare

Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Observaţii

Numărul de înmatriculare

  

Statul de înmatriculare

  

Numărul de şasiu/Numărul de identificare al vehiculului

  

Marca

(D.1)

 

Modelul vehiculului

(D.3)

 

Codul categoriei UE a vehiculului

(J)

 
2.Partea a II-a. Date privind deţinătorii sau proprietarii vehiculelor

Intrare

Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Observaţii

Date privind deţinătorul vehiculului

(C.1)

Datele se referă la deţinătorul certificatului de înmatriculare.

Numele de familie al deţinătorului certificatului de înmatriculare/Denumirea societăţii

(C.1.1)

Se folosesc câmpuri separate pentru nume, infixe, titluri etc. Se comunică în format imprimabil.

Prenume

(C.1.2)

Se folosesc câmpuri separate pentru prenume şi iniţiale. Se comunică în format imprimabil.

Adresă

(C.1.3)

Se folosesc câmpuri separate pentru stradă, număr şi anexe, cod poştal, locul de reşedinţă, statul de reşedinţă etc. şi se comunică adresa în format imprimabil.

Entitate juridică

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

Date privind proprietarul vehiculului

(C.2)

Datele se referă la proprietarul vehiculului.

Numele proprietarului (denumirea societăţii)

(C.2.1)

 

Prenume

(C.2.2)

 

Adresă

(C.2.3)

 

Entitate juridică

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 334 din data de 7 mai 2014